งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การปรับเวลาของการ บริหารยาให้เข้ากับ รอบเวลาให้ยาปกติ เภสัชกร ปรีชา มน ทกานติกุล Pharm.D., อ. ภ. ( เภสัช บำบัด ) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การปรับเวลาของการ บริหารยาให้เข้ากับ รอบเวลาให้ยาปกติ เภสัชกร ปรีชา มน ทกานติกุล Pharm.D., อ. ภ. ( เภสัช บำบัด ) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การปรับเวลาของการ บริหารยาให้เข้ากับ รอบเวลาให้ยาปกติ เภสัชกร ปรีชา มน ทกานติกุล Pharm.D., อ. ภ. ( เภสัช บำบัด ) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

2 วัตถุประสงค์ ► เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม  สามารถอธิบายถึงการให้ยาหลังจาก STAT แล้ว จะให้ยานั้นในครั้งต่อไปในเวลาใดจึง จะเข้ารอบตามปกติของการให้ยาใน โรงพยาบาล

3 เวลาเริ่มให้ dose แรก Q4H 02-06-10-14-18- 22 Q6H 6-12-18-24 Q8H 6-14-22 Q12H 6-18 Q12H 10-22 Q24H 6 Q24H 18 24002661018 01006661018 02006661018 03006614181018 040061214181018 050010121418 0600101214186 (next day) 0700101214186 0800101214186 090014121418226 1000141814226 1100141822 6 1200141822 6 130018 22 6 140018 22 6 150018 226 6 16001824226 6 170022242266 1800222422618 (next day) 190022246618 200022246618 2100224661018 22002661018 23002661018

4

5 กรณีศึกษา ► นายมานิตอายุ 65 ปี หนัก 70 kg สูง 175 cm เข้าโรงพยาบาลด้วยอาการไข้ ไอ หอบ แพทย์สงสัย community- acquired pneumonia จึงให้ ampicillin 1 gm IV q 6 hr + gentamicin 350 mg IV infusion over 1 hr once daily STAT เวลาตี 3 ของวันที่ 16 มีนาคม 2550 ► ผู้ป่วยมี SCr 0.7 mg/dL, ไม่มีประวัติ แพ้ยาใดๆ ► ท่านคิดว่าจะให้ยานี้อีกครั้งในวันและ เวลาใด ( รพ. แห่งนี้ให้ยาที่เวลา 7.00 น., 13.00 น., 19.00 น. และ 1.00 น. สำหรับ q 6 hr และเวลา 7.00 น. สำหรับ qd)

6 จะให้ Scheduled Dose เมื่อไหร่ ต่อ จาก STAT Dose? 3am 7am 11am 3pm 7pm 11pm 3am 7am 11am 3pm 7pm 11pm 3pm Blood Concentration Therapeutic Level Toxic Level 4 hrs

7 Gentamicin 350 mg IV Once Daily Blood Concentration (mg/L) 20 10 5 0 3am 7am 11am 3pm 7pm 11pm 3am 7am 11am 3pm 7pm 11pm 3pm 16 มีค 17 มีค MIC 1 ระดับยาต่ำแต่ ยายังมีฤทธิ์อยู่ และมีพิษต่อไต น้อยลง ระดับยาสูงทำให้ยาฆ่าเชื้อได้ดีขึ้น พิษต่อไตน้อยถ้ามีระดับยา ต่ำสุด < 2 mg/L

8 Gentamicin 350 mg IV Once Daily Blood Concentration (mg/L) 4 hrs 20 10 5 0 6.5 mg/dL 3am 7am 11am 3pm 7pm 11pm 3am 7am 11am 3pm 7pm 11pm 3pm 16 มีค 17 มีค พิษต่อไตน้อยถ้ามีระดับยา ต่ำสุด < 2 mg/L

9 Gentamicin 350 mg IV Once Daily Blood Concentration (mg/L) 10 hrs 20 10 5 0 ซึ่งต้องรอเวลาอย่างน้อย 10 ชั่วโมง หลังเริ่มหยดยา STAT ( ห้ามให้ยา dose ที่ 2 ภายใน 10 ชั่วโมง หลังเริ่มหยดยาครั้งแรกตอน ตี 3) 3am 7am 11am 3pm 7pm 11pm 3am 7am 11am 3pm 7pm 11pm 3pm 16 มีค 17 มีค 2 mg/dL

10 Gentamicin 350 mg IV Once Daily Blood Concentration (mg/L) 10 hrs 20 10 5 0 ซึ่งต้องรอเวลาอย่างน้อย 10 ชั่วโมง หลังเริ่มหยดยา STAT ( ห้ามให้ยา dose ที่ 2 ภายใน 10 ชั่วโมง หลังเริ่มหยดยาครั้งแรกตอน ตี 3) 3am 7am 11am 3pm 7pm 11pm 3am 7am 11am 3pm 7pm 11pm 3pm 16 มีค 17 มีค 2 mg/dL

11 Gentamicin 350 mg IV Once Daily Blood Concentration (mg/L) 14 hrs 20 10 5 0 ถ้าใช้หลัก “ ครึ่งหนึ่งของระยะห่างให้ยา ” ให้ยา dose ที่ 2 หลัง STAT ที่ครึ่งหนึ่ง ของ dosing interval ซึ่งในที่นี้คือ 12 ชั่วโมง คือ หลังเวลา 3PM เช่นให้ยาที่ 5PM (14 ชั่วโมงหลังให้ STAT) จะได้ระดับยาต่ำสุดเป็น 0.69 mg/dL ซึ่งต่ำกว่า 2 mg/dL ปัญหาคือ ยาบางชนิด หากระดับยาต่ำเกินไป เชื้ออาจแบ่งตัวได้ 0.69 mg/dL 3am 7am 11am 3pm 7pm 11pm 3am 7am 11am 3pm 7pm 11pm 3pm 16 มีค 17 มีค 2 mg/dL

12 ระยะเวลาที่น้อยที่สุดที่ต้องห่างจาก STAT Dose กลุ่มยา / ยา ระยะเวลาที่น้อย ที่สุดระหว่าง STAT และการให้ยาครั้ง ที่ 2* Aminoglycosides# 5mg/kg IV 1 hr Once Daily 10 ชั่วโมงหลังเริ่มหยดยา Aminoglycosides# 1.5mg/kg IV 0.5 hr q 8 hr 6 ชั่วโมงหลังเริ่มหยดยา Amikacin 15 mg/kg IV 1 hr Once daily 10 ชั่วโมงหลังเริ่มหยดยา Amikacin 5 mg/kg IV 0.5 hr q 8 hr 6 ชั่วโมงหลังเริ่มหยดยา Kapseal® 300 mg/day PO after LD 18 ชั่วโมงหลัง LD Infatab® 100 mg PO q 8 hr after LD 24 ชั่วโมงหลัง LD Phenytoin 100 mg IV q 8 hr after LD 24 ชั่วโมงหลัง LD Vancomycin 1 g IV 1 hr q 12 hr9 ชั่วโมงหลังเริ่มหยดยา * เฉพาะผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่มีการทำงานของไตปกติเท่านั้น #Gentamicin, netilmicin, tobramycin

13 Kapseal® or Infatab®: Load IV 20 10 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 Infatab® Kapseal® Tmax = 4-12 hr Tmax = 2-3 hr T 1/2 = 22 hr Serum conce. (mg/L) Time (hr)

14 Kapseal® or Infatab®: Load Kapseal 20 10 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 Infatab® Kapseal® Tmax = 4-12 hr Tmax = 2-3 hr T 1/2 = 22 hr Serum conce. (mg/L) Time (hr)

15 คุณสมบัติของยากลุ่มที่ให้หลัง STAT ไม่ได้ตาม Schedule ► ยาที่มี maximum dose/ ครั้ง เท่ากับ recommended dose/ ครั้ง ► ยาที่มีอาการไม่พึงประสงค์รุนแรง และ สัมพันธ์กับระดับยาในเลือด ► ยาให้วันละ 1-2 ครั้ง ( แสดงว่าค่าครึ่ง ชีวิตยาว )

16 Ampicillin 1 gm IV q 6 hr Blood Concentration (mg/L) 4 hrs 50 25 12.5 0 Maximum dose: 2 gm IV q 8 hr 6-12 gm/day 3am 7am 11am 3pm 7pm 11pm 3am 7am 11am 3pm 7pm 11pm 3pm 16 มีค 17 มีค

17 คุณสมบัติของยากลุ่มที่ให้หลัง STAT ได้ตาม Schedule ► ยาที่มี maximum dose/ ครั้ง สูงกว่า recommended dose/ ครั้ง  Ampicillin 1 g IV q 6 hr  Dental prophylaxis to prevent IE: 2 g IV within 30 mins prior to procedure ► ยาที่พิษหรืออาการพึงประสงค์ไม่รุนแรง หรืออาการไม่พึงประสงค์ไม่สัมพันธ์กับ ระดับยา ► ยาที่ให้วันละหลายๆ ครั้ง ( แสดงว่ามีค่า ครึ่งชีวิตสั้น )

18 Take Home Message ► ก่อนที่จะให้ “ ยาที่ให้หลัง STAT ไม่ได้ ตาม Schedule” ต้องพิจารณาว่ายานั้น ได้รับการให้แบบ STAT มาใน dose ที่ แล้วมาหรือไม่ หากมี ก็อาจต้อง พิจารณาพิษของยาที่อาจเกิดขึ้นจากการ ให้ยาถี่เกินไป ► การกำหนด “ ระยะเวลาน้อยที่สุด ” ที่จะ สามารถให้ยา dose ต่อไปได้ จึงมี ความสำคัญ (Unsafe to Administer Period; UAP) ► การใช้กฎ “ ครึ่งหนึ่งของระยะห่างการให้ ยา ” ไม่ควรใช้กับยาในกลุ่ม high-alert drug

19 คำถาม

20 Vancomycin 1g IV over 1 hr 30 15 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 Vd = 0.5 L/kg, Wt = 70 kg T 1/2 = 8 hr


ดาวน์โหลด ppt การปรับเวลาของการ บริหารยาให้เข้ากับ รอบเวลาให้ยาปกติ เภสัชกร ปรีชา มน ทกานติกุล Pharm.D., อ. ภ. ( เภสัช บำบัด ) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google