งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปัญหาการวิจัยโดย ดร. วรรณะ บรรจง. ปัญหาวิจัย (Research problem) หมายถึง ประเด็น ข้อ สงสัยหรือคำถามที่ผู้วิจัยมี ต่อปรากฏการณ์ และ ต้องการแสวงหาคำตอบให้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปัญหาการวิจัยโดย ดร. วรรณะ บรรจง. ปัญหาวิจัย (Research problem) หมายถึง ประเด็น ข้อ สงสัยหรือคำถามที่ผู้วิจัยมี ต่อปรากฏการณ์ และ ต้องการแสวงหาคำตอบให้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปัญหาการวิจัยโดย ดร. วรรณะ บรรจง

2 ปัญหาวิจัย (Research problem) หมายถึง ประเด็น ข้อ สงสัยหรือคำถามที่ผู้วิจัยมี ต่อปรากฏการณ์ และ ต้องการแสวงหาคำตอบให้ ถูกต้อง ตรงกับสภาพความ เป็นจริงในปรากฏการณ์นั้น ด้วยกระบวนการวิจัย

3 ลักษณะปัญหาวิจัยที่ดี หาคำตอบได้ด้วยวิธีการ เชิงประจักษ์ สามารถ แสวงหาข้อมูล หลักฐาน ต่างๆ เพื่อ ให้ได้ข้อสรุป ที่เป็นคำตอบอย่างเชื่อถือ ได้

4 ปัญหาที่ไม่ดี / ไม่เป็น ปัญหาวิจัย 1. ปัญหาที่เป็นข้อเท็จจริง ที่ทุกคนยอมรับ 2. ปัญหาส่วนบุคคลเป็น จริงเฉพาะบุคคล 3. ปัญหามีความสำคัญ น้อย หรือไม่มีความ สำคัญ ทางการศึกษาหรือศาสตร์นั้นๆ

5 แหล่งที่มาของปัญหาวิจัย 1. ทฤษฎี / แนวคิดใหม่ที่ผู้วิจัย สนใจ 2. สภาพ ปัญหา ประสบการณ์ในการทำงาน การดำรง ชีวิตของบุคคลหรือ ประสบการณ์ของผู้วิจัย 3. การอ่าน ศึกษาค้นคว้า หนังสือ วารสาร บทคัดย่องานวิจัย ข้อเสนอแนะในรายงานการวิจัยของ ผู้อื่น 4. การสอบถามผู้รู้ ผู้ชำนาญในสาขาวิชา

6 แหล่งที่มาของปัญหาวิจัย ( ต่อ ) 5. การวิเคราะห์เหตุการณ์ ประเด็นปัญหาทางสังคม หรือการ เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ที่ต้องการคำตอบแนวทางแก้ไขหรือ ทางออกของปัญหา 6. ความต้องการใช้ผลการวิจัย ขององค์การและแหล่งทุนสนับสนุน การวิจัยต่างๆ กำหนดทิศทางการวิจัย (Term of reference) เพื่อเป็น กรอบหัวข้อวิจัย 7. ประเด็นจากที่ประชุมสัมมนา ทางวิชาการ

7 กระบวนการกำหนด ปัญหาวิจัย วิเคราะห์ (Analysis) สภาพปัญหาต่างๆ ใน ปัจจุบันโดยบรรยายระบุที่มา ปัญหาแล้วสังเคราะห์ (Synthesis) เพื่อให้ได้ ขอบเขต ประเด็นของปัญหา วิจัยและตัวแปรที่เกี่ยวข้อง ในปัญหาที่ผู้วิจัยสนใจ

8 สภาพ ปัญหา ปัญหาวิจัยและ ตัวแปรที่ เกี่ยวข้องกับ ปัญหา หัวข้อวิจัย ตัวแปรที่ ผู้วิจัยสนใจ

9 สภาพปัญหา ปัญหาการวิจัย แนวคิด ทฤษฎี หลักฐานบ่งชี้ ตัวแปรสำคัญใน การวิจัย เหตุผล ความสำคัญ ในการวิจัย และคำถาม การวิจัย

10 เกณฑ์การประเมินความ เหมาะสมของปัญหาวิจัย เกณฑ์การประเมินความ เหมาะสมของปัญหาวิจัย 1. ความสำคัญของหัวข้อปัญหาการวิจัย โดยคำนึงถึง - คาดว่ามีผลกระทบ ทางบวก เป็นประโยชน์ต่อวิทยาการและ วิชาชีพในสาขา รวมทั้งเกิดประโยชน์ ต่อชุมชน สังคม - มีแนวคิด ทฤษฎีรองรับ - สอดคล้องเหตุการณ์ ความสนใจของ บุคคล สังคม และความต้องการของ สาขาวิชา - สามารถนำข้อค้นพบ / ข้อสรุปไปอ้างอิง โดยนัยทั่วไป (generalization) ในวง กว้าง สอดคล้องกับสภาพการณ์จริง

11 เกณฑ์การประเมินความ เหมาะสมของปัญหาวิจัย ( ต่อ ) เกณฑ์การประเมินความ เหมาะสมของปัญหาวิจัย ( ต่อ ) - ใช้วิธีการศึกษาวิจัยที่มี ความก้าวหน้า ถูกต้อง เชื่อถือได้ มากกว่าการวิจัยในทำนองเดียวกันที่ผ่าน มา 2. ไม่ซ้ำซ้อน มี ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ในการแสวงหา คำตอบ 3. มีความเป็นไปได้ในทาง ปฏิบัติโดยคำนึงถึง - ความรู้ความสามารถของนักวิจัยด้าน เนื้อหา และวิธี การดำเนินการวิจัย - ความ พร้อมในการดำเนินงานของนักวิจัย - ความปลอดภัยต่อการเกิด ความเสี่ยง 4. ความ สนใจแท้จริงของผู้วิจัย

12 ปัญหา คืออะไร ปัญหามีสาเหตุมาจากอะไร ปัญหามีความเกี่ยวข้องกับใครบ้าง ตามลำดับ ปัญหาจะแก้ด้วยวิธีใด ปัญหาเมื่อได้รับการแก้ไขแล้วมีผลต่อ ใครบ้างตามลำดับ


ดาวน์โหลด ppt ปัญหาการวิจัยโดย ดร. วรรณะ บรรจง. ปัญหาวิจัย (Research problem) หมายถึง ประเด็น ข้อ สงสัยหรือคำถามที่ผู้วิจัยมี ต่อปรากฏการณ์ และ ต้องการแสวงหาคำตอบให้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google