งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วันลอย กระทง. เมนู ประวัติวัน ลอย กระทง ประวัติวัน ลอย กระทง ประวัติวัน ลอย กระทง ประวัติวัน ลอย กระทง การ กำหนดวัน ลอย กระทง การ กำหนดวัน ลอย กระทง การ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วันลอย กระทง. เมนู ประวัติวัน ลอย กระทง ประวัติวัน ลอย กระทง ประวัติวัน ลอย กระทง ประวัติวัน ลอย กระทง การ กำหนดวัน ลอย กระทง การ กำหนดวัน ลอย กระทง การ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วันลอย กระทง

2 เมนู ประวัติวัน ลอย กระทง ประวัติวัน ลอย กระทง ประวัติวัน ลอย กระทง ประวัติวัน ลอย กระทง การ กำหนดวัน ลอย กระทง การ กำหนดวัน ลอย กระทง การ กำหนดวัน ลอย กระทง การ กำหนดวัน ลอย กระทง ความเชื่อ ของวัน ลอย กระทง ความเชื่อ ของวัน ลอย กระทง ความเชื่อ ของวัน ลอย กระทง ความเชื่อ ของวัน ลอย กระทง วันลอย กระทง ของภาพ เหนือ วันลอย กระทง ของภาพ เหนือ วันลอย กระทง ของภาพ เหนือ วันลอย กระทง ของภาพ เหนือ กิจกรรม วันลอย กระทง กิจกรรม วันลอย กระทง กิจกรรม วันลอย กระทง กิจกรรม วันลอย กระทง เพลงวัน ลอย กระทง เพลงวัน ลอย กระทง เพลงวัน ลอย กระทง เพลงวัน ลอย กระทง ภาพวัน ลอย กระทง ภาพวัน ลอย กระทง ภาพวัน ลอย กระทง ภาพวัน ลอย กระทง

3 ประวัติวันลอย กระทง

4 ในสมัยก่อนนั้นพิธีลอยกระทงจะเป็น การลอยโคม โดยพระบาทสมเด็จพระ จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้ทรง สันนิษฐานว่า พิธีลอยกระทงเป็นพิธีของ พราหมณ์ จัดขึ้นเพื่อบูชาเทพเจ้า 3 องค์ คือ พระอิศวร พระนารายณ์ และพระพรหม ต่อมาได้นำพระพุทธศาสนาเข้าไป เกี่ยวข้อง จึงให้มีการชักโคม เพื่อบูชาพระ บรมสารีริกธาตุ และลอยโคมเพื่อบูชารอย พระบาทของพระพุทธเจ้า ในสมัยก่อนนั้นพิธีลอยกระทงจะเป็น การลอยโคม โดยพระบาทสมเด็จพระ จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้ทรง สันนิษฐานว่า พิธีลอยกระทงเป็นพิธีของ พราหมณ์ จัดขึ้นเพื่อบูชาเทพเจ้า 3 องค์ คือ พระอิศวร พระนารายณ์ และพระพรหม ต่อมาได้นำพระพุทธศาสนาเข้าไป เกี่ยวข้อง จึงให้มีการชักโคม เพื่อบูชาพระ บรมสารีริกธาตุ และลอยโคมเพื่อบูชารอย พระบาทของพระพุทธเจ้า ประวัติวันลอย กระทง

5 การกำหนดวันลอย กระทง

6 วันลอยกระทงของทุกปีจะตรงกับวัน ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ตามปฏิทินจันทรคติไทย หรือถ้าเป็นปฏิทินจันทรคติล้านนาจะตรงกับ เดือนยี่ และหากเป็นปฏิทินสุริยคติจะราวเดือน พฤศจิกายน ซึ่งเดือน 12 นี้เป็นช่วงต้นฤดู หนาว อากาศจึงเย็นสบาย และอยู่ในช่วงฤดู น้ำหลาก มีน้ำขึ้นเต็มฝั่ง ทำให้เห็นสายน้ำ อย่างชัดเจน อีกทั้งวันขึ้น 15 ค่ำ เป็นวันที่ พระจันทร์เต็มดวง ทำให้สามารถเห็นแม่น้ำที่ มีแสงจันทร์ส่องกระทบลงมา เป็นภาพที่ดู งดงามเหมาะแก่การชมเป็นอย่างยิ่ง วันลอยกระทงของทุกปีจะตรงกับวัน ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ตามปฏิทินจันทรคติไทย หรือถ้าเป็นปฏิทินจันทรคติล้านนาจะตรงกับ เดือนยี่ และหากเป็นปฏิทินสุริยคติจะราวเดือน พฤศจิกายน ซึ่งเดือน 12 นี้เป็นช่วงต้นฤดู หนาว อากาศจึงเย็นสบาย และอยู่ในช่วงฤดู น้ำหลาก มีน้ำขึ้นเต็มฝั่ง ทำให้เห็นสายน้ำ อย่างชัดเจน อีกทั้งวันขึ้น 15 ค่ำ เป็นวันที่ พระจันทร์เต็มดวง ทำให้สามารถเห็นแม่น้ำที่ มีแสงจันทร์ส่องกระทบลงมา เป็นภาพที่ดู งดงามเหมาะแก่การชมเป็นอย่างยิ่ง การกำหนดวันลอย กระทง

7 เหตุผลและ ความเชื่อของ การลอยกระทง

8 1. เพื่อแสดงความสำนึกถึงบุญคุณ ของแม่น้ำที่ให้เราได้อาศัยน้ำกิน น้ำใช้ ตลอดจนเป็นการขอขมาต่อพระแม่คงคา ที่ ได้ทิ้งสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ ลงไปในน้ำ อันเป็น สาเหตุให้แหล่งน้ำไม่สะอาด 2. เพื่อ เป็นการสักการะรอยพระพุทธ บาทนัมมทานที เมื่อคราวที่พระพุทธเจ้า เสด็จไปแสดงธรรมโปรดในนาคพิภพ และ ได้ทรงประทับรอยพระบาทไว้บนหาดทราย แม่น้ำนัมมทานที ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหนึ่งอยู่ ในแคว้นทักขิณาบถของประเทศอินเดีย ปัจจุบันเรียกว่าแม่น้ำเนร 1. เพื่อแสดงความสำนึกถึงบุญคุณ ของแม่น้ำที่ให้เราได้อาศัยน้ำกิน น้ำใช้ ตลอดจนเป็นการขอขมาต่อพระแม่คงคา ที่ ได้ทิ้งสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ ลงไปในน้ำ อันเป็น สาเหตุให้แหล่งน้ำไม่สะอาด 2. เพื่อ เป็นการสักการะรอยพระพุทธ บาทนัมมทานที เมื่อคราวที่พระพุทธเจ้า เสด็จไปแสดงธรรมโปรดในนาคพิภพ และ ได้ทรงประทับรอยพระบาทไว้บนหาดทราย แม่น้ำนัมมทานที ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหนึ่งอยู่ ในแคว้นทักขิณาบถของประเทศอินเดีย ปัจจุบันเรียกว่าแม่น้ำเนร เหตุผลและความ เชื่อของการลอย กระทง

9 3. เพื่อ เป็นการสะเดาะ เคราะห์ เพราะการลอยกระทง เปรียบเหมือนการลอยความ ทุกข์ ความโศกเศร้า โรคภัยไข้ เจ็บ และสิ่งไม่ดีต่าง ๆ ให้ลอย ตามแม่น้ำไปกับกระทง คล้าย กับพิธีลอยบาปของพราหมณ์ 3. เพื่อ เป็นการสะเดาะ เคราะห์ เพราะการลอยกระทง เปรียบเหมือนการลอยความ ทุกข์ ความโศกเศร้า โรคภัยไข้ เจ็บ และสิ่งไม่ดีต่าง ๆ ให้ลอย ตามแม่น้ำไปกับกระทง คล้าย กับพิธีลอยบาปของพราหมณ์ 4. เพื่อเป็นการบูชาพระอุป คุต ที่ชาวไทยภาคเหนือให้ ความเคารพ ซึ่งบำเพ็ญเพียร บริกรรมคาถาอยู่ในท้องทะเลลึก หรือสะดือทะเล โดยมีตำนานเล่า ว่าพระอุปคุตเป็นพระมหาเถระ รูปหนึ่งที่มีอิทธิฤทธิ์มาก สามารถปราบพญามารได้ 4. เพื่อเป็นการบูชาพระอุป คุต ที่ชาวไทยภาคเหนือให้ ความเคารพ ซึ่งบำเพ็ญเพียร บริกรรมคาถาอยู่ในท้องทะเลลึก หรือสะดือทะเล โดยมีตำนานเล่า ว่าพระอุปคุตเป็นพระมหาเถระ รูปหนึ่งที่มีอิทธิฤทธิ์มาก สามารถปราบพญามารได้

10 5. เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมของ ไทยไว้มิให้สูญหายไปตามกาลเวลา และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ให้เกิดขึ้นทั้งชาวไทยและชาว ต่างประเทศ 6. เพื่อความบันเทิงเริงใจ เนื่องจากการลอยกระทงเป็นการนัด พบปะสังสรรค์กันในหมู่ผู้ไปร่วมงาน 7. เพื่อ ส่งเสริมงานฝีมือและ ความคิดสร้างสรรค์ เพราะเมื่อมี เทศกาลลอยกระทง มักจะมีการ ประกวดกระทงแข่งกัน ทำให้ผู้เข้าร่วม ได้เกิดความคิดแปลกใหม่ และยัง รักษาภูมิปัญหาพื้นบ้านไว้อีกด้วย. 5. เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมของ ไทยไว้มิให้สูญหายไปตามกาลเวลา และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ให้เกิดขึ้นทั้งชาวไทยและชาว ต่างประเทศ 6. เพื่อความบันเทิงเริงใจ เนื่องจากการลอยกระทงเป็นการนัด พบปะสังสรรค์กันในหมู่ผู้ไปร่วมงาน 7. เพื่อ ส่งเสริมงานฝีมือและ ความคิดสร้างสรรค์ เพราะเมื่อมี เทศกาลลอยกระทง มักจะมีการ ประกวดกระทงแข่งกัน ทำให้ผู้เข้าร่วม ได้เกิดความคิดแปลกใหม่ และยัง รักษาภูมิปัญหาพื้นบ้านไว้อีกด้วย.

11 ประเพณีลอย กระทงของ ภาคเหนือ

12 ประเพณีลอยกระทงของภาคเหนือ ภาคเหนือ ( ตอนบน ) จะเรียก ประเพณีลอยกระทงว่า " ยี่เป็ง " อัน หมายถึงการทำบุญในวันเพ็ญเดือน ยี่ ( เดือนยี่ถ้านับตามล้านนาจะตรงกับ เดือนสิบสองในแบบไทย ) โดยชาว เหนือจะนิยมประดิษฐ์โคมลอย หรือที่ เรียกว่า " ว่าวฮม " หรือ " ว่าวควัน " โดยการใช้ผ้าบางๆ แล้วสุมควันข้าง ใต้ ให้โคมลอยขึ้นไปในอากาศ เพื่อ เป็นการบูชาพระอุปคุตต์ ซึ่งเชื่อกันว่า ท่านบำเพ็ญบริกรรมคาถาอยู่ในท้อง ทะเลลึก หรือสะดือทะเล ตรงกับคติ ของชาวพม่า ภาคเหนือ ( ตอนบน ) จะเรียก ประเพณีลอยกระทงว่า " ยี่เป็ง " อัน หมายถึงการทำบุญในวันเพ็ญเดือน ยี่ ( เดือนยี่ถ้านับตามล้านนาจะตรงกับ เดือนสิบสองในแบบไทย ) โดยชาว เหนือจะนิยมประดิษฐ์โคมลอย หรือที่ เรียกว่า " ว่าวฮม " หรือ " ว่าวควัน " โดยการใช้ผ้าบางๆ แล้วสุมควันข้าง ใต้ ให้โคมลอยขึ้นไปในอากาศ เพื่อ เป็นการบูชาพระอุปคุตต์ ซึ่งเชื่อกันว่า ท่านบำเพ็ญบริกรรมคาถาอยู่ในท้อง ทะเลลึก หรือสะดือทะเล ตรงกับคติ ของชาวพม่า

13 กิจกรรมในวัน ลอยกระทง

14 ในปัจจุบันมีการจัดงานลอย กระทงทุก ๆ จังหวัด ซึ่งจะมีกิจกรรม แตกต่างกันไปในแต่ละสถานที่ แต่ กิจกรรมที่มีเหมือน ๆ กันก็คือ การ ประดิษฐ์กระทง โดยนำวัสดุต่าง ๆ ทั้ง หยวกกล้วย ใบตอง หรือจะเป็นกาบ พลับพลึง เปลือกมะพร้าว ฯลฯ มา ประดับตกแต่งด้วยดอกไม้ ธูป เทียน เครื่องสักการบูชา ให้เป็นกระทงที่ สวยงาม

15 เพลงประจำวัน ลอยกระทง

16 วันเพ็ญเดือนสิบสอง น้ำนองเต็ม ตลิ่ง เราทั้งหลายชายหญิง สนุกกันจริง วันลอยกระทง ลอย ลอยกระทง ลอย ลอย กระทง ลอยกระทงกันแล้ว ขอเชิญน้องแก้วออกมารำวง รำวงวันลอยกระทง รำวงวัน ลอยกระทง บุญจะส่งให้เราสุขใจ บุญจะส่ง ให้เราสุขใจ วันเพ็ญเดือนสิบสอง น้ำนองเต็ม ตลิ่ง เราทั้งหลายชายหญิง สนุกกันจริง วันลอยกระทง ลอย ลอยกระทง ลอย ลอย กระทง ลอยกระทงกันแล้ว ขอเชิญน้องแก้วออกมารำวง รำวงวันลอยกระทง รำวงวัน ลอยกระทง บุญจะส่งให้เราสุขใจ บุญจะส่ง ให้เราสุขใจ

17 ภาพวันลอย กระทง

18

19 จัดทำโดย ด. ญ. พรรณปพร คำมาเร็ว ด. ญ. ธัญชนก คม ปรียารัตน์ คุณครูที่ปรึกษา คุณครู จันทรรัตน์ เลิศทอง

20 จบแล้ว สวัสดีค่ะ กลับเมนู หลัก กลับเมนู หลัก กลับเมนู หลัก กลับเมนู หลัก


ดาวน์โหลด ppt วันลอย กระทง. เมนู ประวัติวัน ลอย กระทง ประวัติวัน ลอย กระทง ประวัติวัน ลอย กระทง ประวัติวัน ลอย กระทง การ กำหนดวัน ลอย กระทง การ กำหนดวัน ลอย กระทง การ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google