งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Approach to airways disease and smoke related disease ผศ. นพ. วัชรา บุญสวัสดิ์ M.D., Ph.D. ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Approach to airways disease and smoke related disease ผศ. นพ. วัชรา บุญสวัสดิ์ M.D., Ph.D. ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Approach to airways disease and smoke related disease ผศ. นพ. วัชรา บุญสวัสดิ์ M.D., Ph.D. ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2 Obstructive airway disease FLOW Pressure Resistance

3 Reversible FEV1 Δ>15% Irreversible FEV1 Δ <15% ????

4 การตรวจสมรรถภาพปอด (spirometry) Spirometry FEV 1 / FVC <70%

5

6 Peak Flow meter ( เครื่องวัดความเร็วสูงสุด )

7 Bronchodilator Test • เป่าสมรรถภาพปอด หรือ Peak Flow ก่อนและ หลังพ่นยาขยายหลอดลม 15 นาที •FEV1 เพิ่มขึ้นมากกว่า 15 % ถือว่าเป็นโรคหืด •PEFR เพิ่มขึ้นมากกว่า 20% ถือว่าเป็นโรคหืด PEFR =300 L/min •Salbutamol inhaler 2 puff • รอเวลา 15 นาที PEFR =390 L/min PEFR เพิ่มขึ้น =30%

8 Reversible airway obstruction •Cough •Wheeze •Dyspnea

9 Reversible airway obstruction

10 Airway Hyperresponsiveness Stimuli

11 การทดสอบความไวของหลอดลม

12 Methacholine dose response curve PD 20

13 Pathology of asthma •Smooth muscle hypertrophy •Mucosal disruption •Mucus plug •Cells infiltration

14 Bronchospasm Airway hyperresponsive ความรู้เกี่ยวกับโรคหืด Before 1980 Smooth muscle hypertrophy

15

16 Normal Asthma

17 Allergen inhalation challenge Early asthmatic response Late asthmatic response Increase AHR Increase inflammatory cells

18 Bronchospasm Airway hyperresponsive Inflammation ความรู้เกี่ยวกับโรคหืด

19 Change in FEV1 in asthmatic

20 Early intervention with inhaled steroid 2. Agertoft and Pedersen, Respir Med Selroos et al, Chest < > 5 Annual change in % predicted FEV 1 p = 0.02 for correlation Children 2 Adults < > yearsmonths Duration of symptoms Duration of symptoms (years) Maximum increase in PEF (%) p = for correlation

21 Haahtela T et al. N Engl J Med 1994;331:700-5.

22 Airway remodelling •Sub-basement membrane thickening •Smooth muscle hypertrophy and hyperplasia •Mucus metaplasia •Increase vascularity NormalAsthma Epithelium damage

23 Airway remodelling NormalAsthma 1. Persistent airway obstruction 2. Persistent airway hyperresponsiveness

24 Bronchospasm Airway hyperresponsive Remodelling Inflammation ความรู้เกี่ยวกับโรคหืด

25 Changing concept in asthma treatment Airway Hyperresponsiveness Bronchospasm Inflammation Remodelling short-acting b 2 -agonists Inh corticosteroidCombination

26

27 Is it Asthma?  Recurrent episodes of wheezing  Troublesome cough at night  Cough or wheeze after exercise  Cough, wheeze or chest tightness after exposure to airborne allergens or pollutants  Colds “go to the chest” or take more than 10 days to clear

28 Definition of asthma •Airway inflammation •Airway hyperresponsiveness •Reversible airway obstruction •Symptoms (cough, wheeze, dyspnea)

29 Asthma Diagnosis  History and patterns of symptoms  Physical examination  Measurements of lung function

30 เป้าหมายของการรักษาโรค หืด • สามารถควบคุมอาการของโรคให้สงบลง ได้ • ป้องกันไม่ให้โรคกำเริบ • ทำให้สมรรถภาพปอดไกล้เคียงคนปกติ มากที่สุด • ทำให้ผู้ป่วยดำรงชีวิตได้เหมือนคนปกติ • หลีกเลี่ยงผลแทรกซ้อนจากยา • ป้องกันการเสื่อมของสมรรถภาพปอดจน เกิดการอุดกลั้นอย่างถาวร • ป้องกันการเสียชีวิตจากโรคหืด

31 ขั้นตอนการดำเนินการ ในการรักษา 1. ให้ความรู้แก่ผู้ป่วยและญาติ 2. หลีกเลี่ยงสิ่งที่ก่อให้เกิดการหอบ 3. จำแนกความรุนแรงของโรค 4. จัดแผนการรักษาที่เหมาะสม 5. จัดแผนการรักษาเมื่อมีการหอบเฉียบพลัน 6. ให้การดูแลรักษาต่อเนื่อง

32 Pharmacological therapy  Controllers  Inhaled corticosteroids  Inhaled long-acting  2 -agonists  Oral anti-leukotrienes  Oral theophyllines  Relievers  Inhaled fast-acting  2 -agonists

33 Inhaled corticosteroids Beclomethasone BudesonideFluticasone

34 Classification of asthma severity: GINA 1995 Day symptoms Night symptoms PEFR PF variability Intermi ttent <1/wk <2/mo >80% <20% >1/wk >2/mo >80% 20-30% daily >1/wk 60-80% >30% daily frequent <60% >30% Mild persistent Moderate persistent Severe Persistent

35 High dose ICS +other controller B2 agonist prn Level 1 ICS high dose ICS ICS+LABA +other controller Level 2 Level 3 Level 4 ICS+LABA GINA1995 GINA 2002

36 Definition of COPD •COPD is a disease state characterized by airflow limitation that is not fully reversible. •The airflow limitation is usually both progressive and associated with an abnormal inflammatory response of the lungs to noxious particles or gases.

37

38

39

40

41 Diagnosis of COPD GOLD = Global Initiative in Obstructive Lung Disease 2001 Exposure to risk factors Tobacco occupation pollution Symptoms •Cough •Sputum •dyspnea +/- Spirometry post bronchodilator FEV 1 / FVC <70%

42 At-Risk Stage (Stage 0)  No spirometric changes  Chronic symptoms (cough, sputum) Mild (Stage I )  FEV 1 /FVC < 70%  FEV 1 > 80% predicted Moderate (Stage II )  FEV 1 /FVC < 70%  50% < FEV 1 <80% predicted Severe (Stage III ) Very Severe (Stage IV)  30% < FEV 1 <50% predicted  FEV 1 <30% predicted  or presence of respiratory insufficiency or right hart failure GOLD = Global Initiative in Obstructive Lung Disease 2003 GOLD classification of COPD

43 Pathophysiology COPD Airflow obstruction Ventilatory capacity Work of breathing Exercise limitation (Dyspnea) V/Q Mismatching VD/VTPaO2 Ventialatory requirement

44

45 Treatment •Retard the progression of airflow obstructionRetard the progression of airflow obstruction •Minimizing airflow obstructionMinimizing airflow obstruction •Prevent complicationPrevent complication •Optimizing functional capacityOptimizing functional capacity

46 Prevent disease progression

47 Minimizing airflow obstruction Bronchodilators 1.Anticholinergics 2.B2 agonist 3.Theophylline

48 Corticosteroids •Oral •Inhaled

49 Number of exacerbations per year stratified by baseline FEV1 ISOLDE. BMJ2000;320:

50 Corticosteroids

51 GOLD pharmacological treatment Short acting bronchodilator as needed Regular bronchodilator treatment inhaled corticosteroids Oxygen therapy Regular bronchodilator treatment Consider inhaled corticosteroids Regular bronchodilator treatment FEV1>80% FEV % FEV % FEV1 <30%

52 GOLD pharmacological treatment Short acting bronchodilator as needed Regular bronchodilator treatment inhaled corticosteroids Oxygen therapy Regular bronchodilator treatment Consider inhaled corticosteroids Regular bronchodilator treatment FEV1>80% FEV % FEV % FEV1 <30% LABA ICS LABA ICS Oxygen therapy

53 GINA asthma guidelines Short acting bronchodilator as needed ICS Intermittent Moderate persistent Mild persistent Severe persistent LABA ICS LABA ICS prednisolone

54

55

56 จำนวนคนไทยที่สูบบุหรี่ ( อายุ 11 ปี ขึ้นไป ) ปีประชากรคนสูบบุหรี่ ร้อยละ ชายหญิง ,685,9408,629, ,245,80010,377, ,680,30010,406, ,905,60010,230, สำนักงานสถิติแห่งชาติ

57 สารพิษในควันบุหรี่ 6000 ชนิด ทาร์ นิโคติน คาร์บอนมอน๊อกไซด์

58 โรคสำคัญที่เกิดจากการสูบบุหรี่ • โรคหลอดเลือดตีบ • มะเร็ง • ถุงลมปอดโป่งพอง

59 Causes of death related to smoking Causes of deathno.of deathmortality ratio CA lung * CA esophagus,larynx, mouth, toung,lip1147.0* CA bladder902.17* CA prostrate CA liver,gall bladder Hammond EC and Horn. JAMA 1958; 166:1172 N= f/u 44 months

60 Causes of death related to smoking Causes of deathno.of deathmortality ratio Coronary artery disease * Cerebrovascular disease * aortic aneurysm902.72* other vascular diseases274.5* Pneumonia/influenza1243.9* Hammond EC and Horn. JAMA 1958; 166:1172 N= f/u 44 months

61 Number of daily cigarettes and risk for lung cancer UK doctor n =34440Doll R BMJ 1976

62 Carcinogenic substances in cigarette smoke n Polyaromatic hydrocarbon n aromatic amines n aldehydes n inorganic compounds n N-nitrosamines

63 COPD mortality in relation to cigarette smoking British doctor standardized mortality ratio never smoke former smoke current smoke Doll. BMJ 2: ;1976

64

65 n Tobacco use results in true drug dependence n Effective treatment exist n Treatment are cost- effective

66 5A’s for Promoting Smoking Cessation n Ask about tobacco use at every visit n Advice to quit n Assess readiness to quit n Assist cessation by providing evidence-based aids n Arrange follow-up.

67 ASK ADVISEASSESS ASSISTARRANGE Follow-up Never Ex- smoker Commend. Congratulate. Encourage cessation Not ready Current smoker Motivate Prescribe Rxs Repeat advise Monitor compliance Ready to quit

68 Effective Treatments Are Available n Counselling / behavioural support n Pharmacotherapy

69 Counselling Works n Brief supportive advice to quit from doctor is effective n Counselling by other health professionals is effective n Group and individual both effective n The greater the support, the greater the chances of success n Every smoker should be offered at least brief advice

70 Pharmacotherapy Works n First-line pharmacotherapies u Bupropion SR u Nicotine replacement therapy n Second-line pharmacotherapies u Clonidine u Nortriptyline

71 Treating tobacco dependence: Approximate long-term quit rates ‘Cold turkey’  3–7% Brief clinical intervention  10% More intensive counselling  15% Medication (bupropion SR/NRT)  20–30% Medication + counselling  25–35% Source: Fiore MC, et al. Treating Tobacco use and dependence. Clinical Practice Guideline. US DHHS, 2000.

72 Who should receive pharmacotherapy? l All smokers trying to quit except for special circumstances l Special considerations include: - medical contraindications - smoke < 10 cigarettes/day - pregnant/breastfeeding - adolescent smokers

73 Implementation of treatment is unsatisfactory n Smoker insufficiently aware n Treatment is not easily accessible n Reimbursement is limited

74 Conclusions n More than 10 million smokers in Thailand. n Smoking is a major health hazard n Effective treatment for tobacco use is exist but under utilized n we can do better, we must do better!


ดาวน์โหลด ppt Approach to airways disease and smoke related disease ผศ. นพ. วัชรา บุญสวัสดิ์ M.D., Ph.D. ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google