งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การปฐมนิเทศข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การปฐมนิเทศข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การปฐมนิเทศข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์
สำนักนายกรัฐมนตรี วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ กรมประชาสัมพันธ์

2 นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
คณะผู้บริหาร นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กรมประชาสัมพันธ์

3 ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
นายจตุรงค์ ปัญญาดิลก ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กรมประชาสัมพันธ์

4 นางลดาวัลย์ บัวเอี่ยม
นายกฤษณพร เสริมพานิช อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ นายธีระพงษ์ โสดาศรี รองอธิบดี นางลดาวัลย์ บัวเอี่ยม รองอธิบดี นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดี กรมประชาสัมพันธ์

5 ด้านการประชาสัมพันธ์ และสื่อสารมวลชนแห่งชาติ
วิสัยทัศน์ กปส.เป็นองค์กรหลัก ด้านการประชาสัมพันธ์ และสื่อสารมวลชนแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์

6 วิสัยทัศน์ เพื่อให้ประชาชน ได้มีโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
เกิดความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาประเทศ เพื่อสร้างความเข้มแข็งของสังคมไทย กรมประชาสัมพันธ์

7 พันธกิจ ดำเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสรับรู้ เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถใช้ข้อมูลข่าวสารของรัฐในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ รวมทั้งเกิดภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์

8 พันธกิจ 2. ให้คำปรึกษา เสนอแนะนโยบาย ประสาน และสนับสนุนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ภาครัฐอย่างเป็นระบบ ครบวงจรทั้งในประเทศและต่างประเทศ กรมประชาสัมพันธ์

9 พันธกิจ 3. บริหารจัดการสื่อสารมวลชนภาครัฐให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
4. พัฒนาบุคลากรภาครัฐทาง ด้านวิชาชีพสื่อสารมวลชน และการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์

10 ค่านิยม(STEP-L) 1. จิตสำนึกในการให้บริการ (Service mind)
2. ทำงานเป็นทีม (Team work ) 3. มีคุณธรรม จริยธรรม (Ethic) 4. ทำงานอย่างมืออาชีพ (Professional) 5. เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)   กรมประชาสัมพันธ์

11 อำนาจหน้าที่ เสนอแนะนโยบายและจัดทำแผน
ประชาสัมพันธ์ของรัฐ รวมทั้งติดตาม ประเมินผลและรายงานการ ประชาสัมพันธ์ของรัฐ 2. ส่งเสริมและเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้เกี่ยวกับการปกครอง ระบอบประชาธิปไตย การ การ การ กรมประชาสัมพันธ์

12 อำนาจหน้าที่ 3.ดำเนินการประชาสัมพันธ์ นโยบายและการดำเนินงานของรัฐบาล
4.ให้คำปรึกษาและประสานการจัดทำแผนประชาสัมพันธ์ การ การ การ กรมประชาสัมพันธ์

13 อำนาจหน้าที่ 5.ผลิต เผยแพร่ ให้บริการเอกสาร และสื่อโสตทัศนศึกษา
6.ดำเนินงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย การ การ การ กรมประชาสัมพันธ์

14 ค่านิยม ของ กรมประชาสัมพันธ์
ค่านิยม ของ กรมประชาสัมพันธ์

15 ค่านิยม 5 พฤติกรรมพึงประสงค์ 15

16 ค่านิยมที่ 1 จิตสำนึกในการให้บริการ(Service Mind)
พฤติกรรม พึงประสงค์ 3 ประการ -เข้าใจ เข้าถึง ความ ต้องการของผู้รับ บริการ -ยึดประโยชน์ส่วนรวม ก่อนประโยชน์ส่วนตน -จริงใจ เต็มใจให้บริการ

17 ค่านิยมที่ 2 ทำงานเป็นทีม(Teamwork)
พฤติกรรม พึงประสงค์ 3 ประการ -สนับสนุนและร่วมกัน ปฏิบัติงานเพื่อบรรลุ เป้าหมายของทีม -รับฟังและยอมรับ ความคิดเห็นที่แตกต่าง -รู้หน้าที่ รับผิดชอบ และสามารถปฏิบัติ งานแทนผู้อื่น

18 ค่านิยมที่ 3 มีคุณธรรม จริยธรรม (Ethic)
พฤติกรรม พึงประสงค์ 3 ประการ -ซื่อสัตย์ สุจริต และ โปร่งใส -ยุติธรรม และปฏิบัติ ต่อผู้อื่นอย่างเท่าเทียม กัน -กล้ายืนหยัดในความ ถูกต้อง

19 ค่านิยมที่ 4 ทำงานอย่างมืออาชีพ(Professional)
พฤติกรรม พึงประสงค์ 3 ประการ -วางแผน ปฏิบัติงาน อย่างเป็นระบบ และรับผิดชอบ -ปฏิบัติงานอย่าง เชี่ยวชาญด้วย ความรู้เชิงวิชาการ ถูกต้อง ครบถ้วน และตรงเวลา

20 ค่านิยมที่ 5 เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)
พฤติกรรม พึงประสงค์ 3 ประการ -ใฝ่เรียนรู้ และพัฒนา ศักยภาพตนเองอย่าง ต่อเนื่อง -แลกเปลี่ยนความรู้ ทั้งภายในและภายนอก -ก้าวทันเทคโนโลยี และนวัตกรรม

21 แผนภูมิแสดงโครงสร้างกรมประชาสัมพันธ์ปัจจุบัน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร หน่วยตรวจสอบภายใน ราชการบริหารส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมิภาค สำนักงาน เลขานุการกรม สำนักพัฒนานโยบายและแผน การประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด (75 จังหวัด) สถานีวิทยุกระจายเสียง แห่งประเทศไทย กองการเจ้าหน้าที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สำนักพัฒนา การประชาสัมพันธ์ กองคลัง กองกฎหมาย และระเบียบ สำนักข่าว สำนัก การประชาสัมพันธ์ ต่างประเทศ สำนักส่งเสริมและ พัฒนางานเทคนิค ศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศ การประชาสัมพันธ์ สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 1 - 8 กองงานคณะกรรมการกิจการวิทยุ กระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ

22 อัตรากำลังบุคลากรในกรมประชาสัมพันธ์

23 อัตรากำลังข้าราชการภายหลังการปรับปรุงสายงานตาม พ. ร. บ
อัตรากำลังข้าราชการภายหลังการปรับปรุงสายงานตาม พ.ร.บ.ใหม่ (แบ่งตามลักษณะการปฏิบัติงาน) จำนวนทั้งสิ้น 2,123 อัตรา กรมประชาสัมพันธ์


ดาวน์โหลด ppt การปฐมนิเทศข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google