งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มาตราตัวสะกด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มาตราตัวสะกด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มาตราตัวสะกด

2 มาตราตัวสะกดมีทั้งหมด 9 มาตรา
แม่ กง แม่ ก กา มาตรา แม่ ก กา คือ คำที่ไม่มี ตัวสะกด เช่น ตา มี นา ถือ บัว เรา โต เก้าอี้ ฯลฯ มาตรา แม่ กง คือ คำที่มี ง เป็น ตัวสะกด เช่น กาง โมง ทิ้ง รวง สอง เรียง ฯลฯ

3 แม่ กม แม่ กน มาตรา แม่ กน คือ คำมี น เป็น ตัวสะกด เช่น จาน ช้อน บน
ตัวสะกด เช่น จาน ช้อน บน สอน เขียน โหน ฯลฯ มาตรา แม่ กม คือ คำที่มี ม เป็น ตัวสะกด เช่น ยาม ขิม ผอม สวม จุ๋ม ตูม ฯลฯ

4 แม่ เกย แม่ เกอว มาตรา แม่ เกย คือ คำที่มี ย เป็น
ตัวสะกด เช่น ยาย โดย หอย สวย ทุย เคย ฯลฯ มาตรา แม่ เกอว คือ คำที่มี ว เป็น ตัวสะกด เช่น ข้าว หิว เดี๋ยว แล้ว เหว ฯลฯ

5 แม่ กด แม่ กก มาตรา แม่ กก คือ คำมี ก เป็น ตัวสะกด เช่น มาก ฉีก ดึก
ตัวสะกด เช่น มาก ฉีก ดึก ศอก เปียก ทุก ฯลฯ มาตรา แม่ กด คือ คำที่มี ด เป็น ตัวสะกด เช่น ขาด มีด จืด ชิด บอด แสด เลือด ฯลฯ

6 แม่ กบ มาตรา แม่ กบ คือ คำมี บ เป็น ตัวสะกด เช่น ดาบ จอบ ลบ
ตัวสะกด เช่น ดาบ จอบ ลบ เสียบ ยับ สิบ หีบ ฯลฯ

7 60 คำใด เป็นคำในแม่ ก กา กาว ตัว รถ ยัง

8 คำใดมีตัวสะกดต่างจากพวก
60 คำใดมีตัวสะกดต่างจากพวก ปลิง ป่าน ปีน ฝน

9 “เราจะไปทะเล” ทุกคำในข้อความนี้เป็นคำที่อยู่ในแม่ ก กา ใช่หรือไม่
“เราจะไปทะเล” ทุกคำในข้อความนี้เป็นคำที่อยู่ในแม่ ก กา ใช่หรือไม่ ใช่ ไม่ใช่

10 “ผัก” สะกดด้วยแม่ กก ใช่หรือไม่
“ผัก” สะกดด้วยแม่ กก ใช่หรือไม่ ใช่ ไม่ใช่

11 “ลุงมดชอบดื่มนมสดตอนเช้ามืดทุกวัน” จากข้อความดังกล่าวมีคำที่สะกดด้วย ด กี่คำ
<Keypad will appear here based on shape and location of this rectangle.>

12 “น้องนิดอยากไปเที่ยวที่จังหวัดระยอง” มีคำที่อยู่ในมาตราแม่ กง กี่คำ
มีคำที่อยู่ในมาตราแม่ กง กี่คำ 2 4 3

13 ให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่คำที่มีตัวสะกดเหมือนกัน
โมง สาย หมอน ตก ปีก ฝัน น้อย ช้าง

14 <Scoreboard will appear here, leave shape as-is.>


ดาวน์โหลด ppt มาตราตัวสะกด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google