งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Flow-Volume Curve Analysis

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Flow-Volume Curve Analysis"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Flow-Volume Curve Analysis
สรชัย ศรีสุมะ พบ., Ph.D. ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

2 Learning Objectives Describe the methods/processes for recording respiratory variables and analyzing a recording to derive respiratory parameters using PowerLab. Understand the relationship of Volume-Time curve and Flow-Volume Curve. Integrate the principles (dynamic compression of airway, equal pressure point) to understand flow rate measurement, and flow-volume curve. Designate the lung volume and flow rate on the curve.

3 Measurement of Airway Resistance
Body plethysmograph: to determine Palv -- ไม่เรียน Closing volume -- ไม่เรียน Determine the decrease in expiratory airflow among population Forced expiratory spirography --- Lab Nov 1 & today Flow-volume loop/curve TODAY P PB - Palv R = = V V V = volume time

4 Flow Determination Volume displacement spirometer is used to measure a change in lung volume versus time. The slope or the rate of change of the volume is flow. Direct measurement with a pneumotachometer.

5 Spirometry and Forced Expiration

6 Forced Expiratory Spirogram
FEV1 (Forced expiratory volume in 1 second) FVC (Forced vital capacity) FEV1/FVC (Ratio FEV1 over FVC) Normal FEV1/FVC ~ 0.8 or 80%

7 Flow Determination Volume displacement spirometer is used to measure a change in lung volume versus time. The slope or the rate of change of the volume is flow. Direct measurement with a pneumotachometer. The volume is then calculated as the integral of flow: V = ∫ V dt

8

9 Forced Expiration Maneuver
ให้อาสาสมัครยืนและหายใจผ่าน mouthpiece พร้อมที่จะเป่า หายใจเข้าสุด ปริมาตรปอดอยู่ที่ TLC ให้ปริมาตรปอดค้างอยู่ที่ TLC ประมาณ 1 วินาที เป่าหายใจออก อย่างเร็วที่สุด และแรงที่สุด เค้นอากาศออกจากปอดให้มากและนานที่สุด ปริมาตรปอดอยู่ที่ RV

10 การทดลองในวันนี้ หายใจปกติ หายใจเข้าเต็มที่ ตามด้วยหายใจออกธรรมดา
หายใจออกเต็มที่ ตามด้วยหายใจเข้าธรรมดา หายใจเข้าเต็มที่ ตามด้วยหายใจออกเต็มที่ หายใจเข้าลึก (ไม่สุด) และหายใจออกเต็มที่ หายใจเข้าลึกขึ้นไปอีก (ไม่สุด) และหายใจออกเต็มที่ Forced expiration หายใจเข้าเต็มที่ ค้างไว้ 1 วินาที แล้วหายใจออกอย่างเร็ว แรง และเค้นออกให้สุด หายใจเข้าลึก และไอออกมาเป็นชุด


ดาวน์โหลด ppt Flow-Volume Curve Analysis

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google