งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรชัย ศรีสุมะ พบ., Ph.D. ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล Flow-Volume Curve Analysis.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรชัย ศรีสุมะ พบ., Ph.D. ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล Flow-Volume Curve Analysis."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรชัย ศรีสุมะ พบ., Ph.D. ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล Flow-Volume Curve Analysis

2 Describe the methods/processes for recording respiratory variables and analyzing a recording to derive respiratory parameters using PowerLab. Understand the relationship of Volume-Time curve and Flow-Volume Curve. Integrate the principles (dynamic compression of airway, equal pressure point) to understand flow rate measurement, and flow-volume curve. Designate the lung volume and flow rate on the curve. Learning Objectives

3 Measurement of Airway Resistance Body plethysmograph: to determine P alv -- ไม่เรียน Closing volume -- ไม่เรียน Determine the decrease in expiratory airflow among population  Forced expiratory spirography --- Lab Nov 1 & today  Flow-volume loop/curve ------- TODAY R = PP V = P B - P alv V V = volume time

4 1. Volume displacement spirometer is used to measure a change in lung volume versus time. The slope or the rate of change of the volume is flow. 2. Direct measurement with a pneumotachometer. Flow Determination

5 Spirometry and Forced Expiration

6 Forced Expiratory Spirogram FEV 1 (Forced expiratory volume in 1 second) FVC (Forced vital capacity) FEV 1 /FVC (Ratio FEV 1 over FVC)  Normal FEV 1 /FVC ~ 0.8 or 80%

7 1. Volume displacement spirometer is used to measure a change in lung volume versus time. The slope or the rate of change of the volume is flow. 2. Direct measurement with a pneumotachometer. The volume is then calculated as the integral of flow: V = ∫ V dt Flow Determination

8

9 Forced Expiration Maneuver ให้อาสาสมัครยืนและหายใจผ่าน mouthpiece พร้อมที่จะ เป่า หายใจเข้าสุด ปริมาตรปอดอยู่ที่ TLC ให้ปริมาตรปอดค้างอยู่ที่ TLC ประมาณ 1 วินาที เป่าหายใจออก อย่างเร็วที่สุด และแรงที่สุด เค้นอากาศออก จากปอดให้มากและนานที่สุด ปริมาตรปอดอยู่ที่ RV

10 หายใจปกติ หายใจเข้าเต็มที่ ตามด้วยหายใจออกธรรมดา หายใจออกเต็มที่ ตามด้วยหายใจเข้าธรรมดา หายใจเข้าเต็มที่ ตามด้วยหายใจออกเต็มที่ หายใจเข้าลึก ( ไม่สุด ) และหายใจออกเต็มที่ หายใจเข้าลึกขึ้นไปอีก ( ไม่สุด ) และหายใจออกเต็มที่ Forced expiration หายใจเข้าเต็มที่ ค้างไว้ 1 วินาที แล้ว หายใจออกอย่างเร็ว แรง และเค้นออกให้สุด หายใจเข้าลึก และไอออกมาเป็นชุด การทดลองในวันนี้


ดาวน์โหลด ppt สรชัย ศรีสุมะ พบ., Ph.D. ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล Flow-Volume Curve Analysis.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google