งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครื่องมือที่ใช้ ในการวัดผล พุทธิพิสัย แบบทดสอบ จิตพิสัย แบบสอบถาม แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ ทักษะพิสัย แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ แบบทดสอบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครื่องมือที่ใช้ ในการวัดผล พุทธิพิสัย แบบทดสอบ จิตพิสัย แบบสอบถาม แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ ทักษะพิสัย แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ แบบทดสอบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เครื่องมือที่ใช้ ในการวัดผล พุทธิพิสัย แบบทดสอบ จิตพิสัย แบบสอบถาม แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ ทักษะพิสัย แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ แบบทดสอบ

2 ปรนัย อัตนัย จำกัดคำตอบ ไม่จำกัดคำตอบ เลือกตอบ จับคู่ เติมคำ ถูกผิด

3 แบบสอบถาม ปลายปิด ตรวจสอบรายการ มาตราส่วนประมาณค่า ปลายเปิด ปลายปิด ปลายเปิด - ตัวเลข - กราฟ - ภาพ

4 แบบ สัมภาษณ์ แบบมีโครงสร้าง แบบไม่มีโครงสร้าง

5 แบบสังเกต แบบมีส่วนร่วม แบบไม่มีส่วนร่วม

6 คุณภาพเครื่องมือ รายข้อ รายฉบับ ความเที่ยงตรง ค่าความยาก ค่าอำนาจจำแนก แบบทดสอบ แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม แบบสังเกต ความเที่ยงตรง ความเชื่อมั่น

7 คะแนนและความหมายของคะแนน นางสาวป๊อบ ได้คะแนนวิชาวิจัย 30 คะแนน นางสาวตุ๊กตา ได้คะแนนวิชาวัดผล 30 คะแนน 1.1. 2.2. นางสาวป๊อบ ได้คะแนนวิชาวัดผล 30 คะแนน นางสาวตุ๊กตา ได้คะแนนวิชาวัดผล 20 คะแนน จาก 2 กรณีดังกล่าว ท่านคิดว่า นักศึกษา ทั้ง 2 คน เก่งเท่ากันหรือไม่ ถ้าไม่เท่าใครเก่งกว่ากัน

8 1234 เก่ง 17 อ่อน 10 PRPR (17+10 )/38 = 0.7 (10- 0)/10 =1

9 ข้อสอ บ 1234 1 +10 2 0 0 345345 +1 0 +! +1 +1 +1 0


ดาวน์โหลด ppt เครื่องมือที่ใช้ ในการวัดผล พุทธิพิสัย แบบทดสอบ จิตพิสัย แบบสอบถาม แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ ทักษะพิสัย แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ แบบทดสอบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google