งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อมูลการให้บริการ ทางการแพทย์ โรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ 2551 ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2551 ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อมูลการให้บริการ ทางการแพทย์ โรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ 2551 ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2551 ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อมูลการให้บริการ ทางการแพทย์ โรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ 2551 ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2551 ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ

2 สถิติบริการทางการแพทย์ ปี 2548 – 2551( ตค.50- กค.51) ข้อมูล ปี 2548 ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 (10 เดือน ) ผู้มารับบริการทั้งหมด 476,76 4 512,3 88 535,48 6 487,199 : เฉลี่ยวันละ ( ราย ) : เฉลี่ยวันละ ( ราย )1,6671,7921,8732,044 ผู้ป่วยนอกทั้งหมด ( ราย ) 391,44 0 413,4 00 431,88 8 364,942 : เฉลี่ยวันละ ( ราย ) : เฉลี่ยวันละ ( ราย )1,3691,4461,5101,702 จำนวนผู้ป่วยใน ( ราย ) 31,344 33,86 5 44,78040,081 : วันนอนเฉลี่ยคนละ ( วัน ) : วันนอนเฉลี่ยคนละ ( วัน )5.464.344.013.95 อัตราการครองเตียง (%) 95.6798.29100.93100.12 จำนวนผู้ป่วยในเสียชีวิต ( ราย ) 1,1571,2541,2111,089 อัตราการตาย ( ต่อ 1,000 ราย ) 34.8734.9135.3434.44

3 ผู้รับบริการเฉลี่ยต่อวัน ปี 2549 - 2551 ราย * ค่าเฉลี่ย ปี 51 2,044 ราย / วัน ( + 9.12%) * ค่าเฉลี่ย ปี 50 1,873 ราย / วัน * ค่าเฉลี่ย ปี 49 1,792 ราย / วัน * ค่าเฉลี่ย ปี 51 2,044 ราย / วัน ( + 9.12%) * ค่าเฉลี่ย ปี 50 1,873 ราย / วัน * ค่าเฉลี่ย ปี 49 1,792 ราย / วัน

4 จำนวนผู้ป่วยนอก ปี 2549 – 2551 ( จำแนกตาม สิทธิ์ ) ราย * ปี 51 604,250 ราย ( + 12.4%) * ปี 50 537,723 ราย * ปี 49 500,883 ราย * ปี 51 604,250 ราย ( + 12.4%) * ปี 50 537,723 ราย * ปี 49 500,883 ราย

5 จำนวนผู้ป่วยใน ปี 2549 – 2551 ( จำแนกตามสิทธิ์ ) ราย

6 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก (DF,DHF) จังหวัด เชียงใหม่ ปี 2549–255 1 ( ข้อมูล ณ 31 สิงหาคม 2551) คนคน อัตราป่วย 37.54 ต่อ แสนประชากร เดือน มค - มิย. สูงกว่าค่า median ยอดผู้ป่วยสะสมทั้งปี = 638 คน แหล่งข้อมูล : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ อัตราป่วย 118.17 ต่อแสนประชากร (2,008 ราย ) เสียชีวิต 2 ราย ( เมือง, ดอยหล่อ ) อันดับ 1. อ. เมือง = 280.38 อันดับ 2. อ. สันป่าตอง = 240.07

7 สถิติผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกที่มารับบริการจากโรงพยาบาล นครพิงค์ ปี 2547 - 2551 คน ( ราย ใหม่ )

8 Cycle time OPD. โดยรวม ปี 2549 - 2551 นาที Star t

9

10 สถานะทางการเงิน โรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ 2551 ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2551 ฝ่ายแผนงานและ สารสนเทศ

11 * หนี้สินคงค้าง 82,829,781.02 บาท หนี้ระหว่างดำเนินการของพัสดุ, ยา 18,425,794.26 บาท รวมหนี้สินหมุนเวียน 101,255,57.28 บาท * เงินบำรุงคงเหลือ 269,902,624.62 บาท * มูลค่าคงคลัง 92,933,745.17 บาท เดือนกรกฎาคม 2551 เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ ( ปลอดหนี้ ) 168,647,049.34 บาท ( งบลงทุนรอดำเนินการ 106,805,985.40 บาท ) หนี้ผูกพันสัญญา ณ สิ้นเดือน 135,494,872.64 บาท

12 รายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปี 2551 ( เดือนตค. 50 - กค. 51) ( ข้อมูลจากงานการเงินบัญชี ) รายรับเงินบำรุงทั้งปี 2551 619,730,115.44 บาท รายจ่ายเงินบำรุงทั้งปี 2551 637,755,180.27 บาท I : E Ratio=0.9717367

13 ประเมินรายรับปี 51 เทียบประมาณการ จำแนกรายสิทธิ์ เดือนตุลาคม 50 - กรกฎาคม 2551 (10 เดือน ) ล้านบาท ประมาณการรายรับ 10 เดือน 541.3 ล้านบาท รับตามแผนปี 51556.2 ล้านบาท ( +2.75%) รับจริง ปี 50+5161.7 ล้านบาท (+14.48%) ประมาณการรายรับ 10 เดือน 541.3 ล้านบาท รับตามแผนปี 51556.2 ล้านบาท ( +2.75%) รับจริง ปี 50+5161.7 ล้านบาท (+14.48%)

14 ประเมินรายจ่ายเงินบำรุงปี 2551 จำแนกตามหมวดจ่าย เดือนตุลาคม 50 - กรกฎาคม 2551 (10 เดือน ) บาท

15 มูลค่าการใช้สินค้า 11 เดือน ปีงบประมาณ 2551 ( ตค.50- สค.51) หมวดจัดสรรสั่งซื้ อ รับเข้า คลัง จ่ายเ งิน % ใช้ สินค้ า คลังพัสดุ 1. ค่าจ้าง 36.729.426.525.072.2% 2. วัสดุ ทั่วไป 32.525.924.922.976.6% 3. วัสดุ วิทย์ฯ 95.687.684.783.188.5% 4. ครุภัณฑ์ 96.339.336.729.738.1% 5. สิ่งก่อสร้ าง 63.56.076.2 9.76% คลังยา 1. ED.226.0207. 0 202.0 180. 0 89.4% 2. NED.128.0127. 0 128.5112. 2 99.2% 3. เวชภัณ ฑ์ 23.018.717.415.475.7%

16 สรุปรายการงบลงทุนหมวดครุภัณฑ์นอก แผน ปี 2551 1. ตค.50 อนุมัติ 22 รายการ มูลค่า 1,610,869.50 บาท 2. พย.50 อนุมัติ 7 รายการ มูลค่า 823,450.00 บาท 3. ธค.50 อนุมัติ 4 รายการ มูลค่า 45,900.00 บาท 4. มค.51 อนุมัติ 20 รายการ มูลค่า 373,500.00 บาท 5. กพ.51 อนุมัติ 13 รายการ มูลค่า 1,715,340.00 บาท 6. มีค.51 อนุมัติ 16 รายการ มูลค่า 214,080.00 บาท 7. เมย.51 อนุมัติ 11 รายการ มูลค่า 422,500.00 บาท 8. พค.51 อนุมัติ 12 รายการ มูลค่า 216,350.00 บาท 9. มิย.51 อนุมัติ 19 รายการมูลค่า 311,410.00 บาท 10. กค.51 อนุมัติ 4 รายการมูลค่า 230,500.00 บาท 11. สค.51 อนุมัติ 12 รายการมูลค่า 356,800.00 บาท รวมงบลงทุนที่ได้รับอนุมัติใช้งบกลาง 173 รายการ 6,320,699.50 บาท

17 ดัชนีชี้วัดทางการเงิน ปีงบประมาณ 2551 I/E Ratio เฉลี่ยทั้งปี 51 = 0.9717367

18 ดัชนีชี้วัดทางการเงิน ปีงบประมาณ 2551 ( รวมงบลงทุนรอจ่าย )

19

20 สรุปการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ การพัฒนาทักษะบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนกระบวนการ บริหารผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2” เพื่อการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายจากระดับ องค์การลงสู่ระดับบุคคล วันที่ 30-31 สิงหาคม 2551 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

21 แผนการดำเนินงานตามขั้นตอน IRBM 1. การจัดทำแผนเชิงยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ ระยะยาว 5 ปี (2551 - 2555) (1) เขียนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และวัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ (2) แปลงแผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ สู่การปฏิบัติด้วย Balanced Scorecard (3) กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ด้วย BSC Matrix เขียนแผนที่ กลยุทธ์ Strategy Map 2. กำหนดเป้าประสงค์และตัวชี้วัด เพื่อวัดระดับ ความสำเร็จของแผนงานแบบบูรณาการ (1) ระดับองค์การ (Roadmap) (2) ระดับทีมนำคร่อมหน่วยงาน Key Results Area Profile : KRA Profile) (3) ระดับหน่วยงาน (Key Results Area Unit : KRA Unit) (4) ระดับบุคคล (Individual Indicators) องค์การมีขีด สมรรถนะสูง 1. ค่างานสูง 2. ขึ้นเงินเดือน (%) 3. เลื่อนระดับตำแหน่ง 30-31 สค. 51 15-19 กย. 51

22 สรุป จำนวนผู้เข้าประชุม จำนวนผู้เข้าประชุม วันที่ 30 สค.51 คน วันที่ 30 สค.51 คน วันที่ 31 สค.51 คน วันที่ 31 สค.51 คน สาระการประชุมอบรม สาระการประชุมอบรม ทบทวนแนวคิดการนำยุทธศาสตร์ ไปสู่ Individual HR scorecard ทบทวนแนวคิดการนำยุทธศาสตร์ ไปสู่ Individual HR scorecard Review การบ้าน ( วิสัยทัศน์, พันธกิจ, BSC.,Stretegic Map ถึง Roadmap) Review การบ้าน ( วิสัยทัศน์, พันธกิจ, BSC.,Stretegic Map ถึง Roadmap) ทบทวน วิเคราะห์ SWOT เพื่อนำมาประกอบการทำ BSC.Matrix ทบทวน วิเคราะห์ SWOT เพื่อนำมาประกอบการทำ BSC.Matrix จัดทำแผนบูรณาการ กำหนดโครงการตาม ยุทธศาสตร์,Roadmap จัดทำแผนบูรณาการ กำหนดโครงการตาม ยุทธศาสตร์,Roadmap

23 แผนการดำเนินงานต่อไป แจ้งยืนยันการเข้าร่วมประชุม อีก 3 ครั้ง ( หนังสือ แจ้งเวียนโดย HRD.) แจ้งยืนยันการเข้าร่วมประชุม อีก 3 ครั้ง ( หนังสือ แจ้งเวียนโดย HRD.) ครั้งที่ 3 วันที่ 15-19 กย.51 ครั้งที่ 3 วันที่ 15-19 กย.51 ครั้งที่ 4 วันที่ ครั้งที่ 4 วันที่ ครั้งที่ 5 วันที่ ครั้งที่ 5 วันที่ ผู้เข้าร่วมประชุมครั้งที่ 2 ส่งการบ้าน ( กำหนด KPI ของหน่วยงาน ลงใน Profile ของโรงพยาบาล ( ส่ง HRD. ภายในวันที่ 5 กย.51 เพื่อรวบรวมส่งวิทยากรวันที่ 9 กย.51) ผู้เข้าร่วมประชุมครั้งที่ 2 ส่งการบ้าน ( กำหนด KPI ของหน่วยงาน ลงใน Profile ของโรงพยาบาล ( ส่ง HRD. ภายในวันที่ 5 กย.51 เพื่อรวบรวมส่งวิทยากรวันที่ 9 กย.51) กำหนดทีมผู้รับผิดชอบ 16 Roadmap กำหนดทีมผู้รับผิดชอบ 16 Roadmap


ดาวน์โหลด ppt ข้อมูลการให้บริการ ทางการแพทย์ โรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ 2551 ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2551 ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google