งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เสรี ชิโนดม seree@buu.ac.th Array in PHP เสรี ชิโนดม seree@buu.ac.th.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เสรี ชิโนดม seree@buu.ac.th Array in PHP เสรี ชิโนดม seree@buu.ac.th."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เสรี ชิโนดม seree@buu.ac.th
Array in PHP เสรี ชิโนดม

2 อะเรย์ (Array) อะเรย์หรือตัวแปรชุดคือตัวแปรที่สามารถเก็บค่าได้หลายๆค่า โดยใช้ตัวแปรตัวเดียว สิ่งที่อยู่ภายในอะเรย์เรียกว่าสมาชิก แต่ละสมาชิกในอะเรย์จะมีอินเด็กซ์เพื่อใช้อ้างอิง อินเด็กซ์ใช้อ้างอิงถึงแต่ละสมาชิกที่อยู่ในอะเรย์ ใน PHP อินเด็กซ์จะเริ่มที่ 0 แต่สามารถกำหนดอินเด็กซ์ให้เป็นตัวอักษรได้ PHP Programming

3 ตัวอย่าง <html> <body> <? $arr[0] = "Red";
$arr[1] = "Green"; $arr[2] = "Blue"; $arr[3] = "White"; echo " $arr[0] , $arr[1] ,$arr[2] ,$arr[3] " ; ?> </body> </html> PHP Programming

4 อะเรย์ (Array) ใน PHP อะเรย์ที่มีขนาดเปลี่ยนแปลงได้เรียกว่า dynamic array หรือ vector(สำหรับอะเรย์มิติเดียว) $myarray[]=3; $myarray[]=1.1; $myarray[]="abc"; ขนาดจะปรับเปลี่ยนได้ คือขยายจำนวนข้อมูลที่เก็บอยู่ภายในอะเรย์ ข้อมูลแต่ละตัวในอะเรย์ไม่จำเป็น ต้องเป็นข้อมูลชนิดเดียวกัน เช่น อาจจะมีทั้งจำนวนเต็ม เลขทศนิยม PHP Programming

5 ตัวอย่าง <? $arr[0] = "Chair"; $arr[1] = 20; $arr[2] = 3.37;
$all = count( $arr ); for ($i=0; $i<$all; $i++){ print "Member $i =$arr[$i] <BR>"; } ?> PHP Programming

6 การสร้างอะเรย์เพื่อนำไปใช้งาน
ไม่จำเป็นต้องประกาศตัวแปร ค่าของอะเรย์จะ ถูกกำหนดให้ตอนที่ โปรแกรมทำงาน (Run time) <? $arr[] = "Red"; $arr[] = "Green"; $arr[] = "Blue"; $arr[] = "White"; ?> PHP Programming

7 การสร้างอะเรย์เพื่อนำไปใช้งาน
<? $arr[10] = 100; $arr[5] = 200; $arr[40] = 300; ?> PHP Programming

8 การสร้างอะเรย์โดยใช้ฟังก์ชัน array
รูปแบบ array array([mixed…]) <? $arr = array( 5,6,7,4,3,2,10,3,440 ); $all = count( $arr ); for ($i=0;$i<$all;$i++){ print "$arr[$i] "; } ?> PHP Programming

9 ตัวอย่าง $arr=arrray(10,20,30.30,"PHP","PROGRMMING");
for($r=0; $r < count($arr) ; $r++){ echo (" index $r = $arr [$r]<br>"); } PHP Programming

10 การสร้างอะเรย์โดยใช้ฟังก์ชัน range
รูปแบบ array range(int low, int high) ตัวอย่าง <? $arr = range( 6,10); $all = count( $arr ); for ($i=0;$i<$all;$i++){ echo "arr[" .$i. "] = "; echo $arr[$i] ; echo "<BR>"; } ?> PHP Programming

11 การเข้าถึงข้อมูลในอะเรย์
การอ้างตำแหน่งของอินเด็กซ์ เช่น $arr[3]="php"; ใช้ ข้อความสั่ง for เช่น for ($i=0;$i<4;$i++){ echo $arr[$i]."<BR>"; } PHP Programming

12 City 0 is San Francisco. City 1 is Los Angeles. City 2 is New York.
<HTML> <HEAD><TITLE>Figure 5-2</TITLE></HEAD> <BODY> <? $Cities[] = "San Francisco"; $Cities[] = "Los Angeles"; $Cities[] = "New York"; $Cities[] = "Martinez"; //count number of elements $indexLimit = count($Cities); // print out every element for($index=0; $index < $indexLimit; $index++) { print("City $index is $Cities[$index]. <BR>\n"); } ?> </BODY> </HTML> City 0 is San Francisco. City 1 is Los Angeles. City 2 is New York. City 3 is Martinez. PHP Programming

13 การใช้อะเรย์หลายมิติ (Multidimensional Array)
กำหนดชื่อตัวแปรแล้วตามด้วยเครื่อง [..][..] สำหรับอะเรย์สองมิติและ [.. ][.. ] [.. ] สำหรับอะเรย์สามมิติ $arr_2[1][1] = 4000; //$arr_2เป็นอะเรย์สองมิติ $arr_3[1][1][1] = 2000; //$arr_3เป็นอะเรย์สามมิติ PHP Programming

14 การใช้อะเรย์หลายมิติ (ต่อ)
$dim = 3; for ($row=0; $row <= $dim; $row++) {   for ($column=0; $column <= $dim; $column++) {     $myarray2[$row][$column] = 4*$row + $column;     echo $myarray2[$row][$column]," ";   }   echo "<BR>\n"; } PHP Programming

15 อะเรย์แบบคู่ การเก็บข้อมูลในอะเรย์แบบนี้จะใช้กับข้อมูลที่จัดเก็บเป็นคู่ๆ ใช้ทำ lookup table PHP Programming

16 อะเรย์แบบคู่ (ต่อ) สมมุติว่า "red" ให้แทนค่า 0xff0000  "green" ให้แทนค่า 0x00ff00 และ "blue" ให้แทนค่า 0x0000ff โดยเก็บไว้ในอะเรย์ชื่อ $color_table คำสั่งที่ใช้ $color_table["red"]   = 0xff0000; $color_table["green"] = 0x00ff00; $color_table["blue"]  = 0x0000ff; $color_name= "red"; echo "value = ".$color_table[ $color_name]."<BR>\n"; PHP Programming

17 อะเรย์แบบคู่ (ต่อ) สร้างอะเรย์แบบคู่ได้โดยใช้ฟังก์ชัน array ()
$color_table = array(      "red"   => 0xff0000,      "green" => 0x00ff00,      "blue"  => 0x0000ff ); PHP Programming

18 ตัวอย่าง <? $word[a] = "Ant"; $word[b] = "Bat"; $word[c] = "Cat";
$word[d] = "Dog"; print( "$word[d] , $word[a]"); print ("<BR>"); print( "$word[a] , $word[b]"); ?> หรือ $word = array( "a" => "Ant" , "b" => "Bat" , "c" => "Cat" , "d" => "Dog" ); print( "$word[d] , $word[c]"); print( "$word[b] , $word[a]"); PHP Programming

19 ตัวอย่าง จากตัวอย่าง a,b, c, d จะเรียกว่า key และ Ant, Bat , Cat, Dog จะเรียกว่า Value การแสดงค่า key และ value ของอะเรย์แบบคู่จะใช้ฟังก์ชันชื่อ key และ value เช่น <? $keep_age = array( "wichai" => 15 , "jira" => 18 , "wittawat" => 30 , "chuchai" => 16 ); $name =key($keep_age); $age =current($keep_age); print ("Age of <u>$name</u> is $age"); ?> PHP Programming

20 เราสามารถสร้างอะเรย์แบบเชื่อมโยงเป็นสองมิติได้ เช่น <?
$countries = array (   "thailand"  => array ( "zone" => "Asia", "D_NAME" => ".th"),   "malasia" => array ( "zone" => "Asia", "D_NAME" => ".my"),   "india"  => array ( "zone" => "Asia", "D_NAME" => ".in"),   "holland“ => array ( "zone" => "Europe", "D_NAME" => ".nl"),   "france" => array ( "zone" => "Europe", "D_NAME" => ".fr") ); echo "domain name=".$countries[ "thailand"]["D_NAME"]."<BR>\n"; ?> PHP Programming

21 การท่องไปในอะเรย์แบบคู่
ถ้าเราต้องการจะเข้าถึงข้อมูลแต่ละคู่ที่ถูกเก็บอยู่ในอะเรย์แบบคู่ จะใช้วิธีเรียกผ่านฟังก์ชัน each() และ list() ฟังก์ชัน each()จะท่องไปในอะเรย์และส่งค่ามาให้ฟังก์ชัน list() กำหนดให้กับตัวแปร 2 ตัว PHP Programming

22 ตัวอย่าง unset($a); $a = array( "a" => 10, "b" => 20, "c" => 30 ); while (list($key, $value) = each($a)) {   echo "$key=$value <BR>\n"; } จะได้ผลลัพธ์ a=10 ,b=20 ,c=30 PHP Programming

23 ตัวอย่าง <? $keep_age = array( "wichai" => 15 , "jira" => 18 , "wittawas" => 30 , "chuchai" => 16 ); while ( list( $name , $age ) = each( $keep_age ) ){ print(" $name = $age<br>"); } ?> PHP Programming

24 ฟังก์ชันที่เกี่ยวกับอะเรย์

25 ฟังก์ชัน sort รูปแบบการใช้งาน void sort (array arr);
เป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการเรียงลำดับรายการข้อมูลในอะเรย์นั้นโดยจัดเรียงข้อมูลจากค่าน้อยไปหาค่ามาก PHP Programming

26 ตัวอย่าง $sort = array(50,40,30,20); sort($sort);
for($r = 0; $r < count($sort);$r++){ echo “$sort[$r]<br>”; } 20 30 40 50 PHP Programming

27 ฟังก์ชัน asort รูปแบบการใช้งาน void asort (array arr);
เป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการเรียงลำดับข้อมูลในอะเรย์แบบคู่ โดยจัดเรียงข้อมูลจากค่า Value ที่เก็บไว้จากน้อยไปหาค่ามาก PHP Programming

28 ตัวอย่าง <? $keep_age = array( "wichai" => 15 , "jira" => 18 , "wittawas" => 30 , "chuchai" => 16 ); asort( $keep_age ); do{ $name = key( $keep_age ); $age = current( $keep_age ); print "age of $name is $age<br>"; }while( next( $keep_age) ); ?> PHP Programming

29 ฟังก์ชัน ksort รูปแบบการใช้งาน void ksort (array arr);
เป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการเรียงลำดับข้อมูลในอะเรย์แบบคู่ โดยจัดเรียงข้อมูลจากค่า key ที่เก็บไว้จากน้อยไปหาค่ามาก PHP Programming

30 ตัวอย่าง <? $keep_age = array( "wichai" => 15 , "jira" => 18 , "wittawas" => 30 , "chuchai" => 16 ); ksort( $keep_age ); do{ $name = key( $keep_age ); $age = current( $keep_age ); print "age of $name is $age<br>"; }while( next( $keep_age) ); ?> PHP Programming

31 ฟังก์ชัน max, min รูปแบบการใช้งาน max(array arr ); min(array arr );
<? $arr = array( 5,6,7,4,3,2,10,3,440 ); echo max( $arr) ,"<br>"; echo min( $arr) ,"<br>"; ?> PHP Programming

32 $test1=array(); //สร้างอะเรย์ว่าง $test1
รูปแบบการใช้งาน array array( ); คำสั่งที่ใช้ในการสร้างอะเรย์โดยเราสามารถกำหนดค่าของดัชนีและค่าของข้อมูลไปพร้อมกับการสร้างอะเรย์ $test1=array(); //สร้างอะเรย์ว่าง $test1 PHP Programming

33 ฟังก์ชัน array_walk ฟังก์ชัน array_walk
รูปแบบการใช้งาน int array_walk(array arr,string func); คำสั่งที่ใช้ในการเข้าถึงข้อมูลที่เก็บอยู่ในรูปแบบของอะเรย์โดยต้องการอากิวเมนต์สองตัวคือ 1. อะเรย์ที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลที่เก็บไว้ในอะเรย์นั้น 2. ชื่อของฟังก์ชันที่ต้องการเรียกใช้และต้องมีการสร้างฟังก์ชันโดยมีการกำหนดตัวแปรพารามิเตอร์คอยรับค่า PHP Programming

34 ฟังก์ชัน count รูปแบบการใช้งาน void count (array arr);
คำสั่งที่ใช้นับจำนวนของข้อมูลที่เก็บอยู่ภายในรายการข้อมูลของอะเรย์นั้นว่ามีจำนวนข้อมูลทั้งหมดเท่าไร PHP Programming

35 ฟังก์ชัน current รูปแบบการใช้งาน mixed current(array arr);
เป็นคำสั่งที่ใช้ในการคืนค่าของข้อมูลที่ตำแหน่ง พอยน์เตอร์(pointer)ชี้อยู่(ภายในรายการข้อมูลของอะเรย์จะมี pointer เป็นตัวระบุตำแหน่งปัจจุบันของข้อมูลนั้น) PHP Programming

36 ตัวอย่าง $sort=array(50,40,30,20);
echo current($sort),"br>"; //แสดงค่า 50 next($sort);//เลื่อน pointer ไปยังข้อมูลตัวต่อไป echo current($sort); //แสดงค่า 40 PHP Programming

37 ฟังก์ชัน each รูปแบบการใช้งาน array each (array arr);
คำสั่งที่ใช้ในการอ่านค่าข้อมูลของอะเรย์ทีละตัว เมื่ออ่านแล้ว pointer ที่ชี้ตำแหน่งของข้อมูลก็จะเลื่อนไปยังข้อมูลตัวถัดไป และค่าที่อ่านได้นั้นจะเก็บไว้ในอะเรย์อีกที PHP Programming

38 ตัวอย่าง $sort = array(5,40,30,20);
$get = each($sort); /*ค่าใน $sort มาหนึ่งค่าแล้วเลื่อน pointer ไปยังข้อมูลตัวถัดไปโดย $get จะเป็นตัวแปรอะเรย์ที่รับค่าที่อ่านได้ */ echo “$get[0] => $get[1] <br>”; echo “$get[key] => $get[value]”; PHP Programming

39 ฟังก์ชัน end รูปแบบการใช้งาน void end (array arr);
เป็นคำสั่งที่ใช้เลื่อน pointer ที่ชี้ตำแหน่งที่อยู่ของข้อมูลปัจจุบันไปยังตำแน่งที่อยู่สุดท้ายของรายการข้อมูลของอะเรย์นั้น PHP Programming

40 ตัวอย่าง $sort = array ( 50, 40, 30, 20 );
echo current($sort).”<br>”// แสดงค่า 50 end($sort); // เลื่อน pointer ไปยังข้อมูลตัวสุดท้าย echo current($sort); // แสดงค่า 20 PHP Programming

41 ฟังก์ชัน key รูปแบบการใช้งานฟังก์ชัน mixed key (array arr);
เป็นคำสั่งที่ใช้ในการตรวจสอบว่าตำแหน่งปัจจุบันอยู่ที่ pointer ชี้ข้อมูลในอะเรย์อยู่นั้นดัชนีของข้อมูลนั้นมีค่าเป็นอะไร PHP Programming

42 ตัวอย่าง $sort = array (“start”=>50,40,30,”stop”=>20); echo key($sort).”<br>”; // แสดงค่าดัชนีปัจจุบันที่ pointer ชี้อยู่ end($sort); // เลื่อน pointer ไปยังข้อมูลตัวต่อไป echo key($sort); Start stop PHP Programming

43 ฟังก์ชัน list รูปแบบการใช้งาน void list (var1,var2,…);
PHP Programming

44 ตัวอย่าง $arr = array(“A”=>10,”B”=>20,”C”=>30);
while (list($key,$data)=each($arr)){ echo “$key =>$data<br>”; } A =>10 B =>20 C =>30 PHP Programming

45 ฟังก์ชัน next รูปแบบการใช้งาน mixed next(array arr)
เป็นคำสั่งที่ใช้เลื่อน pointer ให้ชี้ไปยังข้อมูลตัวถัดไปในรายการข้อมูลของอะเรย์ PHP Programming

46 ตัวอย่าง $sort = array(50,40,30,20);
echo current($sort).:”<br>”; // แสดงค่าข้อมูลปัจจุบัน next($sort); // เลื่อน pointer ไปยังข้อมูลตัวต่อไป echo current($sort); // แสดงค่าข้อมูลหลังจากเลื่อน pointer 50 40 PHP Programming

47 ฟังก์ชัน prev รูปแบบการใช้งาน mixed prev (array arr)
เป็นคำสั่งที่ใช้เลื่อน pointer ให้ชี้ไปยังข้อมูลตัวก่อนหน้านี้ที่มีการเลื่อน pointer มาในรายการข้อมูลของอะเรย์ PHP Programming

48 ตัวอย่าง 50 40 $sort = array(50,40,30,20);
echo current($sort).”<br>”; // แสดงค่าข้อมูลปัจจุบัน next($sort); // เลื่อน pointer เดินหน้าไปยังข้อมูลตัวต่อไป echo current($sort).”<br>”; // แสดงค่าข้อมูลหลังจากเลื่อน pointer prev($sort); // เลื่อน pointer ถอยหลังไปยังข้อมูลตัวก่อนหน้านี้ echo current($sort); // แสดงค่าข้อมูลหลังจากเลื่อน pointer 50 40 PHP Programming

49 ฟังก์ชัน reset รูปแบบการใช้งาน void reset (array arr)
เป็นคำสั่งที่กำหนดค่าเริ่มต้นของ pointer ใหม่โดยให้มาเริ่มต้นที่ข้อมูลตัวแรกของรายการข้อมูลทั้งหมดไม่ว่าตอนนั้น pointer จะชี้อยู่ที่ข้อมูลใดก็ตาม PHP Programming

50 ตัวอย่าง $sort = array(50,40,30,20);
echo current($sort).”<br>”; // แสดงค่าข้อมูลปัจจุบัน next($sort); // เลื่อน pointer เดินหน้าไปยังข้อมูลตัวต่อไป echo current($sort).”<br>”; //แสดงค่าข้อมูลหลังจากเลื่อน pointer echo current($sort).”<br>”; // แสดงค่าข้อมูลหลังจากเลื่อน pointer reset($sort); // สั่งให้ pointer ไปเริ่มต้นที่ข้อมูลตัวแรกของรายการ echo current($sort); // แสดงค่าข้อมูลหลังจากใช้คำสั่ง reset PHP Programming

51 ฟังก์ชัน sizeof รูปแบบการใช้งาน int sizeof (array arr);
การทำงานของคำสั่งนี้จะเหมือนกับคำสั่ง count PHP Programming


ดาวน์โหลด ppt เสรี ชิโนดม seree@buu.ac.th Array in PHP เสรี ชิโนดม seree@buu.ac.th.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google