งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Disease Management Information System (DMIS)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Disease Management Information System (DMIS)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Disease Management Information System (DMIS)
สำนักบริหารสารสนเทศการประกัน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

2 Concept for Disease management
เป็นระบบที่สนับสนุนแพทย์ และความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรสาธารณสุขและผู้ป่วย โดยมีการวางแผนในการดูแลผู้ป่วยแบบครบวงจร เน้นการป้องกันการกำเริบหรือภาวะแทรกซ้อนโดยใช้มาตรฐานการรักษาตามหลักฐานเชิงประจักษ์ (evidence-based practice guidelines) และกลยุทธ์ในการกระตุ้นการดูแลตนเองของผู้ป่วย ต้องการผลลัพธ์ทั้งทาง คลินิก, ความเป็นมนุษย์ และ เศรษฐศาสตร์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการที่มีสุขภาพโดยรวมดีขึ้น Source: Disease Management Assn. of America.

3 Concept for Disease management
แพทย์เป็นส่วนหนึ่งของทีม ไม่ใช่ศูนย์กลางของทีม ใช้บุคลากรสาธารณสุขอื่นเป็นหลัก เกือบทั้งหมดเป็นบริการในชุมชน และแบบผู้ป่วยนอก การให้บริการอาจเป็นการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ มุ่งเน้นการให้ความรู้ผู้ป่วยและญาติ เพื่อปรับพฤติกรรม ประเมินผลโดยดูจากการลดการใช้บริการ อัตราการป่วย มีระบบข้อมูลรวมศูนย์ที่ดี

4 เปรียบเทียบบทบาทของงานชดเชย vs. Disease mgt.
งานชดเชยค่าบริการเป็นส่วนที่ผู้บริหารกองทุนดำเนินธุรกรรมกับ ผู้ให้บริการเป็นหลัก โดยบริหารกองทุนเพื่อให้ผู้รับบริการได้รับ การรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย และ มารับการรักษาพยาบาล Disease Management เป็นธุรกรรมที่ผู้บริหารกองทุนจัดสรรกองทุนให้องค์กรต่างๆที่สามารถให้บริการ ด้านสุขภาพเพื่อให้เกิดการบริการสุขภาพสำหรับโรคเฉพาะหนึ่งๆที่กำหนดในลักษณะของการบริการสุขภาพแบบทั่วด้าน (Holistic) โดยมิได้จำกัดอยู่เฉพาะกับการรักษาในโรงพยาบาล เพื่อให้สามารถลดค่าใช้จ่ายโดยรวม และลดอัตรา ของ Admission ทั้งนี้ เพื่อให้มีการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้รับบริการที่ป่วยด้วยโรคดังกล่าว

5 Individual records in NHSO
Claim data disease mgt. P & P Emergency care Leukemia Lymphoma Hemophilia Open heart surgery Epilepsy Cataract Cleft palate HIV DM & HT&dyslipidimia TB Stroke Screening for metabolic syndrome (sss, csmbs) Screening for stroke Thalassemia Vaccine Thyroid Screening for CA cervix ผู้พิการ Sealant ฟันเทียมพระราชทาน Poisoning (ศูนย์พิษฯ) Pre-hospital care (EMS) Trauma Stroke

6 Best practice of DMIS จะต้องสามารถแสดงข้อมูลเชิงปริมาณ สามารถควบคุม ติดตามมูลค่าและคุณภาพของการให้การบริการได้ โดยครอบคลุมทั้งสถานะผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน การจัดการเกี่ยวกับข้อมูล มีองค์ประกอบของระบบที่สำคัญ คือ - Collection : การรวบรวม/บันทึก - Integration : การจัดระบบและบูรณาการ - Analysis : การวิเคราะห์ - Management : การจัดการ - Communication : การสื่อสารข้อมูล

7 Clinical information system
National health security office

8 Clinical information system
เป็นการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ขึ้นในการบันทึกการให้บริการและติดตามผู้ป่วยรายโรคเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับวางแผนการดูแลในอนาคตให้เกิดประสิทธิภาพ ส่วนใหญ่รายละเอียดในการพัฒนามักได้จากหน่วยงานที่มีความรู้ความชำนาญ(service agency)ในการให้บริการโรคนั้นๆปัญหาที่พบ คือ การขาดมาตรฐานในการออกแบบหรือมีความซับซ้อน (standard in design or sophistication)

9 Design of NHSO DMIS แบ่งการทำงานหลักเป็น 2 ระบบ ได้แก่
ระบบการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ (Hospital registration) ระบบการให้บริการผู้ป่วย แบ่งได้เป็น 2 ส่วน คือ ระบบการสมัครเข้าเพื่อขอรับบริการ (Registration for service) การตรวจสอบสิทธิและลงทะเบียนผู้ป่วย การบันทึกรายละเอียดการวินิจฉัยและการให้บริการ ตาม CPG ของแต่ละโรคที่กำหนด การติดตามประวัติผู้ป่วย การรายงาน ระบบการบันทึกข้อมูลรายละเอียดเพื่อติดตามดูแลผู้ป่วยของหน่วยบริการ (Clinical Information System)

10 การแบ่งภารกิจในการพัฒนา DMIS
Hospital Registry สพค.ติดตามคุณภาพหน่วยบริการรับส่งต่อ Patient registration สปสช. สน.ไอทีใช้ในการตรวจสอบสิทธิ minimum data for payment สน.ชดเชยจ่ายเงินให้หน่วยบริการ สน.ภารกิจเฉพาะเพื่อประเมินโครงการ CIS ผุ้เชี่ยวชาญนำไปศึกษาวิจัยและพัฒนาการรักษา Service agency

11 ภาพรวมของการทำงานด้านข้อมูล
Offline/ Online Online register 1 Service agency 3 Download Minimum data set Summary report 2 Register for service CIS Summary report Detailed design CIS = Clinical information system

12 1. บทบาทหน้าที่ของผู้ใช้ระบบ
ระยะ เรื่อง 1) เฉพาะทางผ่าตัด 2) เฉพาะทาง แก้ไขการพูด 3) เฉพาะทาง ทันตกรรม 3) สสจ. 4)รพ.UC 1 ลงทะเบียน เพื่อผ่าตัด Y นัดผู้ป่วยผ่าตัด ยสส2 ยสส3 2 ดูแลการแก้ไขการพูด นัดดูแลผู้ป่วย ลงทะเบียน

13 Enrollment for disease management
Excellent center needed HIV / Aids Metabolic syndrome 3 2 refer 1 จังหวัด จังหวัด จังหวัด

14 ใครคือผู้มีสิทธิ์ในโครงการบริหารจัดการผู้ป่วย
เป็นคนสัญชาติไทย (nation=099) มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก สิทธิ UC หรือ สิทธิว่าง HIV : ผู้ป่วยเก่าที่อยู่ในฐานข้อมูลเดิมของกรมคร.และลงทะเบียนก่อนวันที่ 1 ตค. 48 TB : ผู้ป่วยโรควัณโรค สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ณ.1 เมษายน 2550

15 สมัครเข้าร่วมโครงการ
ขั้นตอนการดำเนินงาน ติดต่อ สปสช. สาขาเขตพื้นที่ ผ่าตัด แก้ไขการพูด ทันตกรรม สมัครเข้าร่วมโครงการ “ยิ้มสวยเสียงใส” ขอ username / password เพื่อเข้าใช้งาน ลงทะเบียน disease Follow up

16 ช่องทางการเข้าใช้งาน
ผู้ให้บริการ บริการ online ลงทะเบียนผู้ป่วย DMIS

17

18

19 ตามระดับการเข้าใช้งานของแต่ละผู้ใช้งาน
แสดงผลแต่ละโรค ตามระดับการเข้าใช้งานของแต่ละผู้ใช้งาน

20 ค้นหาจากรหัสบัตรประชาชน

21 ค้นหาจากชื่อ-สกุล

22

23

24 ยสส 1

25 ยสส 1

26 ข้อมูลของผู้ป่วยที่ใช้ในระบบ DMIS ปัจจุบัน
Patient’s register ->ลงทะเบียนผู้ป่วย Diagnosis , Treatment , follow up -> บันทึกการตรวจรักษา / ติดตามผล Report -> รายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

27

28

29

30

31 ยสส 2

32 ระดับการใช้งานแต่ละ menu
เมนู สสจ รพ. UC รพเฉพาะทาง ผ่าตัด แก้ไขการพูด ดูแลทาง ทันตกรรม 1.บันทึกการลงทะเบียน / 2.บันทึกการรักษา การนัดผู้ป่วย ยสส2 ยสส3 ยสส4 (แก้ไขการพูด) ยสส5 (ดูแลทางทันตกรรม) 3.แสดงผลการรักษา 4.รายงาน การลงทะเบียน การนัด การผ่าตัด การจ่ายเงิน

33 ช่องทางการสอบถามการใช้งานโปรแกรม
ติดต่อ IT Helpdesk ต่อ 2500

34


ดาวน์โหลด ppt Disease Management Information System (DMIS)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google