งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Bragg Scattering น.ส. ธัญญารัตน์ อุปละ รหัส

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Bragg Scattering น.ส. ธัญญารัตน์ อุปละ รหัส"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Bragg Scattering น.ส. ธัญญารัตน์ อุปละ รหัส 500510073
โดย น.ส. จิตรเลขา เจิมจิตร รหัส น.ส. ธัญญารัตน์ อุปละ รหัส น.ส. นาริน ยศศรี รหัส น.ส. ปวีณา ยศวัฒนากุล รหัส น.ส. พนิดา โนจากุล รหัส น.ส. พรทิพย์ นรชัยพีรพัฒน์ รหัส น.ส. พรพิมล ซางเลง รหัส น.ส. พัชรสิริ เจตะภัย รหัส น.ส. พิมพิไล ใจแก้ว รหัส น.ส. ภรณ์ทิพย์ แต้โอสถ รหัส น.ส. รุ่งรัตน์ ปานศิลา รหัส

2 กฎของแบรกส์มาจากสมการทางฟิสิกส์
Bragg Scattering กฎของแบรกส์มาจากสมการทางฟิสิกส์ n  =   เลขจำนวนเต็ม q =  มุมตกกระทบ λ =  ความยาวคลื่น           

3 ผู้ที่เป็นคนพิสูจน์สมการพื้นฐานนี้เป็นคนแรกคือ  นักฟิสิกส์ชาวอังกฤษ ชื่อ  เซอร์  ดับบลิว เอซ  แบรกส์  และลูกชายของเขา ในปี ค.ศ. 1913   เพื่อใช้อธิบายโครงสร้างของผลึก  เมื่อกระทบเข้ากับรังสีเอกซ์   ด้วยมุมตกกระทบ   q  ที่แตกต่างกัน 

4 Bragg's law กฎของแบรกส์อาศัยหลักการทางฟิสิกส์ที่เรียกว่า การแทรกสอดของคลื่นรังสีเอกซ์  (Roentgenstrahlinterferenzen) แต่นิยมเรียกว่า  การเลี้ยวเบนโดยใช้รังสีเอกซ์ X-ray diffraction (XRD)   

5 ภายในแอพเพล็ตจะมีรังสีเอกซ์ 2 ลำ  ส่องกระทบเข้ากับ ระนาบ 2  ระนาบของผลึก  ที่ห่างกันเป็นระยะ  d   ถ้ามองจากแอพเพล็ตระนาบของผลึกจะเห็นเป็นเส้น   แต่ที่จริงเป็นเผ่นเหมือนกับแผ่นกระจก  สองแผ่น วางขนาน และห่างกันเป็นระยะ  d 

6 เริ่มต้นทดลอง  รังสี 2  ลำ ก่อนที่จะกระทบกับระนาบของผลึก  มันจะมีเฟสเดียวกัน   โดยรังสีลำแรกจะไปกระทบกับระนาบบนของผลึก  และอีกลำหนึ่งจะไปกระทบกับระนาบที่อยู่ลึกถัดไปของผลึก   รังสีทั้งสองจะสะท้อนออกมา  ซึ่งจะทำให้เฟสของรังสีทั้ง 2  ลำมีความแตกต่างกันไป  

7 เนื่องมาจากคลื่นมีระยะทางในการเคลื่อนที่ไม่เท่ากัน ถ้าเฟสทั้งสองของรังสีสะท้อน มีเฟสไม่ตรงกัน เมื่อเกิดการเแทรกสอดจะให้ความเข้มของคลื่นต่ำ ตัวดีเทคเตอร์ทางฝั่งสะท้อนจะรับสัญญาณความเข้มได้ต่ำ เข็มจะอยู่ทางซ้าย และสัญญาณจะปรากฎออกเป็นสีแดง ถ้าเฟสทั้งสองของรังสีสะท้อน มีเฟสตรงกัน การแทรกสอดจะเสริมกัน และจะให้ความเข้มของคลื่นออกมาสูง ตัวดีเทคเตอร์ก็จะรับสัญญาณความเข้มออกมาได้สูง เข็มจะตีไปทางด้านขวา และสัญญาณจะปรากฎออกเป็นสีเขียว

8

9 Thank You แหล่งที่มา


ดาวน์โหลด ppt Bragg Scattering น.ส. ธัญญารัตน์ อุปละ รหัส

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google