งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อาจารย์ ดร.ฐิติพร ชมภูคำ กรรมการและเลขานุการหลักสูตร MBA

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อาจารย์ ดร.ฐิติพร ชมภูคำ กรรมการและเลขานุการหลักสูตร MBA"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อาจารย์ ดร.ฐิติพร ชมภูคำ กรรมการและเลขานุการหลักสูตร MBA
Knowledge management Increasing Learning Ability : A View of Knowledge Management อาจารย์ ดร.ฐิติพร ชมภูคำ กรรมการและเลขานุการหลักสูตร MBA อาจารย์ รัฐ ธนาดิเรก C0-Managing Director and Senior Partner, Sycamore Management Consulting, Bangkok, Thailand

2 Increasing Learning Ability : A View of Knowledge Management

3 What is knowledge management?
การจัดการที่ว่าด้วยการนำเอาความรู้และความเข้าใจถึงการทำงานร่วมกันของปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรมาเก็บรวบรวมและเรียบเรียงให้เป็นประโยชน์ในการสร้างคุณค่า เพื่อความแตกต่างและพัฒนาระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

4 Why do we need knowledge management?
การพัฒนาทาง Information Technology ทำให้โลกธุรกิจในปัจจุบันสามารถทำการสื่อสารได้รวดเร็วและสะดวกมากขึ้น และการที่องค์กรในปัจจุบันจะนำเอานวัตกรรมทาง Information Technology มาใช้ให้เป็นประโยชน์นั้น มีวิธีหนึ่งที่จะทำได้คือ การจัดการทางด้านความรู้และการเรียนรู้ในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

5 Types of Knowledge Management
Explicit : เป็นความรู้ที่สามารถแปลและเก็บ ออกไว้ในรูปแบบของข้อมูลหรือ เอกสารที่สามารถนำกลับมาใช้ หรือถ่ายทอดได้ง่าย เช่น Software code และข้อมูลทาง ด้านการวิจัยตลาด เป็นความรู้ที่ อาศัย Information Technology เข้ามาช่วยในการจัดการ Tacit : เป็นความรู้ที่ไม่สามารถแปลหรือ เขียนออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร ได้ง่าย มักเป็นความรู้ ความเชี่ยว ชาญในงานซึ่งพัฒนาขึ้นในบุคคล หนึ่ง ซึ่งไม่สามารถเขียนออกมา เป็นกระบวนการทำงานตามขั้นตอน ได้ชัดเจนนัก แต่ผู้ทำรู้ว่าต้องทำ อะไร อย่างไร

6 องค์ประกอบที่สำคัญ (Components)
ผู้นำ (Leader) ระบบการจัดการ (Management System) Information Technology บุคลากร

7 ผู้นำ Set Vision Plan Strategy

8 บุคลากร

9 ระบบการจัดการ

10 Information Technology

11 Relating KM to Other TQM Six Sigma BSC CRM Supply Chain Management

12 การบริหารงาน (TQM) U.S.A Japan ต่างกันอย่างไร?

13 Why Japanese Become Successful?

14 How to Make Knowledge Management Work?

15

16 ข้อสรุป Knowledge Management หรือวิธีการจัดการทางความรู้ในองค์กรนั้น เป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะทำให้องค์กรสามารถปรับตัวได้ง่ายขึ้นเพราะการที่มีระบบที่ช่วยให้การทำงานร่วมกันระหว่างบุคลากรในองค์กรและระหว่างบุคลากรกับปัจจัยต่างๆที่รวมถึงลูกค้า และผู้ผลิต (Supplier) ให้เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นจะช่วยให้ องค์กรสามารถบรรลุผลที่ต้องการได้มากขึ้น

17 การจะนำองค์กรให้ถึงฝัน ต้องแข่งขันกับผู้อื่นมากมายอยู่
จะต้องมีการจัดการเรื่องความรู้ จะได้ดูและได้เห็นความเป็นไป ต้องรู้ซึ้งถึงเหตุผลของกลยุทธ์ ควรรู้จุดสำคัญอยู่ที่ไหน ควรได้รู้ถึงทิศทางที่ควรไป เพื่อจะได้พัฒนาทั่วหน้ากัน ควรต้องมีบุคลากรที่สามารถ ชาญฉลาดพร้อมพัฒนาเพื่อแข่งขัน มีระบบการทำงานประสานกัน ได้ทุกวันได้ตลอดอย่างปลอดภัย มีเครื่องมือเก็บข้อมูลเอื้ออำนวย จะได้รวยความรู้คู่สมัย มีผู้นำคอยส่งเสริมเพิ่มต่อไป เพื่อจะได้ผลักดันถึงฝันเอย

18


ดาวน์โหลด ppt อาจารย์ ดร.ฐิติพร ชมภูคำ กรรมการและเลขานุการหลักสูตร MBA

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google