งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสอบถาม อ.สมพงษ์ พันธุรัตน์. ข้อดี ผู้ตอบมีเวลาไตร่ตรอง และสามารถย้อนกลับมาตอบคำถาม ช่วงต้นๆ ที่ไม่เข้าใจหรือยังคิดไม่ออกในตอนแรกได้ สามารถจัดส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสอบถาม อ.สมพงษ์ พันธุรัตน์. ข้อดี ผู้ตอบมีเวลาไตร่ตรอง และสามารถย้อนกลับมาตอบคำถาม ช่วงต้นๆ ที่ไม่เข้าใจหรือยังคิดไม่ออกในตอนแรกได้ สามารถจัดส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสอบถาม อ.สมพงษ์ พันธุรัตน์

2 ข้อดี ผู้ตอบมีเวลาไตร่ตรอง และสามารถย้อนกลับมาตอบคำถาม ช่วงต้นๆ ที่ไม่เข้าใจหรือยังคิดไม่ออกในตอนแรกได้ สามารถจัดส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ได้ ซึ่งเป็นการ ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ถ้าข้อคำถามชัดเจน ไม่กำกวม ทุกคนจะตีความไปใน ทิศทางเดียวกัน เป็นการวัดในมาตรฐานเดียวกัน ผู้ตอบจะมีความเชื่อมั่นว่า คำตอบของตนจะเป็นความลับ มากกว่าการสัมภาษณ์หรือการสังเกต เพราะไม่มีการระบุตัว บุคคลผู้ตอบในแต่ละแบบสอบถามนั้น

3 ข้อเสีย โดยธรรมชาติของแบบสอบถาม เป็นการเก็บข้อมูล ที่ไม่ยืดหยุ่น เจาะลึกในรายละเอียดไม่ได้ ข้อจำกัดด้านเวลา ถ้าการจอบแบบสอบถามยาวเกิน กว่า 25 นาที มักจะไม่ค่อยได้รับความร่วมมือจาก ผู้ตอบ ในกรณีที่ผู้ตอบไม่เข้าใจ เขาจะไม่สื่อสารกลับมา ให้ผู้ทำการวิจัยทราบ และจะตอบไปตามที่เข้าใจใน ขณะนั้น

4 ประเภทของแบบสอบถาม แบบสอบถามที่ไม่มี โครงสร้าง หรือปลายเปิด (Unstructured Questionaire or Open- ended Form) แบบสอบถามที่มีโครงสร้าง หรือปลายปิด (Structured Questionaire or Close- ended Form)

5 แบบสอบถามที่ไม่มีโครงสร้าง หรือปลายเปิด เป็นแบบสอบถามที่เปิดโอกาสให้ผู้ตอบ สามารถ ตอบได้อย่างเสรีตามความพอใจ แบบสอบถามชนิดนี้ไม่ได้กำหนดคำตอบไว้ จึงตอบ ยาก และต้องใช้เวลาในการตอบมาก เนื่องจาก ผู้ตอบจะต้องคิดวิเคราะห์อย่างกว้างขวางเพื่อตอบ คำถาม นำแบบสอบถามประเภทนี้ไปใช้ควบคู่กับ แบบสอบถามอื่นๆ ผู้ตอบส่วนใหญ่จะข้ามไปไม่ ตอบคำถามประเภทนี้ หรือไม่ก็ตอบเพียงเล็กน้อย เท่านั้น

6 แบบสอบถามที่มีโครงสร้าง หรือปลายปิด เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยกำหนดคำถามโดยมีจุดมุ่งหมาย แน่นอนอยู่ในใจ และจัดเตรียมคำตอบไว้ล่วงหน้าแล้ว ฉะนั้น แบบสอบถามประเภทนี้จึงประกอบด้วยข้อคำถาม และตัวเลือก (คำตอบ) โดยมักจะให้ผู้ตอบตอบโดยใช้ เครื่องหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น เครื่องหมายถูก เครื่องหมายผิด หรือเขียนวงกลม ล้อมรอบคำตอบที่ต้องการ ซึ่งกำหนดไว้ตายตัวแล้ว แบบสอบถามประเภทนี้สร้างยาก และต้องใช้เวลาในการ สร้างมากกว่าแบบสอบถามแบบปลายเปิด ผู้ตอบสามารถตอบได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว และข้อมูลที่ ได้รับจากแบบสอบถามนี้สามารถนำไปวิเคราะห์และแปล ผลได้ง่าย

7 แบบสำรวจ (Check-list) แบบให้เลือกตอบ เพียงอย่างใดอย่าง หนึ่งในสองอย่าง แบบที่มีหลาย คำตอบให้เลือกเพียง คำตอบเดียว แบบมีหลายคำตอบ และให้โอกาสผู้ตอบ เลือกได้หลาย คำตอบ เพศ[ ] ชาย [ ] หญิง อาชีพ [ ] รับราชการ [ ] รับจ้าง [ ] ค้าขาย [ ] เกษตรกร อาชีพ [ ] รับราชการ [ ] รับจ้าง [ ] ค้าขาย [ ] เกษตรกร ท่านรับข่าวสารจากทางใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1) [ ] หนังสือพิมพ์ [ ] วิทยุ [ ] โทรทัศน์ [ ] อินเตอร์เน็ท ท่านรับข่าวสารจากทางใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1) [ ] หนังสือพิมพ์ [ ] วิทยุ [ ] โทรทัศน์ [ ] อินเตอร์เน็ท

8 แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) เป็นแบบที่ให้เลือกตอบตามน้ำหนัก ความสำคัญเปรียบเทียบกัน โดยมุ่งให้ ผู้ตอบประเมินข้อความที่ระบุไว้ออกมา เป็นระดับ มาตราส่วนประมาณค่าอาจจะมี ระดับเป็นช่วงต่างๆ เช่น 3, 4, 5, 7, 9, หรือ 11 ช่วงก็ได้

9 แบบจัดอันดับความสำคัญ เป็นแบบที่ให้ ผู้ตอบเลือก เรียงลำดับ ความสำคัญโดย เรียงตาม ความสำคัญจาก มากไปหาน้อย หรือจากน้อยไป หามาก ขึ้นอยู่ กับความรู้สึก หรือความ คิดเห็นของ ผู้ตอบ

10

11 องค์ประกอบและ วัตถุประสงค์ของ คำถาม การสอบถามข้อเท็จจริง (Factual) เช่น ภูมิหลัง ของผู้ตอบ เพศ อายุ การศึกษา ฯลฯ แม้จะง่าย และสะดวกกว่าวิธีอื่นๆ แต่ในบางสถานการณ์อาจ ต้องใช้การสังเกตร่วมด้วย ในกรณีที่กลุ่ม ตัวอย่างอาจจำผิด หรือไม่แน่ใจ โดยเฉพาะเรื่อง ที่เกิดขึ้นนานแล้ว เช่นถามเรื่องในอดีต เป็นต้น ตัวอย่างของคำถามข้อเท็จจริง ได้แก่ ท่านเคย บริจาคการกุศลหรือไม่ ท่านเคยไปใช้สิทธิ เลือกตั้งหรือไม่ ท่านอายุเท่าไหร่ ท่านเป็น เจ้าของบ้านหลังนี้ ท่านมีรถยนต์หรือไม่ ฯลฯ

12 องค์ประกอบและ วัตถุประสงค์ของ คำถาม การสอบถามความคิดเห็น (Opinion) เป็นการถาม เพื่อศึกษาปฏิกิริยาต่างๆ หรือทัศนคติของผู้นั้น เช่น ถามว่าการพนันเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิต ของคนไทย คำตอบก็ได้แก่ ใช่ หรือ ไม่ใช่, เห็น ด้วย หรือไม่เห็นด้วย ฯลฯ

13 องค์ประกอบและ วัตถุประสงค์ของ คำถาม การสอบถามเหตุผล (Interpretative) เป็นการถามเพื่อ ต้องการค้นหาสาเหตุหรือต้นเหตุ เพื่อประเมินความคิดเห็น ความปรารถนา ตลอดจนสิ่งจูงใจต่างๆ ส่วนใหญ่คำถามจะเริ่มต้นว่า "ทำไม" หรือ "เหตุใด" การสอบถามลักษณะนี้ ผู้วิจัยต้องใช้ความระมัดระวังในการ ตั้งคำถาม เพราะส่วนใหญ่โอกาสที่ผู้ตอบจะตอบว่า "ไม่ทราบ" เช่น ควรจะมีการเกณฑ์ทหารหรือไม่ ทำไมท่าน จึงใช้บริการธนาคารนี้ ฯลฯ

14 องค์ประกอบและ วัตถุประสงค์ของ คำถาม การสอบถามความรู้ (Knowledge) เป็นการถามเพื่อ วัดความรู้ของผู้นั้นว่ามีมากน้อยเพียงใด รู้อย่างไร เช่น ถามว่า "ปัจจุบันวุฒิสมาชิกต้องมาจากการ เลือกตั้ง" "การต้มน้ำให้เดือดก่อนนำมาบริโภคช่วย ป้องกันโรคท้องร่วง" "โรคเอดส์ติดต่อกันได้จาก การมีเพศสัมพันธ์" ฯลฯ


ดาวน์โหลด ppt การสอบถาม อ.สมพงษ์ พันธุรัตน์. ข้อดี ผู้ตอบมีเวลาไตร่ตรอง และสามารถย้อนกลับมาตอบคำถาม ช่วงต้นๆ ที่ไม่เข้าใจหรือยังคิดไม่ออกในตอนแรกได้ สามารถจัดส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google