งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดำเนินงาน โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า จังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดำเนินงาน โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า จังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ 2553."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดำเนินงาน โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า จังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ 2553

2 ความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพ (National Coverage) ณ เดือน พฤษภาคม 2553 หมายเหตุ จน.ประชากรที่อาศัยอยู่จริงในจังหวัด 1,075,657 คน มีหลักประกันสุขภาพ 1,066,325 คน ( 99.13 %) 99.13%

3 แนวทางการจัดสรรงบเหมาจ่ายรายหัว จ.ชัยภูมิ ปี 2553 (อัตรา : ประชากร = 2,401.33) แนวทางการจัดสรรงบเหมาจ่ายรายหัว จ.ชัยภูมิ ปี 2553 (อัตรา : ประชากร = 2,401.33) คงเหลือ 696,218,470 บาท ยอดจัดสรรทั้งปี 2553 หลังหักเงินเดือน 861,278,828 บาท (1,029 บาท/บัตร) งบ OP/PP Exp./IP/OP&IP รพช.เงื่อนไขพิเศษ IPนอกเขต = 12,923,006 บาท หักเงินกันระดับจังหวัด 10% = 77,357,608 บาท คงเหลือ 773,576,078 บาท OP = 326,875,049 บาท PP Exp. = 47,965,929 บาท จัดสรรให้ CUPก่อน IP ในเขต = 321,377,492 บาท หมายเหตุ1. งบ IP นอกเขต และงบ OP&IP รพช.เงื่อนไขพิเศษ ไม่หักเงินเดือนและเงินกันระดับจังหวัด 2. ยอดจัดสรรนี้ไม่รวมงบ PP Area Base OP&IP รพช.เงื่อนไขพิเศษ = 70,097,346 บาท หักไว้ ส่วนกลาง ค่าวัคซีนพิษสุนัขบ้า = 4,682,398 บาท

4 แผนการจัดสรร (100%) ผลการจัดสรร 3 งวด เงินกันระดับ จังหวัด 77.4 ล้านบาท58.0 ล้านบาท75% หน่วยบริการ- คู่สัญญหลัก 779.2 ล้านบาท626.9 ล้านบาท80% รวม 856.6 ล้านบาท684.9 ล้านบาท หมายเหตุจังหวัดชัยภูมิได้รับจัดสรรทั้งหมด จำนวน 861.3 ล้านบาท หักค่าวัคซีนพิษสุนัขบ้าไว้ส่วนกลาง จำนวน 4.7 ล้านบาท คงเหลือได้รับจริง จำนวน 856.6 ล้านบาท แผน/ผลการจัดสรรงบเหมาจ่ายรายหัว(ล่วงหน้า) จังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ 2553 หน่วย : ล้านบาท

5 งบส่งเสริมสุขภาพป้องกัน โรค จ. ชัยภูมิ ปีงบประมาณ 2553 PP. Area Based (35,440,762.50) PP.Express Demand (47,965,929 ) ระดับจังหวัด (14,645,775) ระดับอำเภอ (15,622,160 ) จัดสรรให้ CUP 15 แห่ง ตามงบเหมาจ่ายรายหัว จัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 142 แห่ง จัดสรรให้ CUP 15 แห่ง ระดับอำเภอ (15,622,160 ) จัดสรรให้ CUP 15 แห่ง ระดับจังหวัด (14,645,775) ระดับอำเภอ (15,622,160 ) จัดสรรให้ CUP 15 แห่ง ระดับจังหวัด (14,645,775) ระดับอำเภอ (15,622,160 ) จัดสรรให้ CUP 15 แห่ง ระดับจังหวัด (14,645,775) ระดับอำเภอ (15,622,160 ) จัดสรรให้ CUP 15 แห่ง ระดับจังหวัด (14,645,775) ระดับอำเภอ (15,622,160 ) จัดสรรให้ CUP 15 แห่ง PP. Area Based (35,440,762.50) ระดับจังหวัด (14,645,775) ระดับอำเภอ (15,622,160 ) จัดสรรให้ CUP 15 แห่ง PP. Area Based (35,440,762.50) ระดับจังหวัด (14,645,775) ระดับอำเภอ (15,622,160 ) PP. Area Based (35,440,762.50) ระดับจังหวัด (14,645,775) ระดับอำเภอ (15,622,160 ) งบส่งเสริมสุขภาพป้องกัน โรค จ. ชัยภูมิ ปีงบประมาณ 2553 PP. Area Based (35,440,762.50) ระดับจังหวัด (14,645,775) ระดับอำเภอ (15,622,160 ) งบส่งเสริมสุขภาพป้องกัน โรค จ. ชัยภูมิ ปีงบประมาณ 2553 PP. Area Based (35,440,762.50) ระดับจังหวัด (14,645,775) ระดับอำเภอ (15,622,160 ) PP.Express Demand (47,965,929 ) งบส่งเสริมสุขภาพป้องกัน โรค จ. ชัยภูมิ ปีงบประมาณ 2553 PP. Area Based (35,440,762.50) ระดับจังหวัด (14,645,775) ระดับอำเภอ (15,622,160 ) จัดสรรให้ CUP 15 แห่ง ตามงบเหมาจ่ายรายหัว PP.Express Demand (47,965,929 ) งบส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค จ.ชัยภูมิ ปีงบประมาณ 2553 PP. กองทุนตำบล (39,055,400) PP. Area Based (30,267,935) ระดับจังหวัด (14,645,775) ระดับอำเภอ (15,622,160 ) จัดสรรให้ CUP 15 แห่ง จัดสรรให้สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัด ชัยภูมิ

6 สถานการณ์การเงินการคลังสาธารณสุข ภาพรวมจังหวัดชัยภูมิ แหล่งข้อมูล : http://hfo.cfo.in.th/ (ข้อมูล ณ เดือน เมษายน 2553) http://hfo.cfo.in.th/ Current Ratio = 1.70 (เกณฑ์ ≥ 1.5 เท่า) Quick Ratio = 1.54 (เกณฑ์ ≥ 1.0 เท่า) Cash Ratio = 4.40 (เกณฑ์ ≥ 0.8 เท่า) ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเก็บลูกหนี้ค่ารักษา NON UC = 83 วัน (เกณฑ์ ≤ 90 วัน) ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการชำระเจ้าหนี้การค้า = 85 วัน (เกณฑ์ ≤ 90 วัน) อัตรากำไรสุทธิ = 5.43 (เกณฑ์ ≥ 0.0 %) ต้นทุนดำเนินการต่อหน่วย IPD = 11,010 บาท สถานการณ์การเงินการคลังฯ ภาพรวมจังหวัดชัยภูมิ อยู่ในเกณฑ์ปกติ

7 QR ≥ 1 CR ≥ 1.5 Cash ≥ 0.8

8 การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น จังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ 2553 ผลการดำเนินงานกองทุน ฯ ปีงบประมาณ 2553 1. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกองทุนฯ โดยมี กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บริหารของ อปท. และ หน.สอ./ศสช./รพ.สต. ทุกแห่ง 2. ประชุมจัดทำ(ร่าง)กรอบการติดตามการดำเนินงานของ กองทุนฯ 3. ประชุมวิทยากรระดับจังหวัด เพื่อพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ และการออกติดตามการดำเนินงานฯ 4. ออกติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนฯ 5. ให้คำปรึกษา/แนะนำ แก่ภาคท้องถิ่น ภาคประชาชน และ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

9 ปัญหาและข้อจำกัดในการดำเนินงานฯ 1. คณะกรรมการกองทุนระดับผู้บริหารบางแห่งยังไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ 2. การจัดทำแผนงาน/โครงการ ส่วนใหญ่กำหนดมาจากเจ้าหน้าที่ (สาธารณสุข/ท้องถิ่น) ไม่ได้มาจากแผนสุขภาพชุมชน/การทำ ประชาคม/สภาพปัญหาของพื้นที่ 3. การจัดประชุมของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ยังไม่ชัดเจน 4. การใช้จ่ายเงินบางแห่งยังไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน กองทุนฯ 5. การบันทึกรายงานการเงินและกิจกรรมในระบบออนไลน์ กองทุนบาง แห่งไม่สามารถเข้าระบบ Internet ได้ และบางแห่งมีการเปลี่ยน จนท.ผู้รับผิดชอบงาน จึงทำให้งานหยุดชะงัก การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น จังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ 2553

10 ผลงานด้านการรักษาพยาบาล เปรียบเทียบ ปี 2549-2553 (ตค.52-พค.53)

11 ผลงานด้านการให้บริการรักษาพยาบาล ผู้ป่วยนอก ปี 2549-2553 ปี งบประมาณ สอ.รพช.รพศ. รวม จำนวนร้อยละจำนวนร้อยละจำนวนร้อยละ 25491,182,89243.421,206,85744.30334,36612.272,724,115 25501,228,31242.461,309,03145.25355,32712.282,892,670 25511,428,43844.641,395,32043.61376,07511.753,199,833 25521, 381,57642.301,483,29845.42400,99012.283,265,864 2553 (ตค.52– พค.53) 969,8 05 44.27960,51243.84260,44811.892,190,765

12 ผลงานด้านการให้บริการรักษาพยาบาล ผู้ป่วยใน ปี 2549-2553 ปี งบประมาณ รพช.รพศ. รวม จำนวนร้อยละจำนวนร้อยละ 254968,94066.6734,45733.33103,397 255068,00864.6337,21235.37105,220 255169,71363.5040,07036.50109,783 255268,63061.9042,24738.10110,877 2553 (ตค.52- พค.53) 43,79261.7727,10238.2370,894

13 หน่วย : เรื่อง


ดาวน์โหลด ppt การดำเนินงาน โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า จังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google