งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การตรวจพิสูจน์เบื้องต้นของลายมือเขียน โดยวิธีการวัดหลายลักษณะตัวอักษรและ ช่องไฟ A preliminary investigation into handwriting examination by multiple measurements.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การตรวจพิสูจน์เบื้องต้นของลายมือเขียน โดยวิธีการวัดหลายลักษณะตัวอักษรและ ช่องไฟ A preliminary investigation into handwriting examination by multiple measurements."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การตรวจพิสูจน์เบื้องต้นของลายมือเขียน โดยวิธีการวัดหลายลักษณะตัวอักษรและ ช่องไฟ A preliminary investigation into handwriting examination by multiple measurements of letters and spacing เสนอโดย ร้อยตำรวจโทหญิงวารี แสงแสน รหัส 51312322

2 บทนำ Found, Roger และ Schmidt ระบบคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมืออัตโนมัติ ที่วัดตัวอักษรจากภาพ Houde คอมพิวเตอร์จะมีมาตราวัดที่แน่นอน (Grey scale) Hicks โปรแกรม Adobe Photoshop ปรับตัว อักษรเป็นภาพดิจิตอล

3 Osborn และ Harrison Q กับ K Conclusion Eldridge และคณะ รูปร่างของตัวอักษร ดังนี้ * ส่วนบนของตัว k * ส่วนบนของตัว f ใน of * ส่วนบนของตัว h ใน th * ความต่อเนื่องของ th

4 Totty : ระดับการลงความเห็น 7 ระดับ * เป็นบุคคลคนเดียวกันเขียน * มีความเป็นไปได้สูงที่จะเป็น บุคคลคนเดียวกัน * มีความเป็นไปได้น้อยที่จะเป็น บุคคลคนเดียวกัน * มีความเป็นไปได้น้อยที่จะไม่ใช่ บุคคลคนเดียวกันเขียน * มีความเป็นไปได้สูงที่จะไม่ใช่ บุคคลคนเดียวกันเขียน * เป็นคนละคนกันเขียน * ไม่สามารถสรุปได้

5 1. Menu bar 2. Toolbox 3. Tool Option Bar 4. Palette 5. Status Bar

6 วิธีการทดลอง “ Although taught to write from the same textbooks, our handwriting is quite individual. I do not profess to understand the mathematical possibilities, but the existence of at least five different ways to write each letter allows the author a huge permutation of letter profiles ”

7 ช่องไฟความสูงความเอน เอียง ความกว้าง คำ ascenders h, b และ d O thmiddle zone i และ t ของ it descender U O ลักษณะที่ ใช้วัด

8

9 ผลการทดลอง ตารางที่ 1 ความแตกต่างของลายมือ ระหว่างอาสาสมัคร 10 คน ABCDEFGHIJ 1.4.684.429.964.886.047.665.845.446.82.16 2.1.462.661.371.54 1.433.660.972.292.17 3.1.683.422.721.881.722.361.042.441.96 4.1.53.221.92.541.83.782.731.13.661.9 5.1.52.921.663.31.242.962.861.422.541.64 6.1.283.281.683.281.624.223.341.142.981.6 7.0.91 - 0.15 - 0.25 0.34 - 0.16 00.160.330.030.44 8.1.861.42.621.52.143.762.823.021.120.7 9.1.72.981.843.141.33.082.861.462.61.64 10. 2.123.062.292.582.044.72.782.22.141.42

10 ตารางที่ 2 แสดงค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ABCDEFGHIJ 1.1.531.251.54 70.6 4 2.021.481.151.381.590.62 2.0.430.720.310.250.220.650.850.210.340.27 3.0.330.580.320.300.410.540.710.220.380.17 4.0.170.450.320.250.350.740.480.300.460.19 5.0.170.330.190.270.250.480.250.260.270.16 6.0.250.570.270.330.30.570.420.340.240.23 7.0.130.140.060.130.110.00.190.060.090.11 8.0.40.480.380.550.420.321.10.940.530.19 9.0.220.290.230.310.25 0.310.370.30.13 10. 0.790.82 0.950.41.810.990.710.620.26

11 ตารางที่ 3 แสดงความแตกต่างอย่างมี นัยสำคัญ ของผู้เขียน E และคนเขียนอื่น ABCDEFGHIJ 1.No YesNo Yes 2.NoYesNo Yes 3.NoYesNoYesNo YesNo 4.NoYesNoYes No 5.Yes NoYes 6.NoYesNoYes No 7.YesNo Yes 8.NoYesNoYes NoYes 9.NoYes NoYes 10. NoYesNo YesNo Yes

12 ตารางที่ 4 แสดงการวัดลายมือซ้ำของ อาสาสมัคร E หลังจาก 2 ปีต่อมา Average initial measurement Average final measurement Significance of difference 1.6.045.48No 2.1.541.34No 3.1.881.76No 4.1.81.68No 5.1.241.66Yes 6.1.621.88No 7.-0.16-0.04No 8.2.142.44No 9.1.32.04Yes 10.2.043.14No

13 * ความแตกต่างระหว่าง ผู้เขียนแต่ละคน * ความแตกต่างการเขียนของ อาสาสมัคร E ( เวลา 2 ปีต่อมา ) * ความแตกต่างการเขียนของ อาสาสมัคร E เมื่อเวลา 2 ปีต่อมา พบว่าส่วนใหญ่ middle zone สูงขึ้น อภิปรายผลการ ทดลอง

14 * ความแตกต่างระหว่างผู้เขียน

15 สรุปผลการทดลอง ความสามารถในการแยก ผู้เขียน ความแตกต่างของคน เดียวกัน เมื่อ 2 ปีต่อมา สามารถแยกผู้เขียนได้ แต่ บอกไม่ได้ว่าเป็นคน เดียวกัน middle zone สูงขึ้น

16


ดาวน์โหลด ppt การตรวจพิสูจน์เบื้องต้นของลายมือเขียน โดยวิธีการวัดหลายลักษณะตัวอักษรและ ช่องไฟ A preliminary investigation into handwriting examination by multiple measurements.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google