งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประเภท ระดับ และพฤติกรรมการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประเภท ระดับ และพฤติกรรมการเรียนรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประเภท ระดับ และพฤติกรรมการเรียนรู้
โดย จักรวัฒน์ เครือคำอ้าย ครูอันดับ คศ.3 3 วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

2 ระดับการเรียนรู้ พฤติกรรมผู้เรียน
ระดับการเรียนรู้ พฤติกรรมผู้เรียน (ผลการเรียนรู้) (จุดประสงค์การเรียนรู้) ความรู้ (Cognitive)K 1. รู้ บรรยาย อธิบาย เขียน ให้คำจำกัดความ บอก จับคู่ 2. เข้าใจ ย่อความ สรุปความ แปลความ ตีความหมาย คาดคะเน เปรียบเทียบ

3 ระดับการเรียนรู้ พฤติกรรมผู้เรียน
(ผลการเรียนรู้) (จุดประสงค์การเรียนรู้) ประยุกต์ /ใช้ นำเอากฎกติกา หลักการวิธีการไปใช้ วิเคราะห์ แยกแยะ บอกความสัมพันธ์ อธิบายเหตุผล แยกส่วนประกอบ

4 ระดับการเรียนรู้ พฤติกรรมผู้เรียน
(ผลการเรียนรู้) (จุดประสงค์การเรียนรู้) สังเคราะห์ จัดรวบรวมรูปแบบ จัดหมวดหมู่ จัดโปรแกรม กำหนดโครงการ นำเสนอแบบฝึกใหม่ 6. ประเมินผล ตัดสิน ประเมินค่า ให้เหตุประกอบ

5 ระดับผลการเรียนรู้ พฤติกรรมผู้เรียน/จุดประสงค์การเรียนรู้
2. เจตคติ (Affective) 1. ยอมรับ (รู้) ตั้งใจฟัง เอาใจใส่ กระตือรือร้น ยอมรับ บอกประโยชน์ เต็มใจ 2. ตอบสนอง (ทำ) ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ปฏิบัติตาม หลักการ นำไปใช้ เคร่งครัด 3. รู้คุณค่า กระตือรือร้น ปฏิบัติตนเป็นประจำ สม่ำเสมอ 4. จัดรวบรวม จัดหมวดหมู่ มีค่านิยม ชอบปฏิบัติ

6 รศ.ดร.วาสนา คุณาอภิสิทธิ
ระดับผลการเรียนรู้ พฤติกรรมผู้เรียน /จุดประสงค์การเรียนรู้ 5. คุณลักษณะที่ดี/ค่านิยม มีบุคลิกภาพ กิจนิสัย ปฏิบัติประจำ ขั้นสูง กิจนิสัย สม่ำเสมอ ยึดมั่นหลักการทุกครั้ง จิตวิญญาณ (Spiritual) หรือ 1. เห็นคุณค่า เลือก กระทำ ยอมรับ ชอบมากกว่า 2. รู้สึกซาบซึ้ง ประเมิน รู้จักเลือก 3. สาเหตุการกระทำ สนใจ บอก ล้มเหลว รศ.ดร.วาสนา คุณาอภิสิทธิ

7 ระดับผลการเรียนรู้ พฤติกรรมผู้เรียน /จุดประสงค์การเรียนรู้
3. ทักษะ (Skill) 1. รู้คำศัพท์/รู้วิธีเคลื่อนไหว สาธิต บอก อธิบาย แสดง 2. เคลื่อนไหว ไม่เคลื่อนที่ เอียง เหวี่ยง ก้ม ปิด เงย หงาย หมุน นั่ง เขย่ง 3. เคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่ วิ่ง เต้น กระโดด ควบม้า คลาน

8 รศ.ดร.วาสนา คุณาอภิสิทธิ
ระดับผลการเรียนรู้ พฤติกรรมผู้เรียน /จุดประสงค์การเรียนรู้ 4. เคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์ ทุ่มลูกน้ำหนัก ตีลูกขนไก่ เลี้ยงลูกบาสเกตบอล 5. จัดรูปแบบของการเคลื่อนไหว ผสมผสาน 1-4 6. เคลื่อนไหวร่วมกับผู้อื่น ส่งลูกให้เพื่อน แข่งขัน 7. แก้ปัญหาการเคลื่อนไหว แก้ไขข้อบกพร่อง เรียนรู้ทักษะ ใหม่ ยิงประตูได้ขณะถูกสกัดกั้น ประเมินการเคลื่อนไหว รศ.ดร.วาสนา คุณาอภิสิทธิ

9 ระดับผลการเรียนรู้ พฤติกรรมผู้เรียน /จุดประสงค์การเรียนรู้ 3. ทักษะ (สุขศึกษาและกลุ่มสาระอื่น) (วาสนา) 1. รู้ความหมาย อธิบาย บอก เล่า 2. ทำเป็น/ปฏิบัติได้ ลงมือทำ แสดงออกมาให้เห็น 3. นำไปใช้/ประยุกต์ นำไปใช้ประโยชน์ นำไปใช้จริง 4. จัดรูปแบบทักษะ/การปฏิบัติ แสดงรูปแบบการปฏิบัติ ปฏิบัติเป็นขั้นตอน 5. แก้ปัญหา ปฏิบัติได้ดีขึ้น มีระดับการปฏิบัติดีขึ้น

10 4. สมรรถภาพทางกาย (Physical Fitness)
ระดับผลการเรียนรู้ พฤติกรรมผู้เรียน /จุดประสงค์การเรียนรู้ 4. สมรรถภาพทางกาย (Physical Fitness) 1. รู้คำศัพท์ คำกริยาที่ใช้คล้ายคลึงกับพฤติกรรม 2. ออกกำลัง/ปฏิบัติ ด้านทักษะ 3. มีสมรรถภาพทางกาย 4. กำหนดรูปแบบ/โปรแกรม ออกกำลังกาย 5. ประเมิน 6. แก้ปัญหา

11 รศ.ดร.วาสนา คุณาอภิสิทธิ
ระดับผลการเรียนรู้ พฤติกรรมผู้เรียน /จุดประสงค์การเรียนรู้ 5. คุณลักษณะ (Social/Characteristic) - ปฏิบัติตน ผู้นำ-ผู้ตาม ซื่อสัตย์ น้ำใจนักกีฬา - มีอารมณ์มั่นคง อดทน อดกลั้น ควบคุมตนเอง - มีความสัมพันธ์/ ให้ความร่วมมือ การมีส่วนร่วม - มนุษยสัมพันธ์ เชื่อถือผู้อื่น - ประสบความสำเร็จ ทำตามความถนัด/ต้องการ/พอใจ ตามเป้าหมาย (การตั้งเป้าหมาย) รศ.ดร.วาสนา คุณาอภิสิทธิ


ดาวน์โหลด ppt ประเภท ระดับ และพฤติกรรมการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google