งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีจาก แม่สู่ลูกและ การติดตามเด็กที่คลอดจากแม่ที่ ติดเชื้อเอชไอวี 2010.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีจาก แม่สู่ลูกและ การติดตามเด็กที่คลอดจากแม่ที่ ติดเชื้อเอชไอวี 2010."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีจาก แม่สู่ลูกและ การติดตามเด็กที่คลอดจากแม่ที่ ติดเชื้อเอชไอวี 2010

2 แนวทางการให้ยาต้านไวรัสในหญิง ตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวีและทารก ในกรณีต่างๆ

3 สูตรยาต้านไวรัสเพื่อป้องกันการ ถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก ( เริ่ม ตุลาคม 2553) สถานการณ์ก่อนคลอดระหว่าง คลอด หลังคลอด แม่ทารก ไม่ เคย รับ ยา ต้าน ไวรัส CD4> 350 cells/ mm 3 AZT+3TC+ LPV/r เริ่มที่ GA14 สัปดาห์ AZT 300 mg q 3 ชั่วโมง หรือ AZT 600 mg เมื่อ เจ็บท้อง คลอด หยุด AZT x 4 สัปดา ห์ และ ให้นม ผสม นาน 18 เดือน ให้ HAART ต่อตาม แนว ทางการ รักษา ผู้ใหญ่ CD4< 350 cells/ mm 3 AZT+3TC+ LPV/r เริ่มทันที ได้รับ HAART อยู่ แล้ว ให้ยา HAART ต่อ ให้ HAART ต่อ

4 สถานการณ์ก่อน คลอ ด ระหว่าง คลอด หลังคลอด แม่ทารก ไม่ ได้ ฝา ก คร รภ์ CD4> 350 cells/ mm 3 - AZT (300) ทุก 3 ชั่วโมง + SD NVP* AZT+3TC+ LPV/r x 4 สัปดาห์และ หยุด AZT (4 สัปดาห์ ) +3TC (4 สัปดาห์ ) +NVP (2 สัปดาห์ ) และนมผสม นาน 18 เดือน AZT+3TC+ LPV/r x 4 สัปดาห์และ ให้ HAART ต่อตามแนว ทางการ รักษาใน ผู้ใหญ่ CD4< 350 cells/ mm 3 - * ไม่ต้องให้ SD NVP ในหญิงตั้งครรภ์ที่คาด ว่าจะคลอดภายใน 2 ชั่วโมง สูตรยาต้านไวรัสเพื่อป้องกันการ ถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก ( เริ่ม ตุลาคม 2553)

5 ข้อพิจารณากรณีให้ยา LPV/r- based HAART แล้วมี ผลข้างเคียงหรือไม่สามารถทน ยาได้ หากไม่สามารถทน LPV/r ได้ เช่น ถ่ายเหลว มาก ให้เปลี่ยนเป็น EFV 600 mg ทุก 24 ชม. แทน ( ห้ามใช้ EFV ในไตรมาสแรก ) หากไม่สามารถทน AZT ได้ เช่น ซีดมาก ให้ เปลี่ยนเป็น d4T 30 mg ทุก 12 ชม. หรือ TDF แทน หากไม่สามารถทนทั้ง EFV และ LPV/r ได้หรือ หญิงตั้งครรภ์ปฏิเสธยาสูตร HAART ให้ส่ง ปรึกษาอายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ในระหว่างรอ คำปรึกษาหญิงตั้งครรภ์ควรได้ AZT monotherapy เป็นอย่างน้อย โดยให้เริ่มตั้งแต่ อายุครรภ์ 14 สัปดาห์ และให้ SD NVP ระหว่าง เจ็บครรภ์คลอด โดยจำเป็นต้องให้ AZT+3TC นาน 7 วันหลังคลอดด้วยเพื่อลดการดื้อ NVP

6 แนวทางการให้ยาต้านไวรัสในทารก แรกเกิด เพื่อป้องกันการติดเชื้อจาก แม่สู่ลูก ประเทศไทย 2010 กรณีการรักษาที่มารดาได้รับการรักษาที่ทารกควร ได้รับ - ได้สูตร HAART ระหว่าง ตั้งครรภ์ > 4 สัปดาห์ - AZT 4-6 สัปดาห์ - ได้สูตร HAART ระหว่าง ตั้งครรภ์ < 4 สัปดาห์ หรือกิน ยาไม่สม่ำเสมอ - No ANC ไม่ได้รับยาใดๆ ระหว่างตั้งครรภ์ อาจได้รับ SD-NVP ระหว่างคลอด - มารดาไม่ได้รับการรักษา ใดๆทั้งช่วงตั้งครรภ์และ ระหว่างคลอด, ทารกอายุ <48 ชั่วโมง - HAART ประกอบด้วย - AZT+3TC+NVP x 2-4 สัปดาห์, - จากนั้นให้หยุด NVP ให้แต่ AZT+3TC ต่อ อีก 2 สัปดาห์ - มารดาไม่ได้รับการรักษา ใดๆทั้งช่วงตั้งครรภ์และ ระหว่างคลอด, ทารกอายุ >48 ชั่วโมง - ไม่ต้องให้ยาต้าน ไวรัสใดๆ

7 ขนาดยาต้านไวรัสสำหรับทารก ยา ขนาดยา ระยะเวลา Syr. AZT 2 mg/kg Q 6 hr 4-6 wks or 4 mg/kg Q 12 hr 4-6 wks SD-NVP 2 mg/kg @ 48-72 hr-old once (or twice) NVP 4 mg/kg Q 24 hr total 2-4 wk Syr 3TC 2 mg/kg Q 12 hr 4-6 wk - ถ้าคลอดเมื่ออายุครรภ์ น้อยกว่า 30 สัปดาห์ ให้ AZT syrup 2 mg/kg/dose ทุก 12 ชม. นาน 4 สัปดาห์ - ถ้าคลอดเมื่ออายุครรภ์ 30-35 สัปดาห์ ให้ขนาด 2 mg/kg/dose ทุก 12 ชม. 2 สัปดาห์ จากนั้น เพิ่มเป็น 2 mg/kg/dose ทุก 8 ชม. อีก 2 สัปดาห์

8

9

10

11

12 การวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอ วีให้เร็วที่สุด การวินิจฉัยได้เร็วจะช่วยให้บิดาแม่มีโอกาส มากขึ้นในการวางแผนอนาคต ทำให้มีโอกาสให้การรักษาได้ตั้งแต่อายุ น้อยๆ ซึ่งจะทำให้ผลการรักษาดี สามารถหยุดการให้ยาเพื่อป้องกันโรคปอด บวมจากเชื้อ PCP ได้เร็ว ให้ตรวจ PCR : ใช้ DNA-PCR หรือ RNA- PCR (viral load) ก็ได้ – ครั้งแรกเมื่อเด็กมีอายุ 1-2 เดือน แต่ถ้าเสี่ยงสูง เช่น No ANC หรือได้ยาต้านไวรัสระหว่าง ตั้งครรภ์เพียงสั้นๆ ให้ตรวจครั้งแรกเมื่อแรกเกิด และอายุ 1 เดือน – หากผล PCR เมื่ออายุ 1-2 เดือนเป็นบวก ควรรีบ ตรวจซ้ำทันที – หากผล PCR เมื่ออายุ 1-2 เดือนเป็นลบ ควร ตรวจซ้ำเมื่ออายุ 4 เดือน ถ้า PCR เป็นบวก 2 ครั้ง ให้ถือว่าติดเชื้อ และ รักษาด้วยยาต้านไวรัสได้ทันที

13 PCR เป็นลบ ตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไป โดยครั้งแรก ตรวจเมื่ออายุ 1 เดือนขึ้นไป และอีกครั้งเมื่ออายุ มากกว่าหรือเท่ากับ 4 เดือนขึ้นไป หรือ anti-HIV เมื่ออายุมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป เป็นลบ 2 ครั้ง หรือ PCR เป็นลบ 1 ครั้งเมื่ออายุมากกว่า 4 เดือน ร่วมกับ anti-HIV ที่เป็นลบ 1 ครั้งเมื่ออายุ มากกว่า 6 เดือน ร่วมกับ ไม่เคยมีอาการทางคลินิกใดๆ ที่เข้าได้กับการติด เชื้อเอชไอวี และมีระดับ CD4 ปกติ การวินิจฉัยว่าไม่ติดเชื้อเอชไอวีแน่นอน ในทารกที่ไม่ได้กินนมแม่ (definitive exclusion of HIVinfection) ( ข้อใด ข้อหนึ่ง ) ถ้าไม่ตรงตามนี้ การวินิจฉัยให้ใช้ผล anti-HIV เมื่ออายุมากกว่า 18 เดือนขึ้นไป

14 ขนาดยา Cotrimazole ป้องกัน PCP ในเด็ก น้ำหนัก ขนาดต่อ ครั้ง ก.ก.ก.ก. Syrup (CC)Tab 3-42 >4-52.5 >5-73 >7-83.5 >8-94 >9-104.5 >10-1451/2 >14-1861/2 >18-2073/4 >20-2583/4 >25-3091

15 กรณีแม่ที่ ANC รพช. แล้วมาคลอด รพ. อุดรธานี ขอข้อตกลงว่าจะทำ อย่างไร


ดาวน์โหลด ppt การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีจาก แม่สู่ลูกและ การติดตามเด็กที่คลอดจากแม่ที่ ติดเชื้อเอชไอวี 2010.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google