งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 สำนักบริหารสารสนเทศการประกัน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ Disease Management Information System (DMIS)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 สำนักบริหารสารสนเทศการประกัน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ Disease Management Information System (DMIS)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 สำนักบริหารสารสนเทศการประกัน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ Disease Management Information System (DMIS)

2 2 Concept for Disease management Disease management: – เป็นระบบที่สนับสนุนแพทย์ และความสัมพันธ์ ระหว่างบุคลากรสาธารณสุขและผู้ป่วย โดยมี การวางแผนในการดูแลผู้ป่วยแบบครบวงจร – เน้นการป้องกันการกำเริบหรือภาวะแทรกซ้อน โดยใช้มาตรฐานการรักษาตามหลักฐานเชิง ประจักษ์ (evidence-based practice guidelines) และกลยุทธ์ในการกระตุ้นการดูแล ตนเองของผู้ป่วย – ต้องการผลลัพธ์ทั้งทาง คลินิก, ความเป็น มนุษย์ และ เศรษฐศาสตร์ เพื่อให้บรรลุ เป้าหมายในการที่มีสุขภาพโดยรวมดีขึ้น Source: Disease Management Assn. of America.

3 3 แพทย์เป็นส่วนหนึ่งของทีม ไม่ใช่ศูนย์กลาง ของทีม ใช้บุคลากรสาธารณสุขอื่นเป็นหลัก เกือบทั้งหมดเป็นบริการในชุมชน และแบบ ผู้ป่วยนอก การให้บริการอาจเป็นการให้คำปรึกษาทาง โทรศัพท์ มุ่งเน้นการให้ความรู้ผู้ป่วยและญาติ เพื่อปรับ พฤติกรรม ประเมินผลโดยดูจากการลดการใช้บริการ อัตราการป่วย มีระบบข้อมูลรวมศูนย์ที่ดี Concept for Disease management

4 4 เปรียบเทียบบทบาทของงานชดเชย vs. Disease mgt. งานชดเชยค่าบริการเป็นส่วนที่ผู้บริหารกองทุนดำเนินธุรกรรมกับ ผู้ให้บริการเป็นหลัก โดยบริหารกองทุนเพื่อให้ผู้รับบริการได้รับ การรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย และ มารับการรักษาพยาบาล Disease Management เป็นธุรกรรมที่ผู้บริหารกองทุนจัดสรรกองทุนให้องค์กรต่างๆที่สามารถให้บริการ ด้านสุขภาพเพื่อให้เกิดการบริการสุขภาพสำหรับโรคเฉพาะหนึ่งๆที่กำหนดในลักษณะของการบริการสุขภาพแบบทั่วด้าน (Holistic) โดยมิได้จำกัดอยู่เฉพาะกับการรักษาในโรงพยาบาล เพื่อให้สามารถลดค่าใช้จ่ายโดยรวม และลดอัตรา ของ Admission ทั้งนี้ เพื่อให้มีการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้รับบริการที่ป่วยด้วยโรคดังกล่าว

5 Individual records in NHSO 1.Leukemia 2.Lymphoma 3.Hemophilia 4.Open heart surgery 5.Epilepsy 6.Cataract 7.Cleft palate 8.HIV 9.DM & HT&dyslipidimia 10.TB 11.Stroke 1.Screening for metabolic syndrome (sss, csmbs) 2.Screening for stroke 3.Thalassemia 4.Vaccine 5.Thyroid 6.Screening for CA cervix 7.ผู้พิการ 8.Sealant 9.ฟันเทียมพระราชทาน disease mgt.P & P 1.Poisoning (ศูนย์พิษฯ) 2.Pre-hospital care (EMS) 3.Trauma 4.Stroke Emergency care Claim data

6 6 Best practice of DMIS จะต้องสามารถแสดงข้อมูลเชิงปริมาณ สามารถควบคุม ติดตามมูลค่าและคุณภาพ ของการให้การบริการได้ โดยครอบคลุมทั้ง สถานะผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน การจัดการเกี่ยวกับข้อมูล มีองค์ประกอบของ ระบบที่สำคัญ คือ - Collection : การ รวบรวม / บันทึก - Integration : การจัดระบบและบูรณา การ - Analysis : การวิเคราะห์ - Management : การจัดการ - Communication : การสื่อสารข้อมูล

7 7 Clinical information system National health security office

8 8 Clinical information system เป็นการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ขึ้นในการ บันทึกการให้บริการและติดตามผู้ป่วยรายโรค เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับวางแผนการดูแลใน อนาคตให้เกิดประสิทธิภาพ ส่วนใหญ่รายละเอียดในการพัฒนามักได้จาก หน่วยงานที่มีความรู้ความชำนาญ (service agency) ในการให้บริการโรคนั้นๆปัญหาที่พบ คือ การขาดมาตรฐานในการออกแบบหรือมี ความซับซ้อน (standard in design or sophistication)

9 9 Design of NHSO DMIS แบ่งการทำงานหลักเป็น 2 ระบบ ได้แก่ 1. ระบบการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ (Hospital registration) 2. ระบบการให้บริการผู้ป่วย แบ่งได้เป็น 2 ส่วน คือ – ระบบการสมัครเข้าเพื่อขอรับบริการ (Registration for service) www.nhso.go.th www.nhso.go.th การตรวจสอบสิทธิและลงทะเบียนผู้ป่วย การบันทึกรายละเอียดการวินิจฉัยและ การให้บริการ ตาม CPG ของแต่ละโรคที่กำหนด การติดตามประวัติผู้ป่วย การรายงาน – ระบบการบันทึกข้อมูลรายละเอียดเพื่อ ติดตามดูแลผู้ป่วยของหน่วยบริการ (Clinical Information System)

10 10 Hospital Registry Patient registration CIS สน. ชดเชย จ่ายเงินให้ หน่วยบริการ สพค. ติดตาม คุณภาพหน่วย บริการรับส่ง ต่อ ผุ้เชี่ยวชาญ นำไป ศึกษาวิจัย และ พัฒนาการ รักษา สปสช. Service agency สน. ภารกิจเฉพาะ เพื่อประเมิน โครงการ minimum data for payment สน. ไอทีใช้ใน การตรวจสอบ สิทธิ การแบ่งภารกิจในการพัฒนา DMIS

11 11 CIS Register for service Download Minimum data set Summary report register Detailed design ภาพรวมของการทำงานด้าน ข้อมูล CIS = Clinical information system Service agency 1 2 3 Online Offline/ Online

12 12 1. บทบาทหน้าที่ของผู้ใช้ระบบ ระยะเรื่อง1) เฉพาะ ทางผ่าตัด 2) เฉพาะทาง แก้ไขการพูด 3) เฉพาะทาง ทันตกรรม 3) สสจ. 4) รพ.UC 1 ลงทะเบียน เพื่อผ่าตัด YYY นัดผู้ป่วยผ่าตัด Y ยสส2 Y ยสส3 Y 2 ดูแลการแก้ไข การพูด Y นัดดูแลผู้ป่วย YY ลงทะเบียน ทันตกรรม Y

13 13 Enrollment for disease management Excellent center needed HIV / Aids Metabolic syndrome จังห วัด refer 1 2 3

14 14 ใครคือผู้มีสิทธิ์ในโครงการบริหารจัดการผู้ป่วย เป็นคนสัญชาติไทย (nation=099) มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก สิทธิ UC หรือ สิทธิว่าง ---------------------------------------- HIV : ผู้ป่วยเก่าที่อยู่ในฐานข้อมูลเดิมของ กรมคร.และลงทะเบียนก่อนวันที่ 1 ตค. 48 TB : ผู้ป่วยโรควัณโรค สิทธิหลักประกัน สุขภาพถ้วนหน้า ณ.1 เมษายน 2550

15 15 ติดต่อ สปสช. สาขาเขตพื้นที่ ขั้นตอนการดำเนินงานwww.nhso.go.th ขอ username / password เพื่อเข้าใช้งาน ลงทะเบียน diseaseลงทะเบียน disease Follow upFollow up สมัครเข้าร่วมโครงการ“ยิ้มสวยเสียงใส” 1.ผ่าตัด 2.แก้ไขการพูด 3.ทันตกรรม

16 16 ช่องทางการเข้าใช้งาน www.nhso.go.th – ผู้ให้บริการ บริการ online – ลงทะเบียนผู้ป่วย DMIS

17 17

18 18

19 19 แสดงผลแต่ละโรค ตามระดับการเข้าใช้งานของแต่ละผู้ใช้งาน

20 20 ค้นหาจากรหัสบัตรประชาชน

21 21 ค้นหาจากชื่อ-สกุล

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26 Patient’s register -> ลงทะเบียนผู้ป่วย Diagnosis, Treatment, follow up -> บันทึกการตรวจรักษา / ติดตามผล Report -> รายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลของผู้ป่วยที่ใช้ในระบบ DMIS ปัจจุบัน

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32 ระดับการใช้งานแต่ละ menu เมนูสสจรพ. UC รพเฉพาะทาง ผ่าตัดแก้ไขการพูดดูแลทาง ทันตกรรม 1.บันทึกการลงทะเบียน///// 2.บันทึกการรักษา การนัดผู้ป่วย/// ยสส2/ ยสส3/ ยสส4 (แก้ไขการพูด)/ ยสส5 (ดูแลทางทันตกรรม)/ 3.แสดงผลการรักษา/// 4.รายงาน การลงทะเบียน///// การนัด//// การผ่าตัด/ การจ่ายเงิน///

33 33 ช่องทางการสอบถามการใช้งาน โปรแกรม ติดต่อ IT Helpdesk –028314000 ต่อ 2500

34 34


ดาวน์โหลด ppt 1 สำนักบริหารสารสนเทศการประกัน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ Disease Management Information System (DMIS)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google