งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บ้านของฉัน “สุพรรณบุรี”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บ้านของฉัน “สุพรรณบุรี”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บ้านของฉัน “สุพรรณบุรี”
โดย นางสาวพัชรี ทองคำสุข

2 สถานที่ตั้ง สุพรรณบุรี  เป็นจังหวัดหนึ่งในเขตภาคกลางด้านทิศตะวักตกของประเทไทย    ตั้งอยู่บนพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำท่าจีนหรือแม่น้ำสุพรรณบุรีไหลผ่านตามแนวยาวของ จังหวัดจากเหนือ จรดใต้ จังหวัดสุพรรณบุรีตั้งอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 14 องศา 4 ลิปดา     ถึง 15 องศา 5 ลิปดาเหนือ และระหว่างเส้นแวง 99 องศา 17 ลิปดา ถึง 100 องศา  16 ลิปดา ตะวันออก  อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 3-10 เมตร  มีพื้นที่ทั้งหมด ประมาณ 5, ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  3.3  ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 5.2 ของพื้นที่ภาคกลาง อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 107 กิโลเมตร (ตามทาง หลวงแผ่นดินหมายเลข 340) โดยทางรถไฟประมาณ 142 กิโลเมตร

3 การปกครอง และประชากร ในปี พ.ศ.  2552 การปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี แบ่งส่วนราชการออกเป็น 2 ส่วน คือ การบริหารราชการส่วนภูมิภาคและการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น การบริหารราชการ ส่วนภูมิภาค แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 10 อำเภอ 110 ตำบล และ 1007 หมู่บ้าน   โดยมีอำเภอดังนี้

4 สัญลักษณ์จังหวัด คำขวัญประจำจังหวัด
“เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่องรุ่งเรืองเกษตรกรรม สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง” ดอกไม้ประจำจังหวัด ดอกฝ้ายคำ หรือสุพรรณิการ์ หรือกรรณิการ์ ต้นไม้ประจำจังหวัด มะเกลือ

5 ตราประจำจังหวัด ดวงตราเป็นภาพยุทธหัตถีระหว่างสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกับพระมหาอุปราชาแห่ง พม่าเหตุที่ใช้ เครื่องหมายนี้ก็เพราะเห็นว่า การศึกครั้งนี้ ใน พ.ศ.2135  ทำให้เมืองไทยได้รับอิสรภาพชัยชนะ ดังกล่าว ได้เผยแพร่ชื่อเสียงและกิตติคุณของพระมหากษัตริย์ไทยออกไปนอกประเทศ และบริเวณที่ กระทำยุทธหัตถีก็อยู่ในท้องที่อำเภอดอนเจดีย์ของจังหวัดนี้ สุพรรณบุรีเป็นเมืองเก่าสมัยทวารวดี นัก โบราณคดีกล่าวว่า ชื่อสุพรรณบุรีเปลี่ยนมาจากคำว่า อู่ทอง  และสุพรรณภูมิ

6 ธงประจำจังหวัด

7 งานประเพณีทิ้งกระจาดจังหวัดสุพรรณบุรี

8 สถานที่ท่องเที่ยว ตลาดร้อยปีสามชุก หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย

9 สถานที่ท่องเที่ยว หอคอยบรรหาร ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง

10 สถานที่ท่องเที่ยว เขื่อนกระเสียว วัดเขาดีสลัก

11 สถานที่ท่องเที่ยว บึงฉวาก อนุสรณ์ดอนเจดีย์

12 สถานที่ท่องเที่ยว วัดพระรัตนมหาธาตุ วัดป่าเลไลยก์

13 แผนที่ท่องเที่ยว

14 แผนที่ตัวเมืองสุพรรณบุรี

15 โดย นางสาวพัชรี ทองคำสุข 55520411
ขอบคุณที่รับชมค่ะ โดย นางสาวพัชรี ทองคำสุข


ดาวน์โหลด ppt บ้านของฉัน “สุพรรณบุรี”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google