งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อไทย : Ma-muang ชื่อวิทยาศาสตร์ : Mangifera indica L. มะม่วง เรียบเรียงโดย : นางสาวสุนันทา พ่วงเสมา นักวิชาการผู้รับชอบมะม่วง กลุ่มฯไม้ผล สำนักส่งเสริม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อไทย : Ma-muang ชื่อวิทยาศาสตร์ : Mangifera indica L. มะม่วง เรียบเรียงโดย : นางสาวสุนันทา พ่วงเสมา นักวิชาการผู้รับชอบมะม่วง กลุ่มฯไม้ผล สำนักส่งเสริม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อไทย : Ma-muang ชื่อวิทยาศาสตร์ : Mangifera indica L. มะม่วง เรียบเรียงโดย : นางสาวสุนันทา พ่วงเสมา นักวิชาการผู้รับชอบมะม่วง กลุ่มฯไม้ผล สำนักส่งเสริม และจัดการสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร 19 มิ. ย. 52 ราคาที่เกษตรกรขายได้ ( บาท / กิโลกรัม ) พันธุ์ ราคาเฉลี่ยทั้งปี พันธุ์ ราคาเฉลี่ยทั้งปี 2549 2550 2551 2549 2550 2551 เขียวเสวย 22.59 19.69 23.08 อกร่อง 6.87 11.50 - แก้ว 5.09 6.56 6.73 แรด 6.57 11.58 5.79 น้ำดอกไม้ 17.80 15.54 15.75 ทองดำ 14.50 14.68 11.33 ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ราคาที่เกษตรกรขายได้ ( บาท / กิโลกรัม ) พันธุ์ ราคาเฉลี่ยทั้งปี พันธุ์ ราคาเฉลี่ยทั้งปี 2549 2550 2551 2549 2550 2551 เขียวเสวย 22.59 19.69 23.08 อกร่อง 6.87 11.50 - แก้ว 5.09 6.56 6.73 แรด 6.57 11.58 5.79 น้ำดอกไม้ 17.80 15.54 15.75 ทองดำ 14.50 14.68 11.33 ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร การคัดขนาด ขนาด น้ำหนัก ( กรัม ) 1> 351 2 251-350 3 200-250 ที่มา : สำนักมาตรฐานและ ตรวจสอบสินค้าเกษตร ปี 254925502551 - ตัน 24,51 1 29,66336,334 815.771,148.15 1,428.74 มะม่วงสด - ตัน 11,16911,28315,476 - ล้านบาท 259.24293.92 354.18 มะม่วงกระป๋อง - ตัน 12,44612,48917,210 - ล้านบาท 432.46438.76 665.71 การ ส่งออก - ล้านบาท ที่มา : กรมศุลกากร มะม่วงอบแห้ง - ตัน 217638587 - ล้านบาท 58.56101.14 138.61 มะม่วงแช่แข็ง - ตัน 6785,2543,0 62 - ล้านบาท 65.49 314.31 270.23 ปี 2549 2550 2551 อัตราเพิ่ม (%) พื้นที่เก็บเกี่ยว ( ล้านไร่ ) 1.76 1.86 1.91 4.020 ผลผลิตรวม ( ล้านตัน ) 2.01 2.30 2.37 6.5 ผลผลิตต่อไร่ ( ตัน ) 1.19 1.24 1.24 2.096 ที่มา : ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงาน เศรษฐกิจการเกษตร ปี 2549 2550 2551 อัตราเพิ่ม (%) พื้นที่เก็บเกี่ยว ( ล้านไร่ ) 1.76 1.86 1.91 4.020 ผลผลิตรวม ( ล้านตัน ) 2.01 2.30 2.37 6.5 ผลผลิตต่อไร่ ( ตัน ) 1.19 1.24 1.24 2.096 ที่มา : ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงาน เศรษฐกิจการเกษตร แหล่งผลิตสำคัญ 5 อันดับแรก ได้แก่ นครราชสีมา สุพรรณบุรี ฉะเชิงเทรา อุดรธานี อุทัยธานี เนื้อที่ยืนต้น ( ไร่ ) ไม่มี พื้นที่ปลูก ≤ 10,000 10,001 – 50,000 50,001 – 100,000 100,001 – 200,000 เนื้อที่ยืนต้น ( ไร่ ) ไม่มี พื้นที่ปลูก ≤ 10,000 10,001 – 50,000 50,001 – 100,000 100,001 – 200,000 ช่วงเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิต ปี 2551 ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. สัดส่วนการบริโภคมะม่วงใน ประเทศไทย ส่งออก 1.34% ผลผลิตบริโภค ภายในประเทศ 98.66% ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิต ช่วงเดือนที่เก็บ เกี่ยวผลผลิตสูง

2 มะม่วง จุดเด่น 1. การปฏิบัติดูแลรักษาง่าย 2. สามารถทำการผลิตนอก ฤดู 3. พันธุ์หลากหลาย ปัญหา 1. ผลผลิตไม่สม่ำเสมอ และมีคุณภาพต่ำ 2. มี ศัตรูสำคัญ คือ แอน แทรคโนส และเพลี้ยไฟ 3. การเชื่อมโยงการตลาด ระหว่างผู้ผลิต และผู้ประกอบการยังมีน้อย 4. ผู้ส่งออกไม่ให้ ความสำคัญเรื่องการ ทำ สัญญาซื้อขายแบบล่วงหน้า แนวทางแก้ไขปัญหาที่ ดำเนินการแล้ว 1. ถ่ายทอดเทคโนโลยีความรู้ในเรื่องการผลิต มะม่วงตามแบบเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP) 2. รวมกลุ่มผู้ผลิตเพื่อพัฒนาคุณภาพผลผลิต ตามความต้องการของตลาด 3. ภาครัฐมีการนำร่องการอบไอน้ำเพื่อป้องกัน และกำจัดแมลงวันผลไม้ สำหรับประเทศที่มี ข้อจำกัดในเรื่องนี้ เช่น ประเทศญี่ปุ่น เกาหลี และนิวซีแลนด์ 4. ส่งเสริมให้มีการทำสัญญาซื้อขายแบบ ล่วงหน้า (Contract Farming) 5. รณรงค์การป้องกันและกำจัด เพลี้ยไฟ และโรคแอนแทรคโนส ในแปลงเกษตรกร แนวทางแก้ไขปัญหาใน อนาคต 1. ทำการวิจัยวิทยาการหลังการเก็บ เกี่ยวมะม่วงโดยเน้นในเรื่องการป้องกัน และกำจัดโรคแอนแทรคโนส 2. ส่งเสริมให้เกษตรกรเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตและ แนะนำ ระบบการบริหารคุณภาพการผลิตเพื่อ ควบคุม การผลิตตั้งแต่ระดับสวนเพื่อ นำไปสู่การตรวจสอบและ รับรองสวน 3. สนับสนุนให้มีการทำสัญญาซื้อขาย แบบล่วงหน้า (Contract Farming) มากขึ้น 4. ส่งเสริมให้มีการแปรรูปมากขึ้น 5. สร้างเครือข่ายระหว่างกลุ่ม เกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงเพื่อให้มีการ เชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารและกำหนด วิธีการใน การผลิต 6. วิจัยในเรื่องวิทยาการหลังการเก็บ เกี่ยว

3 ปี 254825492550 - ตัน 14,19 5 24,51129,663 597816 1,148 มะม่วงสด - ตัน 2,49411,16911,283 - ล้านบาท 134259 294 มะม่วงกระป๋อง - ตัน 10,68912,44612,489 - ล้านบาท 367433 439 การ ส่งออก - ล้านบาท ชื่อไทย : Ma-muang ชื่อวิทยาศาสตร์ : Mangifera indica L. มะม่วง พื้นที่ปลูก ( ไร่ ) ปี พื้นที่ให้ผล พื้นที่ยังไม่ให้ผล รวม 2549 1,762,423 453,118 2,215,541 2550 1,860,005 385,614 2,245,619 2551 1,906,960 447,176 2,354,136 อัตราเพิ่ม (%) 4.020 -0.658 3.080 ผลผลิต ( ตัน ) ปี ผลผลิตรวม ผลผลิต เฉลี่ย ( กก./ ไร่ / ปี ) 2549 2,093,223 1,188 2550 2,218,262 1,238 2550 2,374,165 1,238 อัตราเพิ่ม (%) 6.5 2.096 ที่มา : กรมส่งเสริมการเกษตร ศูนย์สารสนเทศ สำนักงาน เศรษฐกิจการเกษตร รวบรวมโดยกลุ่มฯไม้ผล สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร 1 มิ. ย. 50 ราคาที่เกษตรกรขายได้ ( บาท / กิโลกรัม ) พันธุ์ ราคาเฉลี่ยทั้งปี พันธุ์ ราคาเฉลี่ยทั้งปี 2548 2549 2550 2548 2549 2550 เขียวเสวย 17.62 22.59 19.69 อกร่อง 12.67 6.87 11.50 แก้ว 4.63 5.09 6.56 แรด 10.99 6.57 11.58 น้ำดอกไม้ 13.45 17.80 15.54 ทองดำ 8.68 14.50 14.68 ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร การคัดขนาด ขนาด น้ำหนัก ( กรัม ) 1> 351 2 251-350 3 200-250 ที่มา : สำนักมาตรฐานและ ตรวจสอบสินค้าเกษตร ส่งออก 1.34% ผลผลิตบริโภค ภายในประเทศ 98.66% ภาคตะวันออก, ตะวันตก, กลาง มีนาคม - เมษายน ( ผลผลิตออกมาก 1 เม. ย -15 เม. ย. ) ภาคเหนือ, ตะวันออกเฉียงเหนือ้ เมษายน - มิถุนายน ( ผลผลิตออกมาก 16 เม. ย.-30 มิ. ย. ) ฤดูกาลเก็บ เกี่ยว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 713,393 ตัน (32.16%) ภาคเหนือ 513,939 ตัน (23.98%) ภาคอื่น ๆ 972,930 ตัน (43.86%) รวม 2,218,262 ตัน (100%) ที่มา : กรมศุลกากร มะม่วงอบแห้ง - ตัน 180217638 - ล้านบาท 4959 101 มะม่วงแช่แข็ง - ตัน 8326785,2 54 - ล้านบาท 4866 314 ปี 2549 2550 2551 พื้นที่เก็บเกี่ยว ( ล้านไร่ ) 1.76 1.86 1.91 ผลผลิต ( ล้านตัน ) 2.01 2.30 2.37 ผลผลิตต่อไร่ ( ตัน ) 1.19 1.24 1.24


ดาวน์โหลด ppt ชื่อไทย : Ma-muang ชื่อวิทยาศาสตร์ : Mangifera indica L. มะม่วง เรียบเรียงโดย : นางสาวสุนันทา พ่วงเสมา นักวิชาการผู้รับชอบมะม่วง กลุ่มฯไม้ผล สำนักส่งเสริม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google