งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นพ.ศุภชัย เอี่ยมกุลวรพงษ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นพ.ศุภชัย เอี่ยมกุลวรพงษ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นพ.ศุภชัย เอี่ยมกุลวรพงษ์
การตรวจสมรรถภาพปอด นพ.ศุภชัย เอี่ยมกุลวรพงษ์

2 การตรวจสมรรถภาพปอด (Lung function test)
Spirometry DLCO

3 ปอด

4 Spirometry Cosmed

5 Normal Breath

6 การเป่าปอด Calibrate เครื่องมือ ทำความสะอาด

7 การเตรียมผู้ได้รับการตรวจ
พักผ่อนให้เพียงพอ ไม่ควรออกกำลังกาย 30 นาทีก่อนตรวจ ห้ามสวมเสื้อผ้ารัดอกและท้อง เลี่ยงอาหารมื้อใหญ่อย่างน้อย 2 ชม. หยุดสูบบุหรี่อย่างน้อย 24 ชม. ไม่ควรดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย 4 ชั่วโมง หากใช้ยาขยายหลอดลมหยุดยา (กรณีวินิจฉัย)

8 การเตรียมผู้ได้รับการตรวจ

9 ข้อห้าม Hemopthysis Pneumothorax Unstable Cardiovascular System
Aneurysm Eye Surgery ใน 2 เดือน Chest & Abdominal Surgery ใน 2 เดือน Tuberculosis

10 ข้อห้าม Increase Intraoccular pressure แผลที่ตา
ภาวะเจ็บป่วยที่มีผลกระทบ เช่น คลื่นไส้อาเจียนมาก

11 ข้อควรระวัง Pregnancy Dyspnea ความดันโลหิตสูง 160/100
ได้รับยาวัณโรคอยู่

12 ข้อควรระวัง

13 ภาวะแทรกซ้อน Increase Intracranial Pressure Dizziness Cough
Bronchospasm Chest Pain Pneumothorax Anoxia Infection

14

15 Standardization

16 Acceptable Criteria เริ่มต้นถูกต้อง หายใจเข้าจนสุดแล้วเป่าออกแรงเร็ว
หายใจออกเต็มที่อย่างน้อย 6 วินาทีและมี Plateau Phase 1 วินาที หายใจออกเต็มที่น้อยกว่า 6 วินาทีและมี Plateau Phase 1 วินาที ต้องไม่มีอาการไอ ลมรั่ว เป่าได้ไม่เกิน 8 ครั้ง

17 Reproducible criteria
กราฟที่เป่าได้มากที่สุด 3 กราฟ FVC ต่างกันไม่เกิน 200 ml FEV1 ต่างกันไม่เกิน 200 ml คัดเลือกกราฟที่ดีที่สุดมาแปลผล

18 Reference Equation Healthy Anthropometry Sex Age Height Race

19 Race Black Race White Race Asian Race

20 ค่ามาตรฐานในแต่ละเชื้อชาติ

21 ค่ามาตรฐานในแต่ละเชื้อชาติ

22 ค่ามาตรฐานในแต่ละเชื้อชาติ

23 ค่ามาตรฐานในแต่ละเชื้อชาติ

24 ค่ามาตรฐานในแต่ละเชื้อชาติ

25 Lung volume

26 Diffusion Capacity

27 ค่ามาตรฐานคนไทย PAREMETERS EQUATIONS* R 2 SEE FVC ( L) Male A A H 2 – AH 0.67 0.4341 female A+0.056H A2 –0.0005AH 0.62 0.3238 FEV1 (L) A+0.067H A2 –0.0007AH 0.70 0.3716 A+0.12H A2 – H2 – AH 0.68 0.2759 FEF25-75% (L/S) A+0.207H A2 – H2 –0.0012AH 0.42 0.8828 A+0.272H A H AH 0.46 0.6642 PEF (L/S) A+0.141H A2 –0.001AH 0.44 1.5437 A+0.391H A H AH 0.29 1.1175 FEV1/FVC (%) A+0.829H H AH 0.24 5.3638 A+0.084H+0.002A AH 0.22 4.9857

28 ค่ามาตรฐาน FEV1/FVC >= 70-75% Obstruction
%FVC >= 80 % Restriction %FEV1 >= 80 % Restriction FEF % >= 65 % Small airway Obstruction

29 ต่างประเทศ Reduced FEV1/FVC below 5th percentile of Predicted value
Obstruction

30 ต่างประเทศ TLC below the 5th Percentile of Predicted Value Restriction

31 ต่างประเทศ Both FEV1/FVC, TLC below 5th percentile of Predicted Value
Mix (Obstruction & Restriction)

32

33 ต่างประเทศ

34 ระดับความผิดปกติ FVC (% ค่าคาดคะเน) FEV1 ( % ค่าคาดคะเน) FEV1 / FVC
(%) FEF 25 – 75 % Normal >80 >70* >65 Mild 50 – 65 Moderate 35 – 49 Severe <50 <45 <35

35

36 Normal Flow Volume Loop

37 ลักษณะที่ผิดปกติ

38 คำถาม กรณีค่าที่เป่าได้ผ่านตามเกณฑ์ แต่ไม่ได้ Acceptible Criteria
กรณีเป่าได้ต่ำกว่าเกณฑ์ FEF 25-75% Correction Term %FVC + (70-FEV1/FVC) >80% (Predicted)


ดาวน์โหลด ppt นพ.ศุภชัย เอี่ยมกุลวรพงษ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google