งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

McGraw-Hill©The McGraw-Hill Companies, Inc., 2000 Lab 1 – 2 Protocols Guideline.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "McGraw-Hill©The McGraw-Hill Companies, Inc., 2000 Lab 1 – 2 Protocols Guideline."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 McGraw-Hill©The McGraw-Hill Companies, Inc., 2000 Lab 1 – 2 Protocols Guideline

2 McGraw-Hill©The McGraw-Hill Companies, Inc., 2000 CONTENTS ARP : Address Resolution Protocol RARP : Reverse Address Resolution Protocol IP datagram ICMP : Internet Control Message Protocol Ethernet Frame Format

3 McGraw-Hill©The McGraw-Hill Companies, Inc., 2000 ARP and RARP

4 McGraw-Hill©The McGraw-Hill Companies, Inc., 2000 ARP operation

5 McGraw-Hill©The McGraw-Hill Companies, Inc., 2000 Four cases using ARP

6 McGraw-Hill©The McGraw-Hill Companies, Inc., 2000 Four cases using ARP

7 McGraw-Hill©The McGraw-Hill Companies, Inc., 2000 Four cases using ARP

8 McGraw-Hill©The McGraw-Hill Companies, Inc., 2000 Four cases using ARP

9 McGraw-Hill©The McGraw-Hill Companies, Inc., 2000 An ARP request is broadcast; an ARP reply is unicast.

10 McGraw-Hill©The McGraw-Hill Companies, Inc., 2000 Figure 7-10 RARP operation

11 McGraw-Hill©The McGraw-Hill Companies, Inc., 2000 The RARP request packets are broadcast; the RARP reply packets are unicast.

12 McGraw-Hill©The McGraw-Hill Companies, Inc., 2000 IP datagram

13 McGraw-Hill©The McGraw-Hill Companies, Inc., 2000 version ขนาด 4 บิต – แสดงรุ่นของโปรโตคอล รุ่นที่ใช้งาน ปัจจุบันมีค่า 4 Internet Header Length (IHL) ขนาด 4 บิต – บอกความยาวเฉพาะเฮดเดอร์ของเด ทาแกรมโดยนับจาก version จนถึง ไบต์สุดท้ายก่อนที่จะถึงข้อมูล Type of Service (TOS) ขนาด 8 บิต – ใช้กำหนดรูปแบบการให้บริการตาม ลักษณะโปรโตคอลแอพลิเคชัน IP datagram ( ต่อ )

14 McGraw-Hill©The McGraw-Hill Companies, Inc., 2000 Total Length ขนาด 16 บิต – บอกความยาวทั้งหมดของเดทาแกรม ( เฮดเดอร์และข้อมูล ) identification ขนาด 16 บิต flags ขนาด 3 บิต fragment offset ขนาด 13 บิต ใช้กับการแบ่งข้อมูลย่อย เพื่อให้เหมาะกับเฟรม ระดับเดทาลิงค์ IP datagram ( ต่อ )

15 McGraw-Hill©The McGraw-Hill Companies, Inc., 2000 Time to live (TTL) ขนาด 8 บิต – ใช้กำหนดจำนวนเราเตอร์ที่เดทาแกรม จะเดินผ่านได้ หรือกำหนดอายุของเดทา แกรมซึ่งมีค่าสูงสุดตามขนาดฟิลด์คือ 2 8 -1 หรือ 255 protocol ขนาด 8 บิต – บอกชนิดโปรโตคอลระดับบนที่เอ็นแคป ซูเลตในเดทาแกรม IP datagram ( ต่อ )

16 McGraw-Hill©The McGraw-Hill Companies, Inc., 2000 header checksum ขนาด 16 บิต – ใช้ตรวจสอบความผิดพลาดเฉพาะ เฮดเดอร์โดยไม่รวมส่วนข้อมูล source IP address ขนาด 32 บิต – กำหนดไอพีแอดเดรสต้นทาง destination IP address ขนาด 32 บิต – กำหนดไอพีแอดเดรสปลายทาง IP datagram ( ต่อ )

17 McGraw-Hill©The McGraw-Hill Companies, Inc., 2000 Options ขนาดไม่คงที่ – กำหนดข่าวสารเพิ่มเติมสำหรับ เดทาแกรม – ค่าที่ใช้ในปัจจุบันจะเกี่ยวข้องกับ การรักษาความปลอดภัยและการ บันทึกผลลัพธ์จากการทำงาน ของคำสั่ง traceroute หรือ ping IP datagram ( ต่อ )

18 McGraw-Hill©The McGraw-Hill Companies, Inc., 2000 padding ขนาด 0 ถึง 3 ไบต์ – สำหรับผนวกเพิ่มเพื่อให้จำนวนไบต์ ของ option รวมกับ padding เป็นจำนวนเท่าของ 32 บิต – ค่าในฟิลด์นี้จึงไม่มีความสำคัญ data ขนาดไม่คงที่ – ข้อมูลจากโปรโตคอลระดับบน IP datagram ( ต่อ )

19 McGraw-Hill©The McGraw-Hill Companies, Inc., 2000 ICMP Format  type ขนาด 8 บิต : กำหนดค่าความ ผิดพลาดและรายงานสถานะ  code ขนาด 8 บิต : รหัสความ ผิดพลาดบ่อย

20 McGraw-Hill©The McGraw-Hill Companies, Inc., 2000  checksum ขนาด 16 บิต : ค่า ผลรวมตรวจสอบแบบ 1’s สำหรับใช้ ตรวจสอบความผิดพลาด โดย คำนวณผลรวมของ type, code, contents  contents ขนาดไม่คงที่ : ใช้บรรจุ ข้อมูลข่าวสารขึ้นอยู่กับค่า type และ code ICMP Format ( ต่อ )

21 McGraw-Hill©The McGraw-Hill Companies, Inc., 2000 21 ประเภทความผิดพลาด ของ ICMP

22 McGraw-Hill©The McGraw-Hill Companies, Inc., 2000 ตัวอย่าง  ใช้ตรวจสอบว่าสถานีหรือเราเต อร์ปลายทางยังทำงานอยู่หรือไม่ ตัวอย่างการใช้งานในกลุ่มนี้ คือ โปรแกรม ping ไอซีเอ็มพีชนิด 0 และ 8 : สะท้อน ข้อมูล (echo –request/echo-reply)

23 McGraw-Hill©The McGraw-Hill Companies, Inc., 2000  ping จะส่งไอซีเอ็มพี ชนิด 8 เพื่อสอบถามและตอบกลับ ไอซีเอ็มพีชนิด 0 ต่อจากนั้น ping จะตอบกลับมา

24 McGraw-Hill©The McGraw-Hill Companies, Inc., 2000 Ethernet frame format (IEEE802.3) Preamble : synchronize its input timing Start Frame delimeter (SFD) : Signal for the beginning of the frame Destination address : physical address of destination station. Source address : physical address of the sender. Length/type : defined as a length or type field Data : data encapsulated from the upper-layer protocols Cyclic Redundancy Check (CRC) : error detection information

25 McGraw-Hill©The McGraw-Hill Companies, Inc., 2000 Minimum and maximum length


ดาวน์โหลด ppt McGraw-Hill©The McGraw-Hill Companies, Inc., 2000 Lab 1 – 2 Protocols Guideline.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google