งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระบวนการจัดการป่าชุมชนโดยเครือข่ายป่าชุมชนลุ่มน้ำปิง ในอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ Process of community forest management by the Ping watershed community.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระบวนการจัดการป่าชุมชนโดยเครือข่ายป่าชุมชนลุ่มน้ำปิง ในอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ Process of community forest management by the Ping watershed community."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระบวนการจัดการป่าชุมชนโดยเครือข่ายป่าชุมชนลุ่มน้ำปิง ในอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ Process of community forest management by the Ping watershed community forest network in Chiang Dao District, Chiang Mai Province อัญชลี หาญฤทธิ์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2

3 บทคัดย่อ

4

5

6

7 วิธีการดำเนินการ

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48 ยอมรับ Ho แสดงว่าในการเข้าไปใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนนั้น ไม่มีความ แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ ระหว่างพื้นที่บ้านนาหวายและพื้นที่บ้านปางมะโอ

49 ยอมรับ Ho แสดงว่าในการเข้าไปมีส่วนร่วมในด้านการบริหารการจัดการใน รูปแบบป่าชุมชนในพื้นที่ระดับหมู่บ้านนั้น ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ ระหว่างพื้นที่บ้านนาหวายและพื้นที่บ้านปางมะโอ

50 ยอมรับ Ho แสดงว่าในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วม ในการดำเนินกิจกรรมของเครือข่ายป่า ชุมชนในพื้นที่ระดับหมู่บ้าน กลุ่มสมาชิกของ พื้นที่ทั้ง 2 แห่งนั้น

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62


ดาวน์โหลด ppt กระบวนการจัดการป่าชุมชนโดยเครือข่ายป่าชุมชนลุ่มน้ำปิง ในอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ Process of community forest management by the Ping watershed community.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google