งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครื่องใช้ - เครื่องประดับ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครื่องใช้ - เครื่องประดับ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เครื่องใช้ - เครื่องประดับ
เครื่องประดับทำจากหินและเปลือกหอยทะเลเป็นสิ่งที่แสดงว่าหมู่บ้านเกษตรกรรมรุ่นแรกในภูมิภาคต่างๆของประเทศไทยมิได้อยู่โดดเดี่ยว แต่มีการติดต่อสัมพันธ์กัน

2 พัฒนาการทางเทคโนโลยีและวัฒนธรรมในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย
เทคโนโลยีด้านโลหกรรมได้เริ่มปรากฏขึ้นในประเทศไทยเมื่อไม่น้อยกว่า 3,500 ปีมาแล้ว

3 พัฒนาการทางเทคโนโลยีและวัฒนธรรมในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย
เทคโนโลยีด้านโลหกรรมได้เริ่มปรากฏขึ้นในประเทศไทยเมื่อไม่น้อยกว่า 3,500 ปีมาแล้ว

4 เครื่องประดับสำริดของวัฒนธรรมดองซอน พบที่แหล่งโบราณคดีบ้านดอนตาเพชร
อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

5 ลูกปัดหิน พบที่แหล่งโบราณคดีบ้านดอนตาเพชรอำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

6 เตียน ก่อนพุกาม ดองซอน ทวารวดี จาม ก่อนเมืองพระนคร ฟูนัน

7 แหล่งโบราณคดีของชาติ
โปรดช่วยกันอนุรักษ์ แหล่งโบราณคดีของชาติ

8 ทุกท่านที่ร่วมกันอนุรักษ์ รศ. สุรพล นาถะพินธุ : natapint@su.ac.th
ขอขอบคุณ ทุกท่านที่ร่วมกันอนุรักษ์ มรดกวัฒนธรรมของชาติ รศ. สุรพล นาถะพินธุ :


ดาวน์โหลด ppt เครื่องใช้ - เครื่องประดับ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google