งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อมูลผลการดำเนินการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อมูลผลการดำเนินการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อมูลผลการดำเนินการ

2 ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของตัวชี้วัดระดับกระทรวง (1)
ตัวชี้วัดที่ 1 ผลลัพธ์การดำเนินการ 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 ตัวชี้วัดที่ 1 : ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักใน การบรรลุตามเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงและนโยบายสำคัญ/พิเศษของรัฐบาล 4.5226 4.0171 3.8058 3.5455 2.7009 4.4667 3.2707 1. ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการดำเนินการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เปรียบเทียบแผนงาน 5 4.52 - 4.62 4.5571 2. ร้อยละของการประเมินผลลัพธ์โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เป้าหมายของกระทรวงคมนาคม

3 ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของตัวชี้วัดระดับกระทรวง (2)
ตัวชี้วัดที่ 1 ผลลัพธ์การดำเนินการ 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 3. ต้นทุนด้านการขนส่งต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ - 1.000 (12.70) 2.500 (7.90) ยกเลิก 2.000 (9.10) 5.000 (8.30) 1.8000 8.7e 4. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของอัตราส่วนการขนส่งสินค้าภายในประเทศทางน้ำและทางรางเปรียบเทียบกับการขนส่งสินค้าทั้งหมด (9.65) 5. ร้อยละของการขนส่งสินค้าภายในประเทศทางน้ำและทางรางเปรียบเทียบกับการขนส่งสินค้าทั้งหมด (15.93 %) N/A 6. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของปริมาณสินค้าภายในประเทศที่ขนส่งทางน้ำ และ ระบบราง (% การเปลี่ยนแปลง) (21.91%) (1.43 %))

4 ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของตัวชี้วัดระดับกระทรวง (3)
ตัวชี้วัดที่ 1 ผลลัพธ์การดำเนินการ 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 7. ปริมาณผู้โดยสารทางระบบรถไฟฟ้าใต้ดิน (แสนคนต่อวัน) - 3.750 (1.73) 3.75 (1.81) 4.40 (1.909) 8.อัตราส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตต่อจำนวนรถ จดทะเบียนแสนคัน 3.6996 (42.30) 9. อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางบกต่อประชากรแสนคน 4.4369 (17.99) 3.7935 (16.27) ณ 31 ก.ค. 54

5 ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของตัวชี้วัดระดับกระทรวง (4)
ตัวชี้วัดที่ 1 ผลลัพธ์การดำเนินการ 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 10.อันดับความยาก – ง่าย ในการประกอบธุรกิจของประเทศไทยตามตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการตามรายงานผลการวิจัยเรื่อง Doing Business ของธนาคารโลก - ด้านการชำระภาษี 1 (ลำดับที่ 100) 11. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาศูนย์บริการร่วมหรือเคาน์เตอร์บริการประชาชน - 5 12. ระดับความสำเร็จใน การขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ/พิเศษรัฐบาล 4.4956 เกณฑ์การให้คะแนน (น้ำหนักร้อยละ 5) 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน ลำดับที่ 93

6 ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด ปริมาณสินค้าภายในประเทศ
หน่วยวัด ผลการดำเนินงานในอดีต ปี พ.ศ. 2549 2550 2551 2552 2553 2554 ปริมาณสินค้าภายในประเทศที่ขนส่ง ถนน รถไฟ น้ำ อากาศ ล้านตัน 511.96 427.58 12.35 71.91 0.12 519.10 428.12 12.42 78.45 0.11 515.35 424.46 13.17 77.62 0.10 504.11 423.68 11.52 70.87 0.128 508.92 420.32 11.29 77.19 น้ำ+ราง 84.26 90.87 90.79 82.39 88.48 % น้ำและรางต่อทั้งหมด ร้อยละ 16.46 17.51 17.62 16.34 17.39 % การเปลี่ยนแปลง -1.89 6.36 0.64 -7.23 6.38

7 ข้อมูลจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรต่อจำนวนประชากร
สัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553e ต้นทุนค่าขนส่งสินค้า ต่อ GDP 10.1 9.9 8.8 8.4 8.0 8.5 8.9 9.1 8.3 8.7 ต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง ต่อ GDP 8.1 7.9 7.7 8.2 7.8 7.0 7.6 ต้นทุนการบริหารจัดการ ต่อ GDP 1.8 1.6 1.7 1.5 ต้นทุนโลจิสติกส์ ต่อ GDP 20.0 19.6 18.1 17.7 17.3 18.3 19.0 18.8 18.6 16.8 17.9 ข้อมูลจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรต่อจำนวนประชากร หน่วยวัด ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 2551 2552 2553 2554 จำนวนผู้เสียชีวิต คน 12,270 11,475 11,418 10,644 จำนวนประชากร 62,828,706 63,002,288 63,453,507 63,782,221 อัตราผู้เสียชีวิตต่อประชากร 100,000 คน อัตรา 20.25 18.20 17.99 16.69

8 ตัวชี้วัด กลุ่ม ภารกิจ คพ.
ผลลัพธ์การดำเนินการ 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 ตัวชี้วัดที่ 2 : ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ของกลุ่มภารกิจ คพ. 4.9246 4.7105 4.6198 4.9606 4.9500 5.0000 1. ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการดำเนินการก่อสร้างทางหลวงเปรียบเทียบกับแผนงาน - 3.9687 4.7500 2. อัตราส่วนผู้เสียชีวิตต่อจำนวนรถ จดทะเบียนแสนคัน 5.000 (41.99) 3. จำนวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุในโครงข่ายถนนของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทต่อจำนวนเที่ยวเดินทาง (พันล้านคัน- กม.) (62.99) (57.61) (52.66) 4. ร้อยละของผู้ใช้บริการที่มีความพึงพอใจถนนในโครงข่ายของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท ตั้งแต่ระดับคะแนน 3 ขึ้นไป (95.70) (ทล.96.11) (ทช.92.20) (ทล.98.1 (ทช.91)

9 ตัวชี้วัด กลุ่ม ภารกิจ ขส.
ผลลัพธ์การดำเนินการ 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 ตัวชี้วัดที่ 2 : ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ของกลุ่มภารกิจ ขส. 4.7276 4.9896 3.7796 3.9175 4.5091 3.6638 4.1920 1. ร้อยละที่เพิ่มขี้นของปริมาณการขนส่งผู้โดยสารภายในประเทศทางระบบราง น้ำ และทางอากาศ - 5.000 (5.78%) 1.000 (-1.41%) (0.51%) 2. ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบขนส่งเชิงพื้นที่ 4.1879 3.3183 3.7365 3. จำนวนที่เกิดอุบัติเหตุต่อปีของระบบขนส่งสาธารณะ 3.6667 3.7726 4.4500 5.0000 ทางถนน (คัน) (2,540) 4.5453 (2,383) (1,693) (1,016) ทางน้ำ (ลำ) 1.0000 (50) (44) 2.8000 (45) (5) ทางอากาศ (ลำ) (0) (1) 4. ร้อยละของปริมาณการขนส่งผู้โดยสารทางระบบรถไฟและทางอากาศเทียบกับปริมาณ การขนส่งผู้โดยสารภายในประเทศทั้งหมด (14.00) 2.9610 (13.92) 3.5700 (14.77)

10 ตัวชี้วัด สปค. ตัวชี้วัดที่ 3 ผลลัพธ์การดำเนินการ 2548 2549 2550 2551
2552 2553 2554 ตัวชี้วัดที่ 3 : ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ/ภารกิจหลัก/เอกสารงบประมาณรายจ่ายของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 5.000 4.9790 4.9250 3.9654 4.4000 1. ระดับความสำเร็จของการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการของกระทรวงคมนาคมในปีงบประมาณ - 4.5000 5 2. ระดับความสำเร็จในการจัดทำฐานข้อมูลเป้าหมายที่ปรับปรุงให้ทันสมัยและจัดทำในรูปแบบสารสนเทศ (Information) เผยแพร่ในเว็บไซต์ของกระทรวง 4.5 4.850 3.ระดับความสำเร็จของการพัฒนาจำนวนด้านที่สามารถเป็นต้นแบบระดับสากลได้ 1.33 3 4. ระดับการยอมรับด้านการเป็นผู้นำทางนวัตกรรมของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมจากหน่วยงานภายในและภายนอก 5. ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของความสำเร็จตามเป้าหมายผลผลิตของส่วนราชการ (ตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายฯ) (100 %) 6. ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตรวจราชการแบบบูรณาการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์

11 มิติ 2 คุณภาพการให้บริการ (สปค.)
มิติ 2 คุณภาพการให้บริการ (สปค.) ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลลัพธ์การดำเนินการ 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 1. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (หมายเหตุ: งานบริการที่นำมาวัดแตกต่างกันในแต่ละปี) 85 % 84.35 83.07 77.93 78.80 82.31 4.4320 (82.16) 2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้กำหนดนโยบาย 3.400 3. ระดับความสำเร็จในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบราชการ (ในการแสดงความคิดเห็นและร่วมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ) 5 - 4.40 1 3.40 4. ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการการป้องกันแลปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 4.30 4.6667 4.90 4.15 5. ระดับความสำเร็จในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ 4.25 6. iระดับความสำเร็จในการดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนจนได้ข้อยุติ (91.25)

12 มิติ 3 ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ (สปค.)
มิติ 3 ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ (สปค.) ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลลัพธ์การดำเนินการ 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 1. ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 80% - 62.22 98.04 80.84 71.56 100 5.00 1. ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 94.42 3.4181 2. ระดับความสำเร็จของการตรวจสอบภายใน 100 % 4.80 3. ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 5 4.9978 4. ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ 4.72 4.33 4.56 4.492 5 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงนำหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ 4.61 4.7973 4.6701 4.9769 6. ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายใน 7. ระดับความสำเร็จของการสนับสนุนการดำเนินการตามแผนพัฒนากฎหมายของส่วนราชการ

13 มิติ 4 การพัฒนาองค์การ (สปค.)
มิติ 4 การพัฒนาองค์การ (สปค.) ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลลัพธ์การดำเนินการ 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 1.ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนและนำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงไปสู่การปฏิบัติ 5 - 4.875 2. ระดับความสำเร็จของแผนการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุน ประเด็นยุทธศาสตร์ 3. ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 4. ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการดำเนินการตามข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากรส่วนราชการ 5. ระดับคุณภาพของการบริการจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของส่วนราชการ 4.60 4.75 6. ระดับความสำเร็จของการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับองค์การสู่ระดับบุคคล 7. ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามขั้นตอนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.8295 4.7667 4.7082

14


ดาวน์โหลด ppt ข้อมูลผลการดำเนินการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google