งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประยุกต์ใช้ภาพถ่าย ดาวเทียมกับภารกิจ บรรเทาสาธารณภัย โดย รศ. ดร. มงคล รักษาพัชรวงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประยุกต์ใช้ภาพถ่าย ดาวเทียมกับภารกิจ บรรเทาสาธารณภัย โดย รศ. ดร. มงคล รักษาพัชรวงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประยุกต์ใช้ภาพถ่าย ดาวเทียมกับภารกิจ บรรเทาสาธารณภัย โดย รศ. ดร. มงคล รักษาพัชรวงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2 ข้อมูลจำเพาะดาวเทียม SMMS มีวงโคจรลักษณะ Sun-Synchronous ที่ ความสูง 649 กิโลเมตร กล้อง CCD 4 แถบ ความถี่ (NIR, Red, Green, Blue) ที่ความ ละเอียด 30 เมตรต่อ จุด ความกว้างของ ภาพ 711 กิโลเมตร กล้อง Hyper- Spectrum (HSI) มี แถบความถี่ 115 ความถี่ ที่ความ ละเอียด 100 เมตรต่อ จุด ความกว้างของ ภาพ 51 กิโลเมตร ดาวเทียม SMMS ภาพถ่าย ดาวเทียมจาก กล้อง CCD ภาพถ่ายดาวเทียม จากกล้อง Hyper- Spectrum

3 โอกาสในการถ่ายภาพประเทศไทยของ ดาวเทียม SMMS ดาวเทียม SMMS มีวง โคจรพาดผ่านประเทศ ไทยเกือบทุกวัน ( รวม 20 รอบในเวลา 31 วัน แล้วจะวนรอบซ้ำอีกครั้ง )

4 ตัวอย่างการถ่ายภาพพื้นที่ประเทศไทยของ ดาวเทียม SMMS ภายในครั้งเดียว 14/11/09 19/11/09 4/1/10

5 ประสิทธิภาพของภาพถ่ายดาวเทียม SMMS แบบ CCD ภาพจากการประเมินพื้นที่เพาะปลูก ข้าวบริเวณจังหวัดสุพรรณบุรี จาก ดาวเทียม ThEOS ช่วงเดือน กุมภาพันธ์ 2553 ภาพจากการประเมินพื้นที่เพาะปลูก ข้าวบริเวณจังหวัดสุพรรณบุรี จาก ดาวเทียม SMMS ช่วงเดือน มีนาคม 2553 ต่างกันเพียง 2.16 เปอร์เซ็นต์ ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจ การเกษตร

6 ประสิทธิภาพของภาพถ่ายดาวเทียม SMMS แบบ CCD กรมทรัพยากรน้ำ นำไปใช้ทดแทน ข้อมูลดาวเทียม LANDSAT และ MODIS เพื่อวิเคราะห์ความแห้งแล้ง ของพื้นที่ ซอฟต์แวร์ประมวลผล ข้อมูลความแห้งแล้งของ พื้นที่ ที่มา : กรม ทรัพยากรน้ำ

7 พื้นที่เพาะปลูก ข้าว จาก สำนักงาน เศรษฐกิจ การเกษตร พื้นที่เพาะปลูก ข้าว จากการ แยกแยะด้วย ภาพถ่าย ดาวเทียม SMMS ภาพถ่ายบริเวณที่ทำการ ตรวจสอบในจังหวัดพะเยา การแยกแยะข้าวด้วยภาพถ่ายดาวเทียม SMMS มี ความถูกต้อง 64.79 เปอร์เซ็นต์ ประสิทธิภาพของภาพถ่ายดาวเทียม SMMS แบบ HSI

8 สภาวะภัยพิบัติกับภาพถ่าย ดาวเทียมสำรวจโลก PreventionRespondRecoveryRestore จัดทำแผนที่โอกาส เกิดภัยพิบัติหรือ ประเมินปัจจัยเสี่ยง ภัย จำลองสถานการณ์ และประเมินพื้นที่ เสี่ยงภัย ประเมินพื้นที่ เสียหาย ติดตามสภาวะ การฟื้นฟู

9 การสร้างแผนที่โอกาสเกิดภัยพิบัติ

10 ตัวอย่าง D YNAMIC H AZARD M AP ใน พื้นที่จังหวัดอุตรดิษฐ์ Susceptibility Map (Weighting Method) APIer Map Hazard Map created by API t Map that update from satellite image factor (Rainfall Landuse Elevator and Slop) created by API t Map that update from satellite image factor (Rainfall Landuse Elevator and Slop)

11 การประเมินความชุ่มชื้นในดิน ด้วยภาพถ่าย HSI บนดาวเทียม SMMS เพื่อใช้การวิเคราะห์ภัย พิบัติ กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างย่าน ความถี่และความชุ่มชื้นในดินที่ระยะ ความลึก ( ที่ระยะ 30 และ 60 เซนติเมตร )

12 การประยุกต์ใช้ภาพถ่ายดาวเทียม กับการประเมินการเปลี่ยนแปลง ของพื้นที่และลุ่มน้ำ ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณเขื่อนศรี นครินทร์ ร่วมกับ DEM เมื่อวันที่ 14 พ. ย. 2552 ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณเขื่อนศรี นครินทร์ร่วมกับ DEM เมื่อวันที่ 4 ม. ค. 2553 ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณเขื่อนศรี นครินทร์ ร่วมกับ DEM เมื่อวันที่ 4 ก. พ. 2553 จากรูป จะเห็นได้ว่า บริเวณ พื้นที่รอบเขื่อน จะมีการ เปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน นั้นคือ พื้นที่ที่เป็นป่าไม้ มีการ เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งโดยปกติ การตรวจจับการเปลี่ยนแปลง สามารถทำได้โดยใช้ ซอฟต์แวร์ประมวลผล ในการ วิเคราะห์ Change Detection ที่สามารถตรวจสอบได้ทั้ง พื้นที่ป่าไม้ หรือลุ่มน้ำ

13

14

15 ข้อมูลการวิเคราะห์แหล่งน้ำในเขื่อน ศรีนครินทร์ ด้วยดาวเทียม SMMS ( จากกรมทรัพยากรน้ำ ) 2009/0 5/22 2010/0 1/04 2009/0 4/02 2009/0 3/06 2010/0 1/15 2010/0 1/19 2009/1 1/10 2009/1 1/14

16 การประยุกต์ใช้ภาพถ่ายดาวเทียมกับ การสื่อสารโทรคมนาคม สามารถนำข้อมูล ภาพถ่าย ดาวเทียมไปใช้ใน การวางแผนการ สร้างระบบสื่อสาร ในหลายๆ หน่วยงาน เช่น หน่วยงานความ มั่นคง TOT, CAT การรถไฟแห่ง ประเทศไทย การไฟฟ้า การ ประปา ตัวอย่างการวางแผนการติดตั้งโครงข่าย สื่อสารตามเส้นทางรถไฟ ในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ตำแหน่งติดตั้ง อุปกรณ์สื่อสาร

17 การบูรณาการข้อมูล CCD ของ ดาวเทียม SMMS ร่วมกับข้อมูล GDEM และข้อมูล GIS พื้นฐาน การจำลอง สถานการณ์น้ำ การออกแบบติดตั้ง ระบบสื่อสารสำรอง

18 1. ซอฟต์แวร์ KU-MET สำหรับ พยากรณ์ปริมาณน้ำฝน ร่วมกับ ภาพถ่ายดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา และ สถานีวัดน้ำฝน 2. ศึกษาเงื่อนไข และแนวคิดในการ เลือกเงื่อนไขการ กรองข้อมูลจาก ภาพถ่ายดาวเทียม เพื่อสร้าง แบบจำลอง 3. การพยากรณ์ปริมาณน้ำฝน สำหรับ ใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์โมเดลน้ำ ท่วม หรือสภาวะภัยแล้ง

19 GSMaP Rainfall Estimation Model Drought Risk Assessment Model Effective Rain Making Operations Drought Risk Map FY-2C/E Meteorologic al Satellite HJ-1A Earth Observation Satellite

20 Thank You for Your Attention Question ?? facebook. com / SMMSThailand


ดาวน์โหลด ppt การประยุกต์ใช้ภาพถ่าย ดาวเทียมกับภารกิจ บรรเทาสาธารณภัย โดย รศ. ดร. มงคล รักษาพัชรวงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google