งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โจทย์ จงเขียนโปรแกรมคำนวณพื้นที่สามเหลี่ยม โดยรับค่าความยาวฐานและความสูงจากผู้ใช้ 1. สิ่งที่โจทย์ต้องการ : ……………………. 2. รูปแบบผลลัพธ์ ป้อนค่าความสูง =>

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โจทย์ จงเขียนโปรแกรมคำนวณพื้นที่สามเหลี่ยม โดยรับค่าความยาวฐานและความสูงจากผู้ใช้ 1. สิ่งที่โจทย์ต้องการ : ……………………. 2. รูปแบบผลลัพธ์ ป้อนค่าความสูง =>"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โจทย์ จงเขียนโปรแกรมคำนวณพื้นที่สามเหลี่ยม โดยรับค่าความยาวฐานและความสูงจากผู้ใช้ 1. สิ่งที่โจทย์ต้องการ : ……………………. 2. รูปแบบผลลัพธ์ ป้อนค่าความสูง => ป้อนค่าความยาวฐาน => พื้นที่สามเหลี่ยม => โจทย์วิเคราะห์ปัญหาที่ 1

2 3. ข้อมูลนำเข้า  ความยาว……………  ความ……………… 4. กำหนดตัวแปรที่ใช้ ชื่อตัวแปรความหมาย Height Base Area โจทย์วิเคราะห์ปัญหาที่ 1

3 5. วิธีการประมวลผล 1. เริ่มต้น 2. ………………………………………… 3. คำนวณ Area = 0.5 * Height * Base 4. ………………….. 5. จบการทำงาน โจทย์วิเคราะห์ปัญหาที่ 1

4 โจทย์จงเขียนโปรแกรมแปลงอุณหภูมิจากหน่วยองศา ฟาเรนไฮต์ เป็นองศาเซลเซียสโดยมีสูตรในการแปลง ดังนี้ องศา C = (F-32) * 5 / 9 1. สิ่งที่โจทย์ต้องการ อุณหภูมิที่มีหน่วย……………………….. โจทย์วิเคราะห์ปัญหาที่ 2

5 2. รูปแบบผลลัพธ์ 3. ข้อมูลเข้า อุณหภูมิที่มีหน่วย…………………. ป้อนอุณหภูมิ(F) => อุณหภูมิ มีค่าเท่ากับ โจทย์วิเคราะห์ปัญหาที่ 2

6 4. กำหนดตัวแปรที่ใช้ ชื่อตัวแปรความหมาย F…………………….. ………….อุณหภูมิหน่วยเซลเซียส 5. วิธีการประมวลผล 1. เริ่มต้น 2. รับค่าใส่ตัวแปร …………. 3. คำนวณ C =(F-32)*5/9 4. ……………..C 5. จบการทำงาน โจทย์วิเคราะห์ปัญหาที่ 2

7 ตัวอย่างการวิเคราะห์งาน โครงสร้างเลือกทำ (Selection Structure)

8 ตัวอย่างที่ 3 โจทย์ จงเขียนโปรแกรมคำนวณการขายสินค้า โดยรับ ราคาสินค้า/หน่วย และจำนวนที่ซื้อ จากผู้ใช้ ถ้ายอด รวมเกิน 1000 บาท ลดราคาให้ 10% โดยให้แสดง ราคาส่วนลด และราคาสุทธิ 1. สิ่งที่โจทย์ต้องการ  ………….  ราคาส่วนลด  …………………

9 2. รูปแบบผลลัพธ์ 3. ข้อมูลนำเข้า  ราคาสินค้า / หน่วย  จำนวน ราคาสินค้า/หน่วย => จำนวน => ราคารวม => ส่วนลด => ราคาสุทธิ =>

10 4. กำหนดตัวแปรที่ใช้ ชื่อตัวแปรความหมาย UnitPrice ราคา/หน่วย QTY จำนวนที่ซื้อ TotalPrice ……………….. Discount ……………… NetPrice ………………..

11 5. วิธีการประมวลผล 1. เริ่มต้น 2. รับค่าจากตัวแปร UnitPrice, QTY 3. คำนวณ TotalPrice = …….. * …………….. 4. เปรียบเทียบ ถ้า TotalPrice > 1000 ดังนี้ ถ้า เป็นจริง ให้ Discount = TotalPrice * 0.10 ไปทำข้อ 5 ถ้า เป็นเท็จ ให้ Discount = TotalPrice * 0 ไปทำข้อ 5 5. คำนวณราคาสุทธิNetPrice = TotalPrice - Discount 6. ………………… 7. จบการทำงาน

12 ตัวอย่างที่ 4 โจทย์ จงเขียนโปรแกรมคำนวณคะแนนรวมจากการรับ ค่าคะแนนรายภาคและคะแนนปลายภาค เพื่อ พิจารณาว่าสอบผ่านหรือสอบตก โดยแสดงผลการ สอบ ถ้าคะแนนรวมต่ำกว่า 60 คะแนน ถือว่าสอบตก 1. สิ่งที่โจทย์ต้องการ  ………………….  ผลการสอบ

13 2. รูปแบบผลลัพธ์ 3. ข้อมูลนำเข้า  คะแนนรายภาค  …………….. กรอกคะแนนรายภาค => กรอกคะแนนปลายภาค => คะแนนรวม => ผลการสอบ =>

14 4. กำหนดตัวแปรที่ใช้ ชื่อตัวแปรความหมาย Mid_score ……………. ………….. คะแนนปลายภาค Total_score ………………….

15 5. วิธีการประมวลผล (แบบที่ 1) 1. เริ่มต้น 2. รับค่าใส่ตัวแปร Mid_score, Final_score 3. คำนวณ Total_score = ……………………..+…………. 4. เปรียบเทียบ ถ้า Total_score >= 60 ดังนี้ ถ้า เป็นจริง ให้ พิมพ์ข้อความ “สอบผ่าน” ไปทำข้อ 5 ถ้า เป็นเท็จ ให้ พิมพ์ข้อความ “สอบตก” ไปทำข้อ 5 5. ………………..

16 5. วิธีการประมวลผล (แบบที่ 2) 1. เริ่มต้น 2. รับค่าใส่ตัวแปร Mid_score, Final_score 3. คำนวณ Total_score = Mid_score + Final_Score 4. เปรียบเทียบ ค่า Total_score ดังนี้ ถ้า Total_score >= 60 ให้ พิมพ์ข้อความ “สอบผ่าน” ไปทำข้อ 5 ถ้า Total_score < 60 ให้ พิมพ์ข้อความ “สอบตก” ไปทำ ข้อ 5 5. จบการทำงาน

17 ตัวอย่างที่ 5 โจทย์ จงเขียนโปรแกรมคำนวณค่าแรงและภาษีที่ต้อง จ่ายของพนักงาน 1 คน โดยการรับข้อมูล รหัส ประจำตัวพนักงาน, อัตราค่าแรง, จำนวนชั่วโมงการ ทำงาน โดยมีข้อกำหนดในการหักภาษี ณ ที่จ่าย ดังนี้ ถ้าค่าแรงมากกว่า 5000 คิดภาษี 5% ของค่าแรงที่ได้ ถ้าค่าแรงน้อยกว่าหรือเท่ากับ 5000 คิดภาษี 2% 1. สิ่งที่โจทย์ต้องการ  ภาษีที่หักจากค่าแรง ณ ที่จ่าย  ……………………..

18 2. รูปแบบผลลัพธ์ เลขประจำตัว => จำนวนชั่วโมง => อัตราค่าแรง => ค่าแรง => ภาษี => ค่าแรงสุทธิหลังหักภาษี =>

19 3. ข้อมูลนำเข้า  รหัสประจำตัวพนักงาน  จำนวนชั่วโมง  อัตราค่าแรง 4. กำหนดตัวแปรที่ใช้ ชื่อตัวแปรความหมาย Emp_ID…………………… …………จำนวนชั่วโมงที่ทำงาน Rateอัตราค่าแรง ………….ค่าแรง Tax……………. Net_Payค่าแรงสุทธิ

20 5. วิธีการประมวลผล 1. ……………. 2. รับค่าจากตัวแปร Emp_ID, Hours, Rate 3. คำนวณ Pay = Hours * Rate 4. เปรียบเทียบ Pay > 5000 ถ้า เป็นจริง ให้ Tax = Pay * 0.05 ไปทำงานข้อ 5 ถ้า เป็นเท็จ ให้ Tax = Pay * 0.02 ……………… 5. คำนวณค่าแรงสุทธิ …………= Pay - Tax 6. แสดงผลลัพธ์ 7. จบการทำงาน

21 ตัวอย่างที่ 6 โจทย์ จงเขียนโปรแกรมแสดงชื่อวันในสัปดาห์ จากเลขวันที่รับ จากผู้ใช้ - ถ้าเลข เท่ากับ 1 แสดง วันอาทิตย์ - ถ้าเลข เท่ากับ 2 แสดง วันจันทร์ - ถ้าเลข เท่ากับ 3 แสดง วันอังคาร - ถ้าเลข เท่ากับ 4 แสดง วันพุธ - ถ้าเลข เท่ากับ 5 แสดง วันพฤหัสบดี - ถ้าเลข เท่ากับ 6 แสดง วันศุกร์ - ถ้าเลข เท่ากับ 7 แสดง วันเสาร์ - ถ้าเป็นเลขอื่น ๆ แสดง ตัวเลขไม่ถูกต้อง

22 1. สิ่งที่โจทย์ต้องการ  ………………………… 2. รูปแบบผลลัพธ์ 3. ข้อมูลนำเข้า ……………………… 4. กำหนดตัวแปรที่ใช้ ชื่อตัวแปรความหมาย day_no……………… ………………ชื่อวัน เลขวัน => วัน :

23 5. วิธีการประมวลผล 1. เริ่มต้น 2. รับค่าใส่ตัวแปร day_no 3. เปรียบเทียบค่าของ day_no ดังนี้ ถ้า day_no = 1 ให้ day_name = “วันอาทิตย์” ไปทำงานข้อ 4 ถ้า day_no = 2 ให้ day_name = “วันจันทร์” …………………. ถ้า day_no = 3 ให้ day_name = “วันอังคาร” ไปทำงานข้อ 4 ถ้า ……….. = 4 ให้ day_name = “วันพุธ” ไปทำงานข้อ 4 ถ้า day_no = …. ให้ day_name = “วันพฤหัสบดี” ไปทำงานข้อ 4 ถ้า day_no = 6 ให้ ……………..= “วันศุกร์” ไปทำงานข้อ 4 ถ้า day_no = 7 ให้ day_name = “วันเสาร์” ไปทำงานข้อ 4 ถ้า day_no เป็นเลขอื่นๆ ให้ day_name = “ตัวเลขไม่ถูกต้อง” ไปทำงานข้อ 4 4. พิมพ์ผลลัพธ์ …………………. 5. จบการทำงาน

24 ตัวอย่างที่ 7 โจทย์ จงเขียนโปรแกรมตัดเกรดวิชาคอมพิวเตอร์และการเขียน โปรแกรม โดยรับคะแนนกลางภาคและคะแนนปลายภาค โดยมีคะแนนรวมเต็ม 100 คะแนน มีเงื่อนไขในการคิดเกรด ดังนี้ - ถ้าได้คะแนน 80 คะแนน ขึ้นไปได้เกรด A - ถ้าได้คะแนน 70-79คะแนนได้เกรดB - ถ้าได้คะแนน 60-69คะแนนได้เกรดC - ถ้าได้คะแนน 50-59คะแนนได้เกรดD - ถ้าได้คะแนนต่ำกว่า 50 คะแนนได้เกรดF

25 1. สิ่งที่โจทย์ต้องการ  ………………………….. 2. รูปแบบผลลัพธ์ เลขประจำตัว => ชื่อนักศึกษา => คะแนนรายภาค => คะแนนปลายภาค => คะแนนรวม => เกรด =>

26 3. ข้อมูลนำเข้า  รหัสนักศึกษา  …………..  คะแนนกลางภาค  …………………… 4. กำหนดตัวแปรที่ใช้ ชื่อตัวแปรความหมาย Std_IDรหัสนักศึกษา Std_Name……………… Mid_Scoreคะแนนกลางภาค ……………คะแนนปลายภาค Total_Scoreคะแนนรวม Grade………………..

27 5. วิธีการประมวลผล 1. เริ่มต้น 2. รับค่าใส่ตัวแปร Std_ID, Std_Name, Mid_Score, Final_Score ตามลำดับ 3. คำนวณ Total_Score = Mid_Score + Final_Score 4. ทำการเปรียบเทียบค่าของ Total_Score ดังนี้ ถ้า …………………ให้ Grade = A ไปทำงานข้อ 5 ถ้า Total_score >= 70 และ Total_Score <=79 ให้ Grade = B ไปทำงานข้อ 5 ถ้า Total_score >= 60 และ …………………ให้ Grade = C ไปทำงานข้อ 5 ถ้า Total_score >= … และ Total_Score <=59 ให้ Grade = D ไปทำงานข้อ 5 ถ้า Total_score …..50 ให้ Grade = F ………………… 5. พิมพ์ผลลัพธ์ Std_ID, Std_Name, ………………, Grade 6. ……………….

28 ตัวอย่างการวิเคราะห์งาน โครงสร้างวนซ้ำ (Iteration Structure)

29 ตัวอย่างที่ 8 โจทย์ จงเขียนโปรแกรมแสดงผลการบวกเลขจำนวนเต็มจาก ตัวเลข 1 ถึง 10 1. สิ่งที่โจทย์ต้องการ  ………………………… 2. รูปแบบผลลัพธ์ ผลบวกเลข 1 ถึง 10 =

30 3. ข้อมูลนำเข้า  ไม่มี 4. กำหนดตัวแปรที่ใช้ ชื่อตัวแปรความหมาย counterตัวนับจำนวนรอบ sum………………

31 5. วิธีการประมวลผล 1. เริ่มต้น 2. กำหนดค่า sum = 0 3. กำหนดค่า counter = 1 4. เปรียบเทียบ counter <= 10 ดังนี้ - ถ้าเป็นจริง ไปทำข้อ 5 - ถ้าเป็นเท็จ ไปทำข้อ 7 5. คำนวณ ค่า sum = sum + counter 6. เพิ่มค่า counter = counter + 1 แล้วกลับไปทำข้อ 4 7. แสดงค่า sum 8. จบการทำงาน

32 5. วิธีการประมวลผล 1. เริ่มต้น 2. กำหนดค่า sum = ……………… 3. กำหนดค่า counter = 1 4. คำนวณ ค่า …………………….. 5. เพิ่มค่า counter = counter + 1 6. เปรียบเทียบ counter > 10 ดังนี้ - ถ้าเป็นจริง ไปทำข้อ …………….. - ถ้าเป็น…………… ไปทำข้อ 4 7. แสดงค่า sum 8. จบการทำงาน

33 ตัวอย่างที่ 9 โจทย์ จงเขียนโปรแกรมเพื่อคำนวณหาสูตรคูณ โดยการรับแม่สูตรคูณ จากผู้ใช้ทางคีย์บอร์ด สิ่งที่โจทย์ต้องการ : ……………… รูปแบบผลลัพธ์ สูตรคูณแม่ : 10 10 x 1= 10 10 x 2= 20.... 10 x 12= 120

34 3. ข้อมูลนำเข้า ตัวเลขแม่สูตรคูณ 4. กำหนดตัวแปรที่ใช้ N = …………………. Mul= เก็บผลการคูณ i= ตัวแปรใช้นับจำนวนรอบตั้งแต่ 1 - 12

35 5. การประมวลผล 1. กำหนดค่าเริ่มต้นให้ Mul = 0, i = 1 2. รับค่าตัวแปร N 3. เปรียบเทียบค่า i <= …………. ดังนี้ - ถ้า เป็นจริง ………………….. - ถ้า เป็นเท็จ ไปทำข้อ 7 4. คำนวณ Mul = N * i 5. พิมพ์ค่า N, i, Mul 6. เพิ่มรอบการทำงานโดยกำหนดให้ i = i + 1 กลับไปทำข้อ3 7. ………………..

36 5. การประมวลผล 1. กำหนดค่าเริ่มต้นให้ Mul = 0, i = 1 2. รับค่าตัวแปร N 3. คำนวณ Mul = N * i 4. พิมพ์ค่า N, i, Mul 5. เพิ่มรอบการทำงานโดยกำหนดให้ i = i + 1 6. เปรียบเทียบค่า i > 12 ดังนี้ - ถ้า เป็นเท็จ กลับไปทำข้อ 3 - ถ้า เป็นจริง ไปทำข้อ 7 7. จบการทำงาน

37 ตัวอย่างที่ 10 โจทย์ จงเขียนโปรแกรมเพื่อคำนวณค่าแฟกทอเรียล(Factorials) n หรือ n! เมื่อค่า n คือเลขจำนวนเต็มที่รับจากผู้ใช้ n! = 1 x 2 x 3 x … x n สิ่งที่โจทย์ต้องการ : ……………….. n รูปแบบผลลัพธ์ Program Factorials (n!) Enter n = n! =

38 3. ข้อมูลนำเข้า …………………….. 4. กำหนดตัวแปรที่ใช้ N = เลขจำนวนเต็มที่รับจากผู้ใช้ Fac= ค่าผลคูณแฟกทอเรียล i= …………………..

39 5. การประมวลผล 1. กำหนดค่าเริ่มต้นให้ Fac = 1, i = 1 2. ………………………. 3. เปรียบเทียบค่า i <= N ดังนี้ - ถ้า เป็นจริง ไปทำข้อ 4 - ถ้า เป็นเท็จ ………………… 4. คำนวณ Fac = Fac * i 5. เพิ่มรอบการทำงานโดยกำหนดให้ i = i + 1 กลับไปทำข้อ3 6. พิมพ์ค่า N, Fac 7. …………..

40 5. การประมวลผล 1. กำหนดค่าเริ่มต้นให้ Fac = 1, i = 1 2. รับค่าตัวแปร N 3. คำนวณ Fac = Fac * i 4. เพิ่มรอบการทำงานโดยกำหนดให้ i = i + 1 5. เปรียบเทียบค่า i > N ดังนี้ - ถ้า เป็นเท็จ กลับไปทำข้อ 3 - ถ้า เป็นจริง ไปทำข้อ 6 6. พิมพ์ค่า …………………. 7. จบการทำงาน

41 ตัวอย่างที่ 11 โจทย์ จงเขียนโปรแกรมเพื่อแจกแจงความถี่ของอายุสมาชิกชม ลีลาศ ดังนี้ อายุต่ำกว่า 20, 21 – 30, 31 – 40, 41 – 50, 51 – 60 และ มากกว่า 60 ปี โดยรับจำนวนสมาชิกทั้งหมด และ อายุของสมาชิกแต่ละ คน จากผู้ใช้

42 ตัวอย่างที่ 11 สิ่งที่โจทย์ต้องการ : ตารางแจกแจงความถี่ของอายุ รูปแบบผลลัพธ์ อายุจำนวนสมาชิก <= 20 21 – 30 31 – 40 41 – 50 51 – 60 > 60

43 3. ข้อมูลนำเข้า  …………………………………………….  อายุของสมาชิกแต่ละคน 4. กำหนดตัวแปรที่ใช้ Num = จำนวนสมาชิกของชมรมลีลาศ age= …………………………. N1= จำนวนสมาชิกที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี N2 = จำนวนสมาชิกที่มีอายุ 21 – 30 ปี N3 = จำนวนสมาชิกที่มีอายุ 31 – 40 ปี N4 = จำนวนสมาชิกที่มีอายุ ………………… N5 = จำนวนสมาชิกที่มีอายุ 51 – 60 ปี N6 = จำนวนสมาชิกที่มีอายุ………………..

44 5. การประมวลผล 1. ……………………….Fac = 1, i = 1 2. รับค่าตัวแปร N 3. เปรียบเทียบค่า i <= N ดังนี้ - ถ้า เป็นจริง ไปทำข้อ 4 - ถ้า เป็นเท็จ ไปทำข้อ 6 4. คำนวณ Fac = Fac * i 5. เพิ่มรอบการทำงานโดยกำหนดให้ i = i + 1 กลับไปทำข้อ3 6. พิมพ์ค่า N, Fac 7. จบการทำงาน

45 5. การประมวลผล 1. กำหนดค่าเริ่มต้นให้ N1=0, N2=0, N3 = 0, N4 = 0, N5 = 0, N6 = 0, age, Num 2. รับค่าตัวแปร Num ………………….. 3. เปรียบเทียบค่า i > N ดังนี้ - ถ้า เป็นเท็จ กลับไปทำข้อ 3 - ถ้า เป็นจริง …………………………… 6. ………………….. N, Fac 7. จบการทำงาน


ดาวน์โหลด ppt โจทย์ จงเขียนโปรแกรมคำนวณพื้นที่สามเหลี่ยม โดยรับค่าความยาวฐานและความสูงจากผู้ใช้ 1. สิ่งที่โจทย์ต้องการ : ……………………. 2. รูปแบบผลลัพธ์ ป้อนค่าความสูง =>

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google