งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย ไปกัน เลย !. ก ก. กฏ กบฏ โทษ ข ข. ใบตอง ตา คน ค ค. กัก กบ โบกง ง. ลบ กรด ทัก 1. ข้อใดเป็นคำเป็นทุกคำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย ไปกัน เลย !. ก ก. กฏ กบฏ โทษ ข ข. ใบตอง ตา คน ค ค. กัก กบ โบกง ง. ลบ กรด ทัก 1. ข้อใดเป็นคำเป็นทุกคำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย ไปกัน เลย !

2

3 ก ก. กฏ กบฏ โทษ ข ข. ใบตอง ตา คน ค ค. กัก กบ โบกง ง. ลบ กรด ทัก 1. ข้อใดเป็นคำเป็นทุกคำ

4 2. คำตายมีลักษณะอย่างไร ก ก. อยู่ในแม่ กน กบ เกย ข ข. อยู่ในแม่ กด เกอว กม ง ง. อยู่ในแม่ ก กา กน กกค ค. อยู่ในแม่ กก กด กบ

5 3.“ นำ้มาปลากินมด ” มีคำเป็นคำตายอย่างละกี่คำ ก ก. คำเป็น 3 คำตาย 2 ข ข. คำเป็น 4 คำตาย 1 ง ง. คำเป็น 1 คำตาย 4 ค ค. คำเป็น 2 คำตาย 3

6 4. ข้อใดมีคำตาย ก ก. คุณแม่กินข้าวข ข. ยายดื่มนำ้ ค ค. คุณพ่อตากผ้าง ง. ผมดื่มนำ้

7 5. คำเป็นมีลักษณะอย่างไร ก ก. อยู่ในแม่ กน กม เกอว กง เกย ข ข. อยู่ในแม ่กก กด กบ กน กง ค ค. อยู่ในแม่ เกอว กม กง กด กก ง ง. อยู่ในแม่ กบ กน กง เกย เกอว

8 6. ข้อใดมีคำตายน้อยที่สุด ก ก. นกโดนทอดข ข. คนจอดรถ ค ค. กบร้องเรียกง ง. หนูกัดท่อ

9 7. ข้อใดเป็นคำเป็นทุกคำ ก ก. จะ กด กินข ข. บิน ลบ จด ค ค. ทุบ ลิง กุ้งง ง. เหนียว พาน จำ

10 8.“ วิชาเหมือนสินค้า อันมีค่าอยู่เมืองไกล ” มีคำเป็นคำตายอย่างละกี่คำ ก ก. คำเป็น 10 คำตาย 1 ข ข. คำเป็น 5 คำตาย 6 ค ค. คำเป็น 6 คำตาย 5 ง ง. คำเป็น 1 คำตาย 10

11 9. ข้อใดมีคำเป็นน้อยที่สุด ก ก. ใคร เล่น จริงข ข. ยืน บีบ รัด ค ค. คน หิว ข้าวง ง. ถู กวาด พื้น

12 10. ข้อใดไม่มีตำตาย ก ก. ตก ไกล เราข ข. ดัน รีด ขูด ค ค. นาน ยาว ฟันง ง. ช้าง กบ ม้า

13

14 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 8 ข้อ 9 ข้อ 10

15 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 8 ข้อ 9 ข้อ 10


ดาวน์โหลด ppt โดย ไปกัน เลย !. ก ก. กฏ กบฏ โทษ ข ข. ใบตอง ตา คน ค ค. กัก กบ โบกง ง. ลบ กรด ทัก 1. ข้อใดเป็นคำเป็นทุกคำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google