งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบฝึกหัดเรื่องมาตราตัวสะกด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบฝึกหัดเรื่องมาตราตัวสะกด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบฝึกหัดเรื่องมาตราตัวสะกด
โดย ด.ช.ชัยกฤศ โภควนิช ป.5/8 เลขที่ 31 เสนอ อ.ปุณณภา จงอนุกูลธนากร

2 1.ข้อใดเป็นแม่กกทั้งหมด
ก.เนย ลุก เมฆ ข.ผม ตรง กลม ค.ตก ตาก หมาก ค.พาน สาน บาด 2. มาตราตัวสะกดใดที่ใช้อักษรไม่ตรงตามมาตราได้        ก.แม่กง ข.แม่กน ค.แม่เกย ง.แม่เกอว 3.ตัวสะกดในข้อใดเหมือนคำว่า “ มิตร “ ก.สูญ ข.เลข ค.นาค ค.ฤทธิ์

3 4. ข้อใดใช้ตัวสะกดแม่ กด ทั้งหมด
ก. มิตร กรีซ พิษ ข. จิตร เจริญ นารถ ค. สัตว์ กราฟ ชาญ ง. ปลด สาคร กราบ 5.คำว่าโรคอยู่ในมาตราตัวสะกดใด ก.แม่กด ข.แม่กก ค.แม่กน ง.แม่เกย 6. ข้อใดมีตัวสะกดต่างจากพวก ก. ข้าวเกรียบ  ข. เก่าแก่ ค. กติกา ง. แม่ไก่ 

4 7.คำในข้อใดอยู่ในมาตราตัวสะกดเดียวกับ วิญญาณ
ก. การบ้าน  ข. กราบพระ ค. ทัพพี  ง. ปรากฏ 8. คำใดสะกดด้วยมาตราแม่เกอว ก. ด้วย ข. เร็ว ค. อ้วน  ง. บวก 9.ข้อใดมีคำมาตราแม่ ก กา มากที่สุด ก. หมูไปไก่มา ข. หวานเป็นลม ขมเป็นยา  ค. ดินพอกหางหมู  ค. กระต่ายตื่นตูม 

5 10. ประโยค ภาคอีสานปลูกข้าวเหนียวทุกจังหวัด”มีคำมาตราแม่กก กี่คำ
ก. 1 คำ ข. 2 คำ ค. 3 คำ ง. 4 คำ 11. ข้อใดเป็นคำที่มีตัวสะกดมาตราเดียวกับ แรด ก. เหว ข. บาตร  ค. หยาม  ง. ทราย  12. ข้อใดเป็นคำที่อยู่ในมาตราตัวสะกดแม่ กก ก. กองกลาง ข. ค้างคาว ค. เทคนิค ง. สับสน 

6 ถูกต้องนะครับ กลับข้อ 1-3 กลับข้อ 4-6 กลับข้อ 7-9 กลับข้อ 10-12

7 ผิดนะครับ กลับข้อ 1-3 กลับข้อ 4-6 กลับข้อ 7-9 กลับข้อ 10-12

8 ขอจบการนำเสนอแค่นี้ครับ
ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt แบบฝึกหัดเรื่องมาตราตัวสะกด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google