งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปบทเรียนโครงการเอดส์ ด้าน CARE องค์กรที่นำเสนอ – กรมอนามัย – มูลนิธิเอดส์แห่งประเทศไทย –NCA –PHPT – สำนักพัฒนาวิชาการสนับสนุนการป้องกัน แก้ไขปัญหาเอดส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปบทเรียนโครงการเอดส์ ด้าน CARE องค์กรที่นำเสนอ – กรมอนามัย – มูลนิธิเอดส์แห่งประเทศไทย –NCA –PHPT – สำนักพัฒนาวิชาการสนับสนุนการป้องกัน แก้ไขปัญหาเอดส์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปบทเรียนโครงการเอดส์ ด้าน CARE องค์กรที่นำเสนอ – กรมอนามัย – มูลนิธิเอดส์แห่งประเทศไทย –NCA –PHPT – สำนักพัฒนาวิชาการสนับสนุนการป้องกัน แก้ไขปัญหาเอดส์

2 โครงการการดูแลหญิงหลังคลอดและ ครอบครัวที่ติดเชื้อเอชไอวี โครงการการดูแลหญิงหลังคลอดและ ครอบครัวที่ติดเชื้อเอชไอวี กรมอนามัย บทเรียนสำคัญ การส่งต่อการให้บริการภายในและภายนอกหน่วยงาน และการ บริหารจัดการข้อมูลของหญิงหลังคลอดติดเชื้อ การประสานเชื่อมต่องานกับ สปสช และสอวพ. (NAP, NAPHA Extension) ระบบบริการในการดูแลหญิงหลังคลอดต่างด้าวที่ติดเชื้อ – การศึกษารูปแบบการให้บริการที่เหมาะสม ควรจะเหมือนหรือต่างจากการ ให้บริการหญิงหลังคลอดที่เป็นคนไทยอย่างไรบ้าง – ผลักดันให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และ สปสช รับเรื่องไปบรรจุเป็นแผน ส่วนกลาง การประสานงานกับผู้บริหารในพื้นที่ – การทำงานกลุ่มต่างด้าวในพื้นที่ จำเป็นต้องประสานกับผู้บริหารส่วนจังหวัด เพื่อการสนับสนุนการดำเนินงาน กลุ่มองค์กรชุมชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ – มีบทบาทในการช่วยงานโรงพยาบาลให้มีความคล่องตัว และมีความต่อเนื่อง มาก ข้อคิดเห็น การดูแลรักษาหญิงหลังคลอดที่ติดเชื้อฯ อย่างต่อเนื่อง ต้องได้รับ ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

3 ประเด็นอภิปรายของ ECAT การเข้าถึงกลุ่มหลังคลอดและครอบครัวที่ ติดเชื้อในเชิงรุก โดยการประสานเครือข่าย การทำงาน ระหว่างระบบบริการสุขภาพ และการทำงานในชุมชน การสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านเอดส์ทั้งผู้ ให้บริการ ผู้รับบริการ และชุมชนที่มีความ ต่อเนื่อง

4 โครงการดูแลหญิงหลังคลอดและครอบครัวที่ ติดเชื้อเอชไอวี ในชุมชน มูลนิธิเอดส์แห่งประเทศไทย บทเรียนสำคัญ กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการทำงานกับชุมชน และท้องถิ่น การทำงานร่วมกันระหว่างโรงพยาบาล และกลุ่มผู้ติดเชื้อ ฯ ในโรงพยาบาลมีพี่เลี้ยงเป็นตัวประสาน การเยี่ยมบ้านหญิงหลังคลอดติดเชื้อฯ ต้องใช้ผู้ที่ได้รับ การพัฒนาศักยภาพและควรเยี่ยมบ้านเหมือนหญิงหลัง คลอดปกติ ข้อคิดเห็น การทำงานแบบมีส่วนร่วมของเครือข่าย ทั้งภาครัฐและ ประชาสังคม ทำให้เกิดการเชื่อมงานกันอย่างมี ประสิทธิภาพและยั่งยืน

5 รูปแบบการบูรณาการงานเอดส์กับศาสนา : บทเรียน จากศูนย์ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตในชุมชน เครือข่ายองค์กรศาสนา (NCA) บทเรียนสำคัญ ผู้นำทางศาสนามีความสำคัญในการขับเคลื่อนงานเอดส์ ผู้นำทางศาสนา มีความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติการทำงาน เอดส์ที่ถูกต้อง ศาสนาทำให้ผู้ติดเชื้อ มีสุขภาพจิตดีขึ้น ข้อคิดเห็น การทำงานภายใต้เครือข่ายศาสนา ทำให้เกิดความ น่าเชื่อถือ ผลักดันให้องค์กรศาสนาส่วนกลางเห็นความสำคัญในการ ทำงานด้านเอดส์

6 เทคนิค Real Time HIV DNA PCR สำหรับการ วินิจฉัยเอช ไอ วีโดยเร็วในทารกที่เกิดกับมารดาติด เชื้อเอช ไอ วี PHPT บทเรียนสำคัญ สามารถวินิจฉัยภาวะการติดเชื้อเอช ไอ วี ได้เร็วในทารกได้เร็ว ประหยัด สะดวก และสามารถลดปัญหาการเจาะเลือดเด็กยาก เสียค่าขนส่งมาก ข้อคิดเห็น การให้การดูแลด้านจิตสังคมของหญิงหลังคลอด และครอบครัว – การพัฒนา สร้างเสริมศักยภาพการให้การปรึกษา ต้องมีการ พัฒนาหลักสูตรและการปฏิบัติงานให้พร้อมและสอดคล้อง – ควรประเมินความพร้อมของแม่ในการตรวจเลือดลูก การผลักดันให้เป็นนโยบายและขยายให้ครอบคลุมทั่วประเทศ

7 โครงการการบูรณาการงานป้องกันแก้ไขปัญหา เอดส์ กรณี 3 จังหวัด ลำปาง อุดรธานี และสงขลา สำนักพัฒนาวิชาการสนับสนุนการป้องกันแก้ไข ปัญหาเอดส์ เป้าประสงค์ 1. แ ผนบูรณาการงานป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์ในพื้นที่ ที่มาจาก “พื้นฐานของปัญหาและเป้าหมายร่วมกัน” 2. รู ปแบบ การพัฒนากลไกการดำเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานในพื้นที่ สคร. สสจ และ SR กรอบการดำเนินงานบูรณาการ ขั้นที่ 1 การบูรณาการ เพื่อเชื่อมโยงงาน เยาวชนใน 3 setting : เยาวชนในชุมชน โรงเรียน สถานประกอบการ งานด้านการป้องกัน และการดูแล ขั้นที่ 2 การบูรณาการงานกับระบบปกติ การหาเจ้าภาพ ในระบบที่มีอยู่ เพื่อนำไปสู่ความยั่งยืน

8 –แนวคิด คำจำกัดความ “ การบูรณาการ ” ของ คนทำงาน ไม่ตรงกัน –กรอบการดำเนินงาน และบทบาทที่ชัดเจนของแต่ ละภาคส่วนมีความสำคัญ การแสดงบทบาทของแต่ละภาคส่วน เพื่อ ขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร์ร่วมกัน ส่วนกลาง ควรติดตามอย่างต่อเนื่อง สสจ. ภาระงานมาก - การสนับสนุนของแต่ละภาคส่วน ในการดำเนินการ ในเรื่อง - การประสานงานเครือข่าย ให้เป็นนักจัดการ ชวนคิด ชวนคุย - การพัฒนาข้อมูล ที่สะท้อนสถานการณ์ปัญหา ที่ชัดเจน บทเรียน

9 ความสำเร็จ –สสจ เป็นตัวจักรสำคัญในการขับเคลื่อนงาน –มีกลไกการทำงานร่วมกันระหว่างภาคีในพื้นที่ เช่น ทีมครู ทีม สคร. รพ. –สามารถวิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูลที่สำคัญต่อ ผู้บริหาร ข้อคิดเห็น –จุดเริ่ม “ การมองปัญหาร่วมกัน ” อาจจะทำให้ การพัฒนาแผนบูรณาการเป็นไปได้อย่างเป็น เนื้อเดียวกันมากขึ้น บทเรียน


ดาวน์โหลด ppt สรุปบทเรียนโครงการเอดส์ ด้าน CARE องค์กรที่นำเสนอ – กรมอนามัย – มูลนิธิเอดส์แห่งประเทศไทย –NCA –PHPT – สำนักพัฒนาวิชาการสนับสนุนการป้องกัน แก้ไขปัญหาเอดส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google