งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาความเป็น มนุษย์ด้วยวิชาศึกษา ทั่วไป โดย วรากรณ์ สามโกเศศ อธิการบดีมหาวิทยาลัย ธุรกิจบัณฑิตย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาความเป็น มนุษย์ด้วยวิชาศึกษา ทั่วไป โดย วรากรณ์ สามโกเศศ อธิการบดีมหาวิทยาลัย ธุรกิจบัณฑิตย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาความเป็น มนุษย์ด้วยวิชาศึกษา ทั่วไป โดย วรากรณ์ สามโกเศศ อธิการบดีมหาวิทยาลัย ธุรกิจบัณฑิตย์

2 I ความเป็นมนุษย์ II วิชาศึกษาทั่วไป III ข้อสังเกตเรื่องการ พัฒนาความเป็นมนุษย์กับวิชา ศึกษาทั่วไป

3 มนุษย์ = มนะ ( ใจ ) + อุษย์ ( สูง ) มนุษย์ (human being) Human มาจากภาษาละติน H ū m ā nus homo man 4 ลักษณะของมนุษย์ mind body personality spirit I ความเป็น มนุษย์

4 ข้อแตกต่างระหว่าง soul mind และ spirit Mind และ spirit เป็นตัวผลักดัน ให้เกิด “ ความเป็นมนุษย์ ” (humaneness) ภายใต้อิทธิพล ของ body และ personality mind spirit Body persona lity ความเป็น มนุษย์

5 ลักษณะของความเป็นมนุษย์ที่พึง ประสงค์ Kindness ( เมตตา = ปรารถนาดี อยากให้เขา เป็นสุข มีจิต อันแผ่ไมตรี ) Compassion ( กรุณา = สงสารเห็น อกเห็นใจ คนตกทุกข์ได้ยาก และคิดช่วยให้พ้นทุกข์ ) Mercifulness ( เมตตาและให้อภัยแก่ คนอื่นซึ่งอยู่ ใต้อำนาจของเราที่ สามารถจะทำร้ายได้ ) Altruism ( มุทิตา = ยินดีเมื่อผู้อื่น เป็นสุข ตั้งใจที่ จะกระทำสิ่งซึ่ง คนอื่นได้ประโยชน์ ถึงแม้ตนจะเสีย ประโยชน์ก็ตาม ) Empathy ( ความสามารถที่จะร่วม ความรู้สึกหรือ ประสบการณ์ของ ผู้อื่นโดยจินตนาการได้ว่าจะเป็น อย่างไร )

6 II วิชาศึกษา ทั่วไป ความหมายของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ( เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 2548) : มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้ ▪ มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง / มีโลก ทัศน์ที่กว้างไกล ▪ เป็นผู้ใฝ่รู้ มีความเข้าใจธรรมชาติ ตนเอง ผู้อื่น และสังคม ▪ สามารถคิดอย่างมีเหตุผล ▪ สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารได้ ดี ▪ มีคุณธรรม ▪ ตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม ไทยและนานาชาติ ▪ นำความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตและ ดำรงตนอยู่ ในสังคม วิชาศึกษาทั่วไปเกิดจากการผสมผสาน เนื้อหาสาระของกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภาษา และกลุ่มวิชา วิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ในสัดส่วนที่ เหมาะสม

7 พระพรหมคุณาภรณ์ ( ป. อ. ปยุตฺโต ) วิชาศึกษาทั่วไป ( สร้างความ พร้อม ; เพื่อสร้างบัณฑิต ) วิชาเฉพาะและวิชาชีพต่าง ๆ ( การสร้างเครื่องมือให้บัณฑิต )

8 วิชาศึกษาทั่วไปคือการพัฒนาคน ทำให้เขามีชีวิตที่ดีงดงาม ประณีต มีอิสรภาพ มีความสุข มีความเป็นคนเต็มคนในตัว ( พัฒนาคนในฐานะที่เป็นตัวคน ) วิชาเฉพาะวิชาชีพ เน้นการ พัฒนาคนในฐานะที่เป็นทรัพยากร มนุษย์ วิชาศึกษาทั่วไป พัฒนาคน = สร้างบัณฑิต ชีวิตที่ดีงาม ประเสริฐ วิชาเฉพาะวิชาชีพ พัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ = สร้างเครื่องมือ ให้บัณฑิต เพิ่มผลผลิต

9 “ จะสอนวิชาเฉพาะวิชาชีพ ให้ ใช้ผู้เชี่ยวชาญ แต่จะสอนวิชา พื้นฐาน ต้องใช้นักปราชญ์ ” มนุษย์ชาติดำรงอยู่ด้วยดีในโลก ได้ต้องมี 3 องค์ประกอบที่ประสาน สัมพันธ์เกื้อกูลซึ่งกันและกัน ใน ลักษณะที่เป็นความกลมกลืนและ สมดุล มนุษย์ สังคม ธรรมชาติ

10 III ข้อสังเกตเรื่องการพัฒนา ความเป็นมนุษย์ กับวิชาศึกษาทั่วไป ปัญหาการเรียนการสอนวิชา ศึกษาทั่วไป ทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 พัฒนาความเป็นมนุษย์ ห้องเรียนแบบใหม่ Character is destiny

11 ปัญหาการเรียนการสอน วิชาศึกษาทั่วไป ความเข้าใจเรื่องวิชาศึกษาทั่วไป ปัญหาของการเรียนการสอนวิชา ศึกษาทั่วไป “ เกณฑ์มาตรฐาน ” มอบภาระที่หนัก เกินไปกับการเรียนวิชาศึกษาทั่วไปใน จำนวนไม่เกิน 36 หน่วยกิต วิชาศึกษาทั่วไปมัก “ จบลง ” เมื่อได้ เรียนวิชาศึกษาทั่วไปไปแล้ว

12 ทักษะสำหรับ ศตวรรษที่ 21  Skills for 21 st Century  ความเป็นพลเมือง

13 (C) Information, Media, and Technology Skills (A) Life and Career Skills (D) Core Subjects and T 21 st Century Themes  Global awareness  Financial, economic, business and entrepreneurial literacy  Civic literacy  Health literacy  Environmental literacy (B) Learning Innovation skills 4 C’s : critical thinking communication collaboration creativity อ้างอิง : The Partnership for 21 st Century Skills- Framework for 21 st Century Learning Skills for 21 st Century

14 3 R’s : เขียน อ่าน คิดเลข เป็น (+ คิดเป็น ) Core Subjects English World languages Arts Mathematics Economics Science Geography History Government and Civics

15 ความเป็น พลเมือง  เคารพกฎกติกา  เคารพความเสมอภาค  เคารพสิทธิผู้อื่น  เคารพและยอมรับความแตกต่าง  ใช้สิทธิและเสรีภาพอย่างมีความ รับผิดชอบ  ตระหนักและรับผิดชอบตนเองและ สังคม

16 พัฒนาความ เป็นมนุษย์ ห้องเรียนแบบใหม่  Teach less and learn more  Learning is process  เรียนรู้สู่การปฏิบัติ  Experiential Learning  Problem-based  Case studies  Role playing  Project-based  Experiment  Exploration

17  ทัศนคติที่เหมาะสม  การรักการอ่านและ ประสบการณ์ชีวิตจากการ เรียนรู้  Character education กิจกรรมนักศึกษาและ วิชา ศึกษาทั่วไป การผสมที่ กลมกลืน

18 ( จาก Kazuo Inamori ผู้ก่อตั้งองค์กร Kyocera ของญี่ปุ่น ) (1 ถึง 10) (-10 ถึง +10) (Outcome of life) = ability x effort x attitude

19 Character is destiny  บุคลิกอุปนิสัยคือตัวกำหนดชะตา กรรม  “ Style is more important than substance? ” ( ท่วงท่าสำคัญกว่าน้ำยา ?)

20 You may think you are a small person in the world, but to some, you are their world. คุณอาจคิดว่าคุณเป็น คนไม่สำคัญนักในโลก แต่สำหรับบางคนแล้ว คุณคือโลกของเขา

21 ฉันจะผ่านโลกนี้ แต่เพียง หน จึงกุศล ใดใด ที่ทำได้ หรือเมตตา ซึ่งอาจให้ มนุษย์ ใด ขอให้ฉัน ทำหรือให้ แต่โดย พลัน อย่าให้ฉัน ละเลย เพิกเฉยเสีย หรือผัดผ่อน อ่อนเพลีย ไม่ แข็งขัน เพราะตัวฉัน ต่อไป ไม่มีวัน จรจรัล ทางนี้ อีก ทีเลย William Penn ( ค. ศ. 1644-1718) ( บทแปลประพันธ์ โดย อดีตองคมนตรี ฯพณฯ ศาสตราจารย์ ม. ล. จิรายุ นพวงศ์ ) I Shall Pass But Once

22 ขอบคุณ ครับ (varakorn.co m) faceb ook วรากรณ์ สาม โกเศศ


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาความเป็น มนุษย์ด้วยวิชาศึกษา ทั่วไป โดย วรากรณ์ สามโกเศศ อธิการบดีมหาวิทยาลัย ธุรกิจบัณฑิตย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google