งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประเภท ระดับ และพฤติกรรม การเรียนรู้ โดย จักรวัฒน์ เครือคำอ้าย ครูอันดับ คศ.3 3 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประเภท ระดับ และพฤติกรรม การเรียนรู้ โดย จักรวัฒน์ เครือคำอ้าย ครูอันดับ คศ.3 3 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประเภท ระดับ และพฤติกรรม การเรียนรู้ โดย จักรวัฒน์ เครือคำอ้าย ครูอันดับ คศ.3 3 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

2 ระดับการเรียนรู้ พฤติกรรม ผู้เรียน ( ผลการเรียนรู้ ) ( จุดประสงค์การ เรียนรู้ ) 1. ความรู้ (Cognitive)K 1. รู้บรรยาย อธิบาย เขียน ให้คำ จำกัดความ บอก จับคู่ 2. เข้าใจย่อความ สรุปความ แปลความ ตีความหมาย คาดคะเน เปรียบเทียบ

3 ระดับการเรียนรู้ พฤติกรรม ผู้เรียน ( ผลการเรียนรู้ ) ( จุดประสงค์การ เรียนรู้ ) 3. ประยุกต์ / ใช้นำเอากฎกติกา หลักการวิธีการไปใช้ 4. วิเคราะห์แยกแยะ บอก ความสัมพันธ์ อธิบายเหตุผล แยกส่วนประกอบ

4 ระดับการเรียนรู้ พฤติกรรม ผู้เรียน ( ผลการเรียนรู้ ) ( จุดประสงค์การ เรียนรู้ ) 5. สังเคราะห์ จัดรวบรวมรูปแบบ จัดหมวดหมู่ จัดโปรแกรม กำหนด โครงการ นำเสนอแบบฝึกใหม่ 6. ประเมินผลตัดสิน ประเมินค่า ให้เหตุประกอบ

5 ระดับผลการเรียนรู้พฤติกรรมผู้เรียน / จุดประสงค์การเรียนรู้ 2. เจตคติ (Affective) 1. ยอมรับ ( รู้ ) ตั้งใจฟัง เอาใจใส่ กระตือรือร้น ยอมรับ บอกประโยชน์ เต็มใจ 2. ตอบสนอง ( ทำ ) ปฏิบัติตาม กฎระเบียบ ปฏิบัติตาม หลักการ นำไปใช้ เคร่งครัด 3. รู้คุณค่ากระตือรือร้น ปฏิบัติตนเป็น ประจำ สม่ำเสมอ 4. จัดรวบรวมจัดหมวดหมู่ มีค่านิยม ชอบปฏิบัติ

6 รศ. ดร. วาสนา คุณาอภิสิทธิ ระดับผลการเรียนรู้ พฤติกรรม ผู้เรียน / จุดประสงค์การเรียนรู้ 5. คุณลักษณะที่ดี / ค่านิยมมีบุคลิกภาพ กิจนิสัย ปฏิบัติประจำ ขั้นสูง กิจนิสัย สม่ำเสมอ ยึด มั่นหลักการทุกครั้ง จิตวิญญาณ (Spiritual) หรือ 1. เห็นคุณค่าเลือก กระทำ ยอมรับ ชอบมากกว่า 2. รู้สึกซาบซึ้ง ประเมิน รู้จักเลือก 3. สาเหตุการกระทำสนใจ บอก ล้มเหลว

7 ระดับผลการเรียนรู้ พฤติกรรม ผู้เรียน / จุดประสงค์การเรียนรู้ 3. ทักษะ (Skill) 1. รู้คำศัพท์ / รู้วิธีเคลื่อนไหวสาธิต บอก อธิบาย แสดง 2. เคลื่อนไหว ไม่เคลื่อนที่ เอียง เหวี่ยง ก้ม ปิด เงย หงาย หมุน นั่ง เขย่ง 3. เคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่วิ่ง เต้น กระโดด ควบม้า คลาน

8 รศ. ดร. วาสนา คุณาอภิสิทธิ ระดับผลการเรียนรู้ พฤติกรรม ผู้เรียน / จุดประสงค์การเรียนรู้ 4. เคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์ ทุ่มลูกน้ำ หนัก ตีลูกขนไก่ เลี้ยงลูกบาสเกตบอล 5. จัดรูปแบบของการเคลื่อนไหว ผสมผสาน 1-4 6. เคลื่อนไหวร่วมกับผู้อื่นส่งลูกให้ เพื่อน แข่งขัน 7. แก้ปัญหาการเคลื่อนไหวแก้ไข ข้อบกพร่อง เรียนรู้ทักษะ ใหม่ ยิงประตูได้ขณะถูกสกัดกั้น ประเมินการ เคลื่อนไหว

9 ระดับผลการเรียนรู้พฤติกรรมผู้เรียน / จุดประสงค์ การเรียนรู้ 3. ทักษะ ( สุขศึกษาและกลุ่ม สาระอื่น ) ( วาสนา ) 1. รู้ความหมายอธิบาย บอก เล่า 2. ทำเป็น / ปฏิบัติได้ลงมือทำ แสดงออกมาให้เห็น 3. นำไปใช้ / ประยุกต์นำไปใช้ประโยชน์ นำไปใช้จริง 4. จัดรูปแบบทักษะ / การปฏิบัติแสดงรูปแบบการปฏิบัติ ปฏิบัติเป็น ขั้นตอน 5. แก้ปัญหาปฏิบัติได้ดีขึ้น มีระดับการปฏิบัติดีขึ้น

10 ระดับผลการเรียนรู้ พฤติกรรมผู้เรียน / จุดประสงค์การเรียนรู้ 4. สมรรถภาพทางกาย (Physical Fitness) 1. รู้คำศัพท์ คำกริยาที่ใช้ คล้ายคลึงกับพฤติกรรม 2. ออกกำลัง / ปฏิบัติ ด้านทักษะ 3. มีสมรรถภาพทางกาย 4. กำหนดรูปแบบ / โปรแกรม ออกกำลังกาย 5. ประเมิน 6. แก้ปัญหา

11 รศ. ดร. วาสนา คุณาอภิสิทธิ ระดับผลการเรียนรู้พฤติกรรมผู้เรียน / จุดประสงค์การเรียนรู้ 5. คุณลักษณะ (Social/Characteristic) - ปฏิบัติตนผู้นำ - ผู้ตาม ซื่อสัตย์ น้ำใจนักกีฬา - มีอารมณ์มั่นคงอดทน อดกลั้น ควบคุมตนเอง - มีความสัมพันธ์ / ให้ความร่วมมือ การมี ส่วนร่วม - มนุษยสัมพันธ์เชื่อถือผู้อื่น - ประสบความสำเร็จทำตามความ ถนัด / ต้องการ / พอใจ ตามเป้าหมาย ( การตั้งเป้าหมาย )


ดาวน์โหลด ppt ประเภท ระดับ และพฤติกรรม การเรียนรู้ โดย จักรวัฒน์ เครือคำอ้าย ครูอันดับ คศ.3 3 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google