งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย นางสาวพัชรี ทองคำสุข. สุพรรณบุรี เป็นจังหวัดหนึ่งในเขตภาคกลางด้านทิศตะวัก ตกของประเทไทย ตั้งอยู่บนพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำท่าจีนหรือแม่น้ำสุพรรณบุรีไหล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย นางสาวพัชรี ทองคำสุข. สุพรรณบุรี เป็นจังหวัดหนึ่งในเขตภาคกลางด้านทิศตะวัก ตกของประเทไทย ตั้งอยู่บนพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำท่าจีนหรือแม่น้ำสุพรรณบุรีไหล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย นางสาวพัชรี ทองคำสุข

2 สุพรรณบุรี เป็นจังหวัดหนึ่งในเขตภาคกลางด้านทิศตะวัก ตกของประเทไทย ตั้งอยู่บนพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำท่าจีนหรือแม่น้ำสุพรรณบุรีไหล ผ่านตามแนวยาวของจังหวัดจากเหนือ จรดใต้ จังหวัด สุพรรณบุรีตั้งอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 14 องศา 4 ลิปดา ถึง 15 องศา 5 ลิปดาเหนือ และระหว่างเส้นแวง 99 องศา 17 ลิปดา ถึง 100 องศา 16 ลิปดา ตะวันออก อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 3- 10 เมตร มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 5,358.01 ตาราง กิโลเมตร หรือประมาณ 3.3 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 5.2 ของพื้นที่ภาคกลาง อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 107 กิโลเมตร ( ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340) โดยทางรถไฟประมาณ 142 กิโลเมตร

3 ในปี พ. ศ. 2552 การปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี แบ่งส่วน ราชการออกเป็น 2 ส่วน คือการบริหารราชการส่วนภูมิภาค และการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น การบริหารราชการส่วน ภูมิภาค แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 10 อำเภอ 110 ตำบล และ 1007 หมู่บ้าน โดยมีอำเภอดังนี้

4 คำขวัญประจำจังหวัด “ เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่องรุ่งเรือง เกษตรกรรม สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง ” ดอกไม้ประจำจังหวัด ดอกฝ้ายคำ หรือสุพรรณิการ์ หรือกรรณิการ์ ต้นไม้ประจำจังหวัด มะเกลือ

5 ดวงตราเป็นภาพยุทธหัตถีระหว่างสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกับพระ มหาอุปราชาแห่ง พม่าเหตุที่ใช้เครื่องหมายนี้ก็เพราะเห็นว่า การศึก ครั้งนี้ ใน พ. ศ.2135 ทำให้เมืองไทยได้รับอิสรภาพชัยชนะดังกล่าว ได้เผยแพร่ชื่อเสียงและกิตติคุณของพระมหากษัตริย์ไทยออกไปนอก ประเทศ และบริเวณที่กระทำยุทธหัตถีก็อยู่ในท้องที่อำเภอดอนเจดีย์ ของจังหวัดนี้ สุพรรณบุรีเป็นเมืองเก่าสมัยทวารวดี นักโบราณคดีกล่าว ว่า ชื่อสุพรรณบุรีเปลี่ยนมาจากคำว่า อู่ทอง และสุพรรณภูมิ

6

7

8 ตลาดร้อยปีสามชุก หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย

9 หอคอยบรรหาร ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง

10 เขื่อนกระเสียว วัดเขาดีสลัก

11 บึงฉวาก อนุสรณ์ดอนเจดีย์

12 วัดพระรัตนมหาธาตุ วัดป่าเลไลยก์

13

14

15 โดย นางสาวพัชรี ทองคำสุข 55520411


ดาวน์โหลด ppt โดย นางสาวพัชรี ทองคำสุข. สุพรรณบุรี เป็นจังหวัดหนึ่งในเขตภาคกลางด้านทิศตะวัก ตกของประเทไทย ตั้งอยู่บนพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำท่าจีนหรือแม่น้ำสุพรรณบุรีไหล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google