งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการดำเนินงาน โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า จังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการดำเนินงาน โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า จังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ 2552."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการดำเนินงาน โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า จังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ 2552

2 ความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพ (National Coverage) ณ เดือนมกราคม 2552 หมายเหตุ จน.ประชากรที่อาศัยอยู่จริงในจังหวัด 1,081,427 คน มีหลักประกันสุขภาพ 1,068,969 คน ( 98.85 %) 98.85%

3 แนวโน้มจำนวนความครอบคลุม ผู้ลงทะเบียนสิทธิบัตรทอง (ตค.51 - มค.52) (98.04%) (98.00%) (98.76%) (98.53%)

4 แนวโน้มจำนวนค่าว่างคงเหลือ (ตค.51 – มค.52) (1.96%) (1.24%) (2.00%) (1.47%)

5 แนวโน้มจำนวนบุคคลรอพิสูจน์ (ตค.51 – มค.52) (3.35%) (2.55%) (2.52%) (3.23%)

6 การสำรวจค่าว่าง เป็นคนเดิมที่มีการสำรวจไปแล้วแต่ไม่ สามารถลงทะเบียนสิทธิได้ หรือไม่สามารถจำหน่ายออก จากค่าว่างได้ เช่น มาเกิดในทะเบียนบ้านกลาง รพ. แล้ว ก็ไม่มีการแจ้งย้ายออก หรือเป็นคนที่ชื่อในทะเบียนบ้าน แต่ตามตัวไม่พบ หากลงทะเบียนสิทธิให้ ก็จะมีปัญหาลง สิทธิพลการตามมา ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ ส่งผลให้มีการเลิกจ้างงาน ทำ ให้ประชาชนหมดสิทธิประกันสังคมหรืออาจเป็นผู้ไม่มี สิทธิใดๆ(สิทธิว่าง) ทำให้ค่าว่างสูงขึ้น หน่วยลงทะเบียน มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบงานลงทะเบียนใหม่ ยังมีบางส่วนต้อง ศึกษาและทำความเข้าใจ Survey ประกันสังคม Manage. การแก้ไขปัญหา จังหวัดร่วมกับ สปสช. (นม.) จัดเวที่แลกเปลี่ยน ประสบการณ์การจัดการค่าว่าง ระหว่างจังหวัด และผู้ปฏิบัติระดับอำเภอ ร่วมกันหาแนวทางจัดการค่าว่าง ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ปัญหา/ข้อจำกัดในการลงทะเบียนสิทธิ

7 การบริหารงบประมาณ กองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า จังหวัดชัยภูมิ ปี 2552

8 แนวทางการจัดสรรงบเหมาจ่ายรายหัว จ.ชัยภูมิ ปี 2552 (อัตรา : ประชากร = 2,202) แนวทางการจัดสรรงบเหมาจ่ายรายหัว จ.ชัยภูมิ ปี 2552 (อัตรา : ประชากร = 2,202) คงเหลือ 739,633,618 บาท ยอดจัดสรรทั้งปี 2552 หลังหักเงินเดือน 836,302,694 บาท (1,000 บาท/บัตร) รวมงบ OP/PP Exp./IP/FF1-2 IPนอกเขต = 12,904,816 บาท หัก FF 5% ไว้จังหวัด= 38,928,085 บาท คงเหลือ 778,561,703 บาท OP = 322,055,643 บาท IPในเขต = 348,865,711 บาท FF1-2 = 44,836,175 บาท จัดสรรให้ CUPก่อน PP Exp. = 68,712,264 บาท หมายเหตุ 1. งบ FF1-2 และ งบ IP นอกเขต ไม่หักเงินเดือนและเงินกันระดับจังหวัด 2. ยอดจัดสรรนี้ไม่รวมงบ PP Area Base และ PP Community Base

9 แผนการจัดสรร (100%) ผลการจัดสรร งวด 1 สสจ. 38.9 ล้านบาท17.9 ล้านบาท50% รพ. 797.4 ล้านบาท199.3 ล้านบาท25% รวม 836.3 ล้านบาท217.2 ล้านบาท26% หมายเหตุ1) ผลจัดสรรงวด 1 = 260 บาท : ประชากร 2) ผลการจัดสรร สสจ.= 19.5 ล้านบาท ถูกหักค่าวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 1.6 ล้านบาท คงเหลือได้รับจริง 17.9 ล้านบาท แผน/ผลการจัดสรรงบเหมาจ่ายรายหัว(ล่วงหน้า) จังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ 2552 หน่วย : ล้านบาท

10 งบส่งเสริมสุขภาพป้องกัน โรค จ. ชัยภูมิ ปีงบประมาณ 2552 PP. Com (35,440,762.50) PP. Area Base PP.Express Demand (68,712,263.89) นอกพื้นที่กองทุน ตำบล(12 แห่ง) (2,568,150) พื้นที่สมัครร่วม กองทุนตำบล (130 แห่ง) (32,872,612.50 ) PPA. เขต PPA. จังหวัด(20,508,387) Composite Indicators (4,653,204.50) Node/Policy (520,000) สนับสนุนหน่วยงานบริหาร (สสจ./สสอ.=2บาท/ปชก.) (1,890,174 บาท) • TSH / PKU • Sealant • Pap Smear • Thalasemia จิตอาสา กองทุนตำบล ควบคุมกำกับ/ติดตาม/ ประเมินผลการดำเนินงาน PP • จังหวัด 5 โครงการ (4,868,387 บาท) • อำเภอ 31 โครงการ (15,640,000บาท) ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ •งบคัดกรองฯ (829,300) •งบปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (2,874,368) NON_UCUC งบปรับเปลี่ยน พฤติกรรม (900,000)

11 สถานการณ์การเงินการคลังสาธารณสุข ภาพรวมจังหวัดชัยภูมิ แหล่งข้อมูล : http://hfo.cfo.in.th/ (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2551) http://hfo.cfo.in.th/ Current Ratio = 2.41 (เกณฑ์ ≥ 1.5 เท่า) Quick Ratio = 2.15 (เกณฑ์ ≥ 1.0 เท่า) Cash Ratio = 1.49 (เกณฑ์ ≥ 0.7 เท่า) ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเก็บลูกหนี้ค่ารักษา = 11.89 วัน (เกณฑ์ ≤ 90 วัน) ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการชำระเจ้าหนี้การค้า = 28.86 วัน (เกณฑ์ ≤ 90 วัน) อัตรากำไรสุทธิ = 0.36 (เกณฑ์ ≥ 0.0 %) สถานการณ์การเงินการคลังฯ ภาพรวมจังหวัดชัยภูมิ อยู่ในเกณฑ์ปกติ

12 QR ≥ 1 CR ≥1.5 Cash ≥ 0.7

13 กองทุน หลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (Node กองทุนตำบล)

14 จังหวัด ท้องถิ่น ทั้งหมด กองทุนฯ ปี 51 กองทุนฯ ปี 52 รวมร้อยละ ชัยภูมิ142963413091.55 สุรินทร์17251207141.28 บุรีรัมย์20849196832.69 นครราชสีมา33361137422.22 รวมทั้งเขต8552568634240.00 เป้าหมายดำเนินการกองทุนตำบล ในเขต 14

15 แผนปฏิบัติการ Node กองทุนตำบล เขต 14 1.แต่งตั้งคณะทำงานระดับเขต 2.ประชุมคณะกรรมการ Node ทบทวนยุทธศาสตร์ ของ Node ถึงกรอบการทำงาน / เกณฑ์ประเมิน กองทุนตำบล และ KPI. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค 3.จัดทำหลักสูตรและการพัฒนาแกนนำกองทุนฯ 4.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำเสนอ Best Practice / Innovation 5.ติดตามประเมินผล และถอดบทบทเรียน

16 แผนงานกองทุนตำบลจังหวัดชัยภูมิ ปี 2552 1.แต่งตั้งคณะทำงานระดับอำเภอ/จังหวัด 2.การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และสร้างความรู้ ความเข้าใจผู้เกี่ยวข้อง 3.พัฒนาศักยภาพ - คณะทำงาน ฯระดับอำเภอ/จังหวัด - คณะกรรมการบริหารกองทุน ฯ - ผู้รับผิดชอบระบบบัญชีและการเงิน 4.การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงาน 5.ติดตามประเมินผล/ถอดบทเรียน

17 ผลงานด้านการรักษาพยาบาล เปรียบเทียบ ปี 2550-2552(ตค.-ธค.51)

18 ผลงานด้านการใช้บริการรักษาพยาบาล ผู้ป่วยนอก ปี 2550-2552 ปี งบประมาณ สอ.รพช.รพท. รวม จำนวนร้อยละจำนวนร้อยละจำนวนร้อยละ 25501,209,49942.821,260,05444.61355,32712.582,824,880 25511,428,43844.641,395,32043.61376,07511.753,199,833 2552 (ตค.– ธค.51) 339,006 41.63366,90445.06108,38613.31814,296

19 ผลงานด้านการใช้บริการรักษาพยาบาล ผู้ป่วยใน ปี 2550-2552 ปี งบประมาณ รพช.รพท. รวม จำนวนร้อยละจำนวนร้อยละ 255067,66964.5237,21235.48104,881 255169,71363.5040,07036.50109,783 2552 (ตค.- ธค.51) 17,19659.0211,94240.9829,138

20 หน่วย : เรื่อง


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการดำเนินงาน โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า จังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google