งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การตรวจพิสูจน์เบื้องต้นของลายมือเขียน โดยวิธีการวัดหลายลักษณะตัวอักษรและ ช่องไฟ A preliminary investigation into handwriting examination by multiple measurements.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การตรวจพิสูจน์เบื้องต้นของลายมือเขียน โดยวิธีการวัดหลายลักษณะตัวอักษรและ ช่องไฟ A preliminary investigation into handwriting examination by multiple measurements."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การตรวจพิสูจน์เบื้องต้นของลายมือเขียน โดยวิธีการวัดหลายลักษณะตัวอักษรและ ช่องไฟ A preliminary investigation into handwriting examination by multiple measurements of letters and spacing เสนอโดย ร้อยตำรวจโทหญิงวารี แสงแสน รหัส

2 บทนำ Found, Roger และ Schmidt ระบบคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมืออัตโนมัติ ที่วัดตัวอักษรจากภาพ Houde คอมพิวเตอร์จะมีมาตราวัดที่แน่นอน (Grey scale) Hicks โปรแกรม Adobe Photoshop ปรับตัว อักษรเป็นภาพดิจิตอล

3 Osborn และ Harrison Q กับ K Conclusion Eldridge และคณะ รูปร่างของตัวอักษร ดังนี้ * ส่วนบนของตัว k * ส่วนบนของตัว f ใน of * ส่วนบนของตัว h ใน th * ความต่อเนื่องของ th

4 Totty : ระดับการลงความเห็น 7 ระดับ * เป็นบุคคลคนเดียวกันเขียน * มีความเป็นไปได้สูงที่จะเป็น บุคคลคนเดียวกัน * มีความเป็นไปได้น้อยที่จะเป็น บุคคลคนเดียวกัน * มีความเป็นไปได้น้อยที่จะไม่ใช่ บุคคลคนเดียวกันเขียน * มีความเป็นไปได้สูงที่จะไม่ใช่ บุคคลคนเดียวกันเขียน * เป็นคนละคนกันเขียน * ไม่สามารถสรุปได้

5 1. Menu bar 2. Toolbox 3. Tool Option Bar 4. Palette 5. Status Bar

6 วิธีการทดลอง “ Although taught to write from the same textbooks, our handwriting is quite individual. I do not profess to understand the mathematical possibilities, but the existence of at least five different ways to write each letter allows the author a huge permutation of letter profiles ”

7 ช่องไฟความสูงความเอน เอียง ความกว้าง คำ ascenders h, b และ d O thmiddle zone i และ t ของ it descender U O ลักษณะที่ ใช้วัด

8

9 ผลการทดลอง ตารางที่ 1 ความแตกต่างของลายมือ ระหว่างอาสาสมัคร 10 คน ABCDEFGHIJ

10 ตารางที่ 2 แสดงค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ABCDEFGHIJ

11 ตารางที่ 3 แสดงความแตกต่างอย่างมี นัยสำคัญ ของผู้เขียน E และคนเขียนอื่น ABCDEFGHIJ 1.No YesNo Yes 2.NoYesNo Yes 3.NoYesNoYesNo YesNo 4.NoYesNoYes No 5.Yes NoYes 6.NoYesNoYes No 7.YesNo Yes 8.NoYesNoYes NoYes 9.NoYes NoYes 10. NoYesNo YesNo Yes

12 ตารางที่ 4 แสดงการวัดลายมือซ้ำของ อาสาสมัคร E หลังจาก 2 ปีต่อมา Average initial measurement Average final measurement Significance of difference No No No No Yes No No No Yes No

13 * ความแตกต่างระหว่าง ผู้เขียนแต่ละคน * ความแตกต่างการเขียนของ อาสาสมัคร E ( เวลา 2 ปีต่อมา ) * ความแตกต่างการเขียนของ อาสาสมัคร E เมื่อเวลา 2 ปีต่อมา พบว่าส่วนใหญ่ middle zone สูงขึ้น อภิปรายผลการ ทดลอง

14 * ความแตกต่างระหว่างผู้เขียน

15 สรุปผลการทดลอง ความสามารถในการแยก ผู้เขียน ความแตกต่างของคน เดียวกัน เมื่อ 2 ปีต่อมา สามารถแยกผู้เขียนได้ แต่ บอกไม่ได้ว่าเป็นคน เดียวกัน middle zone สูงขึ้น

16


ดาวน์โหลด ppt การตรวจพิสูจน์เบื้องต้นของลายมือเขียน โดยวิธีการวัดหลายลักษณะตัวอักษรและ ช่องไฟ A preliminary investigation into handwriting examination by multiple measurements.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google