งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขนส่งโดย ใช้แรงคน v อุตสาหกรรมขนส่งสินค้า ผู้โดยสารทางรถยนต์ ลักษณะงาน ขั้นตอนการผลิต เครื่องจักร / อุปกรณ์ ( อันตรายจากการ ทำงานที่พบ ) ขนส่งโดยใช้ เครื่องทุ่นแรง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขนส่งโดย ใช้แรงคน v อุตสาหกรรมขนส่งสินค้า ผู้โดยสารทางรถยนต์ ลักษณะงาน ขั้นตอนการผลิต เครื่องจักร / อุปกรณ์ ( อันตรายจากการ ทำงานที่พบ ) ขนส่งโดยใช้ เครื่องทุ่นแรง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ขนส่งโดย ใช้แรงคน v อุตสาหกรรมขนส่งสินค้า ผู้โดยสารทางรถยนต์ ลักษณะงาน ขั้นตอนการผลิต เครื่องจักร / อุปกรณ์ ( อันตรายจากการ ทำงานที่พบ ) ขนส่งโดยใช้ เครื่องทุ่นแรง ขนส่งโดยสาร รถประจำทาง v ความร้อน ฝุ่น สารเคมี ภูมิแพ้ การยศาสตร์ ( ตกจากที่สูง ของหล่นใส่เท้า กองสินค้าพังทับ ร่างกาย ) รถโฟร์คลิฟท์ แฮนด์ลิฟท์ เครนฮ้อยส์ ( ฝุ่น สารเคมี ความร้อน ภูมิแพ้ การยศาสตร์ รถโฟร์คลิฟท์เฉี่ยวชน ตกจากที่สูง สลิงขาดของ ตกใส่ศีรษะ หรือทับร่างกาย ) ลักษณะงานเป็นการใช้แรงจากคนเคลื่อนย้ายของ หรือสินค้าขึ้นรถบรรทุก ตู้คอนเทนเนอร์ ก่อนที่จะ นำของเหล่านั้นส่งถึงปลายทาง ลักษณะงานเป็นการใช้เครื่องทุ่นแรงมาใช้ในการ ขนถ่ายสินค้าและสินค้าค่อนข้างมีน้ำหนักมาก เกินกว่าที่จะใช้แรงงานคนในการเคลื่อนย้าย ลักษณะงานเป็นการขนส่งผู้โดยสารจากที่หนึ่ง ไปยังอีกที่หนึ่ง 7 รถประจำทางปรับอากาศ ไม่ปรับอากาศ อุปกรณ์ที่ใช้บริการต่างๆ ( เกิดอุบัติเหตุ ความเครียด การยศาสตร์ )

3 ขนส่งโดยใช้ เครื่องทุ่นแรง ขนส่งโดยสารรถ ประจำทาง ขนส่งโดยใช้แรง คน ขั้นตอนดำเนินการ

4 ขนส่งโดยใช้ แรงคน อันตรายที่พบ - ตกจากที่สูง ของหล่น ใส่เท้า กองสินค้าพังทับ ร่างกาย - ความร้อน - ฝุ่น สารเคมี ภูมิแพ้ - ปัญหาด้านการย ศาสตร์

5 ขนส่งโดยใช้ เครื่องทุ่นแรง เครื่องจักร / อุปกรณ์ รถโฟร์คลิฟท์ แฮนด์ลิฟท์ เครน ฮ้อยส์ อันตรายที่พบ - รถโฟร์คลิฟท์เฉี่ยวชน ตกจากที่สูง สลิงขาดของตกใส่ ศีรษะหรือทับส่วนของร่างกาย - ความร้อน - ฝุ่น สารเคมี ภูมิแพ้ - ปัญหาด้านการยศาสตร์

6 ขนส่งโดยสารรถ ประจำทาง เครื่องจักร / อุปกรณ์ รถประจำทางปรับอากาศและไม่ ปรับอากาศ อุปกรณ์ที่ใช้บริการ ต่างๆ อันตรายที่พบ - เกิดอุบัติเหตุ ความเครียด - ปัญหาด้านการยศาสตร์

7 แนวทาง ป้องกัน

8 รถขนส่งสินค้าและรถโดยสารต้อง จัดให้มีการตรวจ สอบและบำรุงรักษาตามมาตรฐาน วิศวกรรมกำหนด จัดให้มีการตรวจสอบ / บำรุงรักษา การใช้งาน สำหรับ รถโฟล์คลิฟท์ พนักงานขับขี่ผ่าน การอบรมตามหลัก สูตรที่กำหนด การจัดตั้งเรียงหีบห่อเรียบร้อยมั่นคง ระดับความสูงที่ เหมาะสมบนพาเลต เครื่องจักร / อุปกรณ์

9 วัสดุที่เป็นสารเคมี ฝุ่นหรือ สารอันตราย อื่นๆ เช่น สารไวไฟ หรือ สารระเบิด เป็นต้น ควรแยกออกจาก กัน ใช้เครื่องจักรในการขนย้าย ป้องกันและกำจัดฝุ่น จัด อุปกรณ์ ป้องกันทางเดิน หายใจ สารเคมี

10 จัดให้มีระบบระบายอากาศที่ เหมาะสม ในสถานที่จัดเก็บสินค้า กายภาพ

11 จัดให้มีการตรวจตราใน โกดังสินค้าเป็นประจำ จัดทำแผนฉุกเฉินและ ฝึกซ้อมหนีไฟ ฝึกอบรมการป้องกันและ ระงับอัคคีภัย อัคคีภัย

12 ใช้อุปกรณ์ช่วยยก เคลื่อนย้าย ยกเคลื่อนย้ายอย่าง ถูกวิธี ท่าทางการทำงานที่ เหมาะสม การยศาสตร์


ดาวน์โหลด ppt ขนส่งโดย ใช้แรงคน v อุตสาหกรรมขนส่งสินค้า ผู้โดยสารทางรถยนต์ ลักษณะงาน ขั้นตอนการผลิต เครื่องจักร / อุปกรณ์ ( อันตรายจากการ ทำงานที่พบ ) ขนส่งโดยใช้ เครื่องทุ่นแรง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google