งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. หน้าจอสำหรับให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาป้อน Username และ Password เพื่อ login เข้าสู่ระบบ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. หน้าจอสำหรับให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาป้อน Username และ Password เพื่อ login เข้าสู่ระบบ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายละเอียดของ Print Screen หน้าจอเสนอราคา ของผู้มีสิทธิเสนอราคา (โปรแกรม CAT e-auction โลโก้ใหม่)

2 1. หน้าจอสำหรับให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาป้อน Username และ Password เพื่อ login เข้าสู่ระบบ

3 2. แสดงรายละเอียดของงาน/โครงการ และรายละเอียดของผู้มีสิทธิเสนอราคา
ชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคา รายละเอียดของของงาน/โครงการ

4 3. แสดงข้อความแจ้งเริ่มเสนอราคา ข้อความแจ้งเริ่มเสนอราคา

5 4. เวลา (Time) ของเครื่องแม่ข่ายที่ใช้ในการเสนอราคา (GMT+7)
และช่วงระยะเวลาที่เหลือ ในการเสนอราคา ช่วงระยะเวลาที่เหลือ ในการเสนอราคา เวลา (Time) ของเครื่องแม่ข่ายที่ใช้ในการเสนอราคา (GMT+7)

6 5. รายละเอียดการเสนอราคา (log file) ของผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกราย
ทั้งที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ (เสนอราคาเป็นตัวเลขเท่ากับ/สูงกว่าราคาเริ่มต้น เสนอราคาเป็นเครื่องหมาย/ตัวอักษรใดๆ)

7 5.1 log file ของผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่ 1 (bidder 2)
ระบบสามารถกำหนดให้รับราคาที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ได้ โดยจะแสดงสถานะราคาเป็น “REJECTED” การเสนอราคาเป็นเครื่องหมาย/ตัวอักษรใดๆ ระบบจะแจ้งเตือนให้ใส่ราคาเป็นตัวเลขและบันทึกไว้ใน Event Log

8 5.2 log file ของผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่ 2 (bidder 1)
ระบบสามารถกำหนดให้รับราคาที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ได้ โดยจะแสดงสถานะราคาเป็น “REJECTED” การเสนอราคาเป็นเครื่องหมาย/ตัวอักษรใดๆ ระบบจะแจ้งเตือนให้ใส่ราคาเป็นตัวเลขและบันทึกไว้ใน Event Log

9 5.3 log file ของผู้มีสิทธิเสนอราคา รายที่ 3 (bidder 3)
ระบบสามารถกำหนดให้รับราคาที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ได้ โดยจะแสดงสถานะราคาเป็น “REJECTED” การเสนอราคาเป็นเครื่องหมาย/ตัวอักษรใดๆ ระบบจะแจ้งเตือนให้ใส่ราคาเป็นตัวเลขและบันทึกไว้ใน Event Log

10 เป็นเครื่องหมาย และตัวอักษรเข้าสู่ระบบ
6. แสดงข้อความแจ้งการไม่รับข้อมูลการเสนอราคาของผู้มีสิทธิ เสนอราคา ที่เสนอราคาเท่ากับ และสูงกว่าราคาเริ่มต้น และการไม่รับข้อมูลที่ผู้มีสิทธิเสนอราคาเสนอ เป็นเครื่องหมาย และตัวอักษรเข้าสู่ระบบ

11 6.1 แสดงข้อความแจ้งการไม่รับข้อมูลการเสนอราคาของผู้มีสิทธิเสนอราคา ที่เสนอราคาสูงกว่าราคาเริ่มต้นเข้าสู่ระบบ ข้อความแจ้งการไม่รับข้อมูล

12 6.2 แสดงข้อความแจ้งการไม่รับข้อมูลการเสนอราคาของผู้มีสิทธิเสนอราคา ที่เสนอราคาเท่ากับราคาเริ่มต้นเข้าสู่ระบบ ข้อความแจ้งการไม่รับข้อมูล

13 เครื่องหมายและตัวอักษร
6.3 แสดงข้อความแจ้งการไม่รับข้อมูลการเสนอราคาของผู้มีสิทธิเสนอราคา ที่เสนอราคาเป็นเครื่องหมายและตัวอักษรเข้าสู่ระบบ เครื่องหมายและตัวอักษร ข้อความแจ้งการไม่รับข้อมูล

14 7. แสดงการเป็นผู้ที่เสนอราคาต่ำสุด แสดงการเป็นผู้ที่เสนอราคาต่ำสุด

15 8. แสดงข้อความแจ้งการเข้าสู่ช่วง 3-5 นาทีสุดท้าย
ข้อความแจ้งเข้าสู่ช่วง 5 นาทีสุดท้าย

16 9. แสดงการเสนอราคาต่ำสุดรายเดียวในช่วง 3-5 นาทีสุดท้าย
การเสนอราคาต่ำสุดรายเดียวในช่วง 3-5 นาทีสุดท้าย (ปิดสัญลักษณ์)

17 10. แสดงข้อความแจ้งระบบจะขยายเวลา 3 นาทีเนื่องจากมีการเสนอราคาเท่ากัน
ข้อความแจ้ง ระบบขยายเวลา 3 นาที ครั้งที่ 1 เนื่องจากมีการเสนอราคาเท่ากัน

18 11. แสดงการเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดในช่วงขยายเวลา

19 12. แสดงข้อความแจ้งระบบจะขยายเวลา 3 นาที (ครั้งที่ 2) เนื่องจากมีการเสนอราคาเท่ากัน
ข้อความแจ้ง ระบบขยายเวลา 3 นาที (ครั้งที่ 2) เนื่องจากมีการเสนอราคาเท่ากัน

20 13. แสดงการเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดในช่วงขยายเวลา (ครั้งที่ 2)
การเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ในช่วงขยายเวลา (ครั้งที่ 2)

21 ข้อความแจ้งสิ้นสุดการเสนอราคา
14. แสดงข้อความแจ้งสิ้นสุดการเสนอราคา เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาเสนอราคา (กรณีไม่มีการขยายเวลา) และเมื่อได้ผู้ที่เสนอราคาต่ำสุดเพียงรายเดียวในช่วงขยายเวลา ข้อความแจ้งสิ้นสุดการเสนอราคา

22 15. แสดงรายละเอียดการเสนอราคา (log file) ของผู้มีสิทธิเสนอราคาทั้งหมด

23 15.1 แสดงรายละเอียดการเสนอราคา (log file) ของผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่ 1

24 15.2 แสดงรายละเอียดการเสนอราคา (log file) ของผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่ 2

25 15.3 แสดงรายละเอียดการเสนอราคา (log file) ของผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่ 3


ดาวน์โหลด ppt 1. หน้าจอสำหรับให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาป้อน Username และ Password เพื่อ login เข้าสู่ระบบ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google