งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานสถานการณ์การ ระบาด 22 จังหวัด พื้นที่ระบาดจำแนก ตามอายุข้าว มากกว่า 60 วัน 40 ไร่ พื้นที่ระบาดจำแนก ตามอายุข้าว มากกว่า 60 วัน 40 ไร่ พื้นที่ที่พบการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานสถานการณ์การ ระบาด 22 จังหวัด พื้นที่ระบาดจำแนก ตามอายุข้าว มากกว่า 60 วัน 40 ไร่ พื้นที่ระบาดจำแนก ตามอายุข้าว มากกว่า 60 วัน 40 ไร่ พื้นที่ที่พบการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานสถานการณ์การ ระบาด 22 จังหวัด พื้นที่ระบาดจำแนก ตามอายุข้าว มากกว่า 60 วัน 40 ไร่ พื้นที่ระบาดจำแนก ตามอายุข้าว มากกว่า 60 วัน 40 ไร่ พื้นที่ที่พบการ ระบาดเพลี้ยฯ 1 จังหวัด ได้แก่ จ. ปทุมธานี 40 ไร่ รวมพื้นที่ระบาด 40 ไร่ พื้นที่ที่ไม่พบ การระบาด 21 จังหวัด ได้แก่ จ. พระนครศรีอยุธย า สระบุรี ลพบุรี ชัยนาท อ่างทอง สิงห์บุรี นนทบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี พิษณุโลก พิจิตร อุทัยธานี นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ กำแพงเพชร นครนายก ระยอง เลยและพัทลุง สถานการณ์การระบาดเพลี้ยกระโดดสี น้ำตาล ระหว่าง วันที่ 16 – 22 มิ. ย. 54 พื้นที่ที่พบการ ระบาดเพลี้ยฯ แต่ยัง ไม่ทำความเสียหาย ได้แก่ จ. ปทุมธานี 11,820 ไร่ พื้นที่ที่พบการ ระบาดเพลี้ยฯ แต่ยัง ไม่ทำความเสียหาย ได้แก่ จ. ปทุมธานี 11,820 ไร่

2 ปัจจัยที่มีผลต่อการ ระบาดลดลง ใช้เชื้อราบิวเวอเรียพ่นกำจัดเพลี้ย กระโดดสีน้ำตาล มีฝนตกอย่างต่อเนื่องทำให้สภาพ อากาศไม่เหมาะสมต่อการขยายพันธุ์ ของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล การคาดการณ์ ในช่วงปลายเดือนมิถุนายนถึงต้นเดือน กรกฎาคม จะพบเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลตัวอ่อน จะพบเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลตัวอ่อนเป็น บางจุด ของพื้นที่

3 กรมส่งเสริมการเกษตร ในส่วนที่เกี่ยวข้องมีกิจกรรมดังนี้ 1. จัดตั้งศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน จำนวน 300 ศูนย์ใน 20 จังหวัดๆ 15 ศูนย์ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง ลพบุรี นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา นครสวรรค์ พิษณุโลก อุทัยธานี กำแพงเพชรและพิจิตร - อบรมสร้างวิทยากร 65 คน - อบรมเกษตรกรแกนนำ 1,800 คนจาก 300 ศูนย์ๆละ 6 คน - แปลงติดตามสถานการณ์ 300 แปลง มีการเก็บข้อมูลอย่าง ต่อเนื่อง การเฝ้าระวัง การเตือนภัย เมื่อสำรวจพบเพลี้ยฯมีแนวโน้มการระบาดให้ประกาศเตือน ภัยล่วงหน้าทางหอกระจายข่าวและวิทยุท้องถิ่น เพื่อให้ เกษตรกรเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด มีวัสดุอุปกรณ์ศูนย์ละ 1 ชุด รวม 300 ชุด สำหรับเรียนรู้และฝึก ปฏิบัติในการผลิตขยายเชื้อราบิวเวอเรียควบคุมเพลี้ยกระโดดฯเป็นการ ป้องกันการระบาด

4 2. การรณรงค์และประชาสัมพันธ์การควบคุมเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล รณรงค์ใช้เชื้อราบิวเวอเรียควบคุมเพลี้ยกระโดดฯตัวอ่อน ข้อมูลทางวิชาการการจัดการ วันที่ วงจรชีวิตเพลี้ย กระโดดสีน้ำตาล วิธีการแหล่งสนับสนุน 23 มิ. ย. – 9 ก. ค. 54 ตัวอ่อนรณรงค์ลดประชากรตัวอ่อนโดยใช้เชื้อราบิวเวอ เรียพ่นและวิธีการอื่นๆโดยดำเนินการพร้อมกัน ทุกพื้นที่ที่มีการระบาด ศจช ผลิตขยายเชื้อราบิวเวอเรียเพื่อใช้พ่น ควบคุมเพลี้ยกระโดดฯ - ศูนย์เดิม 463 ศูนย์ - ศูนย์ใหม่ 300 ศูนย์ ( กรมข้าว ) ศูนย์บริหารศัตรูพืช ในเขตรับผิดชอบ สนับสนุนหัวเชื้อบิวเวอเรีย การประชาสัมพันธ์ - จัดทำข่าวประชาสัมพันธ์และเตือนการระบาด - จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การรณรงค์การควบคุมเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล - จัดทำชุดนิทรรศการการควบคุมเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล - จัดทำเอกสารแผ่นพับการประเมินพื้นที่การระบาดและมาตรการควบคุม เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล - จัดทำเอกสารคู่มือการควบคุมเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล 3. การสนับสนุนเมล็ดพันธ์ต้านทานเพื่อทดแทนพันธุ์อ่อนแอ โดยกรมส่งเสริม การเกษตรทำหน้าที่ประสานกับสำนักงานเกษตรจังหวัดให้ส่งรายชื่อเกษตรกร ผู้ประสบภัยการระบาดที่จะขอรับเมล็ดพันธืต้านทานตามหลักเกณฑ์ที่เข้าร่วม โครงการภายในวันที่ 15 ก. ค. 54 สำหรับกรมการข้าวส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าว ให้สำนักงานเกษตรอำเภอเพื่อมอบให้เกษตรกร

5 ข้อมูลทางวิชาการการจัดการ วันที่ วงจรชีวิตเพลี้ย กระโดดสี น้ำตาล วิธีการแหล่งสนับสนุน 10 – 24 ก. ค. 54 ตัวเต็มวัยสนง. เกษตรจังหวัดร่วมกับองค์การ บริหารส่วนท้องถิ่น รณรงค์ลด ประชากรตัวเต็มวัยโดยใช้กับดักแสง ไฟและวิธีการอื่นๆโดยดำเนินการ พร้อมกันทุกพื้นที่ที่มีการระบาด - กรมการข้าว 2,000 ชุด (20 จังหวัดในโครงการ )

6 แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบการระบาด เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ระหว่างปี 2552/2553 กับ ปี 2553/2554 จากข้อมูล 14 จังหวัด 27,35 3 ไร่ 40 ไร่

7 แผนภูมิแสดงการระบาดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ปี 2553/2554 จากข้อมูล 76 จังหวัด 40 ไร่


ดาวน์โหลด ppt รายงานสถานการณ์การ ระบาด 22 จังหวัด พื้นที่ระบาดจำแนก ตามอายุข้าว มากกว่า 60 วัน 40 ไร่ พื้นที่ระบาดจำแนก ตามอายุข้าว มากกว่า 60 วัน 40 ไร่ พื้นที่ที่พบการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google