งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พืชเศรษฐกิจ อำเภอเต่างอย. พื้นที่เหมาะสมกับการ ปลูกพืชเศรษฐกิจ 32.62 เหมาะสมกับการปลูกไม้ผล - ไม้ยืนต้น, พืชไร่, พืชผัก 24.46 เหมาะสมกับพืชภูเขา ( พื้นที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พืชเศรษฐกิจ อำเภอเต่างอย. พื้นที่เหมาะสมกับการ ปลูกพืชเศรษฐกิจ 32.62 เหมาะสมกับการปลูกไม้ผล - ไม้ยืนต้น, พืชไร่, พืชผัก 24.46 เหมาะสมกับพืชภูเขา ( พื้นที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พืชเศรษฐกิจ อำเภอเต่างอย

2 พื้นที่เหมาะสมกับการ ปลูกพืชเศรษฐกิจ 32.62 เหมาะสมกับการปลูกไม้ผล - ไม้ยืนต้น, พืชไร่, พืชผัก 24.46 เหมาะสมกับพืชภูเขา ( พื้นที่ ภูเขาดิน หิน โผล่ ) 19.54 เหมาะสมกับการปลูกข้าว - พืช ไร่ - ไม้ผล – ไม้ยืนต้น 23.38 เหมาะสมเล็กน้อย ดินเป็นทราย กรวด หน้าดินตื้น

3 พื้นที่การรวมกลุ่มดินตามความเหมาะสมของดินกับการปลูก พืชเศรษฐกิจอำเภอเต่างอย สัญลักษ ณ์ ประเภทข้อความพืชไร่ ร้อยละ รวม 205,000 100.00 1 กพื้นที่เหมาะสมสำหรับข้าว ฤดูแล้งสามารถใช้ปลูกพืชผักได้ถ้ามีแหล่งน้ำ 5,667 2.76 1 ขพื้นที่เหมาะสมสำหรับข้าว แต่ขาดแคลนน้ำในระยะเวลาที่ฝนทิ้งช่วง 10,056 19.54 เนื่องจากดินค่อนข้างเป็นทราย และเหลือกรวดลูกรัง 18/2 ก /3 กพื้นที่เหมาะสมสำหรับข้าว ไม้ผลไม้ยืนต้นพืชไร่ชนิดต่าง ๆ และพืชผัก และ 9,999 4.88 ขาดแคลนน้ำในระยะที่ฝนทิ้งช่วงเนื่องจากค่อนข้างเป็นทราย 2 ก /3 กพื้นที่เหมาะสมกับไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชไร่ชนิดต่าง ๆ และหรือพืชผัก 66,875 32.62 3 คพื้นที่เหมาะสมปานกลาง สำหรับไม้ผลและไม้ยืนต้น เนื่องจากดินปนกรวด 21,411 10.44 หรือดินตื้น 3 ค /2 ก /3 กพื้นที่ที่เหมาะสมปานกลาง สำหรับไม้ผลและไม้ยืนต้น พืชไร่ชนิดต่าง ๆ และพืชผัก 2,8861.41 เนื่องดินปนกรวดและหรือดินตื้น 3 ค /3 กพื้นที่เหมาะสมสำหรับไม้ผลและไม้ยืนต้นและบางพื้นที่ที่เหมาะสมปานกลางสำหรับ 6,1022.98 ไม้ผลไม้ยืนต้น เนื่องจากดินปนกรวดและหรือดินตื้น 6 พื้นที่ภูเขา ภูเขาขรุขระ และดินหินพื้นที่โผล่ 50,132 24.46 พแหล่งน้ำ 1,8720.91

4 ข้อมูลการเกษตร อำเภอเต่างอย ที่มา : สำนักงานเกษตร อำเภอเต่างอย

5

6 1 ข้าว - ข้าวเหนียว 32,213/4,310 443 14,270 108.45 - - ข้าวเจ้า 4,324/1,345 427 1,846 1.85 - 2 มันสำปะหลัง 4,446/415 2,500 11,115 13.89 - 3 ข้าวโพดฝักสด 310/195 2,900 899 8.99 - 4 ข้าวโพดฝักอ่อน 2,197 1,800 3,955 11.86 - 5. มะเขือเทศส่งโรงงาน 800/600 4,500 3,600 7.2 - 6 อ้อยโรงงาน 880/45 8,000 7,040 3.94 - 7 พืชผัก 289/805 1,500 433.5 3.04 - 8 ไม้ผลต่าง ๆ 1,890/800 - - 9.5 - รวม 8 ชนิด 47,349 - - 159.22 ล้านบาท ที่ ชนิดพืชพื้นที่ปลูก ผลผลิตเฉลี่ย ผลผลิตรวมมูลค่าหมายเหตุ ( ไร่ / ราย ) ( กก./ ไร่ ) ( ต้น ) ( ล้านบาท ) สถานการณ์ผลิตพืช เศรษฐกิจที่สำคัญ อำเภอเต่างอย จังหวัด สกลนคร

7


ดาวน์โหลด ppt พืชเศรษฐกิจ อำเภอเต่างอย. พื้นที่เหมาะสมกับการ ปลูกพืชเศรษฐกิจ 32.62 เหมาะสมกับการปลูกไม้ผล - ไม้ยืนต้น, พืชไร่, พืชผัก 24.46 เหมาะสมกับพืชภูเขา ( พื้นที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google