งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ลักษณะของระบบบัญชี.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ลักษณะของระบบบัญชี."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ลักษณะของระบบบัญชี

2 ความหมายและความสำคัญของระบบบัญชี
ระบบบัญชี หมายถึง แบบแผนของการปฏิบัติงานทางการบัญชี การจัดเก็บข้อมูลทางการเงิน การจำแนกประเภทบัญชี การบันทึกบัญชี การกำหนดแบบพิมพ์เอกสารและสมุดบัญชี การจัดทำรายการ และการใช้และรักษาเอกสารและสมุดบัญชี หลักการบริหารงาน มีความสำคัญต่องานวางระบบบัญชี คือ ผู้วางระบบบัญชีจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ทางด้านหลักการบริหารงาน เพราะการวางระบบบัญชีต้องนำหลักการบริหารงานมาใช้

3 ส่วนประกอบของระบบบัญชี
การจัดทำเอกสาร และการเก็บเอกสารในการบันทึกบัญชี นโยบายในการบริหารงานและการควบคุม การบันทึกบัญชีและการจัดทำรายงาน เครื่องจักรและเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน บุคคลที่ปฏิบัติงานในระบบ

4 เอกสารหรือแบบฟอร์มที่ใช้ในงานบัญชี
หลักเกณฑ์ในการกำหนดลักษะแบบพิมพ์ ควรมีขนาดกระทัดรัด จำนวนของแบบพิมพ์ให้มีจำนวนเหมาะสม ชื่อแบบพิมพ์ให้มีความหมายชัดเจน อำนวยความสะดวกในการเก็บรักษา เพื่อนำมาใช้อ้างอิง แบบพิมพ์บางแบบต้องเรียงลำดับหน้ากำกับ เพื่อป้องกันการทุจริต พิมพ์ตัวอักษรให้อ่านง่าย ต้องมีคู่ฉบับเพียงพอ หลักเกณฑ์การร่างแบบพิมพ์ ข้อความชัดเจน เรียงลำดับความสำคัญของข้อความ การจัดข้อความและตัวเลข ตามความสำคัญและเหมาะสม เว้นเนื้อที่กรอกข้อความให้เพียงพอ กรณีที่ออกแบบพิมพ์ที่ใช้กับงานหลายงาน ที่เกี่ยวข้องให้ร่างในลักษณะให้สอบยันกันได้เป็น การควบคุมภายใน

5 งานวางระบบบัญชีมี 3 ประเภท
วางระบบบัญชีใหม่ทั้งระบบ ประกอบด้วย กิจการที่เปิดใหม่ กิจการที่ดำเนินงานมาแล้ว แต่ต้องการเปลี่ยนแปลงใหม่ การปรับปรุงระบบบัญชี ซึ่งเป็นกิจการที่ดำเนินงานมาแล้ว ต้องการปรับปรุง ปรับปรุงบางแผนก โดยปรับปรุงในองค์ประกอบ ทั้ง 4 อย่าง หรือบางอย่างปรับปรุง ปรับปรุงทุกแผนก ในองค์ประกอบของระบบบัญชีบางอย่าง เช่น ปรับปรุงเฉพาะ วิธีการปฏิบัติงาน

6 การปรับปรุงระบบบัญชีที่มีอยู่ให้ดีขึ้น จะเป็นการวางระบบบัญชีเพียงบางส่วน เพื่อปรับปรุงระบบบัญชีให้ดีขึ้นกว่าเดิม เช่น ปรับปรุงการใช้แบบฟอร์ม การเพิ่มหรือลดขั้นตอนการทำงาน

7 คุณสมบัติของผู้วางระบบบัญชี
คุณสมบัติทางด้านวิชาการ คือ มีความรู้ทางด้านวิชาการทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติเป็นอย่างดี ได้แก่ หลักวิชาการบัญชีทุกประเภท หลักการบริหารงาน ด้านกฎหมาย

8 คุณสมบัติเฉพาะตัว ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่อาจจะไม่มีตำราให้เรียนโดยเฉพาะ แต่จะเกิดจากความสนใจ
มุ่งมั่นในการฝึกฝนให้เกิดความชำนาญ ซึ่งคุณสมบัติเฉพาะตัวได้แก่ ความเชื่อมั่นในตนเอง ความสามารถในการจูงใจคน มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถนำความรู้ทางวิชาการมาอธิบาย ให้ผู้อื่นเข้าใจ เข้าใจการใช้เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ได้ดี

9 ขั้นตอนของการวางระบบบัญชี

10 1. การสำรวจสภาพทั่วไป ซึ่งสำรวจในเรื่อง
1. การสำรวจสภาพทั่วไป ซึ่งสำรวจในเรื่อง ลักษณะทั่วไป ผังการแบ่งงาน รายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน ผังบัญชีและสมุดบัญชี เครื่องมือเครื่องใช้

11 2. การร่างระบบบัญชีใหม่
2. การร่างระบบบัญชีใหม่ กำหนดประเภทของบัญชี กำหนดแบบพิมพ์ กำหนดชนิดของสมุดบัญชี กำหนดทางเดินของงาน กำหนดเครื่องมือเครื่องใช้ กำหนดชนิดรายงานทางการเงิน

12 ลักษณะของธุรกิจอาจแยกตามระบบบัญชี ตามลักษณะธุรกิจได้เป็น 3 ประเภท
ระบบบัญชีของกิจการอุตสาหกรรม ระบบบัญชีของกิจการขายสินค้า ระบบบัญชีของกิจการขายบริการ

13 รูปแบบของธุรกิจ แบ่งตามรูปแบบขององค์การธุรกิจได้ ดังนี้
รูปแบบของธุรกิจ แบ่งตามรูปแบบขององค์การธุรกิจได้ ดังนี้ ธุรกิจเจ้าของคนเดียว เป็นธุรกิจขนาดเล็ก ซึ่งเจ้าของกิจการเป็นผู้ดำเนินการเอง รับผิดชอบเองตั้งแต่การวางแผน ห้างหุ้นส่วน ธุรกิจที่ดำเนินการโดยบุคคล 2 คนขึ้นไป ตกลงทำการค้าด้วยกันเป็นธุรกิจที่มีความสามารถในการรวมทุน ได้รับความเชื่อถือมากกว่าธุรกิจเจ้าของคนเดียว

14 บริษัทจำกัด เป็นธุรกิจที่จัดตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยมีผู้เริ่มก่อการ 7 คน มูลค่าหุ้นตั้งแต่ 5 บาทขึ้นไปมีประสิทธิภาพดีกว่าธุรกิจเจ้าของคนเดียวและห้างหุ้นส่วน บริษัทมหาชนจำกัด เป็นธุรกิจที่จัดตั้งตามราชบัญญัติ บริษัทมหาชนเป็นธุรกิจที่มีผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป มูลค่าหุ้นตั้งแต่หุ้นละ 10 บาทขึ้นไป การบริหารงานมีประสิทธิภาพ และเป็นที่น่าเชื่อถือมากกว่า ธุรกิจแบบอื่น

15 การทดลองปฎิบัติ การติดตามผล
เมื่อได้วางระบบบัญชีแล้ว ก็ให้เสนอฝ่ายผู้บริหารเพื่อนำมาทดลองปฎิบัติควรกำหนดระยะเวลาด้วย การติดตามผล เมื่อนำระบบบัญชีใหม่มาทดลองแล้วระยะเวลาหนึ่งผู้วางระบบต้องติดตามตามระบบบัญชีใหม่ว่าได้ผลตามที่ต้องการหรือไม่

16 บรรณานุกรม ระบบบัญชี 3201-2010 ระบบบัญชี 05-430-301 www.cgd.go.th.


ดาวน์โหลด ppt ลักษณะของระบบบัญชี.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google