งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ค่าเป้าหมาย (Targets) หมายถึง เป้าหมายใน เชิงปริมาณหรือคุณภาพ หรือทั้งสองส่วน ที่ทำให้ แยกแยะได้ว่า การปฏิบัติงานประสบความสำเร็จ ตามตัวชี้วัด (KPIs) ที่กำหนดไว้หรือไม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ค่าเป้าหมาย (Targets) หมายถึง เป้าหมายใน เชิงปริมาณหรือคุณภาพ หรือทั้งสองส่วน ที่ทำให้ แยกแยะได้ว่า การปฏิบัติงานประสบความสำเร็จ ตามตัวชี้วัด (KPIs) ที่กำหนดไว้หรือไม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ค่าเป้าหมาย (Targets) หมายถึง เป้าหมายใน เชิงปริมาณหรือคุณภาพ หรือทั้งสองส่วน ที่ทำให้ แยกแยะได้ว่า การปฏิบัติงานประสบความสำเร็จ ตามตัวชี้วัด (KPIs) ที่กำหนดไว้หรือไม่ มากน้อย เพียงใด ภายในระยะเวลาที่ระบุไว้อย่างชัดเจน การกำหนดค่าเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ของงาน (Targets)

2

3

4

5 แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ระดับ 1ค่าเป้าหมายระดับต่ำสุดที่ยอมรับได้ ผู้ที่มีผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานในระดับนี้จะได้ หนึ่ง คะแนน ระดับ 2ค่าเป้าหมายต่ำกว่ามาตรฐาน ผู้ที่มีผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานในระดับนี้จะได้ สอง คะแนน ระดับ 3ค่าเป้าหมายระดับมาตรฐาน ผู้ที่มีผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานในระดับนี้จะได้ สาม คะแนน ระดับ 4ค่าเป้าหมายระดับยากปานกลาง ผู้ที่มีผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานในระดับนี้จะได้ สี่ คะแนน ระดับ 5ค่าเป้าหมายระดับยากมาก ผู้ที่มีผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานในระดับนี้จะได้ ห้า คะแนน

6 กรอบการกำหนดค่าเป้าหมายสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามกรอบตัวชี้วัด ระดับ 1ระดับ 2ระดับ 3ระดับ 4ระดับ 5 มีการตั้งเป้าหมาย วางแผน ดำเนินการและ การกำหนด ตัวชี้วัด แนวทาง การประเมินผล อย่างต่อเนื่อง และ เป็นระบบ มีการปฏิบัติตาม แผนการ ดำเนินการอย่าง ครบถ้วน ด้วยความ รับผิดชอบ และความมุ่งมั่น ตั้งใจอย่างชัดเจน ผลงานสำเร็จ ตามแผนที่ กำหนดไว้ มีการติดตามประเมินผล สรุปบทเรียนการ ดำเนินงาน และ สร้างนวัตกรรม สู่การปรับปรุงแบบ ก้าวกระโดด รวมถึงมี การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลการปรับปรุงที่ดีขึ้น ในองค์กรอย่างต่อเนื่อง มีการบูรณาการ กระบวนงาน (เป้า – แผน – ปฏิบัติ – วัด – ปรับ) ให้เกิดความ สอดคล้องกันของระบบการ จัดการ (วัด – ประเมิน – ปรับปรุง) โดยดำเนินการ ในแนวทางที่มุ่งสู่ผลสำเร็จ ตามความต้องการและ เป้าหมายขององค์กร

7 เทคนิคการกำหนด น้ำหนัก กำหนดน้ำหนัก มาก กำหนดน้ำหนัก น้อย 1. เป็นผลลัพธ์ระยะยาว (Outcome) 2. เป็นงานหลักที่มีผลต่อ ความสำเร็จของ หน่วยงาน 3. เป็นงานยาก หรืองาน ที่ต้องใช้ความรู้ ทักษะ ความสามารถสูง 4. เป็นงานที่คิดริเริ่ม สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ หรือ งานเชิงกลยุทธ์ (Initiative) 1. เป็นผลลัพธ์ระยะสั้น (Output) 2. เป็นงานรองที่มีผลต่อ ความสำเร็จของ หน่วยงานน้อยหรือไม่มี เลย 3. เป็นงานง่าย หรืองานที่ ไม่ต้องใช้ความรู้ ทักษะ ความสามารถมากนัก 4. เป็นงานประจำ (Routine)

8 เจาะจง (Specific) มีความเจาะจง ว่าต้องการทำอะไร และ ผลลัพธ์ที่ต้องการคืออะไร วัดได้ (Measurable) ต้องวัดผลที่เกิดขึ้นได้ ไม่เป็นภาระ ตัวชี้วัดไม่มากเกินไป เห็นชอบ (Agreed Upon)ต้องได้รับการเห็นชอบซึ่งกันและกัน ระหว่างผู้ใต้บังคับบัญชา และ ผู้บังคับบัญชา เป็นจริงได้ (Realistic)ต้องท้าทาย และสามารถทำสำเร็จได้ ภายใต้กรอบเวลาที่ เหมาะสม (Time Bound) มีระยะเวลาในการทำงานที่เหมาะสม ไม่สั้นไม่ยาวเกินไป

9

10


ดาวน์โหลด ppt ค่าเป้าหมาย (Targets) หมายถึง เป้าหมายใน เชิงปริมาณหรือคุณภาพ หรือทั้งสองส่วน ที่ทำให้ แยกแยะได้ว่า การปฏิบัติงานประสบความสำเร็จ ตามตัวชี้วัด (KPIs) ที่กำหนดไว้หรือไม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google