งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มาตรฐานการควบคุม ภายใน โดย... นายธนรรชน พหลทัพ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มาตรฐานการควบคุม ภายใน โดย... นายธนรรชน พหลทัพ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มาตรฐานการควบคุม ภายใน โดย... นายธนรรชน พหลทัพ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

2 มาตรฐานการควบคุมภายใน ที่ คตง. กำหนด 1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 2. การประเมินความเสี่ยง 3. กิจกรรมการควบคุม 4. สารสนเทศและการสื่อสาร 5. การติดตามประเมินผล

3 มาตรฐานการควบคุม ภายใน การ ประเมิ น ความ เสี่ยง กิจกร รม การ ควบคุ ม สารสนเ ทศและ การ สื่อสาร การ ติดตาม ประเมิน ผล สภาพแวดล้อมการควบคุม

4 สภาพแวดล้อมของการควบคุม ปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งเสริมองค์ประกอบการควบคุม ภายในหรือ การควบคุมที่มีอยู่ให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น เป็นเรื่องการสร้างความตระหนัก เน้นที่จิตสำนึก และให้ความสำคัญ กับคุณภาพของคน เช่น ความซื่อสัตย์และจริยธรรมในทุกระดับองค์กร การพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากร ปรัชญาและรูปแบบการบริหาร โครงสร้างองค์กรที่ดี

5 การประเมินความเสี่ยง เพื่อทราบความเสี่ยงในการดำเนินงานที่มี ความเสี่ยงอะไร อยู่ในเรื่องใด ขั้นตอนใดของการปฏิบัติงาน ระดับความสำคัญและโอกาสที่เกิด ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง ระบุปัจจัยเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง

6 กิจกรรมการควบคุม วิธีการต่าง ๆ ที่ฝ่ายบริหารกำหนดหรือออกแบบ และนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง ตัวอย่างกิจกรรมการควบคุม การกำหนดนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงาน การแบ่งแยกหน้าที่ การอนุมัติ การดูแลป้องกันทรัพย์สิน

7 สารสนเทศและการสื่อสาร เหมาะสม กับการใช้ ถูกต้อง สมบูรณ์ ทันเวลาน่าเชื่อถือ เป็น ปัจจุบัน การจัดให้มีระบบการสื่อสารสองทาง เพื่อให้เกิดความเข้าใจและ ความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร ลักษณะสารสนเทศที่ดี ที่องค์กรควร จัดให้มี

8 การติดตามประเมินผล ระบบการควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถป้องกัน หรือลดความเสี่ยงหรือไม่ การปฏิบัติตามระบบได้ผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายหรือไม่ เพื่อให้มีการแก้ไขหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน อย่างเหมาะสม ทันเวลาและสอดคล้องกับ สถานการณ์ วัตถุประสงค์ / ความจำเป็นในการ ติดตามประเมินผล

9 การติดตามประเมินผล ( ต่อ ) การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน การประเมินผลเป็นรายครั้ง 1. การประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self Assessment : CSA) 2. การประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระ (Independent Assessment) การรายงานผลการประเมินและการสั่งการแก้ไข

10 การประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self Assessment : CSA) ลักษณะการประเมินที่ทำ ร่วมกัน ระหว่าง ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานใน สายงานนั้น

11 การประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self Assessment : CSA) - CSA เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ - มีหลายรูปแบบ เช่น แบบประชุมเชิง ปฏิบัติการ (Workshop) การออกแบบ สอบถามและแบบสำรวจการควบคุมภายใน - อาจใช้หลายรูปแบบผสมกันตามที่ เห็นสมควร

12 ข้อดีและข้อจำกัดของการประเมินผลการควบคุม ข้อดี 1. มีความคุ้นเคยกับ ระบบงานเป็นอย่างดี 2. เข้าใจพฤติกรรมของ ผู้ปฏิบัติงานและ วัฒนธรรมของหน่วยงาน 3. มีความเป็นกันเอง 4. ยอมรับความเห็นหรือ ข้อเสนอแนะของการ ประเมินได้ง่าย 5. เสียค่าใช้จ่ายน้อย 6. เป็นการเสริมสร้างการ เรียนรู้ 7. สามารถประเมินผลใน ส่วนของ Seft Controls ได้อย่างเต็มที่ ข้อจำกัด 1. เกิดความลำเอียงใน การประเมินผล 2. อาจเกิดความขัดแย้ง ทำให้ไม่ยอมรับ ข้อบกพร่องหรือปัญหา หรืออุปสรรคที่มีผลต่อ การปฏิบัติงาน 3. ไม่ค่อยมีเวลาในการ ประเมินผลอย่างเต็มที่ 4. ขาดทักษะในการ ประเมินผลที่ดีหรือไม่มี ประสบการณ์ในการ ประเมินผลเท่าที่ควร การประเมินผลการควบคุมด้วย ตนเอง (CSA)

13 ข้อดีและข้อจำกัดของการประเมินผลการควบคุม ข้อดี ไม่มีความลำเอียงในการ ประเมินผล สามารถวิจารณ์ได้ อย่างตรงไปตรงมา ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือส่วนได้ ส่วนเสียกับหน่วยงาน มีเวลาดำเนินการประเมินผล อย่างเต็มที่ มีความชำนาญและประสบการณ์ ในการประเมินผลเป็นอย่างดี ข้อจำกัด ต้องใช้เวลาในการทำความ เข้าใจระบบงานที่นำมา ประเมินผล อาจไม่ได้รับข้อมูลที่แท้จริงใน การนำมาประเมินผล เสียค่าใช้จ่ายมาก อาจเกิดการไม่ยอมรับผลที่ได้รับ ไม่สามารถประเมินผลในส่วน ของ Seft Controls ได้อย่าง เต็มที่ การประเมินผลการควบคุมอย่าง เป็นอิสระ


ดาวน์โหลด ppt มาตรฐานการควบคุม ภายใน โดย... นายธนรรชน พหลทัพ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google