">

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 Array in PHP เสรี ชิโนดม PHP Programmingarray 2 อะเรย์ (Array) อะเรย์หรือตัวแปรชุดคือตัวแปรที่สามารถเก็บค่าได้ หลายๆค่า โดยใช้ตัวแปรตัวเดียว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 Array in PHP เสรี ชิโนดม PHP Programmingarray 2 อะเรย์ (Array) อะเรย์หรือตัวแปรชุดคือตัวแปรที่สามารถเก็บค่าได้ หลายๆค่า โดยใช้ตัวแปรตัวเดียว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 Array in PHP เสรี ชิโนดม seree@buu.ac.th

2 PHP Programmingarray 2 อะเรย์ (Array) อะเรย์หรือตัวแปรชุดคือตัวแปรที่สามารถเก็บค่าได้ หลายๆค่า โดยใช้ตัวแปรตัวเดียว สิ่งที่อยู่ภายในอะเรย์เรียกว่าสมาชิก แต่ละสมาชิก ในอะเรย์จะมีอินเด็กซ์เพื่อใช้อ้างอิง อินเด็กซ์ใช้อ้างอิงถึงแต่ละสมาชิกที่อยู่ในอะเรย์ ใน PHP อินเด็กซ์จะเริ่มที่ 0 แต่สามารถกำหนดอิน เด็กซ์ให้เป็นตัวอักษรได้

3 PHP Programmingarray 3 ตัวอย่าง

4 PHP Programmingarray 4 อะเรย์ (Array) ใน PHP อะเรย์ที่มีขนาดเปลี่ยนแปลงได้เรียกว่า dynamic array หรือ vector(สำหรับอะเรย์มิติ เดียว) $myarray[]=3; $myarray[]=1.1; $myarray[]="abc"; ขนาดจะปรับเปลี่ยนได้ คือขยายจำนวนข้อมูลที่ เก็บอยู่ภายในอะเรย์ ข้อมูลแต่ละตัวในอะเรย์ไม่จำเป็น ต้องเป็นข้อมูล ชนิดเดียวกัน เช่น อาจจะมีทั้งจำนวนเต็ม เลข ทศนิยม

5 PHP Programmingarray 5 ตัวอย่าง

6 PHP Programmingarray 6 การสร้างอะเรย์เพื่อนำไปใช้งาน ไม่จำเป็นต้องประกาศตัวแปร ค่าของอะเรย์จะ ถูกกำหนดให้ตอนที่ โปรแกรมทำงาน (Run time)

7 PHP Programmingarray 7 การสร้างอะเรย์เพื่อนำไปใช้งาน

8 PHP Programmingarray 8 รูปแบบ array array([mixed…]) การสร้างอะเรย์โดยใช้ฟังก์ชัน array

9 PHP Programmingarray 9 $arr=arrray(10,20,30.30,"PHP","PROGRMMING"); for($r=0; $r < count($arr) ; $r++){ echo (" index $r = $arr [$r] "); } ตัวอย่าง

10 PHP Programmingarray 10 การสร้างอะเรย์โดยใช้ฟังก์ชัน range รูปแบบ array range(int low, int high) ตัวอย่าง

11 PHP Programmingarray 11 การอ้างตำแหน่งของอินเด็กซ์ เช่น $arr[3]="php"; ใช้ ข้อความสั่ง for เช่น for ($i=0;$i<4;$i++){ echo $arr[$i]." "; } การเข้าถึงข้อมูลในอะเรย์

12 PHP Programmingarray 12 Figure 5-2 City 0 is San Francisco. City 1 is Los Angeles. City 2 is New York. City 3 is Martinez.

13 PHP Programmingarray 13 การใช้อะเรย์หลายมิติ (Multidimensional Array) กำหนดชื่อตัวแปรแล้วตามด้วยเครื่อง [..][..] สำหรับอะเรย์สองมิติและ [.. ][.. ] [.. ] สำหรับอะเรย์สามมิติ $arr_2[1][1]= 4000; //$arr_2เป็นอะเรย์สองมิติ $arr_3[1][1][1]= 2000; //$arr_3เป็นอะเรย์สามมิติ

14 PHP Programmingarray 14 $dim = 3; for ($row=0; $row <= $dim; $row++) { for ($column=0; $column <= $dim; $column++) { $myarray2[$row][$column] = 4*$row + $column; echo $myarray2[$row][$column]," "; } echo " \n"; } การใช้อะเรย์หลายมิติ (ต่อ)

15 PHP Programmingarray 15 อะเรย์แบบคู่ การเก็บข้อมูลในอะเรย์แบบนี้จะใช้กับข้อมูลที่ จัดเก็บเป็นคู่ๆ ใช้ทำ lookup table

16 PHP Programmingarray 16 อะเรย์แบบคู่ (ต่อ) สมมุติว่า "red" ให้แทนค่า 0xff0000 "green" ให้แทนค่า 0x00ff00 และ "blue" ให้แทนค่า 0x0000ff โดยเก็บไว้ ในอะเรย์ชื่อ $color_table คำสั่งที่ใช้ $color_table["red"] = 0xff0000; $color_table["green"] = 0x00ff00; $color_table["blue"] = 0x0000ff; $color_name= "red"; echo "value = ".$color_table[ $color_name]." \n";

17 PHP Programmingarray 17 อะเรย์แบบคู่ (ต่อ) สร้างอะเรย์แบบคู่ได้โดยใช้ฟังก์ชัน array () จากตัวอย่างที่แล้วเราสามารถสร้างอะเรย์แบบคู่ได้โดยใช้ ฟังก์ชัน array () ดังนี้ $color_table = array( "red" => 0xff0000, "green" => 0x00ff00, "blue" => 0x0000ff );

18 PHP Programmingarray 18 ตัวอย่าง หรือ "Ant", "b" => "Bat", "c" => "Cat", "d" => "Dog" ); print( "$word[d], $word[c]"); print (" "); print( "$word[b], $word[a]"); ?>

19 PHP Programmingarray 19 ตัวอย่าง จากตัวอย่าง a,b, c, d จะเรียกว่า key และ Ant, Bat, Cat, Dog จะเรียกว่า Value การแสดงค่า key และ value ของอะเรย์แบบคู่จะใช้ฟังก์ชัน ชื่อ key และ value เช่น 15, "jira" => 18, "wittawat" => 30, "chuchai" => 16 ); $name =key($keep_age); $age =current($keep_age); print ("Age of $name is $age"); ?>

20 PHP Programmingarray 20 เราสามารถสร้างอะเรย์แบบเชื่อมโยงเป็นสองมิติได้ เช่น array ( "zone" => "Asia", "D_NAME" => ".th"), "malasia" => array ( "zone" => "Asia", "D_NAME" => ".my"), "india" => array ( "zone" => "Asia", "D_NAME" => ".in"), "holland“ => array ( "zone" => "Europe", "D_NAME" => ".nl"), "france" => array ( "zone" => "Europe", "D_NAME" => ".fr") ); echo "domain name=".$countries[ "thailand"]["D_NAME"]." \n"; ?>

21 PHP Programmingarray 21 การท่องไปในอะเรย์แบบคู่ ถ้าเราต้องการจะเข้าถึงข้อมูลแต่ละคู่ที่ถูกเก็บอยู่ ในอะเรย์แบบคู่ จะใช้วิธีเรียกผ่านฟังก์ชัน each() และ list() ฟังก์ชัน each()จะท่องไปในอะเรย์และส่งค่ามาให้ ฟังก์ชัน list() กำหนดให้กับตัวแปร 2 ตัว

22 PHP Programmingarray 22 unset($a); $a = array( "a" => 10, "b" => 20, "c" => 30 ); while (list($key, $value) = each($a)) { echo "$key=$value \n"; } จะได้ผลลัพธ์ a=10,b=20,c=30 ตัวอย่าง

23 PHP Programmingarray 23 ตัวอย่าง 15, "jira" => 18, "wittawas" => 30, "chuchai" => 16 ); while ( list( $name, $age ) = each( $keep_age ) ){ print(" $name = $age "); } ?>

24 24 ฟังก์ชันที่เกี่ยวกับอะเรย์

25 PHP Programmingarray 25 รูปแบบการใช้งาน void sort (array arr); เป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการเรียงลำดับรายการข้อมูล ในอะเรย์นั้นโดยจัดเรียงข้อมูลจากค่าน้อยไปหาค่า มาก ฟังก์ชัน sort

26 PHP Programmingarray 26 $sort = array(50,40,30,20); sort($sort); for($r = 0; $r < count($sort);$r++){ echo “ $sort[$r] ” ; } 2030405020304050 ตัวอย่าง

27 PHP Programmingarray 27 รูปแบบการใช้งาน void asort (array arr); เป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการเรียงลำดับข้อมูลในอะเรย์ แบบคู่ โดยจัดเรียงข้อมูลจากค่า Value ที่เก็บไว้ จากน้อยไปหาค่ามาก ฟังก์ชัน asort

28 PHP Programmingarray 28 15, "jira" => 18, "wittawas" => 30, "chuchai" => 16 ); asort( $keep_age ); do{ $name = key( $keep_age ); $age = current( $keep_age ); print "age of $name is $age "; }while( next( $keep_age) ); ?> ตัวอย่าง

29 PHP Programmingarray 29 รูปแบบการใช้งาน void ksort (array arr); เป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการเรียงลำดับข้อมูลในอะเรย์ แบบคู่ โดยจัดเรียงข้อมูลจากค่า key ที่เก็บไว้จาก น้อยไปหาค่ามาก ฟังก์ชัน ksort

30 PHP Programmingarray 30 15, "jira" => 18, "wittawas" => 30, "chuchai" => 16 ); ksort( $keep_age ); do{ $name = key( $keep_age ); $age = current( $keep_age ); print "age of $name is $age "; }while( next( $keep_age) ); ?> ตัวอย่าง

31 PHP Programmingarray 31 ฟังก์ชัน max, min รูปแบบการใช้งาน max(array arr ); min(array arr ); ฟังก์ชัน max ใช้ในการหาค่าสูงสุดและ min ใช้ใน การหาค่าต่ำสุด

32 PHP Programmingarray 32 ฟังก์ชัน array รูปแบบการใช้งาน array array( ); คำสั่งที่ใช้ในการสร้างอะเรย์โดยเราสามารถกำหนดค่าของดัชนี และค่าของข้อมูลไปพร้อมกับการสร้างอะเรย์ $test1=array(); //สร้างอะเรย์ว่าง $test1

33 PHP Programmingarray 33 ฟังก์ชัน array_walk รูปแบบการใช้งาน int array_walk(array arr,string func); คำสั่งที่ใช้ในการเข้าถึงข้อมูลที่เก็บอยู่ในรูปแบบของอะเรย์โดย ต้องการอากิวเมนต์สองตัวคือ 1. อะเรย์ที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลที่เก็บไว้ในอะเรย์นั้น 2. ชื่อของฟังก์ชันที่ต้องการเรียกใช้และต้องมีการสร้าง ฟังก์ชันโดยมีการกำหนดตัวแปรพารามิเตอร์คอยรับค่า

34 PHP Programmingarray 34 รูปแบบการใช้งาน void count (array arr); คำสั่งที่ใช้นับจำนวนของข้อมูลที่เก็บอยู่ภายในรายการข้อมูล ของอะเรย์นั้นว่ามีจำนวนข้อมูลทั้งหมดเท่าไร ฟังก์ชัน count

35 PHP Programmingarray 35 ฟังก์ชัน current รูปแบบการใช้งาน mixed current(array arr); เป็นคำสั่งที่ใช้ในการคืนค่าของข้อมูลที่ตำแหน่ง พอยน์เตอร์(pointer)ชี้อยู่(ภายในรายการข้อมูล ของอะเรย์จะมี pointer เป็นตัวระบุตำแหน่งปัจจุบัน ของข้อมูลนั้น)

36 PHP Programmingarray 36 ตัวอย่าง $sort=array(50,40,30,20); echo current($sort),"br>"; //แสดงค่า 50 next($sort);//เลื่อน pointer ไปยังข้อมูลตัวต่อไป echo current($sort);//แสดงค่า 40

37 PHP Programmingarray 37 ฟังก์ชัน each รูปแบบการใช้งาน array each (array arr); คำสั่งที่ใช้ในการอ่านค่าข้อมูลของอะเรย์ทีละตัว เมื่ออ่านแล้ว pointer ที่ชี้ตำแหน่งของข้อมูลก็จะ เลื่อนไปยังข้อมูลตัวถัดไป และค่าที่อ่านได้นั้นจะ เก็บไว้ในอะเรย์อีกที

38 PHP Programmingarray 38 $sort = array(5,40,30,20); $get = each($sort); /*ค่าใน $sort มาหนึ่งค่าแล้ว เลื่อน pointer ไปยังข้อมูลตัวถัดไปโดย $get จะ เป็นตัวแปรอะเรย์ที่รับค่าที่อ่านได้ */ echo “$get[0] => $get[1] ”; echo “$get[key] => $get[value]”; ตัวอย่าง

39 PHP Programmingarray 39 รูปแบบการใช้งาน void end (array arr); เป็นคำสั่งที่ใช้เลื่อน pointer ที่ชี้ตำแหน่งที่อยู่ของ ข้อมูลปัจจุบันไปยังตำแน่งที่อยู่สุดท้ายของรายการ ข้อมูลของอะเรย์นั้น ฟังก์ชัน end

40 PHP Programmingarray 40 $sort = array ( 50, 40, 30, 20 ); echo current($sort).” ”// แสดงค่า 50 end($sort); // เลื่อน pointer ไปยังข้อมูลตัวสุดท้าย echo current($sort); // แสดงค่า 20 ตัวอย่าง

41 PHP Programmingarray 41 รูปแบบการใช้งานฟังก์ชัน mixed key (array arr); เป็นคำสั่งที่ใช้ในการตรวจสอบว่าตำแหน่งปัจจุบันอยู่ที่ pointer ชี้ข้อมูลในอะเรย์อยู่นั้นดัชนีของข้อมูลนั้นมีค่า เป็นอะไร ฟังก์ชัน key

42 PHP Programmingarray 42 $sort = array (“start”=>50,40,30,”stop”=>20); echo key($sort).” ”; // แสดงค่าดัชนีปัจจุบันที่ pointer ชี้อยู่ end($sort); // เลื่อน pointer ไปยังข้อมูลตัวต่อไป echo key($sort); // แสดงค่าดัชนีปัจจุบันที่ pointer ชี้อยู่ Start stop ตัวอย่าง

43 PHP Programmingarray 43 รูปแบบการใช้งาน void list (var1,var2,…); คำสั่งที่ใช้ในการรับค่าที่อ่านมาได้จากอะเรย์โดย จำนวนของตัวแปร (var1,var2,…) ที่ตั้งรับในคำสั่ง นี้ขึ้นอยู่กับขนาดอะเรย์ที่ส่งค่ามาให้ว่าอะเรย์นั้นส่ง ค่าข้อมูลมาให้จำนวนกี่ค่า ฟังก์ชัน list

44 PHP Programmingarray 44 $arr = array( “ A ” =>10, ” B ” =>20, ” C ” =>30); while (list($key,$data)=each($arr)){ echo “ $key =>$data ” ; } A =>10 B =>20 C =>30 ตัวอย่าง

45 PHP Programmingarray 45 รูปแบบการใช้งาน mixed next(array arr) เป็นคำสั่งที่ใช้เลื่อน pointer ให้ชี้ไปยังข้อมูลตัว ถัดไปในรายการข้อมูลของอะเรย์ ฟังก์ชัน next

46 PHP Programmingarray 46 $sort = array(50,40,30,20); echo current($sort).:” ”; // แสดงค่าข้อมูลปัจจุบัน next($sort); // เลื่อน pointer ไปยังข้อมูลตัวต่อไป echo current($sort); // แสดงค่าข้อมูลหลังจากเลื่อน pointer 50 40 ตัวอย่าง

47 PHP Programmingarray 47 รูปแบบการใช้งาน mixed prev (array arr) เป็นคำสั่งที่ใช้เลื่อน pointer ให้ชี้ไปยังข้อมูลตัว ก่อนหน้านี้ที่มีการเลื่อน pointer มาในรายการ ข้อมูลของอะเรย์ ฟังก์ชัน prev

48 PHP Programmingarray 48 $sort = array(50,40,30,20); echo current($sort).” ”; // แสดงค่าข้อมูลปัจจุบัน next($sort); // เลื่อน pointer เดินหน้าไปยังข้อมูลตัวต่อไป echo current($sort).” ”; // แสดงค่าข้อมูลหลังจากเลื่อน pointer prev($sort); // เลื่อน pointer ถอยหลังไปยังข้อมูลตัวก่อนหน้านี้ echo current($sort); // แสดงค่าข้อมูลหลังจากเลื่อน pointer 504050504050 ตัวอย่าง

49 PHP Programmingarray 49 รูปแบบการใช้งาน void reset (array arr) เป็นคำสั่งที่กำหนดค่าเริ่มต้นของ pointer ใหม่โดย ให้มาเริ่มต้นที่ข้อมูลตัวแรกของรายการข้อมูล ทั้งหมดไม่ว่าตอนนั้น pointer จะชี้อยู่ที่ข้อมูลใดก็ ตาม ฟังก์ชัน reset

50 PHP Programmingarray 50 $sort = array(50,40,30,20); echo current($sort).” ”; // แสดงค่าข้อมูลปัจจุบัน next($sort); // เลื่อน pointer เดินหน้าไปยังข้อมูลตัวต่อไป echo current($sort).” ”; //แสดงค่าข้อมูลหลังจากเลื่อน pointer next($sort); // เลื่อน pointer เดินหน้าไปยังข้อมูลตัวต่อไป echo current($sort).” ”; // แสดงค่าข้อมูลหลังจากเลื่อน pointer next($sort); // เลื่อน pointer เดินหน้าไปยังข้อมูลตัวต่อไป echo current($sort).” ”; // แสดงค่าข้อมูลหลังจากเลื่อน pointer reset($sort); // สั่งให้ pointer ไปเริ่มต้นที่ข้อมูลตัวแรกของรายการ echo current($sort); // แสดงค่าข้อมูลหลังจากใช้คำสั่ง reset ตัวอย่าง

51 PHP Programmingarray 51 รูปแบบการใช้งาน int sizeof (array arr); การทำงานของคำสั่งนี้จะเหมือนกับคำสั่ง count ฟังก์ชัน sizeof


ดาวน์โหลด ppt 1 Array in PHP เสรี ชิโนดม PHP Programmingarray 2 อะเรย์ (Array) อะเรย์หรือตัวแปรชุดคือตัวแปรที่สามารถเก็บค่าได้ หลายๆค่า โดยใช้ตัวแปรตัวเดียว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google