งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ : Computer Networks. กลุ่มของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ เชื่อมต่อเข้าด้วยกัน สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันภายในเครือข่ายได้ ข้อดีของเครือข่ายคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครือข่ายคอมพิวเตอร์ : Computer Networks. กลุ่มของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ เชื่อมต่อเข้าด้วยกัน สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันภายในเครือข่ายได้ ข้อดีของเครือข่ายคอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ : Computer Networks

2 กลุ่มของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ เชื่อมต่อเข้าด้วยกัน สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันภายในเครือข่ายได้ ข้อดีของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สะดวกในการสื่อสาร ใช้ฮาร์ดแวร์ร่วมกัน ใช้ซอฟต์แวร์ร่วมกัน ใช้ข้อมูลและสารสนเทศร่วมกัน

3 ประเภทของเครือข่าย : Type of network แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ เครือข่ายเฉพาะที่ เครือข่ายระดับเมือง และเครือข่ายระดับประเทศ เครือข่ายเฉพาะที่ Local Area Network : LAN เครือข่ายที่มีการเชื่อมต่อกันในระยะใกล้ ครอบคลุม ภายใต้พื้นที่จำกัด เชื่อมต่อภายในอาคารเดียวกัน หรืออาคารในบริเวณ เดียวกัน เชื่อมต่อเครื่องพีซีตั้งแต่สองเครื่องเข้าด้วย อาจรวมถึง เครื่องพิมพ์และอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อใช้ทรัพยากรร่วมกัน หากต้องการเชื่อมต่อระยะไกลขึ้น จะใช้อุปกรณ์ทวน สัญญาณ (Repeater) ร่วมด้วย

4 ประเภทของเครือข่าย : Type of network เครือข่ายระดับเมือง Metropolitan Area Network : MAN เชื่อมต่อเครือข่าย LAN เข้าไว้ด้วยกัน ครอบคลุมพื้นที่กว้าง ระดับเมืองหรือจังหวัด มีแบคโบน (Backbone) ทำหน้าที่เป็นสายหลักในการ เชื่อมเครือข่าย เครือข่ายระดับประเทศ Wide Area Network : WAN เชื่อมต่อเครือข่ายต่างๆ เข้าด้วยกัน ครอบคลุมระดับประเทศหรือข้ามทวีป ติดต่อผ่านช่องทางสื่อสารระยะไกล เช่นสายโทรศัพท์ เคเบิล ดาวเทียม

5 ประเภทของเครือข่าย

6 สถาปัตยกรรมเครือข่าย : Network architecture อธิบายถึงการจัดการเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับ การจัดรูปแบบการเชื่อมต่อทางกายภาพ วิธีการเชื่อมต่อ และการรับส่งข้อมูล ลักษณะการใช้งานเครือข่าย รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่าย (Topology) มี 3 แบบ แบบดาว (Star) แบบวงแหวน (Ring) แบบบัส (Bus)

7 การเชื่อมต่อแบบดาว : Star topology เริ่มต้นจากการเชื่อมต่อในระบบเมนเฟรม เทอร์มินัลเชื่อมต่อกับเมนเฟรมเพื่อขอใช้ทรัพยากร มีคอมพิวเตอร์ตรงกลางเป็นตัวควบคุมการรับส่งข้อมูล เรียกว่า ฮับ (Hub) เครื่องอื่นๆ เชื่อมต่อไปยังฮับ ลักษณะคล้ายรูปดาว เป็นการสื่อสารแบบ 2 ทิศทาง ไม่มีการชนกันของข้อมูล เพราะส่งได้ทีละเครื่อง ข้อดี ติดตั้งและดูแลง่าย ถ้าเครื่องลูกข่ายเสีย ก็ตรวจสอบได้ง่าย เครื่องอื่นยังติดต่อกันได้ ข้อเสีย ถ้าฮับเสีย เครือข่ายล่ม ใช้สัญญาณมากกว่าแบบอื่น

8 การเชื่อมต่อแบบวงแหวน : Ring topology เชื่อมต่อกันแบบวงกลม รับส่งแบบทิศทางเดียว ตรวจสอบข้อมูลที่ส่งมาว่าใช่ของตนหรือไม่ ถ้าใช่ก็รับไว้ ถ้าไม่ใช่ก็ส่งต่อ ข้อดี ส่งข้อมูลไปยังผู้รับหลายเครื่องๆ พร้อมกันได้ ไม่เกิดการชนกันของข้อมูล ข้อเสีย ถ้าเครื่องใดมีปัญหา เครือข่ายล่ม การติดตั้งทำได้ยาก และใช้สายสัญญาณมากกว่า แบบบัส

9 การเชื่อมต่อแบบบัส : Bus topology เชื่อมต่อเป็นเส้นตรง มีสายหนึ่งทำหน้าที่เป็นแกนหลัก (backbone) ทุกเครื่องจะเชื่อมต่อเข้าสู่แกนนี้ ข้อดี ประหยัดสายสัญญาณ เครื่องหนึ่งเสียก็ไม่ กระทบกับเครือข่าย ข้อเสีย อาจเกิดการชนกันของ ข้อมูลได้ ต้องมีการส่งใหม่ ถ้าสายหลักเสีย เครือข่ายล่ม

10 สรุปบทเรียน การสื่อสารข้อมูล ทิศทางการ สื่อสาร  Simplex  Half duplex  Full duplex ชนิดของ สัญญาณ  Digital  Analog อุปกรณ์ สื่อสาร  เครื่องรับ / ส่ง  ตัวกลาง เชื่อมต่อ  โปรโตคอล  อุปกรณ์ เชื่อมต่อ ชนิดของการ เชื่อมต่อ  Dial up  DSL  ISDN  Cable  Cellular แบบไร้ สาย - อิน ฟาเรด - คลื่นวิทยุ - ไมโครเวฟ - ดาวเทียม แบบมี สาย - Twisted pair - Coax - Fiber optic Modem - Internal - External - PCMCIA


ดาวน์โหลด ppt เครือข่ายคอมพิวเตอร์ : Computer Networks. กลุ่มของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ เชื่อมต่อเข้าด้วยกัน สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันภายในเครือข่ายได้ ข้อดีของเครือข่ายคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google