งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

10-12 มีนาคม 2554 ศูนย์รวมตะวัน อ. เมือง จ. กาญจนบุรี สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม แผนปฏิบัติการ สถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "10-12 มีนาคม 2554 ศูนย์รวมตะวัน อ. เมือง จ. กาญจนบุรี สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม แผนปฏิบัติการ สถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 10-12 มีนาคม 2554 ศูนย์รวมตะวัน อ. เมือง จ. กาญจนบุรี สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม แผนปฏิบัติการ สถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ

2 แนวทางการดำเนินงานที่ แสดงรายละเอียดของ กิจกรรมเพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์ในช่วงเวลาที่ กำหนดโดยมีดัชนีชี้วัด ความสำเร็จของแผน มี ผู้รับผิดชอบ และมีกรอบ งบประมาณที่ชัดเจน แผนปฏิบัติ การ http://www.adeq.or.th

3 1. ชื่อแผนปฏิบัติการ 2. ความเป็นมา 3. วัตถุประสงค์ 4. เป้าหมาย / ดัชนีชี้วัด 5. กลยุทธ์ในการดำเนินงาน 6. กิจกรรม ( รายละเอียด ) 7. แผนการดำเนินงาน 8. ทรัพยากรที่ต้องใช้ 9. ผลที่คาดว่าจะได้รับเมื่อสิ้นสุดแผน 10. การติดตามประเมินผล องค์ประกอบของ แผนปฏิบัติการ http://www.adeq.or.th

4 1. ชื่อแผนปฏิบัติการ - แผนปฏิบัติการ สถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ - แผนปฏิบัติการ สถานประกอบการปลอดบุหรี่ - แผนปฏิบัติการ......( ชื่อบริษัท )..... สร้างเสริมสุขภาพ - ฯลฯ http://www.adeq.or.th

5 - การเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาที่ผ่านมา - กิจกรรมที่เป็นต้นเหตุของปัญหา - ความสูญเสียและเสียหาย - แนวโน้มปัญหา และการขยายวง กว้างออกไปถ้าไม่มีการแก้ไข - ความจำเป็นที่จะต้องมีการทำกิจกรรม ต่าง ๆ ในแผนปฏิบัติการ - ความคาดหวังเมื่อมีการดำเนินการ ตามแผนปฏิบัติการ http://www.adeq.or.th 2. ความ เป็นมา ( เหตุผลที่ต้องทำให้มีแผนปฏิบัติการ )

6 3. วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน ด้านการควบคุมพฤติกรรมและปัจจัย เสี่ยง ( สูบบุหรี่ - ดื่มเหล้า ) ในพื้นที่ของ บริษัท เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการ ดำเนินงานด้านการควบคุมพฤติกรรม เสี่ยงของพนักงาน ( สูบบุหรี่ เหล้า ) เพื่อส่งเสริมบทบาทและการมีส่วน ร่วมของบุคลากรทุกระดับ / ฝ่าย ใน การควบคุมการสูบบุหรี่ - เหล้า เพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกันของ พนักงาน ( แผนนี้ทำเพื่ออะไร )

7 มีการกำหนดเขตปลอดบุหรี่ และ จัดเขตสูบบุหรี่ มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้ 5 ครั้งใน ปี 2552 มีการสนับสนุนการเลิกบุหรี่ 3 โครงการ 4. เป้าหมายและตัวชี้วัด ( รู้ได้อย่างไรว่าทำสำเร็จ ) สภาพแวดล้อมปลอดบุหรี่ 100 % ภายในปี 2554 ร้อยละ 5 ของพนักงานที่สูบบุหรี่ สามารถเลิกบุหรี่ได้สำเร็จ ( ปี 2554) ปลอดบุหรี่ 100% ( ปี 2554) ปลอดเหล้า 100% ( ปี 2555) ปลอดอุบัติเหตุ ( ปี 2555)

8 ตัวชี้วัด เป้าหมายตัวชี้วัดเกณฑ์ สถาน ประกอบการ ปลอดบุหรี่ ร้อย เปอร์เซ็นต์ พนักงานไม่สูบบุหรี่ในเขตปลอด บุหรี่ 100% พนักงานที่สูบบุหรี่สูบในเขตสูบบุหรี่ 100% จำนวนพนักงานที่สูบบุหรี่ในที่ ทำงานลดลง 10% ต่อปี ความถี่ของการออกไปสูบบุหรี่ ลดลง 20% จำนวนพนักงานที่เลิกบุหรี่สำเร็จ 20% การร้องเรียนเกี่ยวกับควันบุหรี่มือ สองลดลง เหลือ 0 http://www.adeq.or.th

9 5. แนวคิดในการ ดำเนินงาน - ให้ความสำคัญที่การระดมความคิดของ ทุกฝ่าย และความ เป็นเจ้าของร่วมในการทำแผนปฏิบัติ การ - ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมตาม แผน - การเปลี่ยนแปลงในเรื่องที่สามารถทำได้ จริงและทำได้ทันที - ประกาศเกียรติคุณบุคลากร พร้อมทั้งมี การเผยแพร่อย่างกว้างขวาง http://www.adeq.or.th ( กลยุทธ์ในการดำเนินงาน )

10 6. กิจกรรมใน แผนปฏิบัติการ  สามารถทำอะไรได้บ้าง (What can be done)  สิ่งที่เราสามารถทำได้ (What can I do) ตอบคำถาม

11 กิจกรรมในแผนปฏิบัติการ 1. การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อควบคุมปัจจัยและ พฤติกรรมเสี่ยง 2. กิจกรรมสื่อสารให้ความรู้กับพนักงานเพื่อ สร้างการมีส่วนร่วม 3. กิจกรรมสนับสนุนให้พนักงานเลิกสูบบุหรี่ 4. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ Shopping ที่ตลาดนัดกิจกรรมในวันพรุ่งนี้

12 โครงการ / กิจกรรมเดือน /2551 123456 เจ้าภาพ 1. รณรงค์สร้างความ ตระหนัก 1.1 จัดทำแผ่นพับ * 1.2 เสียงตามสาย * 1.3 โทรทัศน์วงจรปิด * 1.4 จัดมุมความรู้ 1.5 ประกวดทูตปลอดบุหรี่ * 2. สร้างสภาพแวดล้อมใให้ ปลอดจากควันบุหรี่ * 2.1 จัดเขตปลอดบุหรี่ 2.2 จัดเขตสูบบุหรี่ * 2.3 สายตรวจปลอดบุหรี่ ** 7. แผนการ ดำเนินงาน จะทำกิจกรรมอะไร เมื่อไร ใครเป็นคนรับผิดชอบ ???

13 8. งบประมาณ / ทรัพยากรที่ต้องใช้ การดำเนินการตามแผนจำเป็นต้องใช้ ทรัพยากรบุคคล งบประมาณ วัสดุ ครุภัณฑ์ เวลา สถานที่ การแสดง ความต้องการทรัพยากรที่ต้องใช้ สะท้อนให้เห็นได้ว่าผู้จัดทำแผนมี ความเข้าใจ มีประสบการณ์ และมี ความรู้มากเพียงใด รวมทั้งความ เป็นไปได้ในทางปฏิบัติในแต่ละ ขั้นตอนของการดำเนินงานตามแผน http://www.adeq.or.th

14 เป็นภาวะที่อยากจะเห็น เกิดขึ้นภายหลังจากที่ได้ทำ กิจกรรมในช่วงเวลาของ แผนปฏิบัติการสิ้นสุดลง 9. ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ

15 10. การติดตาม ประเมินผล เพื่อให้ทราบความก้าวหน้า และทิศ ทางการดำเนินงานของ แผนงานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย และกรอบเวลาของแผน เพื่อทราบประสิทธิผลของการ ดำเนินงาน ความถี่ในการ ประเมินผลจะช่วยทำให้มีการปรับ แผนการทำงานมากขึ้น โอกาสของการดำเนินงานที่ประสบ ความสำเร็จก็จะเพิ่มขึ้นด้วย การประเมินผลอาจทำได้หลายวิธี แต่ ควรเลือกการประเมินผล ที่มีความจำเป็นต้องใช้ทรัพยากรน้อย ที่สุด และมีประสิทธิภาพ มากที่สุด

16 แผน / โครงการกิจกรรม ย่อย วัตถุ ประสงค์ เป้าหมาย / ตัวชี้วัด เวลางบประมาณเจ้าภาพ 1. โครงการ รณรงค์สร้างจิด สำนึก 1.1 จัดทำแผ่นพับ 1.2 เสียงตามสาย 1.3 โทรทัศน์วงจรปิด 1.4 จัดมุมความรู้ 1.5 ประกวดทูตปลอดบุหรี่ 2. สร้าง สภาพแวดล้อมใให้ ปลอดจากควันบุหรี่ 2.1 จัดเขตปลอดบุหรี่ 2.2 จัดเขตสูบบุหรี่ 2.3 สายตรวจปลอดบุหรี่ สรุปกิจกรรม / โครงการในแผนปฏิบัติการ

17 Download files ได้ที่ Website สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่ http://www.adeq.or.th ข้อมูลเกี่ยวกับสถานประกอบการปลอดบุหรี่ สามารถเข้าไปดูที่Website โครงการ www.healthyenterprise.orgwww.healthyenterprise.org หรือ www.smokefreeenterprise.org

18 สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 25/25 พุทธมณฑลสาย 4 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170 โทรศัพท์ 0- 2800-2424 โทรสาร 0-2889-3390 www.adeq.or.th

19


ดาวน์โหลด ppt 10-12 มีนาคม 2554 ศูนย์รวมตะวัน อ. เมือง จ. กาญจนบุรี สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม แผนปฏิบัติการ สถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google