งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มาตรา แม่ ก กา คือ คำที่ไม่มี ตัวสะกด เช่น ตา มี นา ถือ บัว เรา โต เก้าอี้ ฯลฯ มาตรา แม่ กง คือ คำ ที่มี ง เป็น ตัวสะกด เช่น กาง โมง ทิ้ง รวง สอง เรียง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มาตรา แม่ ก กา คือ คำที่ไม่มี ตัวสะกด เช่น ตา มี นา ถือ บัว เรา โต เก้าอี้ ฯลฯ มาตรา แม่ กง คือ คำ ที่มี ง เป็น ตัวสะกด เช่น กาง โมง ทิ้ง รวง สอง เรียง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 มาตรา แม่ ก กา คือ คำที่ไม่มี ตัวสะกด เช่น ตา มี นา ถือ บัว เรา โต เก้าอี้ ฯลฯ มาตรา แม่ กง คือ คำ ที่มี ง เป็น ตัวสะกด เช่น กาง โมง ทิ้ง รวง สอง เรียง ฯลฯ

3 มาตรา แม่ กน คือ คำมี น เป็น ตัวสะกด เช่น จาน ช้อน บน สอน เขียน โหน ฯลฯ มาตรา แม่ กม คือ คำ ที่มี ม เป็น ตัวสะกด เช่น ยาม ขิม ผอม สวม จุ๋ม ตูม ฯลฯ

4 มาตรา แม่ เกย คือ คำที่มี ย เป็น ตัวสะกด เช่น ยาย โดย หอย สวย ทุย เคย ฯลฯ มาตรา แม่ เกอว คือ คำที่มี ว เป็น ตัวสะกด เช่น ข้าว หิว เดี๋ยว แล้ว เหว ฯลฯ

5 มาตรา แม่ กก คือ คำมี ก เป็น ตัวสะกด เช่น มาก ฉีก ดึก ศอก เปียก ทุก ฯลฯ มาตรา แม่ กด คือ คำ ที่มี ด เป็น ตัวสะกด เช่น ขาด มีด จืด ชิด บอด แสด เลือด ฯลฯ

6 มาตรา แม่ กบ คือ คำมี บ เป็น ตัวสะกด เช่น ดาบ จอบ ลบ เสียบ ยับ สิบ หีบ ฯลฯ

7 คำใด เป็นคำใน แม่ ก กา 60 กาวตัว ยัง รถ

8 คำใดมีตัวสะกด ต่างจากพวก 60 ปลิงป่าน ฝน ปีน

9 “ เราจะไปทะเล ” ทุกคำในข้อความนี้เป็น คำที่อยู่ในแม่ ก กา ใช่หรือไม่ ใช่ไม่ใช่

10 “ ผัก ” สะกดด้วยแม่ กก ใช่ หรือไม่ ใช่ไม่ใช่

11 “ ลุงมดชอบดื่มนมสดตอนเช้ามืด ทุกวัน ” จากข้อความดังกล่าวมีคำ ที่สะกดด้วย ด กี่คำ

12 “ น้องนิดอยากไปเที่ยวที่ จังหวัดระยอง ” มีคำที่อยู่ในมาตราแม่ กง กี่คำ 2 3 4

13 ให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่คำที่มี ตัวสะกดเหมือนกัน โม ง ปี ก สา ย ฝั น หม อน น้อ ย ตกตก ช้า ง

14


ดาวน์โหลด ppt มาตรา แม่ ก กา คือ คำที่ไม่มี ตัวสะกด เช่น ตา มี นา ถือ บัว เรา โต เก้าอี้ ฯลฯ มาตรา แม่ กง คือ คำ ที่มี ง เป็น ตัวสะกด เช่น กาง โมง ทิ้ง รวง สอง เรียง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google