งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อมูลผลการดำเนินการ ข้อมูลผลการดำเนินการ. ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของตัวชี้วัดระดับกระทรวง (1) ตัวชี้วัดที่ 1 ผลลัพธ์การดำเนินการ 2548254925502551 255225532554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อมูลผลการดำเนินการ ข้อมูลผลการดำเนินการ. ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของตัวชี้วัดระดับกระทรวง (1) ตัวชี้วัดที่ 1 ผลลัพธ์การดำเนินการ 2548254925502551 255225532554."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อมูลผลการดำเนินการ ข้อมูลผลการดำเนินการ

2 ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของตัวชี้วัดระดับกระทรวง (1) ตัวชี้วัดที่ 1 ผลลัพธ์การดำเนินการ ตัวชี้วัดที่ 1 : ระดับ ความสำเร็จของร้อยละ เฉลี่ยถ่วงน้ำหนักใน การบรรลุตามเป้าหมาย ตามแผนยุทธศาสตร์ ของกระทรวงและ นโยบายสำคัญ/พิเศษ ของรัฐบาล ระดับความสำเร็จของ ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ในการดำเนินการเพื่อ สนับสนุนการพัฒนา ระบบโลจิสติกส์ เปรียบเทียบแผนงาน ร้อยละของการ ประเมินผลลัพธ์โครงการ พัฒนาระบบโลจิสติกส์ เป้าหมายของกระทรวง คมนาคม 5

3 ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของตัวชี้วัดระดับกระทรวง (2) ตัวชี้วัดที่ 1 ผลลัพธ์การดำเนินการ ต้นทุนด้านการขนส่งต่อ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (12.70) (7.90) ยกเลิก (9.10 ) (8.30) e 4. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ อัตราส่วนการขนส่งสินค้า ภายในประเทศทางน้ำและ ทางรางเปรียบเทียบกับการ ขนส่งสินค้าทั้งหมด (9.65) - 5. ร้อยละของการขนส่ง สินค้าภายในประเทศทางน้ำ และทางรางเปรียบเทียบกับ การขนส่งสินค้าทั้งหมด (15.93 %) - N/A 6. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ ปริมาณสินค้าภายในประเทศ ที่ขนส่งทางน้ำ และ ระบบราง ( % การเปลี่ยนแปลง) ( 21.91%) (1.43 %)) - --

4 ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของตัวชี้วัดระดับกระทรวง (3) ตัวชี้วัดที่ 1 ผลลัพธ์การดำเนินการ ปริมาณผู้โดยสารทาง ระบบรถไฟฟ้าใต้ดิน ( แสน คนต่อวัน ) (1.73) 3.75 ( 1.81) 4.40 (1.909) 8. อัตราส่วนจำนวน ผู้เสียชีวิตต่อจำนวนรถ จดทะเบียนแสนคัน (42.30) อัตราผู้เสียชีวิตจาก อุบัติเหตุจราจรทางบกต่อ ประชากรแสนคน (17.99) (16.27) ณ 31 ก. ค. 54

5 ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของตัวชี้วัดระดับกระทรวง (4) ตัวชี้วัดที่ 1 ผลลัพธ์การดำเนินการ อันดับความยาก – ง่าย ในการประกอบธุรกิจของ ประเทศไทยตามตัวชี้วัดที่ เกี่ยวข้องกับส่วนราชการตาม รายงานผลการวิจัยเรื่อง Doing Business ของ ธนาคารโลก - ด้านการชำระภาษี 1 (ลำดับที่ 100) 11. ระดับความสำเร็จของการ พัฒนาศูนย์บริการร่วมหรือ เคาน์เตอร์บริการประชาชน ระดับความสำเร็จใน การขับเคลื่อนนโยบาย สำคัญ/พิเศษรัฐบาล คะแนน2 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน5 คะแนน ลำดับที่ 93 เกณฑ์การให้คะแนน (น้ำหนักร้อยละ 5)

6 ข้อมูลพื้นฐานประกอบ ตัวชี้วัด หน่วยวัด ผลการดำเนินงานในอดีต ปี พ.ศ ปริมาณสินค้าภายในประเทศที่ ขนส่ง -ถนน -รถไฟ -น้ำ -อากาศ ล้านตัน น้ำ+รางล้านตัน % น้ำและรางต่อทั้งหมดร้อยละ % การเปลี่ยนแปลงร้อยละ ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด ปริมาณสินค้าภายในประเทศ

7 e ต้นทุนค่าขนส่ง สินค้า ต่อ GDP ต้นทุนการเก็บรักษา สินค้าคงคลัง ต่อ GDP ต้นทุนการบริหาร จัดการ ต่อ GDP ต้นทุนโลจิสติกส์ ต่อ GDP สัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ข้อมูลจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรต่อจำนวนประชากร หน่วยวัด ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ. ศ จำนวนผู้เสียชีวิตคน 12,27011,47511,41810,644 จำนวนประชากรคน 62,828,70663,002,28863,453,50763,782,221 อัตราผู้เสียชีวิตต่อประชากร 100,000 คน อัตรา

8 ผลลัพธ์การดำเนินการ ตัวชี้วัดที่ 2 : ระดับความสำเร็จของร้อยละ เฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตาม ยุทธศาสตร์ของกลุ่มภารกิจ คพ ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วง น้ำหนักของการดำเนินการก่อสร้างทางหลวง เปรียบเทียบกับแผนงาน อัตราส่วนผู้เสียชีวิตต่อจำนวนรถ จดทะเบียนแสนคัน (41.99) จำนวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุในโครงข่ายถนน ของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทต่อ จำนวนเที่ยวเดินทาง (พันล้านคัน- กม.) (62.99) (57.61) (52.66) 4. ร้อยละของผู้ใช้บริการที่มีความพึงพอใจถนน ในโครงข่ายของกรมทางหลวงและกรมทาง หลวงชนบท ตั้งแต่ระดับคะแนน 3 ขึ้นไป (95.70) (ทล.96.11) (ทช.92.20) (ทล.98.1 (ทช.91) ตัวชี้วัด กลุ่ม ภารกิจ คพ.

9 ผลลัพธ์การดำเนินการ ตัวชี้วัดที่ 2 : ระดับความสำเร็จของร้อยละ เฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมาย ตามยุทธศาสตร์ของกลุ่มภารกิจ ขส ร้อยละที่เพิ่มขี้นของปริมาณการขนส่ง ผู้โดยสารภายในประเทศทางระบบราง น้ำ และทางอากาศ (5.78 %) (-1.41 %) (0.51 %) ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วง น้ำหนักของการดำเนินงานตามโครงการ พัฒนาระบบขนส่งเชิงพื้นที่ จำนวนที่เกิดอุบัติเหตุต่อปีของระบบขนส่ง สาธารณะ ทางถนน ( คัน ) (2,540) (2,383) (1,693) (1,016) -ทางน้ำ ( ลำ ) (50) (44) (45) (5) -ทางอากาศ ( ลำ ) (0) (1) (0) (0) 4. ร้อยละของปริมาณการขนส่งผู้โดยสารทางระบบ รถไฟและทางอากาศเทียบกับปริมาณ การ ขนส่งผู้โดยสารภายในประเทศทั้งหมด (14.00) (13.92) ( 14.77) ตัวชี้วัด กลุ่ม ภารกิจ ขส.

10 ตัวชี้วัดที่ 3 ผลลัพธ์การดำเนินการ ตัวชี้วัดที่ 3 : ระดับความสำเร็จของร้อยละ เฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตาม แผนปฏิบัติราชการ/ภารกิจหลัก/เอกสาร งบประมาณรายจ่ายของสำนักงาน ปลัดกระทรวงคมนาคม ระดับความสำเร็จของการจัดทำรายงานการ ติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนงาน/ โครงการของกระทรวงคมนาคมในปีงบประมาณ ระดับความสำเร็จในการจัดทำฐานข้อมูล เป้าหมายที่ปรับปรุงให้ทันสมัยและจัดทำใน รูปแบบสารสนเทศ (Information) เผยแพร่ใน เว็บไซต์ของกระทรวง ระดับความสำเร็จของการพัฒนาจำนวนด้านที่ สามารถเป็นต้นแบบระดับสากลได้ ระดับการยอมรับด้านการเป็นผู้นำทาง นวัตกรรมของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม จากหน่วยงานภายในและภายนอก ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ของความสำเร็จตามเป้าหมายผลผลิตของส่วน ราชการ (ตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายฯ) 5 (100 %) -- 5 (100 %) 5 (100 %) 5 (100 %) 5 (100 %) 6. ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตรวจ ราชการแบบบูรณาการตามแผนการตรวจราชการ แบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ ตัวชี้วัด สปค.

11 ตัวชี้วัดเป้าหมาย ผลลัพธ์ การดำเนินการ ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ (หมายเหตุ: งานบริการที่นำมาวัดแตกต่าง กันในแต่ละปี) 85 % (82.16) 2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้กำหนด นโยบาย ระดับความสำเร็จในการเปิดโอกาส ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ พัฒนาระบบราชการ (ในการแสดงความ คิดเห็นและร่วมติดตามตรวจสอบผลการ ปฏิบัติราชการ) ระดับความสำเร็จของการดำเนินการ ตามมาตรการการป้องกันแลปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ ระดับความสำเร็จในการเปิดเผย ข้อมูลข่าวสารของราชการ iระดับความสำเร็จในการดำเนินการ เกี่ยวกับข้อร้องเรียนจนได้ข้อยุติ 5 (91.25) มิติ 2 คุณภาพการให้บริการ (สปค.)

12 มิติ 3 ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ (สปค.) ตัวชี้วัดเป้าหมาย ผลลัพธ์การดำเนินการ ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณรายจ่ายลงทุน 80% ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณรายจ่ายภาพรวม ระดับความสำเร็จของการตรวจสอบ ภายใน 100 % ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุน ต่อหน่วยผลผลิต ระดับความสำเร็จของการดำเนินการ ตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วน ราชการ ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วง นำหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลา การให้บริการ ระดับความสำเร็จของการควบคุม ภายใน ระดับความสำเร็จของการสนับสนุน การดำเนินการตามแผนพัฒนากฎหมาย ของส่วนราชการ

13 มิติ 4 การพัฒนาองค์การ (สปค.) ตัวชี้วัดเป้าหมาย ผลลัพธ์การดำเนินการ ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนและ นำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงไปสู่การ ปฏิบัติ ระดับความสำเร็จของแผนการจัดการ ความรู้เพื่อสนับสนุน ประเด็นยุทธศาสตร์ ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบ บริหารทรัพยากรบุคคล ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วง น้ำหนักในการดำเนินการตามข้อเสนอ การเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากรส่วน ราชการ ระดับคุณภาพของการบริการจัดการ ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของส่วน ราชการ ระดับความสำเร็จของการถ่ายทอด ตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับองค์การสู่ ระดับบุคคล ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน ตามขั้นตอนการพัฒนาคุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐ

14


ดาวน์โหลด ppt ข้อมูลผลการดำเนินการ ข้อมูลผลการดำเนินการ. ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของตัวชี้วัดระดับกระทรวง (1) ตัวชี้วัดที่ 1 ผลลัพธ์การดำเนินการ 2548254925502551 255225532554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google