งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสัมมนาการประกันคุณภาพ การศึกษา เรื่อง “ การพัฒนาคุณภาพ นักศึกษาด้านวิชาการ ” วันที่ 12 กันยายน 2552 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสัมมนาการประกันคุณภาพ การศึกษา เรื่อง “ การพัฒนาคุณภาพ นักศึกษาด้านวิชาการ ” วันที่ 12 กันยายน 2552 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสัมมนาการประกันคุณภาพ การศึกษา เรื่อง “ การพัฒนาคุณภาพ นักศึกษาด้านวิชาการ ” วันที่ 12 กันยายน 2552 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ โรงแรม เชียงใหม่ฮิลล์

2 การบรรยาย เรื่อง “ นโยบายการประกันคุณภาพ การศึกษา ภาควิชาคณิตศาสตร์ กับการพัฒนานักศึกษาและ อาจารย์ ” โดย โดย รองศาสตราจารย์ทศพร จันทร์คง ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3 หัวข้อบรรยาย นโยบายการประกันคุณภาพ การศึกษา การดำเนินงานประกัน คุณภาพการศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพ การศึกษา ยุทธศาสตร์ของคณะ วิทยาศาสตร์ แผนกลยุทธ์สำหรับภาควิชา โครงการกลยุทธ์

4 นโยบายการประกัน คุณภาพการศึกษา 1. ทำงานเป็นทีม ทุกคนมีส่วน ร่วมในการดำเนินงาน 2. มีการบริหารจัดการอย่างเป็น ระบบ 3. มีการติดตาม ตรวจสอบและ ประเมิน เพื่อนำผลการ ประเมินมาปรับปรุงการ ดำเนินงาน

5 การดำเนินงานประกัน คุณภาพการศึกษา  กำหนดแผนกลยุทธ์และ ตัวชี้วัดที่สำคัญ  กำหนดเป้าหมาย และ ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัดแต่ละตัว  กำหนดแผนการดำเนินงาน

6 ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพ การศึกษา  ทรัพยากรมนุษย์  ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา  ทรัพยากรสนับสนุนการศึกษา  สื่อการสอนและอุปกรณ์ การศึกษาและการวิจัย  ห้องสมุดและระบบสารสนเทศ  สภาพแวดล้อมของการเรียนรู้  งบประมาณ

7  ระบบการจัดการและกระบวนการ ผลิต  ระบบและกลไกการควบคุมมาตรฐาน  ระบบการบริหาร  หลักสูตร  การจัดการเรียนการสอน  การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผล  การวิจัย  งานพัฒนานักศึกษา  การบริการวิชาการ  การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

8 ยุทธศาสตร์ของคณะ วิทยาศาสตร์ 1. พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ มาตรฐานสากล 2. พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็น มหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการวิจัย 3. พัฒนาการบริการวิชาการแบบมีส่วน ร่วมบนฐานความต้องการของชุมชน และท้องถิ่น 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์และ พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม 5. พัฒนามหาวิทยาลัยตามหลักการ บริหารจัดการที่ดีและพัฒนาสู่ระดับ สากล

9 แผนกลยุทธ์สำหรับภาควิชา ( ตามยุทธศาสตร์ของคณะ วิทยาศาสตร์ )  การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ  การผลิตผลงานวิจัย  การกำหนดทิศทางการวิจัยของภาควิชา  การปรับปรุงหลักสูตร  การพัฒนาสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้  การพัฒนาระบบสารสนเทศ  การพัฒนาคุณภาพบุคลากร  การบริหารเชิงกลยุทธ์  การบริหารทรัพย์สินและการแสวงหารายได้  การบริการวิชาการ  การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

10 แผนกลยุทธ์สำหรับภาควิชา คณิตศาสตร์ ( บางส่วน ) กลยุทธ์ด้านการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 1. พัฒนาคุณภาพนักศึกษาด้านวิชาการ ตัวชี้วัด 2.2(6) ร้อยละของนศ. ป. ตรีที่เรียนสำเร็จตาม หลักสูตรต่อจำนวนที่รับเข้า 2.12(2) ร้อยละของบทความจากวิทยานิพนธ์ ป. โทที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อจำนวนวิทยานิพนธ์ ทั้งหมด 2.12(3) ร้อยละของบทความจากวิทยานิพนธ์ ป. เอกที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อจำนวนวิทยานิพนธ์ ทั้งหมด

11 เป้าหมาย ( ตัวอย่าง ) ตัวบ่งชี้คุณภาพ ผลการ ดำเนิน การ เป้าหมาย ปี 25 51 ปี 25 52 ปี 25 53 ปี 25 54 ปี 25 55 ปี 25 56 2.2(6) ร้อยละของ นักศึกษาที่เรียน สำเร็จตามหลักสูตร 53. 4 47. 7 70. 0 80. 0 ผู้รับผิดชอบ อ. รุ่งนภา และอ. มรกต

12 โครงการกลยุทธ์ ( ตัวอย่าง ) 1. โครงการอบรมวิธีการเขียน รายงานการสัมมนา การ ค้นคว้าอิสระและวิทยานิพนธ์ 2. โครงการเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี สารสนเทศ 3......

13 กลยุทธ์ด้านการพัฒนาคุณภาพ บุคลากร 1. พัฒนาคุณภาพอาจารย์ ตัวชี้วัด 2.6 สัดส่วนของอาจารย์ประจำ ที่ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ ผศ. รศ. และ ศ. ตัวบ่งชี้คุณภาพ ผลการ ดำเนินการ เป้าหมาย ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 2.6 สัดส่วนอาจารย์ประจำ อ. : ผศ. : รศ. : ศ. 48/25/2 0/7 51/23/2 1/5 48/24/2 1/7 34/32/2 9/5 31/34/2 3/12 30/37/2 1/12 ผู้รับผิดชอบ หัวหน้าภาค โครงการกลยุทธ์ ( ตัวอย่าง ) 1. โครงการสนับสนุนการเขียนและจัดทำ ผลงานเพื่อขอตำแหน่งทาง วิชาการ 2......................

14 ขอเชิญอาจารย์ทุกท่านเสนอ โครงการกลยุทธ์ ที่คิดว่าภาควิชาควรจัดทำ

15 ขอบคุณอาจารย์และ บุคลากรทุกท่านที่เข้าร่วม การสัมมนา


ดาวน์โหลด ppt การสัมมนาการประกันคุณภาพ การศึกษา เรื่อง “ การพัฒนาคุณภาพ นักศึกษาด้านวิชาการ ” วันที่ 12 กันยายน 2552 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google