งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สาชาวิชาการวัด ประเมิน และวิจัยทางการศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สาชาวิชาการวัด ประเมิน และวิจัยทางการศึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สาชาวิชาการวัด ประเมิน และวิจัยทางการศึกษา
การออกแบบข้อสอบ โดย..น.ส.รัชสุภา การักษ์ สาชาวิชาการวัด ประเมิน และวิจัยทางการศึกษา คณุครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

2 2. เลือกเมนูหมวดคำถามก่อน เพื่อจัดระเบียบข้อสอบให้เป็นหมวดหมู่
1. เลือกเมนูจัดการ 2. เลือกเมนูหมวดคำถามก่อน เพื่อจัดระเบียบข้อสอบให้เป็นหมวดหมู่

3 4. กรณีที่ต้องการแก้ไขชื่อหมวดคำถามที่มีอยู่แล้ว
3. เลือกเมนูเพิ่มหมวด 4. กรณีที่ต้องการแก้ไขชื่อหมวดคำถามที่มีอยู่แล้ว ก็เลือกแก้ไข

4 5. กรอกชื่อหมวดคำถามตามที่ต้องการ
6. กดบันทึก

5 1. เลือกรูปแบบข้อสอบตามที่ต้องการ 2. เลือกสร้างรูปแบบข้อสอบ
ขั้นต่อไปเลือกคลังคำถาม เพื่อออกแบบข้อสอบชนิดต่าง ๆ ตามที่ต้องการ 2. เลือกสร้างรูปแบบข้อสอบ

6 กรณีเลือกข้อสอบแบบถูก-ผิด
1. เลือกหมวดคำถาม เพื่อให้ข้อสอบข้อนี้อยู่ในหมวดคำถามใด 2. กรอกประโยคคำถาม 3. คลิกคำตอบของคำถามนี้ว่าถูกหรือผิด

7 กรณีเลือกข้อสอบแบบจับคู่
1. เลือกหมวดคำถาม เพื่อให้ข้อสอบข้อนี้อยู่ในหมวดคำถามใด 2. กรอกประโยคคำถามในแต่ละข้อ 3. คลิกคำตอบของคำถามนี้

8 4. กรอกคำตอบที่ต้องการให้จับคู่ 5. จากนั้นเลือกบันทึกข้อสอบ

9 กรณีเลือกข้อสอบแบบปรนัย 1. เลือกหมวดคำถาม
เพื่อให้ข้อสอบข้อนี้อยู่ในหมวดคำถามใด 2. กรอกประโยคคำถามในแต่ละข้อ 3. กรอกคำตอบในแต่ละตัวเลือก 4. เลือกในตัวเลือกที่เป็นคำตอบที่ถูกต้อง

10 กรณีเลือกข้อสอบแบบปรนัย (ต่อ) 5. จากนั้นเลือกบันทึกข้อสอบ

11 2. กรอกรายละเอียด ข้อกำหนดของแบบทดสอบ
เมื่อสร้างหมวดคำถาม และคลังคำถามเรียบร้อยแล้ว เราก็มามาสร้างแบบทดสอบ ดังนี้ 1. กรอกชื่อแบบทดสอบ 2. กรอกรายละเอียด ข้อกำหนดของแบบทดสอบ 3. กำหนดระยะเวลาเริ่มต้น-สิ้นสุดการให้นักเรียนทำข้อสอบ 4. บันทึกแบบทดสอบ

12 3. เลือกชื่อแบบทดสอบที่ต้องการให้นักเรียนทดสอบ
1. เลือกเมนูจัดการ 2. เลือกเมนูแบบสอบถาม 3. เลือกชื่อแบบทดสอบที่ต้องการให้นักเรียนทดสอบ หลังจากสร้างแบบทดสอบเสร็จสิ้นแล้ว ต้องการเอาคำถามใส่ในแบบทดสอบ ดังนี้ 4. เลือกคำถามที่จะนำมาใส่ในแบบทดสอบนี้

13 5. เลือกเมนูเพิ่มคำถามจะปรากฎคำถามที่มีในคลังคำถาม
6. เลือกคำถามที่ต้องการให้มีในแบบทดสอบ พร้อมทั้งกำหนดคะแนนในแต่ละข้อคำถาม ..แค่นี้เราก็จะได้แบบทดสอบแล้วค่ะ... โดยนักเรียนสามารถดูได้จากประกาศ หรือในหัวข้อแบบทดสอบ..จะมีเครื่องหมาย  แสดงว่ามีแบบทดสอบที่ต้องทำค่ะ.. 7. เลือกปรับปรุง

14


ดาวน์โหลด ppt สาชาวิชาการวัด ประเมิน และวิจัยทางการศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google