งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายมณเฑียร สุขผลรหัสนิสิต 54070270 คณะสาธารณสุขศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายมณเฑียร สุขผลรหัสนิสิต 54070270 คณะสาธารณสุขศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายมณเฑียร สุขผลรหัสนิสิต 54070270 คณะสาธารณสุขศาสตร์

2 ข้อมูลเบื้องต้น จังหวัดจันทบุรี ข้อมูลเบื้องต้น จังหวัดจันทบุรี

3 ความหมายตราประจำจังหวัด รูปกระต่ายในดวงจันทร์เปล่งแสง เป็นประกาย แสงจันทร์ หมายถึง ความสวยงาม เยือกเย็นละมุนละไม เปรียบได้กับ ความสงบรื่นรมย์ และร่มเย็นเป็นสุข ของภูมิภาคนี้ รูปกระต่าย เป็นสัญลักษณ์ส่วนหนึ่ง ของดวงจันทร์ ซึ่งชาวไทย โดยทั่วไปเชื่อว่า มีอยู่เช่นนั้นมาแต่ โบราณ เช่นเดียวกับที่จันทบุรีเป็น เมืองเก่าแก่ที่ได้ปรากฎอยู่ใน พงศาวดารมาตั้งแต่แรกสร้างกรุงศรี อยุธยา ตราประจำ จังหวัดจันทบุรี

4 จัง หวัดจันทบุรีตั้งอยู่ในพื้นที่ ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของ ประเทศไทย เป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ ด้วยทรัพยากรธรรมชาติทั้งในดินและ ในน้ำ มีสภาพภูมิประเทศและ ภูมิอากาศที่เอื้ออำนวยต่อการทำ การเกษตร โดยเฉพาะการเพาะปลูก ผลไม้ที่ขึ้นชื่อของจังหวัด ได้แก่ ทุเรียน เงาะ มังคุด ลางสาด และ พืชผลทางการเกษตรอื่นๆ เช่น พริกไทยและยางพารา ส่วนบริเวณ ชายฝั่งก็มีทำการประมง จึงเป็นเมือง ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยอาหารทะเล นานาชนิด ข้อมูล ทั่วไป

5 จังหวัดจันทบุรีมีเนื้อที่ประมาณ 6,338 ตารางกิโลเมตร หรือ 3,961,250 ไร่ เป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 34 ของประเทศ สภาพพื้นที่ ทางด้านทิศเหนือและทิศตะวันออกโดยทั่วไปเป็นป่าไม้ ภูเขา และที่ ราบสูง มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 30-190 เมตร เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำจันทบุรี แม่น้ำสายสำคัญของจังหวัดที่ไหลลงสู่ อ่าวไทยทางทิศใต้ ส่วนทางทิศใต้เป็นที่ราบลุ่มริมฝั่งทะเล และบริเวณ ชายฝั่งมีลักษณะเป็นอ่าว แหลม และหาดทราย สภาพทั่วไปของจังหวัดจันทบุรี

6 สถานที่ ท่องเที่ยว จังหวัดจันทบุรี

7 สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัด จันทบุรี อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้วตั้งอยู่ในเทือกเขาสระบาป มีพื้นที่ ครอบคลุมท้องที่อำเภอเมือง อำเภอแหลมสิงห์ อำเภอขลุง และอำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ประกอบด้วยป่าที่สมบูรณ์ เทือกเขาสูงสลับซับซ้อนเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารหลายสาย และมีเอกลักษณ์ทางธรรมชาติ คือ น้ำตกพลิ้วที่สวยงาม มี น้ำตกตลอดปี แถมปลาพวงหินเต็มสายน้ำ มีเนื้อที่ ประมาณ 134.50 ตารางกิโลเมตร หรือ 84,062.50 ไร่ เป็น แหล่งต้นน้ำลำธารหลายสาย เช่น ห้วยตาโบ คลองโป่งแรด คลองนารายณ์ คลองสระบาป คลองคมบาง คลองนาป่า คลองพลิ้ว คลองน้ำแห้ง คลองหนองเสม็ด คลองตะปอน น้อย คลองตะปอนใหญ่ คลองขลุง คลองเคล คลองตรอก นอง และคลองมะกอก กระจายอยู่รอบพื้นที่

8


ดาวน์โหลด ppt นายมณเฑียร สุขผลรหัสนิสิต 54070270 คณะสาธารณสุขศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google