งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบสอบถาม แบบทดสอบ แบบสัมภาษณ์ จิตพิสัย พุทธิพิสัย เครื่องมือที่ใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบสอบถาม แบบทดสอบ แบบสัมภาษณ์ จิตพิสัย พุทธิพิสัย เครื่องมือที่ใช้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบสอบถาม แบบทดสอบ แบบสัมภาษณ์ จิตพิสัย พุทธิพิสัย เครื่องมือที่ใช้ ในการวัดผล แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ แบบทดสอบ ทักษะพิสัย แบบสังเกต

2 แบบทดสอบ เลือกตอบ จับคู่ ปรนัย ถูกผิด เติมคำ ไม่จำกัดคำตอบ อัตนัย

3 แบบสอบถาม ปลายปิด มาตราส่วนประมาณค่า ตรวจสอบรายการ - ตัวเลข - กราฟ
- ภาพ แบบสอบถาม ปลายเปิด ปลายปิด ปลายเปิด

4 แบบไม่มีโครงสร้าง แบบมีโครงสร้าง แบบสัมภาษณ์

5 แบบสังเกต แบบมีส่วนร่วม แบบไม่มีส่วนร่วม

6 คุณภาพเครื่องมือ รายฉบับ รายข้อ ความเชื่อมั่น ความเที่ยงตรง แบบสอบถาม
แบบสังเกต ความเชื่อมั่น แบบสัมภาษณ์ ความเที่ยงตรง ค่าความยาก ค่าอำนาจจำแนก แบบทดสอบ

7 คะแนนและความหมายของคะแนน
นางสาวป๊อบ ได้คะแนนวิชาวิจัย 30 คะแนน นางสาวตุ๊กตา ได้คะแนนวิชาวัดผล 30 คะแนน 1. 2. นางสาวป๊อบ ได้คะแนนวิชาวัดผล 30 คะแนน นางสาวตุ๊กตา ได้คะแนนวิชาวัดผล 20 คะแนน จาก 2 กรณีดังกล่าว ท่านคิดว่า นักศึกษาทั้ง 2 คน เก่งเท่ากันหรือไม่ ถ้าไม่เท่าใครเก่งกว่ากัน

8 1 2 3 4 เก่ง 17 อ่อน 10 P R (17+10)/38 = 0.7 (10-0)/10 =1

9 ข้อสอบ 1 2 3 4 +1 -1 5 +!


ดาวน์โหลด ppt แบบสอบถาม แบบทดสอบ แบบสัมภาษณ์ จิตพิสัย พุทธิพิสัย เครื่องมือที่ใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google