งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

.  ชนิดข้อมูลพ็อยเตอร์ ในแต่ละภาษาก็จะกำหนดต่างกัน o ภาษา C และ C++ ใช้เครื่องหมาย ‘*’ o ภาษา Pascal ใช้เครื่องหมาย ‘^’  Pointer จะทำหน้าที่เก็บตัวเลขที่ระบุตำแหน่งของหน่วยความจำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: ".  ชนิดข้อมูลพ็อยเตอร์ ในแต่ละภาษาก็จะกำหนดต่างกัน o ภาษา C และ C++ ใช้เครื่องหมาย ‘*’ o ภาษา Pascal ใช้เครื่องหมาย ‘^’  Pointer จะทำหน้าที่เก็บตัวเลขที่ระบุตำแหน่งของหน่วยความจำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2  ชนิดข้อมูลพ็อยเตอร์ ในแต่ละภาษาก็จะกำหนดต่างกัน o ภาษา C และ C++ ใช้เครื่องหมาย ‘*’ o ภาษา Pascal ใช้เครื่องหมาย ‘^’  Pointer จะทำหน้าที่เก็บตัวเลขที่ระบุตำแหน่งของหน่วยความจำ o จะเก็บ null หรือ nill เมื่อยังไม่มีการอ้างอิงตำแหน่งในหน่วยความจำ  ทำไมต้องมีพ็อยเตอร์ o Indirect addressing o Dynamic memory allocation

3  ตัวอย่างการใช้งานอาร์เรย์

4  การประกาศตัวแปรพ็อยเตอร์ ต้องระบุว่าชี้ไปที่ค่าประเภทใด ( เช่น int, char, float) เพื่อให้คอมไพเลอร์รู้ว่าตำแหน่งที่อ้างอิง ไปนั้นยาวกี่ไบต์  ค่าที่เก็บในตัวแปรพ็อยเตอร์จะเป็นตำแหน่งเริ่มต้นของค่าที่ถูก อ้างอิง

5  การรู้ขนาดของค่าที่อ้างอิงว่ายาวกี่ไบต์ มีความจำเป็นต่อการ ทำงานของคอมไพเลอร์ โดยเฉพาะในกรณีที่ถูกอ้างอิงเป็น ข้อมูลเช่น อาร์เรย์  ในกรณีของการส่งข้อมูลอาร์เรย์ระหว่างฟังก์ชัน ตามข้อกำหนด ของภาษา C วิธีการส่งพารามิเตอร์จะเป็นแบบโดยการอ้างอิง (pass by reference)  นั่นคือ จะใช้การส่งตำแหน่งเริ่มต้นของอาร์เรย์ไปให้ฟังก์ชัน เช่น...

6

7  ภาษา C++ นอกจากมีตัวแปรชนิด pointer เพื่ออ้างอิงค่าโดน อ้อมแล้ว ยังมีการกำหนดตัวแปรชนิดใหม่ขึ้นใช้งานเรียกว่า ตัว แปรชนิดอ้างอิง (reference variable) ที่มีการทำงานคล้าย pointer

8  Buit_in types  User_defined types  Complex เป็นชนิดข้อมูลใหม่ ที่สร้างด้วยชนิดข้อมูลพื้นฐานคือ float ซึ่งเมื่อมีชนิดข้อมูล complex ให้ใช้งานแล้ว โปรแกรมเมอร์ จะสามารถประกาศตัวแปรได้ดังนี้ complex a, b, c;

9  การสร้างชนิดข้อมูลใหม่ที่สมบูรณ์ ควรจะต้องมีการกำหนด โครงสร้างข้อมูลภายในของชนิดข้อมูลนั้น รวมถึงมีการกำหนด ปฏิบัติการที่สามารถกระทำกับข้อมูลเหล่านั้นได้ ซึ่งการกำหนด ที่สมบูรณ์นี้เราจะเรียกว่า ชนิดข้อมูลนามธรรม  ชนิดข้อมูลนามธรรม (abstract data type) o ชนิดข้อมูลที่ผู้ใช้สร้างขึ้นใหม่ ให้มีทั้งส่วนโครงสร้างข้อมูลภายใน ( ที่ มักจะซ่อนรายละเอียดไว้เป็นการภายใน ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้ภายนอกเข้า มาเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขโครงสร้าง ) และส่วนปฏิบัติการกับข้อมูล ( ที่ อนุญาตให้ผู้ใช้ภายนอกเรียกใช้งานได้ )

10


ดาวน์โหลด ppt .  ชนิดข้อมูลพ็อยเตอร์ ในแต่ละภาษาก็จะกำหนดต่างกัน o ภาษา C และ C++ ใช้เครื่องหมาย ‘*’ o ภาษา Pascal ใช้เครื่องหมาย ‘^’  Pointer จะทำหน้าที่เก็บตัวเลขที่ระบุตำแหน่งของหน่วยความจำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google