งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พืชเศรษฐกิจ อำเภอเต่างอย. พื้นที่เหมาะสมกับการ ปลูกพืชเศรษฐกิจ 32.62 เหมาะสมกับการปลูกไม้ผล - ไม้ยืนต้น, พืชไร่, พืชผัก 24.46 เหมาะสมกับพืชภูเขา ( พื้นที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พืชเศรษฐกิจ อำเภอเต่างอย. พื้นที่เหมาะสมกับการ ปลูกพืชเศรษฐกิจ 32.62 เหมาะสมกับการปลูกไม้ผล - ไม้ยืนต้น, พืชไร่, พืชผัก 24.46 เหมาะสมกับพืชภูเขา ( พื้นที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พืชเศรษฐกิจ อำเภอเต่างอย

2 พื้นที่เหมาะสมกับการ ปลูกพืชเศรษฐกิจ เหมาะสมกับการปลูกไม้ผล - ไม้ยืนต้น, พืชไร่, พืชผัก เหมาะสมกับพืชภูเขา ( พื้นที่ ภูเขาดิน หิน โผล่ ) เหมาะสมกับการปลูกข้าว - พืช ไร่ - ไม้ผล – ไม้ยืนต้น เหมาะสมเล็กน้อย ดินเป็นทราย กรวด หน้าดินตื้น

3 พื้นที่การรวมกลุ่มดินตามความเหมาะสมของดินกับการปลูก พืชเศรษฐกิจอำเภอเต่างอย สัญลักษ ณ์ ประเภทข้อความพืชไร่ ร้อยละ รวม 205, กพื้นที่เหมาะสมสำหรับข้าว ฤดูแล้งสามารถใช้ปลูกพืชผักได้ถ้ามีแหล่งน้ำ 5, ขพื้นที่เหมาะสมสำหรับข้าว แต่ขาดแคลนน้ำในระยะเวลาที่ฝนทิ้งช่วง 10, เนื่องจากดินค่อนข้างเป็นทราย และเหลือกรวดลูกรัง 18/2 ก /3 กพื้นที่เหมาะสมสำหรับข้าว ไม้ผลไม้ยืนต้นพืชไร่ชนิดต่าง ๆ และพืชผัก และ 9, ขาดแคลนน้ำในระยะที่ฝนทิ้งช่วงเนื่องจากค่อนข้างเป็นทราย 2 ก /3 กพื้นที่เหมาะสมกับไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชไร่ชนิดต่าง ๆ และหรือพืชผัก 66, คพื้นที่เหมาะสมปานกลาง สำหรับไม้ผลและไม้ยืนต้น เนื่องจากดินปนกรวด 21, หรือดินตื้น 3 ค /2 ก /3 กพื้นที่ที่เหมาะสมปานกลาง สำหรับไม้ผลและไม้ยืนต้น พืชไร่ชนิดต่าง ๆ และพืชผัก 2, เนื่องดินปนกรวดและหรือดินตื้น 3 ค /3 กพื้นที่เหมาะสมสำหรับไม้ผลและไม้ยืนต้นและบางพื้นที่ที่เหมาะสมปานกลางสำหรับ 6, ไม้ผลไม้ยืนต้น เนื่องจากดินปนกรวดและหรือดินตื้น 6 พื้นที่ภูเขา ภูเขาขรุขระ และดินหินพื้นที่โผล่ 50, พแหล่งน้ำ 1,

4 ข้อมูลการเกษตร อำเภอเต่างอย ที่มา : สำนักงานเกษตร อำเภอเต่างอย

5

6 1 ข้าว - ข้าวเหนียว 32,213/4, , ข้าวเจ้า 4,324/1, , มันสำปะหลัง 4,446/415 2,500 11, ข้าวโพดฝักสด 310/195 2, ข้าวโพดฝักอ่อน 2,197 1,800 3, มะเขือเทศส่งโรงงาน 800/600 4,500 3, อ้อยโรงงาน 880/45 8,000 7, พืชผัก 289/805 1, ไม้ผลต่าง ๆ 1,890/ รวม 8 ชนิด 47, ล้านบาท ที่ ชนิดพืชพื้นที่ปลูก ผลผลิตเฉลี่ย ผลผลิตรวมมูลค่าหมายเหตุ ( ไร่ / ราย ) ( กก./ ไร่ ) ( ต้น ) ( ล้านบาท ) สถานการณ์ผลิตพืช เศรษฐกิจที่สำคัญ อำเภอเต่างอย จังหวัด สกลนคร

7


ดาวน์โหลด ppt พืชเศรษฐกิจ อำเภอเต่างอย. พื้นที่เหมาะสมกับการ ปลูกพืชเศรษฐกิจ 32.62 เหมาะสมกับการปลูกไม้ผล - ไม้ยืนต้น, พืชไร่, พืชผัก 24.46 เหมาะสมกับพืชภูเขา ( พื้นที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google