งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายละเอียดของ Print Screen หน้าจอ เสนอราคา ของผู้มีสิทธิเสนอราคา ( โปรแกรม CAT e-auction โลโก้ใหม่ )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายละเอียดของ Print Screen หน้าจอ เสนอราคา ของผู้มีสิทธิเสนอราคา ( โปรแกรม CAT e-auction โลโก้ใหม่ )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายละเอียดของ Print Screen หน้าจอ เสนอราคา ของผู้มีสิทธิเสนอราคา ( โปรแกรม CAT e-auction โลโก้ใหม่ )

2 1. หน้าจอสำหรับให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาป้อน Username และ Password เพื่อ login เข้าสู่ระบบ ป้อน Usernam e ป้อน Passwor d

3 2. แสดงรายละเอียดของงาน / โครงการ และรายละเอียดของผู้มีสิทธิเสนอ ราคา ชื่อผู้มีสิทธิ เสนอราคา รายละเอียดของของ งาน / โครงการ

4 3. แสดงข้อความแจ้งเริ่มเสนอราคา ข้อความแจ้งเริ่ม เสนอราคา

5 4. เวลา (Time) ของเครื่องแม่ข่ายที่ใช้ในการเสนอราคา (GMT+7) และช่วงระยะเวลาที่เหลือ ในการเสนอราคา เวลา (Time) ของเครื่องแม่ข่ายที่ใช้ ในการเสนอราคา (GMT+7) ช่วงระยะเวลาที่เหลือ ในการเสนอราคา

6 5. รายละเอียดการเสนอราคา (log file) ของผู้มีสิทธิ เสนอราคาทุกราย ทั้งที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และไม่เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ ( เสนอราคาเป็นตัวเลขเท่ากับ / สูงกว่าราคาเริ่มต้น เสนอราคาเป็นเครื่องหมาย / ตัวอักษรใดๆ )

7 5.1 log file ของผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่ 1 (bidder 2) ระบบสามารถกำหนดให้รับราคาที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ได้ โดยจะ แสดงสถานะราคาเป็น “REJECTED” การเสนอราคาเป็นเครื่องหมาย / ตัวอักษรใดๆ ระบบจะแจ้งเตือนให้ใส่ ราคาเป็นตัวเลขและบันทึกไว้ใน Event Log

8 5.2 log file ของผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่ 2 (bidder 1) ระบบสามารถกำหนดให้รับราคาที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ได้ โดยจะ แสดงสถานะราคาเป็น “REJECTED” การเสนอราคาเป็นเครื่องหมาย / ตัวอักษรใดๆ ระบบจะแจ้งเตือนให้ใส่ ราคาเป็นตัวเลขและบันทึกไว้ใน Event Log

9 5.3 log file ของผู้มีสิทธิเสนอราคา รายที่ 3 (bidder 3) ระบบสามารถกำหนดให้รับราคาที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ได้ โดยจะ แสดงสถานะราคาเป็น “REJECTED” การเสนอราคาเป็นเครื่องหมาย / ตัวอักษรใดๆ ระบบจะแจ้งเตือนให้ใส่ ราคาเป็นตัวเลขและบันทึกไว้ใน Event Log

10 6. แสดงข้อความแจ้งการไม่รับข้อมูลการเสนอราคา ของผู้มีสิทธิ เสนอราคา ที่เสนอราคาเท่ากับ และสูงกว่าราคาเริ่มต้น และการไม่รับข้อมูลที่ผู้มีสิทธิเสนอราคาเสนอ เป็นเครื่องหมาย และตัวอักษรเข้าสู่ระบบ

11 6.1 แสดงข้อความแจ้งการไม่รับข้อมูลการเสนอราคาของผู้มีสิทธิเสนอราคา ที่ เสนอราคาสูงกว่าราคาเริ่มต้นเข้าสู่ระบบ ข้อความแจ้งการ ไม่รับข้อมูล

12 6.2 แสดงข้อความแจ้งการไม่รับข้อมูลการเสนอราคาของผู้มีสิทธิเสนอ ราคา ที่เสนอราคาเท่ากับราคาเริ่มต้นเข้าสู่ระบบ ข้อความแจ้งการ ไม่รับข้อมูล

13 6.3 แสดงข้อความแจ้งการไม่รับข้อมูลการเสนอราคาของผู้มีสิทธิเสนอราคา ที่เสนอราคาเป็น เครื่องหมายและตัวอักษรเข้าสู่ระบบ ข้อความแจ้งการ ไม่รับข้อมูล เครื่องหมาย และตัวอักษร

14 7. แสดงการเป็นผู้ที่เสนอราคาต่ำสุด แสดงการเป็นผู้ที่ เสนอราคาต่ำสุด

15 8. แสดงข้อความแจ้งการเข้าสู่ช่วง 3-5 นาทีสุดท้าย ข้อความแจ้งเข้าสู่ช่วง 5 นาทีสุดท้าย

16 9. แสดงการเสนอราคาต่ำสุดรายเดียวในช่วง 3-5 นาทีสุดท้าย การเสนอราคาต่ำสุดรายเดียวในช่วง 3-5 นาทีสุดท้าย ( ปิดสัญลักษณ์ )

17 10. แสดงข้อความแจ้งระบบจะขยายเวลา 3 นาทีเนื่องจากมีการเสนอ ราคาเท่ากัน ข้อความแจ้ง ระบบขยายเวลา 3 นาที ครั้งที่ 1 เนื่องจากมีการเสนอราคาเท่ากัน

18 11. แสดงการเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดในช่วงขยายเวลา แสดงการเป็นผู้เสนอราคา ต่ำสุดในช่วงขยายเวลา

19 12. แสดงข้อความแจ้งระบบจะขยายเวลา 3 นาที ( ครั้งที่ 2) เนื่องจากมี การเสนอราคาเท่ากัน ข้อความแจ้ง ระบบขยายเวลา 3 นาที ( ครั้งที่ 2) เนื่องจากมีการเสนอราคาเท่ากัน

20 13. แสดงการเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดในช่วงขยายเวลา ( ครั้งที่ 2) การเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ในช่วงขยายเวลา ( ครั้งที่ 2)

21 14. แสดงข้อความแจ้งสิ้นสุดการเสนอราคา เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาเสนอ ราคา ( กรณีไม่มีการขยายเวลา ) และเมื่อได้ผู้ที่เสนอราคาต่ำสุดเพียงรายเดียว ในช่วงขยายเวลา ข้อความแจ้งสิ้นสุด การเสนอราคา

22 15. แสดงรายละเอียดการเสนอราคา (log file) ของผู้มีสิทธิเสนอราคาทั้งหมด

23 15.1 แสดงรายละเอียดการเสนอราคา (log file) ของผู้มีสิทธิเสนอราคา รายที่ 1

24 15.2 แสดงรายละเอียดการเสนอราคา (log file) ของผู้มีสิทธิเสนอราคา รายที่ 2

25 15.3 แสดงรายละเอียดการเสนอราคา (log file) ของผู้มีสิทธิเสนอราคา รายที่ 3


ดาวน์โหลด ppt รายละเอียดของ Print Screen หน้าจอ เสนอราคา ของผู้มีสิทธิเสนอราคา ( โปรแกรม CAT e-auction โลโก้ใหม่ )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google