งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพ (National Coverage) ณ เดือนมกราคม 2552

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพ (National Coverage) ณ เดือนมกราคม 2552"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการดำเนินงาน โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า จังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ 2552

2 ความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพ (National Coverage) ณ เดือนมกราคม 2552
98.85% หมายเหตุ จน.ประชากรที่อาศัยอยู่จริงในจังหวัด 1,081,427 คน มีหลักประกันสุขภาพ 1,068,969 คน ( %)

3 แนวโน้มจำนวนความครอบคลุม ผู้ลงทะเบียนสิทธิบัตรทอง
(ตค.51 - มค.52) (98.53%) (98.00%) (98.76%) (98.04%)

4 แนวโน้มจำนวนค่าว่างคงเหลือ
(ตค.51 – มค.52) (2.00%) (1.96%) (1.47%) (1.24%)

5 แนวโน้มจำนวนบุคคลรอพิสูจน์
(ตค.51 – มค.52) (3.23%) (2.55%) (3.35%) (2.52%)

6 ปัญหา/ข้อจำกัดในการลงทะเบียนสิทธิ
การสำรวจค่าว่าง เป็นคนเดิมที่มีการสำรวจไปแล้วแต่ไม่สามารถลงทะเบียนสิทธิได้ หรือไม่สามารถจำหน่ายออกจากค่าว่างได้ เช่น มาเกิดในทะเบียนบ้านกลาง รพ. แล้วก็ไม่มีการแจ้งย้ายออก หรือเป็นคนที่ชื่อในทะเบียนบ้านแต่ตามตัวไม่พบ หากลงทะเบียนสิทธิให้ ก็จะมีปัญหาลงสิทธิพลการตามมา Survey ประกันสังคม ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ ส่งผลให้มีการเลิกจ้างงาน ทำให้ประชาชนหมดสิทธิประกันสังคมหรืออาจเป็นผู้ไม่มีสิทธิใดๆ(สิทธิว่าง) ทำให้ค่าว่างสูงขึ้น จากการดำเนินการที่ผ่านมาพบปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงานโครงการหลาย ๆ ส่วนด้วยกัน คือ Survey หรือ การสำรวจข้อมูล บางครั้งมีข้อมูลที่ไม่สามารถนำมาลงทะเบียนได้ค้างอยู่ในระบบค่าว่าง และมีการนำมาสำรวจใหม่เรื่อย ๆ ทำให้เจ้าหน้าที่ระดับพื้นที่บางส่วนไม่เข้าใจ ว่าเป็นการสำรวจซ้ำซ้อน และไม่ดำเนินการสำรวจอีก และจำหน่ายข้อมูลนั้นไปไว้ที่รอพิสูจน์สถานะ เพื่อจะไม่ต้องนำข้อมูลกลับมาสำรวจใหม่ ข้อมูลประกันสังคม มีปัญหาค่อนข้างเยอะในเขตพื้นที่ที่มีโรงงานเยอะ ๆ เช่น แก้งคร้อ ภูเขียว คอนสวรรค์ ทำให้ค่าว่างมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และผู้ปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ ติดตามปรับปรุงข้อมูลไม่ทันทำให้ และเหนื่อยล้าในการติดตามข้อมูลดังกล่าว Management หรือ ระบบบริหารจัดการข้อมูล จากระบบงานลงทะเบียนที่ต้องคอยติดตามข้อมูล และบริการรับคำร้อง ลงทะเบียนสิทธิ สำรวจข้อมูล อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบ ทำให้ระบบไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ทันท่วงที ต้องอาศัยระยะเวลาอีกสักระยะเพื่อปรับตัว หน่วยลงทะเบียน มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานลงทะเบียนใหม่ ยังมีบางส่วนต้องศึกษาและทำความเข้าใจ Manage. จังหวัดร่วมกับ สปสช. (นม.) จัดเวที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการค่าว่าง ระหว่างจังหวัด และผู้ปฏิบัติระดับอำเภอ ร่วมกันหาแนวทางจัดการค่าว่าง ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ การแก้ไขปัญหา

7 การบริหารงบประมาณ กองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า จังหวัดชัยภูมิ ปี 2552

8 แนวทางการจัดสรรงบเหมาจ่ายรายหัว จ.ชัยภูมิ ปี 2552
(อัตรา : ประชากร = 2,202) ยอดจัดสรรทั้งปี 2552 หลังหักเงินเดือน 836,302,694 บาท (1,000 บาท/บัตร) รวมงบ OP/PP Exp./IP/FF1-2 จัดสรรให้ CUPก่อน FF1-2 = 44,836,175 บาท IPนอกเขต = 12,904,816 บาท คงเหลือ 778,561,703 บาท หัก FF 5% ไว้จังหวัด= 38,928,085 บาท คงเหลือ 739,633,618 บาท OP = 322,055,643 บาท IPในเขต = 348,865,711 บาท PP Exp. = 68,712,264 บาท หมายเหตุ 1. งบ FF1-2 และ งบ IP นอกเขต ไม่หักเงินเดือนและเงินกันระดับจังหวัด 2. ยอดจัดสรรนี้ไม่รวมงบ PP Area Base และ PP Community Base

9 แผน/ผลการจัดสรรงบเหมาจ่ายรายหัว(ล่วงหน้า) จังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ 2552
แผนการจัดสรร (100%) ผลการจัดสรร งวด 1 สสจ. 38.9 ล้านบาท 17.9 ล้านบาท 50% รพ. 797.4 ล้านบาท 199.3 ล้านบาท 25% รวม 836.3 ล้านบาท 217.2 ล้านบาท 26% หน่วย : ล้านบาท หมายเหตุ 1) ผลจัดสรรงวด 1 = 260 บาท : ประชากร 2) ผลการจัดสรร สสจ.= 19.5 ล้านบาท ถูกหักค่าวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 1.6 ล้านบาท คงเหลือได้รับจริง 17.9 ล้านบาท

10 งบส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค จ.ชัยภูมิ ปีงบประมาณ 2552
PP. Com (35,440,762.50) PP. Area Base Express Demand (68,712,263.89) PPA. เขต PPA. จังหวัด(20,508,387) นอกพื้นที่กองทุนตำบล(12 แห่ง) (2,568,150) พื้นที่สมัครร่วม กองทุนตำบล (130 แห่ง) (32,872, ) จังหวัด 5 โครงการ (4,868,387 บาท) อำเภอ 31 โครงการ (15,640,000บาท) Composite Indicators (4,653,204.50) Node/Policy (520,000) ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ สนับสนุนหน่วยงานบริหาร (สสจ./สสอ.=2บาท/ปชก.) (1,890,174 บาท) TSH / PKU Sealant Pap Smear Thalasemia จิตอาสา กองทุนตำบล NON_UC UC ควบคุมกำกับ/ติดตาม/ประเมินผลการดำเนินงาน PP งบคัดกรองฯ (829,300) งบปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (2,874,368) งบปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (900,000)

11 สถานการณ์การเงินการคลังสาธารณสุข ภาพรวมจังหวัดชัยภูมิ
สถานการณ์การเงินการคลังสาธารณสุข ภาพรวมจังหวัดชัยภูมิ สถานการณ์การเงินการคลังฯ ภาพรวมจังหวัดชัยภูมิ อยู่ในเกณฑ์ปกติ Current Ratio = 2.41 (เกณฑ์ ≥ 1.5 เท่า) Quick Ratio = 2.15 (เกณฑ์ ≥ 1.0 เท่า) Cash Ratio = 1.49 (เกณฑ์ ≥ 0.7 เท่า) ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเก็บลูกหนี้ค่ารักษา = วัน (เกณฑ์ ≤ 90 วัน) ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการชำระเจ้าหนี้การค้า = วัน (เกณฑ์ ≤ 90 วัน) อัตรากำไรสุทธิ = 0.36 (เกณฑ์ ≥ 0.0 %) แหล่งข้อมูล : (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2551)

12 CR≥1.5 QR≥1 Cash≥0.7

13 กองทุน หลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (Node กองทุนตำบล)

14 เป้าหมายดำเนินการกองทุนตำบล ในเขต 14
จังหวัด ท้องถิ่นทั้งหมด กองทุนฯ ปี 51 ปี 52 รวม ร้อยละ ชัยภูมิ 142 96 34 130 91.55 สุรินทร์ 172 51 20 71 41.28 บุรีรัมย์ 208 49 19 68 32.69 นครราชสีมา 333 61 13 74 22.22 รวมทั้งเขต 855 256 86 342 40.00

15 แผนปฏิบัติการ Node กองทุนตำบล เขต 14
แต่งตั้งคณะทำงานระดับเขต ประชุมคณะกรรมการ Node ทบทวนยุทธศาสตร์ของ Node ถึงกรอบการทำงาน / เกณฑ์ประเมินกองทุนตำบล และ KPI. ด้านส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค จัดทำหลักสูตรและการพัฒนาแกนนำกองทุนฯ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำเสนอ Best Practice / Innovation ติดตามประเมินผล และถอดบทบทเรียน

16 แผนงานกองทุนตำบลจังหวัดชัยภูมิ ปี 2552
แต่งตั้งคณะทำงานระดับอำเภอ/จังหวัด การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และสร้างความรู้ความเข้าใจผู้เกี่ยวข้อง พัฒนาศักยภาพ - คณะทำงาน ฯระดับอำเภอ/จังหวัด - คณะกรรมการบริหารกองทุน ฯ - ผู้รับผิดชอบระบบบัญชีและการเงิน การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงาน ติดตามประเมินผล/ถอดบทเรียน

17 ผลงานด้านการรักษาพยาบาล เปรียบเทียบ ปี 2550-2552(ตค.-ธค.51)
ผลงานด้านการรักษาพยาบาล เปรียบเทียบ ปี (ตค.-ธค.51)

18 ผลงานด้านการใช้บริการรักษาพยาบาล ผู้ป่วยนอก ปี 2550-2552
งบประมาณ สอ. รพช. รพท. รวม จำนวน ร้อยละ 2550 1,209,499 42.82 1,260,054 44.61 355,327 12.58 2,824,880 2551 1,428,438 44.64 1,395,320 43.61 376,075 11.75 3,199,833 2552 (ตค.– ธค.51) 339,006 41.63 366,904 45.06 108,386 13.31 814,296

19 ผลงานด้านการใช้บริการรักษาพยาบาล ผู้ป่วยใน ปี 2550-2552
ผลงานด้านการใช้บริการรักษาพยาบาล ผู้ป่วยใน ปี ปี งบประมาณ รพช. รพท. รวม จำนวน ร้อยละ 2550 67,669 64.52 37,212 35.48 104,881 2551 69,713 63.50 40,070 36.50 109,783 2552 (ตค.- ธค.51) 17,196 59.02 11,942 40.98 29,138

20 หน่วย : เรื่อง


ดาวน์โหลด ppt ความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพ (National Coverage) ณ เดือนมกราคม 2552

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google