งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ลักษณะของ ระบบบัญชี. ความหมายและความสำคัญของ ระบบบัญชี หลักการบริหารงาน มีความสำคัญต่องานวางระบบ บัญชี คือ ผู้วางระบบบัญชีจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ทางด้านหลักการบริหารงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ลักษณะของ ระบบบัญชี. ความหมายและความสำคัญของ ระบบบัญชี หลักการบริหารงาน มีความสำคัญต่องานวางระบบ บัญชี คือ ผู้วางระบบบัญชีจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ทางด้านหลักการบริหารงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ลักษณะของ ระบบบัญชี

2 ความหมายและความสำคัญของ ระบบบัญชี หลักการบริหารงาน มีความสำคัญต่องานวางระบบ บัญชี คือ ผู้วางระบบบัญชีจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ทางด้านหลักการบริหารงาน เพราะการวางระบบ บัญชีต้องนำหลักการบริหารงานมาใช้ ระบบบัญชี หมายถึง แบบแผนของการปฏิบัติงาน ทางการบัญชี การจัดเก็บข้อมูลทางการเงิน การ จำแนกประเภทบัญชี การบันทึกบัญชี การกำหนด แบบพิมพ์เอกสารและสมุดบัญชี การจัดทำรายการ และการใช้และรักษาเอกสารและสมุดบัญชี

3 ส่วนประกอบของระบบบัญชี การจัดทำเอกสาร และ การเก็บเอกสารในการ บันทึกบัญชี นโยบายในการบริหารงาน และการควบคุม การบันทึกบัญชีและการ จัดทำรายงาน เครื่องจักรและเครื่องมือที่ ใช้ในการปฏิบัติงาน บุคคลที่ปฏิบัติงานใน ระบบ

4 เอกสารหรือแบบฟอร์มที่ใช้ในงาน บัญชี หลักเกณฑ์ในการ กำหนดลักษะแบบ พิมพ์ ควรมีขนาดกระทัดรัด จำนวนของแบบพิมพ์ให้มี จำนวนเหมาะสม ชื่อแบบพิมพ์ให้มีความหมาย ชัดเจน อำนวยความสะดวกในการเก็บ รักษา เพื่อนำมาใช้อ้างอิง แบบพิมพ์บางแบบต้อง เรียงลำดับหน้ากำกับ เพื่อ ป้องกันการทุจริต พิมพ์ตัวอักษรให้อ่านง่าย ต้องมีคู่ฉบับเพียงพอ หลักเกณฑ์การร่างแบบ พิมพ์ ข้อความชัดเจน เรียงลำดับความสำคัญของ ข้อความ การจัดข้อความและตัวเลข ตามความสำคัญและเหมาะสม เว้นเนื้อที่กรอกข้อความให้ เพียงพอ กรณีที่ออกแบบพิมพ์ที่ใช้กับ งานหลายงาน ที่เกี่ยวข้องให้ ร่างในลักษณะให้สอบยันกันได้ เป็น การควบคุมภายใน

5 งานวางระบบบัญชีมี 3 ประเภท วางระบบบัญชีใหม่ทั้งระบบ ประกอบด้วย กิจการที่เปิดใหม่ กิจการที่ดำเนินงานมาแล้ว แต่ต้องการเปลี่ยนแปลงใหม่ การปรับปรุงระบบบัญชี ซึ่งเป็นกิจการที่ดำเนินงานมาแล้ว ต้องการปรับปรุง ปรับปรุงบางแผนก โดยปรับปรุงในองค์ประกอบ ทั้ง 4 อย่าง หรือบางอย่างปรับปรุง ปรับปรุงทุกแผนก ในองค์ประกอบของระบบบัญชีบางอย่าง เช่น ปรับปรุงเฉพาะ วิธีการปฏิบัติงาน

6 การปรับปรุงระบบบัญชีที่มีอยู่ให้ดีขึ้น จะเป็น การวางระบบบัญชีเพียงบางส่วน เพื่อปรับปรุงระบบ บัญชีให้ดีขึ้นกว่าเดิม เช่น ปรับปรุงการใช้แบบฟอร์ม การเพิ่มหรือลดขั้นตอนการทำงาน

7 คุณสมบัติของผู้วางระบบบัญชี คุณสมบัติทางด้านวิชาการ คือ มีความรู้ทางด้าน วิชาการทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติเป็นอย่างดี ได้แก่ ด้านกฎหมาย หลักการบริหารงาน หลักวิชาการบัญชีทุกประเภท

8 มุ่งมั่นในการฝึกฝนให้เกิดความชำนาญ ซึ่ง คุณสมบัติเฉพาะตัวได้แก่ ความเชื่อมั่นในตนเอง ความสามารถในการจูงใจคน มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถนำความรู้ทางวิชาการมาอธิบาย ให้ผู้อื่นเข้าใจ เข้าใจการใช้เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ได้ดี คุณสมบัติเฉพาะตัว ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่อาจจะ ไม่มีตำราให้เรียนโดยเฉพาะ แต่จะเกิดจากความสนใจ

9 ขั้นตอนของการ วางระบบบัญชี

10 1. การสำรวจสภาพทั่วไป ซึ่ง สำรวจในเรื่อง ลักษณะทั่วไป ผังการแบ่งงาน รายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน ผังบัญชีและสมุดบัญชี เครื่องมือเครื่องใช้

11 2. การร่างระบบบัญชีใหม่ กำหนดประเภทของบัญชี กำหนดแบบพิมพ์ กำหนดชนิดของสมุดบัญชี กำหนดทางเดินของงาน กำหนดเครื่องมือเครื่องใช้ กำหนดชนิดรายงานทางการเงิน

12 ลักษณะของธุรกิจอาจแยกตาม ระบบบัญชี ตามลักษณะธุรกิจได้ เป็น 3 ประเภท ระบบบัญชีของกิจการ อุตสาหกรรม ระบบบัญชีของกิจการขาย สินค้า ระบบบัญชีของกิจการขาย บริการ

13 รูปแบบของธุรกิจ แบ่งตามรูปแบบขององค์การธุรกิจได้ ดังนี้ ธุรกิจเจ้าของคนเดียว เป็นธุรกิจขนาดเล็ก ซึ่งเจ้าของกิจการเป็น ผู้ดำเนินการเอง รับผิดชอบเองตั้งแต่การวางแผน ห้างหุ้นส่วน ธุรกิจที่ดำเนินการโดยบุคคล 2 คนขึ้นไป ตกลงทำ การค้าด้วยกันเป็นธุรกิจที่มีความสามารถในการรวม ทุน ได้รับความเชื่อถือมากกว่าธุรกิจเจ้าของคน เดียว

14 บริษัทจำกัด เป็นธุรกิจที่จัดตั้งขึ้นตามประมวล กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยมีผู้เริ่มก่อการ 7 คน มูลค่าหุ้นตั้งแต่ 5 บาทขึ้นไปมีประสิทธิภาพดีกว่า ธุรกิจเจ้าของคนเดียวและห้างหุ้นส่วน บริษัทมหาชนจำกัด เป็นธุรกิจที่จัดตั้งตามราช บัญญัติ บริษัทมหาชนเป็นธุรกิจที่มีผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป มูลค่าหุ้นตั้งแต่หุ้นละ 10 บาทขึ้นไป การบริหารงานมีประสิทธิภาพ และเป็นที่น่าเชื่อถือมากกว่า ธุรกิจแบบอื่น

15 การทดลองปฎิบัติ เมื่อได้วางระบบบัญชีแล้ว ก็ให้เสนอฝ่ายผู้บริหาร เพื่อนำมาทดลองปฎิบัติควรกำหนดระยะเวลา ด้วย การติดตามผล เมื่อนำระบบบัญชีใหม่มาทดลองแล้วระยะเวลาหนึ่ง ผู้วางระบบต้องติดตามตามระบบบัญชีใหม่ว่าได้ผล ตามที่ต้องการหรือไม่

16 ระบบบัญชี 3201-2010 ระบบบัญชี 05-430-301 www.cgd.go.th. www.i-poon.com บรรณานุกรม


ดาวน์โหลด ppt ลักษณะของ ระบบบัญชี. ความหมายและความสำคัญของ ระบบบัญชี หลักการบริหารงาน มีความสำคัญต่องานวางระบบ บัญชี คือ ผู้วางระบบบัญชีจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ทางด้านหลักการบริหารงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google