งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Knowledge management Increasing Learning Ability : A View of Knowledge Management อาจารย์ ดร. ฐิติพร ชมภูคำ กรรมการและเลขานุการหลักสูตร MBA อาจารย์ รัฐ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Knowledge management Increasing Learning Ability : A View of Knowledge Management อาจารย์ ดร. ฐิติพร ชมภูคำ กรรมการและเลขานุการหลักสูตร MBA อาจารย์ รัฐ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Knowledge management Increasing Learning Ability : A View of Knowledge Management อาจารย์ ดร. ฐิติพร ชมภูคำ กรรมการและเลขานุการหลักสูตร MBA อาจารย์ รัฐ ธนาดิเรก C0-Managing Director and Senior Partner, Sycamore Management Consulting, Bangkok, Thailand

2 Knowledge Management Increasing Learning Ability : A View of Knowledge Management

3 What is knowledge management? การจัดการที่ว่าด้วยการนำเอา ความรู้และความเข้าใจถึงการ ทำงานร่วมกันของปัจจัยต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับองค์กรมาเก็บรวบรวม และเรียบเรียงให้เป็นประโยชน์ใน การสร้างคุณค่า เพื่อความแตกต่าง และพัฒนาระบบการทำงานให้มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก ยิ่งขึ้น

4 Why do we need knowledge management? Information Technology Information Technology การพัฒนาทาง Information Technology ทำให้โลกธุรกิจใน ปัจจุบันสามารถทำการสื่อสารได้ รวดเร็วและสะดวกมากขึ้น และการ ที่องค์กรในปัจจุบันจะนำเอา นวัตกรรมทาง Information Technology มาใช้ให้เป็น ประโยชน์นั้น มีวิธีหนึ่งที่จะทำได้ คือ การจัดการทางด้านความรู้และ การเรียนรู้ในองค์กรให้มี ประสิทธิภาพมากขึ้น

5 Types of Knowledge Management Explicit : เป็นความรู้ที่สามารถแปลและเก็บ ออกไว้ในรูปแบบของข้อมูลหรือ เอกสารที่สามารถนำกลับมาใช้ หรือถ่ายทอดได้ง่าย เช่น Software code และข้อมูลทาง ด้านการวิจัยตลาด เป็นความรู้ที่ อาศัย Information Technology เข้ามาช่วยในการจัดการ Tacit : เป็นความรู้ที่ไม่สามารถแปลหรือ เขียนออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร ได้ง่าย มักเป็นความรู้ ความเชี่ยว ชาญในงานซึ่งพัฒนาขึ้นในบุคคล หนึ่ง ซึ่งไม่สามารถเขียนออกมา เป็นกระบวนการทำงานตามขั้นตอน ได้ชัดเจนนัก แต่ผู้ทำรู้ว่าต้องทำ อะไร อย่างไร

6 องค์ประกอบที่สำคัญ (Components) ผู้นำ (Lead er) ระบบการ จัดการ (Manageme nt System) Informati on Technolog y บุคล ากร

7 ผู้นำ Set Vision Plan Strategy Plan Strategy

8 บุคลากร

9 ระบบการจัดการ

10 Information Technology

11 Relating KM to Other T QM Six Sigma BSC CRM Supply Chain Management

12 การบริหารงาน (TQM) U.S.A Japan ต่างกัน อย่างไร?

13 Why Japanese Become Successful?

14 How to Make Knowledge Management Work?

15

16 ข้อสรุป Knowledge Management Knowledge Management หรือวิธีการจัดการทางความรู้ใน องค์กรนั้น เป็นเครื่องมือที่สำคัญที่ จะทำให้องค์กรสามารถปรับตัวได้ ง่ายขึ้นเพราะการที่มีระบบที่ช่วยให้ การทำงานร่วมกันระหว่างบุคลากรใน องค์กรและระหว่างบุคลากรกับปัจจัย ต่างๆที่รวมถึงลูกค้า และผู้ผลิต (Supplier) ให้เป็นไปได้อย่างมี ประสิทธิภาพนั้นจะช่วยให้ องค์กร สามารถบรรลุผลที่ต้องการได้มาก ขึ้น

17 การจะนำองค์กรให้ถึงฝันต้องแข่งขัน กับผู้อื่นมากมายอยู่ จะต้องมีการจัดการเรื่องความรู้จะได้ดู และได้เห็นความเป็นไป ต้องรู้ซึ้งถึงเหตุผลของกลยุทธ์ควรรู้ จุดสำคัญอยู่ที่ไหน ควรได้รู้ถึงทิศทางที่ควรไปเพื่อจะ ได้พัฒนาทั่วหน้ากัน ควรต้องมีบุคลากรที่สามารถชาญ ฉลาดพร้อมพัฒนาเพื่อแข่งขัน มีระบบการทำงานประสานกันได้ทุกวันได้ ตลอดอย่างปลอดภัย มีเครื่องมือเก็บข้อมูลเอื้ออำนวยจะได้ รวยความรู้คู่สมัย มีผู้นำคอยส่งเสริมเพิ่มต่อไปเพื่อจะ ได้ผลักดันถึงฝันเอย

18


ดาวน์โหลด ppt Knowledge management Increasing Learning Ability : A View of Knowledge Management อาจารย์ ดร. ฐิติพร ชมภูคำ กรรมการและเลขานุการหลักสูตร MBA อาจารย์ รัฐ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google