งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์และแนวโน้มอนามัยการเจริญพันธุ์ ในวัยรุ่นและเยาวชน และ นโยบายกระทรวงสาธารณสุข โดย นายแพทย์กิตติพงศ์ แซ่เจ็ง ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์และแนวโน้มอนามัยการเจริญพันธุ์ ในวัยรุ่นและเยาวชน และ นโยบายกระทรวงสาธารณสุข โดย นายแพทย์กิตติพงศ์ แซ่เจ็ง ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์และแนวโน้มอนามัยการเจริญพันธุ์ ในวัยรุ่นและเยาวชน และ นโยบายกระทรวงสาธารณสุข โดย นายแพทย์กิตติพงศ์ แซ่เจ็ง ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย 1

2 2 สถานการณ์อนามัยการเจริญพันธุ์ ในวัยรุ่นและเยาวชน สถานการณ์อนามัยการเจริญพันธุ์ ในวัยรุ่นและเยาวชน

3 ประชากรอายุ 10 – 24 ปี มีประมาณร้อยละ 22 (14 ล้านคน) ของประชากรทั้งหมด ที่มา: ทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง ธันวาคม 2551

4 อายุเฉลี่ยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก ที่มา อายุเฉลี่ย (ปี) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. 2539 18-19 สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย พ.ศ. 2545 15-16 เอแบคโพลล์ พ.ศ. 2547 15-16 อนามัยโพลล์ พ.ศ. 2552 15-16

5 5 ร้อยละของสถานที่ที่นักเรียนมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก ที่มา: สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค 2552

6 ร้อยละของนักเรียนเคยมีเพศสัมพันธ์ กลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 25482549255025512552 1.นักเรียน ม.2 เพศชาย เพศหญิง 2.9 2.0 2.9 1.5 3.2 1.9 3.7 2.3 4.2 2.6 2. นักเรียน ม.5 เพศชาย เพศหญิง 17.7 8.7 21.0 12.2 21.2 12.9 24.1 14.7 24.7 13.9 3.นักเรียน ปวช.ชั้นปีที่ 2 เพศชาย เพศหญิง 37.5 29.7 36.2 28.2 40.2 34.1 43.3 36.5 44.0 37.4 ที่มา: สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค 2552

7 ร้อยละของการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก กลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 25482549255025512552 1.นักเรียน ม.2 เพศชาย เพศหญิง 55.1 46.4 45.8 33.3 50.0 51.8 48.3 50.7 41.5 2. นักเรียน ม.5 เพศชาย เพศหญิง 46.9 39.1 48.2 42.8 49.7 46.3 51.1 49.9 51.5 47.6 3.นักเรียน ปวช.ชั้นปีที่2 เพศชาย เพศหญิง 43.8 40.0 45.2 39.0 48.3 41.3 48.3 45.6 51.4 47.3 ที่มา: สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค 2552

8 ร้อยละของการใช้ถุงยางอนามัย เมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุดกับแฟนหรือคู่รัก กลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 25482549255025512552 1.นักเรียน ม.2 เพศชาย เพศหญิง 50.0 29.2 55.5 41.4 67.9 33.3 53.4 40.4 57.7 33.1 2. นักเรียน ม.5 เพศชาย เพศหญิง 77.4 47.2 44.1 34.6 44.7 38.1 46.3 34.7 3.นักเรียน ปวช.ชั้นปีที่ 2 เพศชาย เพศหญิง 42.2 23.8 42.6 25.8 45.0 30.1 42.9 31.9 56.7 32.6 ที่มา: สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค 2552

9 9 ร้อยละการคุมกำเนิดในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด กับแฟนหรือคู่รักของวัยรุ่น จำแนกตามเพศและระดับการศึกษา ที่มา : สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค 2552 หมายเหตุ: วิธีคุมกำเนิดที่เชื่อถือได้ คือ ถุงยางอนามัย ยาเม็ดคุมกำเนิด ฯ

10 10 Adolescent pregnancy rate อัตราการตั้งครรภ์ของแม่อายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 1,000 คน ที่มา 1.สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (22 พ.ย. 2553) 2.ข้อมูลหญิงตั้งครรภ์ อายุ 15-19 ปี (การคลอดและการแท้ง) จากสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข หมายเหตุ ข้อมูลการแท้งรวบรวมได้เฉพาะผู้ที่มารับบริการในโรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น

11 11 Year of Report Data range ThailandSE AsiaGlobalReference 2010 2000- 2007 465547 http://www.who.int/whosis/whost at/2010/en/index.html 2009 2000- 2007 465648 http://www.who.int/entity/whosis /whostat/EN_WHS09_Table9.pdf 2008 2000- 2006 n/a9459 http://www.who.int/whosis/whost at/6.xls Adolescent fertility rate (birth per 1,000 girls 15-19 years) Sources: World Health Statistics Report in 2010, 2009 and 2008. Adolescent birth rate in 2006 = 57 Sources: Progress for Children : A Report Card on Maternal Mortality, Number 7, September 2008, UNICEF (page 43)

12 ที่มาโดยการสนับสนุนข้อมูลจากสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข จัดทำข้อมูลโดย สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร้อยละ (การคำนวณร้อยละของแม่คลอดบุตรอายุ 10-19 ปี = จำนวนแม่คลอดบุตรในช่วงอายุนั้น x 100) จำนวนแม่คลอดบุตรทั้งหมด

13 ร้อยละ หมายเหตุ 1. ข้อมูลเฉพาะเด็กเกิดมีชีพในโรงพยาบาลของรัฐ ที่รายงานมายังสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข 2. วิเคราะห์และรายงานโดยสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย

14 สาเหตุที่ทำให้หญิงอายุต่ำกว่า 20 ปีตั้งครรภ์ – ไม่ได้ป้องกันขณะมีเพศสัมพันธ์ 45.5 – คุมกำเนิดไม่สม่ำเสมอ 28.2 – ขาดความรู้ในการคุมกำเนิด9.0 – แพ้ยาคุม7.7 – ถูกกระทำชำเรา0.6 – ยาคุมกำเนิดไม่มีประสิทธิภาพ 6.4 – ไม่ตอบคำถาม2.6 ร้อยละ ที่มา : การศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งครรภ์และมีบุตรของหญิงอายุต่ำกว่า 20 ( เขตสาธารณสุข เขต 2 จังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์และจังหวัดตาก )

15 สาเหตุที่วัยรุ่นไม่คุมกำเนิด – ขาดความรู้เรื่องเพศศึกษาและชีววิทยาการเจริญพันธุ์ (ไม่รู้ว่าจะตั้งครรภ์เมื่อใด) – มีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการร่วมเพศ กับการตั้งครรภ์ (ร่วมเพศครั้งเดียวไม่ท้อง) – วัยรุ่นชายไม่ใช้ถุงยางอนามัย (ขัดขวางความรู้สึกทางเพศ) – การบริการคุมกำเนิดยังเป็นบริการของคู่สมรส หรือผู้ ที่แต่งงานแล้ว (วัยรุ่นไม่กล้าเพราะการมีเพศสัมพันธ์ ในวัยรุ่นเป็นเรื่องที่ต้องปกปิด) ที่มา : การศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งครรภ์และมีบุตรของหญิงอายุต่ำกว่า 20 ( เขตสาธารณสุข เขต 2 จังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์และจังหวัดตาก )

16 ที่มา: สุมิตร สุตรา และ อรุณ วิรวัฒน์กูล 3 พฤศจิกายน 2551

17 ที่มา :กองอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย 2542 การทำแท้งในวัยรุ่น ร้อยละ 24.7 มีสถานภาพ นักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 29.3 อายุต่ำกว่า 20 ปี ร้อยละ 61.3 อายุต่ำกว่า 25 ปี

18 18 อัตราป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ต่อประชากร 100,000 จำแนกตามกลุ่มอายุ ปี พ.ศ.2548 – 2552 อายุ 20-24 ปี อายุ 15-19 ปี ที่มา: สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

19 ที่มา : สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค 2552

20 20 จังหวัด20052007 กทม.28.330.7 เชียงใหม่15.316.9 ภูเก็ต5.520.0 ความชุกของการติดเชื้อเอชไอวี จากการสำรวจชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย ในจังหวัดเฝ้าระวัง ปี 2005 – 2007 ที่มา: สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค และศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐด้านสาธารณสุข

21 21 กลุ่มอายุ (ปี)20062007 15-1919.221.3 20-2413.016.4 > 247.27.3 รวม10.111.3 ที่มา: IBBS โดย สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข ความชุกของการติดเชื้อหนอง ในของกลุ่มพนักงานบริการหญิง จำแนกตามกลุ่มอายุ ปี 2006-2007

22 22 1. แนวโน้มวัยรุ่นจะมี เพศสัมพันธ์ครั้งแรกเมื่อ อายุน้อยลงเรื่อย ๆ 2. กลุ่มคนโสดมีเพศสัมพันธ์ ก่อนแต่งงานในอัตราเพิ่ม มากขึ้น 3. วัยรุ่นหญิงยอมรับ แนวคิดการมี เพศสัมพันธ์ก่อน แต่งงานมากขึ้น 4. จำนวนวัยรุ่น และเยาวชน ป่วยเป็นกามโรค 6. วัยรุ่นและ เยาวชนจำนวนมาก ติดเชื้อHIV 5. แม่วัยรุ่นมี แนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ทุกปี 7. วัยรุ่นมีการทำ แท้งกันมากขึ้น 8. เด็กและวัยรุ่นถูกล่วง ละเมิดทางเพศและถูก กระทำรุนแรง

23 23 แนวทางการป้องกัน และแก้ไขปัญหาอนามัยการเจริญพันธุ์ ในวัยรุ่นและเยาวชน (การตั้งครรภ์) แนวทางการป้องกัน และแก้ไขปัญหาอนามัยการเจริญพันธุ์ ในวัยรุ่นและเยาวชน (การตั้งครรภ์)

24 การขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ระดับชาติ เพื่อแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัย การเจริญพันธุ์แห่งชาติ (ร่าง) พระราชบัญญัติคุ้มครองอนามัยการ เจริญพันธุ์ พ.ศ..... เสนอประเด็นการแก้ปัญหาวัยรุ่นกับการ ตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมในที่ประชุมสมัชชา สุขภาพแห่งชาติ

25 สรุปความเป็นมาและสาระสำคัญ (ร่าง) พระราชบัญญัติคุ้มครองอนามัย การเจริญพันธุ์ พ.ศ.....

26 สาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ.ฯ บุคคลย่อมมีสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ สิทธิทางเพศ สิทธิเข้าถึง ได้รับข้อมูล ข่าวสาร รับการปรึกษาและบริการด้าน อนามัยการเจริญพันธุ์ จากสถาน บริการสาธารณสุขอย่างเหมาะสม มี คุณภาพและมาตรฐาน

27 สาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ.ฯ (ต่อ) ข้อพึงปฏิบัติของภาคส่วนสำคัญที่ เกี่ยวข้อง ๑. สถานบริการสาธารณสุขจัดให้มี การปรึกษา หรือบริการอนามัยการ เจริญพันธุ์อย่างเหมาะสม ผู้ให้การ ปรึกษา และบริการต้องให้ข้อมูล ข่าวสารอย่างถูกต้องครบถ้วน และไม่ เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร หรือประวัติ ผู้รับบริการ

28 สาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ.ฯ (ต่อ) ข้อพึงปฏิบัติของภาคส่วนสำคัญที่เกี่ยวข้อง ๒. สถานศึกษาจัดการสอนเพศศึกษาอย่างถูกต้อง เหมาะสมกับวุฒิภาวะและ วัยของผู้เรียน ถ้ามี หญิงมีครรภ์ระหว่างศึกษาให้ศึกษาต่อ และกลับไป ศึกษาต่อหลังคลอดบุตรได้ ๓. หน่วยงานรัฐและภาคเอกชน ไม่ขัดขวางการลา คลอดตามกฎหมายส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนม แม่อย่างต่อเนื่อง และป้องกันการล่วงเกิน คุกคาม หรือความเดือดร้อนทางเพศ

29 สาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ.ฯ (ต่อ) ข้อพึงปฏิบัติของภาคส่วนสำคัญที่เกี่ยวข้อง ๔. หน่วยงานของรัฐหรือสถานประกอบการ มีหญิงมีครรภ์ที่อยู่ในภาวะไม่พร้อมจะมีบุตร ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ หรือไม่ สามารถเลี้ยงดูบุตรด้วยตนเอง ให้ หน่วยงานของรัฐหรือสถานประกอบการ ดังกล่าว ให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือ และ ดูแลสุขภาพของมารดาและบุตรอย่าง เหมาะสม

30 ๑๔ กันยายน ๒๕๕๓

31 รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนให้การเกิดทุกรายเป็นที่ ปรารถนา ปลอดภัย และมีคุณภาพด้วยการส่งเสริม ให้คนทุกเพศทุกวัยมีอนามัยการเจริญพันธุ์ โดยยึดหลักความสมัครใจ เสมอภาค และทั่วถึง เพื่อเป็นพลังประชากร สร้างประเทศ ให้รุ่งเรืองมั่งคั่ง และมั่นคงสืบไป 31 ๑.นโยบายส่งเสริมคุณภาพของการเกิดทุก รายในประเทศไทยด้วยการทำให้ประชากร ทุกเพศทุกวัย มีอนามัยการเจริญพันธุ์ที่ดี ๑.นโยบายส่งเสริมคุณภาพของการเกิดทุก รายในประเทศไทยด้วยการทำให้ประชากร ทุกเพศทุกวัย มีอนามัยการเจริญพันธุ์ที่ดี

32 ๒. เป้าประสงค์ ๒.๑ เพื่อให้คนทุกเพศทุก วัยมีอนามัยการเจริญพันธุ์ ที่ดี โดยเฉพาะเรื่องสุขภาพ ทางเพศในกลุ่มวัยรุ่น ทั้งนี้ บนหลักความสมัครใจ เสมอภาคและทั่วถึง ๒.๒ เพื่อเสริมสร้างให้ ครอบครัวมีความเข้มแข็ง อบอุ่น และมีคุณภาพ โดยเฉพาะการเกิดทุกราย ต้องเป็นที่ปรารถนา ปลอดภัย และมีคุณภาพ

33 ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา งานอนามัยการเจริญพันธุ์ 33 ๓.๑ การเสริมสร้างครอบครัวใหม่ และเด็กรุ่น ใหม่ให้เข้มแข็ง และมีคุณภาพ ๓.๒ การส่งเสริมให้คนไทยทุกเพศ ทุกวัย มี พฤติกรรมอนามัยการเจริญพันธุ์และ สุขภาพทางเพศที่เหมาะสม ๓.๓ การพัฒนาระบบบริการอนามัยการเจริญ พันธุ์ และสุขภาพทางเพศที่มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ

34 ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา งานอนามัยการเจริญพันธุ์ 34 ๓.๔ การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานอนามัย การเจริญพันธุ์ และสุขภาพทางเพศ แบบบูรณาการ ๓.๕ การพัฒนากฎหมาย กฎ และระเบียบ เกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์ และสุขภาพทางเพศ ๓.๖ การพัฒนา และการจัดการองค์ความรู้ เทคโนโลยีอนามัยการเจริญพันธุ์ และสุขภาพทางเพศ

35 แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์วัยรุ่นและเยาวชน อายุ 10 - 24 ปี (SRM) ภายในปี พ.ศ. 2553 - 2556 (4 ปี) วัยรุ่นและเยาวชนมีความสามารถในการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ประชาชน (Valuation) ภาคี เครือข่าย (Stakeholder) กระบวน การ (Management) พื้นฐาน (Learning / Development) มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ครบถ้วนทันสมัย พัฒนาระบบฐานข้อมูลอนามัย การเจริญพันธุ์วัยรุ่นและเยาวชนที่มี ให้ครบถ้วน พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้ทันสมัย พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้เข้าถึงได้ง่าย บุคลากรมีทักษะและสมรรถนะ ที่เหมาะสม พัฒนาหลักสูตร พัฒนาและเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร มีระบบการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาสื่อบุคคล เนื้อหา สื่อการเรียน การสอน พัฒนาช่องทางสื่อสาร สาธารณะ มีระบบติดตาม และประเมินผล พัฒนาระบบติดตาม และประเมินผล ผลักดันให้ข้อเสนอ เพื่อการแก้ไขไปสู่ การปฏิบัติจริง เครือข่ายวัยรุ่นและเยาวชน มีส่วนร่วมและเป็นผู้ขับ เคลื่อนงาน พัฒนาศักยภาพวัยรุ่นและ เยาวชน ส่งเสริมสนับสนุนวัยรุ่นและ เยาวชนดีเด่นเพื่อเป็นแบบอย่าง ในสังคม สร้างกระแสชี้นำสังคมในเรื่อง พฤติกรรมแบบอย่างที่ดี วัยรุ่นและเยาวชนมีความรู้ เข้าใจ และมีพฤติกรรมอนามัยการเจริญพันธุ์ ที่ปลอดภัย ส่งเสริมกิจกรรมสร้างคุณค่าทางเพศ ส่งเสริมการจัดการความรู้ ส่งเสริมและพัฒนาทักษะอนามัยการเจริญพันธุ์ สร้างค่านิยมทางเพศที่ปลอดภัย และเหมาะสมกับวัย ชุมชนเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนา งานอนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่นและ เยาวชน สร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันในชุมชน กลุ่มภาคี และเครือข่าย สนับสนุนการจัดทำแผนงาน และโครงการพัฒนา อนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่น และเยาวชน สร้างพื้นที่เชิงบวกและส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์ ในชุมชม สร้างระบบการเฝ้าระวังพฤติกรรมในวัยรุ่น และเยาวชน มีวัฒนธรรมองค์กร ส่งเสริมและพัฒนาแนวคิดและทัศนคติเชิงบวก เกี่ยวกับเรื่องเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ พัฒนาการทำงานเป็นทีม สร้างแรงจูงใจ มีระบบพัฒนากฎหมาย กฎ และระเบียบ เร่งรัด ให้เกิดการเรียนรู้ และตระหนัก ถึงเรื่องสิทธิหน้าที่และกฎหมาย สนับสนุนการบังคับใช้กฎหมาย สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการปรับปรุง กฎหมาย ครอบครัวมีความรู้และเข้าใจอนามัย การเจริญพันธุ์ในวัยรุ่นและเยาวชน พัฒนาและเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว ส่งเสริมทักษะการสื่อสารและให้คำปรึกษาเรื่อง เพศในครอบครัว สร้างแบบอย่างในครอบครัวที่ดีเรื่องอนามัย การเจริญพันธุ์ สร้างเครือข่ายครอบครัว มีนวัตกรรม และองค์ความรู้ ส่งเสริมการจัดการความรู้ ส่งเสริมการสร้าง และพัฒนานวัตกรรม พัฒนางานวิจัย มีระบบบริหารภาคี และเครือข่าย สร้างการมีส่วนร่วม สร้างหน่วยงานเจ้าภาพ หลัก แสวงหาความต้องการ พัฒนาศักยภาพภาคี และเครือข่าย พม./หน่วยงานรัฐ/ เอกชน/เครือข่าย ท้องถิ่น บรูณาการ ฯ เป็นศูนย์ประสานเครือข่าย สนับสนุนให้เกิดโครงการ เป็นรูปธรรม สร้างรูปแบบการติดตาม อย่างมีส่วนร่วม สถานศึกษาพัฒนา ศักยภาพ ขยายสถานศึกษาต้นแบบ พัฒนากระบวนการเรียน การสอนให้มีประสิทธิภาพ สร้างภาคีและเครือข่าย ในการทำงาน ผลักดันให้ภาคีและ เครือข่ายมีส่วนร่วมในการ ติดตามการดำเนินงาน สธ. สนับสนุนวิชาการ และบริการสุขภาพ พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ เป็นมิตรกับวัยรุ่นและเยาวชน สนับสนุนการทำงานร่วมกับ ภาคีและเครือข่าย พัฒนาศักยภาพบุคลากร ภาคี และเครือข่ายให้มีทัศนคติและ ให้บริการตามมาตรฐาน ส่งเสริมให้สถานบริการดำเนิน การตามบริบท อปท/แกนนำเครือข่าย ชุมชนมีส่วนร่วม และสนับสนุน สนับสนุนให้มีแผนพัฒนา วัยรุ่นและเยาวชนแบบ บูรณาการ สนับสนุนทรัพยากรอย่าง พอเพียงและต่อเนื่อง สนับสนุนให้มีและใช้ มาตรการทางสังคม 35

36 แผนที่ยุทธศาสตร์ฉบับปฏิบัติการ (SLM) การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์วัยรุ่นและเยาวชน อายุ 10 – 24 ปี ภายในปี พ.ศ. 2553 - 2554 (2 ปี) วัยรุ่นและเยาวชนมีความสามารถในการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ประชาชน (Valuation) ภาคี เครือข่าย (Stakeholder) กระบวน การ (Management) พื้นฐาน (Learning / Development) มีระบบพัฒนากฎหมาย กฎ และระเบียบ เร่งรัดให้เกิดการเรียนรู้และตระหนักถึง เรื่องสิทธิ และกฎหมาย สถานศึกษาพัฒนาศักยภาพ ขยายสถานศึกษาต้นแบบ สาธารณสุขสนับสนุนวิชาการและบริการสุขภาพ พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นและเยาวชน ชุมชนเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนา งานอนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่น และเยาวชน สร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันในชุมชน กลุ่มภาคีและเครือข่าย วัยรุ่นและเยาวชนมีความรู้ เข้าใจ และมีพฤติกรรมอนามัย การเจริญพันธุ์ที่ปลอดภัย ส่งเสริมกิจกรรมสร้างคุณค่า ทางเพศ พม./หน่วยงานรัฐ/เอกชน/เครือข่าย ท้องถิ่นบูรณาการ เป็นศูนย์ประสานเครือข่าย มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศครบถ้วน ทันสมัย พัฒนาระบบฐานข้อมูลอนามัย การเจริญพันธุ์ วัยรุ่นและเยาวชนที่มี ให้ครบถ้วน พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้ทันสมัย พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้เข้าถึงง่าย มีระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาสื่อบุคคล /เนื้อหา /สื่อการเรียน การสอน มีระบบบริหารภาคีและเครือข่าย สร้างการมีส่วนร่วม บุคลากรมีทักษะและสมรรถนะที่เหมาะสม พัฒนาหลักสูตร พัฒนาและเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร มีนวัตกรรมและองค์ความรู้ ส่งเสริมการจัดการความรู้ มีวัฒนธรรมองค์กร ส่งเสริมและพัฒนาแนวคิดและทัศนคติเชิงบวก เกี่ยวกับเรื่องเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ ครอบครัวมีความรู้ และ เข้าใจอนามัยการ เจริญพันธุ์ในวัยรุ่นและเยาวชน พัฒนาและเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว อปท./แกนนำเครือข่ายชุมชนมีส่วนร่วมและสนับสนุน สนับสนุนให้มีแผนพัฒนาวัยรุ่นและเยาวชนแบบบูรณาการ เครือข่ายวัยรุ่นและเยาวชนมีส่วนร่วมและ เป็นผู้ขับเคลื่อนงาน พัฒนาศักยภาพวัยรุ่นและเยาวชน มีระบบติดตามและประเมินผล พัฒนาระบบติดตามและประเมินผล 36

37 แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ปฏิบัติการ (SLM) ร่วมระหว่างกรม ฯ แสดง Road Map (เส้นสีแดง) ประชาชน (Valuation) ภาคี เครือข่าย (Stakeholder) กระบวน การ (Management) พื้นฐาน (Learning / Development) ระบบข้อมูลมีคุณภาพ บุคลากรแกนนำมีสมรรถนะ ที่เหมาะสม ระบบบริหารจัดการองค์กรและ ภาคีเครือข่ายมีประสิทธิภาพ ระบบสื่อสาร สารสนเทศ มีประสิทธิภาพ อปท.ร่วมตัดสินใจ ขับเคลื่อน และสนับสนุนทรัพยากรอย่าง เพียงพอและต่อเนื่อง หน่วยงานภาครัฐทุกระดับสนับสนุน และประสานงานอย่างเข้มแข็ง กลุ่มองค์กรในและนอก พื้นที่มีบทบาท ชุมชนมีมาตรการ ทางสังคม ชุมชนมีโครงการของ ชุมชนโดยชุมชน ชุมชนมีระบบเฝ้าระวัง ที่มีประสิทธิภาพ ประชาชนปรับเปลี่ยน พฤติกรรม องค์กรมีบรรยากาศ เอื้ออำนวยต่อการทำงาน การจัดการนวัตกรรมที่ดี อบรมแผนที่ ทางเดินยุทธศาสตร์ ใช้แผนปฏิบัติการ ปรับปรุงแผนตำบล ตกลง ความร่วมมือ อปท. มอบอำนาจให้ ท้องที่ดำเนินการ อปท. มอบอำนาจให้ คณะอสม. ดำเนินการ 37

38 www.designfreebies.org ที่มา : คณะกรรมาธิการสาธารณสุข, วุฒิสภา รัฐบาล  วาระแห่งชาติ พัฒนาเด็กและเยาวชน  งปม. พัฒนาครู  นโยบาย แผนประชากร มหาดไทย / ตำรวจ  บังคับใช้กฎหมาย สื่อ แหล่งบันเทิง หอเถื่อน  โซนนิ่งแหล่งบันเทิง  ท้องถิ่นสร้างทักษะชีวิต ลดการ ตั้งครรภ์ วัยรุ่น ศึกษาธิการ  การเรียนรู้เพศศึกษา  พัฒนาครูสอน / ครูแนะแนว  ทักษะชีวิตนักเรียน/คัดกรอง  ตั้งครรภ์ให้เรียนต่อ สาธารณสุข ยุทธศาสตร์ อพ.  ถุงยาง 100 %  บริการเป็นมิตรวัยรุ่น  บริการคุมกำเนิด  สร้างกระแสสังคม  ดูแลวัยรุ่นตั้งครรภ์ พม. ยุทธศาสตร์ป้องกัน และแก้ไข  ป้องกัน ช่วยเหลือ ฟื้นฟู  ผู้นำทางความคิด / รณรงค์  ผลักดันนโยบาย  ข้อมูล ติดตาม ประเมิน วัฒนธรรม / ICT กลั่นกรองสื่อ  จัดการสื่อไม่สร้างสรรค์  สื่อสร้างสรรค์  สร้างภูมิคุ้มกัน  อส.วัฒนธรรม  กลั่นกรอง องค์กรเอกชน  เพศศึกษารอบด้าน  เพศวิถี / ผู้เรียนศูนย์กลาง  พัฒนาด้านบวก  ทักษะ สื่อสาร ต่อรอง ฯลฯ 38

39 นโยบายและยุทธศาสตร์ การพัฒนางานอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2553 - 2557 นโยบายและยุทธศาสตร์ การพัฒนางานอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2553 - 2557 จังหวัดมีแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาARHแบบบูรณาการ (ศธ พม สธ อบจ อบต NGO ปชช ฯ) จังหวัดมีการจัดตั้ง คณะกรรมการ พัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์ การพัฒนาศักยภาพ รพ.ทุกแห่ง มีการจัดYFHS การพัฒนาศักยภาพ รพ.ทุกแห่ง มีการจัดYFHS องค์กรในพื้นที่(ศธ พมจ อปท/อบต NGO ปชช) ดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผน ฯ บูรณาการ องค์กรในพื้นที่(ศธ พมจ อปท/อบต NGO ปชช) ดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผน ฯ บูรณาการ กรมอนามัย 39 โครงการป้องกัน การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โครงการป้องกัน การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น กรมฯ (ศธ พม สธ มท/อปท) กรมฯ (ศธ พม สธ มท/อปท)

40 40 ผลผลิต แผนยุทธศาสตร์พัฒนาอนามัยการ เจริญพันธุ์ระดับจังหวัดแบบบูรณาการ คณะกรรมการอนามัยการเจริญพันธุ์ จังหวัด แผนงานอนามัยการเจริญพันธุ์ใน องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น โรงเรียนที่มีกิจกรรมป้องกันอนามัย การเจริญพันธุ์/การตั้งครรภ์ ครอบครัวอนามัยการเจริญพันธุ์ 1) โครงการ วัยรุ่นสดใส ไม่ท้องก่อนวัย ทักษะชีวิตดี มีอนาคต ผลผลิต จังหวัดที่เข้าร่วมโครงการ โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ ผู้ผ่านการอบรม YFHS โรงพยาบาลที่ผ่านการประเมิน มาตรฐาน YFHS 2) โครงการ ส่งเสริมการ จัดบริการสุขภาพ และอนามัยการ เจริญพันธุ์สำหรับ วัยรุ่นและเยาวชน

41 08/10/57 41 วัตถุประสงค์

42 เป้าหมายเชิงปริมาณ2552255325542555รวม (เป้าหมาย) จำนวนจังหวัด310362776 (ผลงาน) จำนวนจังหวัด318 (ผลงาน) จำนวนรพ.ทีมี YFHS30181821 (ผลงาน) % รพ.ที่มี YFHS3.722.0100.00 (ผลงานสะสม) % สะสม รพ. ที่มี YFHS3.725.7 100.00 เป้าหมายเชิงคุณภาพ25542555255625572558 (เป้าหมาย) % รพ.ที่ผ่าน เกณฑ์มาตรฐาน10305080100 รางวัลผลงานเด่นระดับประเทศ Youth Friendly Health Services Clinic Award ต่อ จังหวัด 08/10/57 42

43 43


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์และแนวโน้มอนามัยการเจริญพันธุ์ ในวัยรุ่นและเยาวชน และ นโยบายกระทรวงสาธารณสุข โดย นายแพทย์กิตติพงศ์ แซ่เจ็ง ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google