งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อมูลผลการดำเนินการ ข้อมูลผลการดำเนินการ. ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของตัวชี้วัดระดับกระทรวง (1) ตัวชี้วัดที่ 1 ผลลัพธ์การดำเนินการ 2548254925502551 255225532554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อมูลผลการดำเนินการ ข้อมูลผลการดำเนินการ. ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของตัวชี้วัดระดับกระทรวง (1) ตัวชี้วัดที่ 1 ผลลัพธ์การดำเนินการ 2548254925502551 255225532554."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อมูลผลการดำเนินการ ข้อมูลผลการดำเนินการ

2 ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของตัวชี้วัดระดับกระทรวง (1) ตัวชี้วัดที่ 1 ผลลัพธ์การดำเนินการ 2548254925502551 255225532554 ตัวชี้วัดที่ 1 : ระดับ ความสำเร็จของร้อยละ เฉลี่ยถ่วงน้ำหนักใน การบรรลุตามเป้าหมาย ตามแผนยุทธศาสตร์ ของกระทรวงและ นโยบายสำคัญ/พิเศษ ของรัฐบาล 4.52264.01713.80583.54552.70094.4667 3.2707 1. ระดับความสำเร็จของ ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ในการดำเนินการเพื่อ สนับสนุนการพัฒนา ระบบโลจิสติกส์ เปรียบเทียบแผนงาน 54.52-54.62 4.5571 - 2. ร้อยละของการ ประเมินผลลัพธ์โครงการ พัฒนาระบบโลจิสติกส์ เป้าหมายของกระทรวง คมนาคม 5

3 ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของตัวชี้วัดระดับกระทรวง (2) ตัวชี้วัดที่ 1 ผลลัพธ์การดำเนินการ 2548254925502551 255225532554 3. ต้นทุนด้านการขนส่งต่อ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ - 1.000 (12.70) 2.500 (7.90) ยกเลิก 2.000 (9.10 ) 5.000 (8.30) 1.8000 8.7e 4. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ อัตราส่วนการขนส่งสินค้า ภายในประเทศทางน้ำและ ทางรางเปรียบเทียบกับการ ขนส่งสินค้าทั้งหมด ----- 5.000 (9.65) - 5. ร้อยละของการขนส่ง สินค้าภายในประเทศทางน้ำ และทางรางเปรียบเทียบกับ การขนส่งสินค้าทั้งหมด - - -- 1.000 (15.93 %) - N/A 6. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ ปริมาณสินค้าภายในประเทศ ที่ขนส่งทางน้ำ และ ระบบราง ( % การเปลี่ยนแปลง) -- 5.000 ( 21.91%) 1.000 (1.43 %)) - --

4 ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของตัวชี้วัดระดับกระทรวง (3) ตัวชี้วัดที่ 1 ผลลัพธ์การดำเนินการ 2548254925502551 255225532554 7. ปริมาณผู้โดยสารทาง ระบบรถไฟฟ้าใต้ดิน ( แสน คนต่อวัน ) --- - 3.750 (1.73) 3.75 ( 1.81) 4.40 (1.909) 8. อัตราส่วนจำนวน ผู้เสียชีวิตต่อจำนวนรถ จดทะเบียนแสนคัน --- - 3.6996 (42.30) -- 9. อัตราผู้เสียชีวิตจาก อุบัติเหตุจราจรทางบกต่อ ประชากรแสนคน -----4.4369 (17.99) 3.7935 (16.27) ณ 31 ก. ค. 54

5 ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของตัวชี้วัดระดับกระทรวง (4) ตัวชี้วัดที่ 1 ผลลัพธ์การดำเนินการ 2548254925502551 255225532554 10.อันดับความยาก – ง่าย ในการประกอบธุรกิจของ ประเทศไทยตามตัวชี้วัดที่ เกี่ยวข้องกับส่วนราชการตาม รายงานผลการวิจัยเรื่อง Doing Business ของ ธนาคารโลก - ด้านการชำระภาษี 1 (ลำดับที่ 100) 11. ระดับความสำเร็จของการ พัฒนาศูนย์บริการร่วมหรือ เคาน์เตอร์บริการประชาชน -555555 12. ระดับความสำเร็จใน การขับเคลื่อนนโยบาย สำคัญ/พิเศษรัฐบาล -----4.49565 1 คะแนน2 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน5 คะแนน ลำดับที่ 93 เกณฑ์การให้คะแนน (น้ำหนักร้อยละ 5)

6 ข้อมูลพื้นฐานประกอบ ตัวชี้วัด หน่วยวัด ผลการดำเนินงานในอดีต ปี พ.ศ. 254925502551255225532554 ปริมาณสินค้าภายในประเทศที่ ขนส่ง -ถนน -รถไฟ -น้ำ -อากาศ ล้านตัน511.96 427.58 12.35 71.91 0.12 519.10 428.12 12.42 78.45 0.11 515.35 424.46 13.17 77.62 0.10 504.11 423.68 11.52 70.87 0.128 508.92 420.32 11.29 77.19 0.12 น้ำ+รางล้านตัน84.2690.8790.7982.3988.48 % น้ำและรางต่อทั้งหมดร้อยละ16.4617.5117.6216.3417.39 % การเปลี่ยนแปลงร้อยละ-1.896.360.64-7.236.38 ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด ปริมาณสินค้าภายในประเทศ

7 25432544254525462547254825492550255125522553e ต้นทุนค่าขนส่ง สินค้า ต่อ GDP 10.19.98.88.48.08.58.88.99.18.38.7 ต้นทุนการเก็บรักษา สินค้าคงคลัง ต่อ GDP 8.17.97.7 8.18.58.27.87.07.6 ต้นทุนการบริหาร จัดการ ต่อ GDP 1.8 1.6 1.7 1.51.6 ต้นทุนโลจิสติกส์ ต่อ GDP 20.019.618.117.717.318.319.018.818.616.817.9 สัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ข้อมูลจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรต่อจำนวนประชากร หน่วยวัด ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ. ศ. 25502551255225532554 จำนวนผู้เสียชีวิตคน 12,27011,47511,41810,644 จำนวนประชากรคน 62,828,70663,002,28863,453,50763,782,221 อัตราผู้เสียชีวิตต่อประชากร 100,000 คน อัตรา 20.2518.2017.9916.69

8 ผลลัพธ์การดำเนินการ 254 8 254925502551 2552 2553 2554 ตัวชี้วัดที่ 2 : ระดับความสำเร็จของร้อยละ เฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตาม ยุทธศาสตร์ของกลุ่มภารกิจ คพ. 4.92464.71054.61984.96064.95005.0000 1. ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วง น้ำหนักของการดำเนินการก่อสร้างทางหลวง เปรียบเทียบกับแผนงาน ---3.96874.75005.0000 2. อัตราส่วนผู้เสียชีวิตต่อจำนวนรถ จดทะเบียนแสนคัน --- 5.000 (41.99) -- - 3. จำนวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุในโครงข่ายถนน ของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทต่อ จำนวนเที่ยวเดินทาง (พันล้านคัน- กม.) ---- 5.000 (62.99) 5.000 (57.61) 5.000 (52.66) 4. ร้อยละของผู้ใช้บริการที่มีความพึงพอใจถนน ในโครงข่ายของกรมทางหลวงและกรมทาง หลวงชนบท ตั้งแต่ระดับคะแนน 3 ขึ้นไป ---- 5.000 (95.70) 5.000 (ทล.96.11) (ทช.92.20) 5.000 (ทล.98.1 (ทช.91) ตัวชี้วัด กลุ่ม ภารกิจ คพ.

9 ผลลัพธ์การดำเนินการ 254 8 254925502551 2552 2553 2554 ตัวชี้วัดที่ 2 : ระดับความสำเร็จของร้อยละ เฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมาย ตามยุทธศาสตร์ของกลุ่มภารกิจ ขส. 4.72764.98963.77963.91754.50913.6638 4.1920 1. ร้อยละที่เพิ่มขี้นของปริมาณการขนส่ง ผู้โดยสารภายในประเทศทางระบบราง น้ำ และทางอากาศ - 5.000 (5.78 %) 1.000 (-1.41 %) 3.9599 (0.51 %) - -- 2. ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วง น้ำหนักของการดำเนินงานตามโครงการ พัฒนาระบบขนส่งเชิงพื้นที่ --- 4.18795.0003.31833.7365 3. จำนวนที่เกิดอุบัติเหตุต่อปีของระบบขนส่ง สาธารณะ --- 3.66673.77264.45005.000 0 -ทางถนน ( คัน ) --- 5.000 0 (2,540) 4.5453 (2,383) 5.000 0 (1,693) 5.000 0 (1,016) -ทางน้ำ ( ลำ ) --- 1.000 0 (50) 5.0000 (44) 2.8000 (45) 5.000 0 (5) -ทางอากาศ ( ลำ ) --- 5.0000 (0) 1.000 0 (1) 5.000 0 (0) 5.000 0 (0) 4. ร้อยละของปริมาณการขนส่งผู้โดยสารทางระบบ รถไฟและทางอากาศเทียบกับปริมาณ การ ขนส่งผู้โดยสารภายในประเทศทั้งหมด ---- 5.000 (14.00) 2.9610 (13.92) 3.5700 ( 14.77) ตัวชี้วัด กลุ่ม ภารกิจ ขส.

10 ตัวชี้วัดที่ 3 ผลลัพธ์การดำเนินการ 2548254925502551 255225532554 ตัวชี้วัดที่ 3 : ระดับความสำเร็จของร้อยละ เฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตาม แผนปฏิบัติราชการ/ภารกิจหลัก/เอกสาร งบประมาณรายจ่ายของสำนักงาน ปลัดกระทรวงคมนาคม 5.0004.97905.000 4.92503.96544.4000 1. ระดับความสำเร็จของการจัดทำรายงานการ ติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนงาน/ โครงการของกระทรวงคมนาคมในปีงบประมาณ -----4.50005 2. ระดับความสำเร็จในการจัดทำฐานข้อมูล เป้าหมายที่ปรับปรุงให้ทันสมัยและจัดทำใน รูปแบบสารสนเทศ (Information) เผยแพร่ใน เว็บไซต์ของกระทรวง ---54.54.8505 3.ระดับความสำเร็จของการพัฒนาจำนวนด้านที่ สามารถเป็นต้นแบบระดับสากลได้ -----1.333 4. ระดับการยอมรับด้านการเป็นผู้นำทาง นวัตกรรมของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม จากหน่วยงานภายในและภายนอก -----53 5. ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ของความสำเร็จตามเป้าหมายผลผลิตของส่วน ราชการ (ตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายฯ) 5 (100 %) -- 5 (100 %) 5 (100 %) 5 (100 %) 5 (100 %) 6. ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตรวจ ราชการแบบบูรณาการตามแผนการตรวจราชการ แบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ ---5555 ตัวชี้วัด สปค.

11 ตัวชี้วัดเป้าหมาย ผลลัพธ์ การดำเนินการ 254825492550 2551255225532554 1. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ (หมายเหตุ: งานบริการที่นำมาวัดแตกต่าง กันในแต่ละปี) 85 %84.3583.0777.9378.8082.31 4.4320 (82.16) 2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้กำหนด นโยบาย 3.400 3. ระดับความสำเร็จในการเปิดโอกาส ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ พัฒนาระบบราชการ (ในการแสดงความ คิดเห็นและร่วมติดตามตรวจสอบผลการ ปฏิบัติราชการ) 5-54.4013.40- 4. ระดับความสำเร็จของการดำเนินการ ตามมาตรการการป้องกันแลปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ 54.304.404.66674.904.154.30 5. ระดับความสำเร็จในการเปิดเผย ข้อมูลข่าวสารของราชการ ---54.904.25- 6. iระดับความสำเร็จในการดำเนินการ เกี่ยวกับข้อร้องเรียนจนได้ข้อยุติ 5 (91.25) มิติ 2 คุณภาพการให้บริการ (สปค.)

12 มิติ 3 ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ (สปค.) ตัวชี้วัดเป้าหมาย ผลลัพธ์การดำเนินการ 254825492550 2551255225532554 1. ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณรายจ่ายลงทุน 80%-62.2298.0480.8471.56 100 5.00 1. ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณรายจ่ายภาพรวม 94.42 3.4181 2. ระดับความสำเร็จของการตรวจสอบ ภายใน 100 %----4.80- 3. ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุน ต่อหน่วยผลผลิต 5-5554.99785.00 4. ระดับความสำเร็จของการดำเนินการ ตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วน ราชการ 5554.724.334.564.492 5 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วง นำหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลา การให้บริการ 5554.614.79734.67014.9769 6. ระดับความสำเร็จของการควบคุม ภายใน ----555 7. ระดับความสำเร็จของการสนับสนุน การดำเนินการตามแผนพัฒนากฎหมาย ของส่วนราชการ 5----55

13 มิติ 4 การพัฒนาองค์การ (สปค.) ตัวชี้วัดเป้าหมาย ผลลัพธ์การดำเนินการ 2547254825492550 2551255225532554 1.ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนและ นำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงไปสู่การ ปฏิบัติ 5 -4.8755--- 2. ระดับความสำเร็จของแผนการจัดการ ความรู้เพื่อสนับสนุน ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 5555-- 3. ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบ บริหารทรัพยากรบุคคล 5 ---5-- 4. ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วง น้ำหนักในการดำเนินการตามข้อเสนอ การเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากรส่วน ราชการ 5 ---5-- 5. ระดับคุณภาพของการบริการจัดการ ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของส่วน ราชการ 5 -4.604.75 -- 6. ระดับความสำเร็จของการถ่ายทอด ตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับองค์การสู่ ระดับบุคคล 5 ---5-- 7. ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน ตามขั้นตอนการพัฒนาคุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐ 5 --554.82954.76674.7082

14


ดาวน์โหลด ppt ข้อมูลผลการดำเนินการ ข้อมูลผลการดำเนินการ. ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของตัวชี้วัดระดับกระทรวง (1) ตัวชี้วัดที่ 1 ผลลัพธ์การดำเนินการ 2548254925502551 255225532554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google