งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง มาตราตัวสะกด. มีทั้งหมด 9 แม่ คือ 1. แม่ ก - กา 2. แม่ กก 3. แม่ กค 4. แม่ กบ 5. แม่ กง 6. แม่ กน 7. แม่ กม 8. แม่ เกย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง มาตราตัวสะกด. มีทั้งหมด 9 แม่ คือ 1. แม่ ก - กา 2. แม่ กก 3. แม่ กค 4. แม่ กบ 5. แม่ กง 6. แม่ กน 7. แม่ กม 8. แม่ เกย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง มาตราตัวสะกด

2 มีทั้งหมด 9 แม่ คือ 1. แม่ ก - กา 2. แม่ กก 3. แม่ กค 4. แม่ กบ 5. แม่ กง 6. แม่ กน 7. แม่ กม 8. แม่ เกย 9. แม่ เกอว

3 ตัวอย่าง แม่ ก – กา ได้แก่ กา งา นา ปา มา แม่ กก ได้แก่ กก อก ปก ดก ตก แม่ กง ได้แก่ กง จง ดง ผง คง แม่ กด ได้แก่ กด จด ปด ผด สด แม่ กน ได้แก่ บน จน ดน ตน วน แม่ กบ ได้แก่ กบ จบ พบ สบ นบ

4 แม่ เกย ได้แก่ เกย เอย เตย เสย เขย แม่ เกอว ได้แก่ เลว เจว เหว เอว ตัวอย่าง แม่ กม ได้แก่ จม ขม ลม นม สม

5 คำว่า กน อยู่ในตัวสะกดใน มาตราแม่ กม ใช่ ไม่ใช่

6 คำว่า เอว อยู่ในมาตรา ตัวสะกดใด 30 แม่ ก - กาแม่ กน แม่ เกอวแม่ กง

7 Alphabet Buttons Appear Here คำที่สะกดด้วยแม่ กก ได้แก่

8 Alphabet Buttons Appear Here คำว่า สน สะกด

9

10 กง ดง กน กบ กด กม ขน ตบ ปด อม


ดาวน์โหลด ppt บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง มาตราตัวสะกด. มีทั้งหมด 9 แม่ คือ 1. แม่ ก - กา 2. แม่ กก 3. แม่ กค 4. แม่ กบ 5. แม่ กง 6. แม่ กน 7. แม่ กม 8. แม่ เกย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google