งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ จะรุ่งโรจน์หรือร่วงโรยในปี 53

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ จะรุ่งโรจน์หรือร่วงโรยในปี 53"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ จะรุ่งโรจน์หรือร่วงโรยในปี 53
อุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ จะรุ่งโรจน์หรือร่วงโรยในปี 53 โดย คุณเอกพจน์ ยอดพินิจ เลขาธิการสมาคมกุ้งไทย 27 มกราคม ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

2 สัดส่วนการเลี้ยง ปี 52 กุลาดำ : ขาว
ผลผลิตกุ้งไทย หน่วย : พันตัน ปี ปริมาณ %เปลี่ยนแปลง 2547 360 +16% 2548 380 +5% 2549 500 +31% 2550 530 +6% 2551 495 -7% 2552F 540 9% 2553F 540* คา * ประมาณการ ทั้งนี้ขึ้นกับสถานการณ์ ราคา อัตราแลกเปลี่ยน ราคาน้ำมัน ฯลฯ สัดส่วนการเลี้ยง ปี 52 กุลาดำ : ขาว = 1% : 99% ที่มา : สมาคมกุ้งไทย

3 การส่งออกกุ้งไทย ปี ’52 ปริมาณ : ตัน, มูลค่า : ล้านบาท ประเทศ/
กลุ่มประเทศ ม.ค. – พ.ย. 51 ม.ค. – พ.ย. 52 % แตกต่าง ปริมาณ มูลค่า เอเชีย 89,629 20,297 95,271 22,846 6.29 12.56 - จีน 4,502 591 3,913 679 -13.08 14.89 - ญี่ปุ่น 58,250 15,016 64,245 17,469 10.29 16.34 - อื่นๆ 26,877 4,690 27,113 4,698 0.88 0.17 สหรัฐอเมริกา 166,822 39,570 172,467 42,124 3.38 6.45 อียู 37,131 9,026 49,476 11,656 33.25 29.14 ออสเตรเลีย 6,457 1,551 8,722 2,027 35.08 30.69 อื่นๆ 29,954 6,606 30,042 6,795 0.29 2.86 รวม 329,993 77,050 355,978 85,448 7.87 10.90 ที่มา: กรมศุลกากร รวบรวมโดย สมาคมกุ้งไทย

4 สัดส่วนการส่งออกกุ้งไทย (ม.ค.-พ.ย. 52)
สัดส่วนการส่งออกกุ้งไทย (ม.ค.-พ.ย. 52) ปริมาณ 355,978 ตัน มูลค่า 85,448 ล้านบาท ที่มา: กรมศุลกากร / รวบรวมโดยสมาคมกุ้งไทย

5 สวัสดีครับ


ดาวน์โหลด ppt อุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ จะรุ่งโรจน์หรือร่วงโรยในปี 53

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google