งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การปฐมนิเทศข้าราชการ กรมประชาสัมพันธ์ กรม ประชาสัมพันธ์ สำนัก นายกรัฐมนตรี วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๓.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การปฐมนิเทศข้าราชการ กรมประชาสัมพันธ์ กรม ประชาสัมพันธ์ สำนัก นายกรัฐมนตรี วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๓."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การปฐมนิเทศข้าราชการ กรมประชาสัมพันธ์ กรม ประชาสัมพันธ์ สำนัก นายกรัฐมนตรี วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๓

2 คณะ ผู้บริหาร กรม ประชาสัมพันธ์ นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

3 นายจตุรงค์ ปัญญาดิลก ปลัดสำนัก นายกรัฐมนตรี กรม ประชาสัมพันธ์

4 นายกฤษณพร เสริมพานิช อธิบดีกรม ประชาสัมพันธ์ นายธีระพงษ์ โสดาศรี รองอธิบดี นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดี นางลดาวัลย์ บัวเอี่ยม รองอธิบดี กรม ประชาสัมพั นธ์

5 วิสัยทัศน์ กปส.เป็นองค์กรหลัก ด้านการประชาสัมพันธ์ และสื่อสารมวลชนแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์

6 วิสัยทัศน์ เพื่อให้ประชาชน ได้มีโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสาร เกิดความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาประเทศ เพื่อสร้างความเข้มแข็งของสังคมไทย กรมประชาสัมพันธ์

7 พันธกิจ 1.ดำเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ ประชาชนมีโอกาสรับรู้ เกิดความรู้ ความ เข้าใจ สามารถใช้ข้อมูลข่าวสารของรัฐ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และมีส่วน ร่วมในการพัฒนาประเทศ รวมทั้งเกิด ภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์

8 พันธกิจ 2. ให้คำปรึกษา เสนอแนะนโยบาย ประสาน และสนับสนุนการ ดำเนินงานประชาสัมพันธ์ภาครัฐ อย่างเป็นระบบ ครบวงจรทั้งใน ประเทศและต่างประเทศ กรมประชาสัมพันธ์

9 พันธกิจ 3. บริหารจัดการสื่อสารมวลชน ภาครัฐให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 4. พัฒนาบุคลากรภาครัฐทาง ด้านวิชาชีพสื่อสารมวลชน และ การประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์

10 ค่านิยม(STEP-L) 1. จิตสำนึกในการให้บริการ (Service mind) 2. ทำงานเป็นทีม (Team work ) 3. มีคุณธรรม จริยธรรม (Ethic) 4. ทำงานอย่างมืออาชีพ (Professional) 5. เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) กรมประชาสัมพันธ์

11 อำนาจหน้าที่ อำนาจหน้าที่ 1.เสนอแนะนโยบายและจัดทำแผน ประชาสัมพันธ์ของรัฐ รวมทั้งติดตาม ประเมินผลและรายงานการ ประชาสัมพันธ์ของรัฐ 2. ส่งเสริมและเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้เกี่ยวกับการปกครอง ระบอบประชาธิปไตย กรมประชาสัมพันธ์ การ

12 อำนาจหน้าที่ กรมประชาสัมพันธ์ การ 3.ดำเนินการประชาสัมพันธ์ นโยบาย และการดำเนินงานของรัฐบาล 4.ให้คำปรึกษาและประสานการจัดทำ แผนประชาสัมพันธ์

13 อำนาจหน้าที่ กรมประชาสัมพันธ์ การ 5.ผลิต เผยแพร่ ให้บริการเอกสาร และสื่อโสตทัศนศึกษา 6.ดำเนินงานสถานีวิทยุกระจายเสียง แห่งประเทศไทย และสถานีวิทยุ โทรทัศน์แห่งประเทศไทย

14 ค่านิยม ของ กรม ประชาสัมพั นธ์

15 ค่านิยม 5 พฤติกรรมพึง ประสงค์ 15

16 ค่านิยมที่ 1 จิตสำนึกในการ ให้บริการ (Service Mind)พฤติกรรม พึงประสงค์ 3 ประการ - เข้าใจ เข้าถึง ความ ต้องการของผู้รับ บริการ - ยึดประโยชน์ส่วนรวม ก่อนประโยชน์ส่วนตน - จริงใจ เต็มใจให้บริการ

17 ค่านิยมที่ 2 ทำงานเป็นทีม (Teamwork) พฤติกรรม พึงประสงค์ 3 ประการ - สนับสนุนและร่วมกัน ปฏิบัติงานเพื่อบรรลุ เป้าหมายของทีม - รับฟังและยอมรับ ความคิดเห็นที่แตกต่าง - รู้หน้าที่ รับผิดชอบ และสามารถปฏิบัติ งานแทนผู้อื่น

18 ค่านิยมที่ 3 มีคุณธรรม จริยธรรม (Ethic) พฤติกรรม พึงประสงค์ 3 ประการ - ซื่อสัตย์ สุจริต และ โปร่งใส - ยุติธรรม และปฏิบัติ ต่อผู้อื่นอย่างเท่าเทียม กัน - กล้ายืนหยัดในความ ถูกต้อง

19 ค่านิยมที่ 4 ทำงานอย่างมือ อาชีพ (Professional)พฤติกรรม พึงประสงค์ 3 ประการ - วางแผน ปฏิบัติงาน อย่างเป็นระบบ และรับผิดชอบ - ปฏิบัติงานอย่าง เชี่ยวชาญด้วย ความรู้เชิงวิชาการ - ปฏิบัติงานอย่าง ถูกต้อง ครบถ้วน และตรงเวลา

20 ค่านิยมที่ 5 เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) พฤติกรรม พึงประสงค์ 3 ประการ - ใฝ่เรียนรู้ และพัฒนา ศักยภาพตนเองอย่าง ต่อเนื่อง - แลกเปลี่ยนความรู้ ทั้งภายในและภายนอก - ก้าวทันเทคโนโลยี และนวัตกรรม

21 กรมประชาสัมพันธ์ ราชการบริหาร ส่วนกลาง ราชการบริหาร ส่วนภูมิภาค สำนักงาน เลขานุการ กรม กองกฎหมาย และระเบียบ สำนักพัฒนา นโยบายและ แผน การ ประชาสัมพัน ธ์ สำนักพัฒนา การ ประชาสัมพัน ธ์ สำนัก การ ประชาสัมพัน ธ์ ต่างประเทศ สถานี วิทยุกระจายเสี ยง แห่งประเทศ ไทย สถานีวิทยุ โทรทัศน์แห่ง ประเทศไทย สำนักข่าว ศูนย์ เทคโนโลยี สารสนเทศ การ ประชาสัมพัน ธ์ สำนัก ประชาสัมพัน ธ์ เขต 1 - 8 กองงานคณะกรรมการ กิจการวิทยุ กระจายเสียงและวิทยุ โทรทัศน์แห่งชาติ สำนักงาน ประชาสัมพันธ์ จังหวัด (75 จังหวัด ) กองการ เจ้าหน้าที่ กองคลัง แผนภูมิแสดงโครงสร้างกรมประชาสัมพันธ์ปัจจุบัน กลุ่มพัฒนาระบบ บริหาร หน่วยตรวจสอบ ภายใน สำนักส่งเสริม และ พัฒนา งานเทคนิค

22 อัตรากำลังบุคลากรในกรม ประชาสัมพันธ์

23 อัตรากำลังข้าราชการภายหลังการ ปรับปรุงสายงานตาม พ. ร. บ. ใหม่ ( แบ่งตามลักษณะการปฏิบัติงาน ) จำนวนทั้งสิ้น 2,123 อัตรา กรม ประชาสัมพัน ธ์


ดาวน์โหลด ppt การปฐมนิเทศข้าราชการ กรมประชาสัมพันธ์ กรม ประชาสัมพันธ์ สำนัก นายกรัฐมนตรี วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๓.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google