งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Lab 1 – 2 Protocols Guideline.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Lab 1 – 2 Protocols Guideline."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Lab 1 – 2 Protocols Guideline

2 CONTENTS ARP : Address Resolution Protocol
RARP : Reverse Address Resolution Protocol IP datagram ICMP : Internet Control Message Protocol Ethernet Frame Format

3 ARP and RARP

4 ARP operation

5 Four cases using ARP

6 Four cases using ARP

7 Four cases using ARP

8 Four cases using ARP

9 An ARP request is broadcast;
an ARP reply is unicast.

10 Figure 7-10 RARP operation

11 The RARP request packets are broadcast; the RARP reply packets are unicast.

12 IP datagram

13 Internet Header Length (IHL) ขนาด 4 บิต
IP datagram (ต่อ) version ขนาด 4 บิต แสดงรุ่นของโปรโตคอล รุ่นที่ใช้งานปัจจุบันมีค่า 4 Internet Header Length (IHL) ขนาด 4 บิต บอกความยาวเฉพาะเฮดเดอร์ของเดทาแกรมโดยนับจาก version จนถึงไบต์สุดท้ายก่อนที่จะถึงข้อมูล Type of Service (TOS) ขนาด 8 บิต ใช้กำหนดรูปแบบการให้บริการตามลักษณะโปรโตคอลแอพลิเคชัน

14 identification ขนาด 16 บิต flags ขนาด 3 บิต
IP datagram (ต่อ) Total Length ขนาด 16 บิต บอกความยาวทั้งหมดของเดทาแกรม(เฮดเดอร์และข้อมูล) identification ขนาด 16 บิต flags ขนาด 3 บิต fragment offset ขนาด 13 บิต ใช้กับการแบ่งข้อมูลย่อย เพื่อให้เหมาะกับเฟรม ระดับเดทาลิงค์

15 Time to live (TTL) ขนาด 8 บิต
IP datagram (ต่อ) Time to live (TTL) ขนาด 8 บิต ใช้กำหนดจำนวนเราเตอร์ที่เดทาแกรมจะเดินผ่านได้ หรือกำหนดอายุของเดทาแกรมซึ่งมีค่าสูงสุดตามขนาดฟิลด์คือ 28-1 หรือ 255 protocol ขนาด 8 บิต บอกชนิดโปรโตคอลระดับบนที่เอ็นแคปซูเลตในเดทาแกรม

16 header checksum ขนาด 16 บิต
IP datagram (ต่อ) header checksum ขนาด 16 บิต ใช้ตรวจสอบความผิดพลาดเฉพาะเฮดเดอร์โดยไม่รวมส่วนข้อมูล source IP address ขนาด 32 บิต กำหนดไอพีแอดเดรสต้นทาง destination IP address ขนาด 32 บิต กำหนดไอพีแอดเดรสปลายทาง

17 Options ขนาดไม่คงที่ กำหนดข่าวสารเพิ่มเติมสำหรับเดทาแกรม
IP datagram (ต่อ) Options ขนาดไม่คงที่ กำหนดข่าวสารเพิ่มเติมสำหรับเดทาแกรม ค่าที่ใช้ในปัจจุบันจะเกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยและการบันทึกผลลัพธ์จากการทำงานของคำสั่ง traceroute หรือ ping

18 padding ขนาด 0 ถึง 3 ไบต์ data ขนาดไม่คงที่
IP datagram (ต่อ) padding ขนาด 0 ถึง 3 ไบต์ สำหรับผนวกเพิ่มเพื่อให้จำนวนไบต์ของ option รวมกับ padding เป็นจำนวนเท่าของ 32 บิต ค่าในฟิลด์นี้จึงไม่มีความสำคัญ data ขนาดไม่คงที่ ข้อมูลจากโปรโตคอลระดับบน

19 type ขนาด 8 บิต : กำหนดค่าความผิดพลาดและรายงานสถานะ
ICMP Format type ขนาด 8 บิต : กำหนดค่าความผิดพลาดและรายงานสถานะ code ขนาด 8 บิต : รหัสความผิดพลาดบ่อย

20 ICMP Format (ต่อ) checksum ขนาด 16 บิต : ค่าผลรวมตรวจสอบแบบ 1’s สำหรับใช้ตรวจสอบความผิดพลาด โดยคำนวณผลรวมของ type, code, contents contents ขนาดไม่คงที่ : ใช้บรรจุข้อมูลข่าวสารขึ้นอยู่กับค่า type และ code

21 ประเภทความผิดพลาดของ ICMP

22 ตัวอย่าง ไอซีเอ็มพีชนิด 0 และ 8 : สะท้อนข้อมูล (echo –request/echo-reply) ใช้ตรวจสอบว่าสถานีหรือเราเตอร์ปลายทางยังทำงานอยู่หรือไม่ ตัวอย่างการใช้งานในกลุ่มนี้ คือโปรแกรม ping

23 ping จะส่งไอซีเอ็มพี ชนิด 8 เพื่อสอบถามและตอบกลับไอซีเอ็มพีชนิด 0 ต่อจากนั้น ping จะตอบกลับมา

24 Ethernet frame format (IEEE802.3)
Preamble : synchronize its input timing Start Frame delimeter (SFD) : Signal for the beginning of the frame Destination address : physical address of destination station. Source address : physical address of the sender. Length/type : defined as a length or type field Data : data encapsulated from the upper-layer protocols Cyclic Redundancy Check (CRC) : error detection information

25 Minimum and maximum length


ดาวน์โหลด ppt Lab 1 – 2 Protocols Guideline.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google