งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย นายแพทย์สมชัย นิจพานิช อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก วาระ ๓.๑ การประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ ๑ มีนาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย นายแพทย์สมชัย นิจพานิช อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก วาระ ๓.๑ การประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ ๑ มีนาคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย นายแพทย์สมชัย นิจพานิช อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก วาระ ๓.๑ การประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ ๑ มีนาคม ๒๕๕๖

2 งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ผลเบิกจ่ายจริง คิดเป็นร้อย ละ งบบุคลากร 68.3527 27.349340.01 งบดำเนินงาน 74.8226 26.858135.66 งบลงทุน 25.4592 0.09100.36 งบเงินอุดหนุน 58.8600 20.6014 29.93 งบรายจ่ายอื่น 20.8788 0.2931 1.40 รวม 248.5733 75.1930 29.05 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 2556 หมายเหตุ งบเงินอุดหนุนโอนให้ส่วนราชการอื่นเบิกแทน เป็นเงิน 9.9800 ล้านบาท งบเงินดำเนินการโอนให้ส่วนราชการอื่นเบิกแทน เป็นเงิน 0.5 ล้านบาท หน่วย : ล้านบาท ข้อมูลณ 22 ก.พ. 56

3 คงเหลือ ผูกพัน เบิกจ่าย เป้ากระทรวง 54% 44% ไตรมาส 2 % % % % 25% เป้างบลงทุน เป้าตามมติครม. กราฟแสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณ 2556 ข้อมูล ณ 22 ก.พ. 56 เบิกจ่าย % ผูกพัน % % คงเหลือ % % % เบิกจ่าย % % % ผูกพัน %

4 รายงานการใช้จ่ายงบลงทุนงบประมาณ๒๕๕๖ รายการวงเงินการดำเนินการ 1ครุภัณฑ์สำนักงาน 29 รายการ 4,300,000 รับซอง 27 ก.พ. / ผ่าน 9 ราย รอเสนอราคา 2ชุดผ้าม่านมู่ลี่พร้อมอุปกรณ์ 258 ชุด 1,120,000 เปิดซอง 12 มี.ค. / ทำสัญญา 18 มี.ค. 56 3ครุภัณฑ์งานครัว 2 รายการ 91,200 เบิกจ่ายแล้ว 4ระบบภาพและเครื่องเสียง 1 ระบบ8,600,000รับซอง 5 มี.ค. / E-Auction 19 มี.ค. 56 ทำสัญญา 25-27 มี.ค. 56 5ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 6รายการ4,160,000เตรียมทำสัญญา 6-11 มี.ค.56 6ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 รายการ(รพ.ผสมผสาน)212,500เปิดซอง 5 มี.ค./ ทำสัญญา 15 มี.ค.56 7ระบบฐานข้อมูลการเงิน-คลังและพัสดุ2ระบบ1,200,000รับซอง 11 มี.ค. / E-Auction 21 มี.ค. 56 ทำสัญญา 26 มี.ค. 56 8ระบบฐานข้อมูลและระบบสืบค้นข้อมูลสมุนไพร300,000ทำสัญญา 13 มี.ค. 56 9ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการติดตามประเมินผลและ ระบบเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้2ระบบ 150,000ทำสัญญา 10-15 มี.ค.56 10ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์1ระบบ1,200,000ทำสัญญา 1-8 มี.ค.56 11ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ 1 ระบบ1,500,000ทำสัญญา 13 มี.ค.56 12ระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์(E-Journal)1ระบบ1,000,000ทำสัญญา 13 มี.ค.56

5 โดย นายแพทย์สมชัย นิจพานิช อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก วาระ ๓.๓ การประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ ๑ มีนาคม ๒๕๕๖

6

7 TAM OPD 14%

8 อยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ผล

9 Total 12.74% 2555 11.2%

10 Total 12.74% Coverage 24%

11 TAM OPD 14% สนับสนุนงบประมาณให้จังหวัดดำเนินการ/ประเมินมาตรฐาน ให้ความรู้เรื่องการใช้ยา แพทย์แผนไทยให้กับ ผู้บริหารในส่วนภูมิภาค จัดอบรมครู ก เรื่องหลักสูตรการ ใช้ยาแผนไทยในบัญชียาหลัก แห่งชาติให้กับเจ้าหน้าที่ รพ.สต. ผลักดันให้ยาแผนไทยเข้าสู่ บัญชียาหลักแห่งชาติเพิ่มขึ้น ติดตามกำกับ นิเทศงานร่วมกับ ผู้ตรวจราชการ กระทรวง พัฒนาระบบผลิตที่มีมาตรฐาน ทุกระดับ เพิ่มพูนทักษะ การแพทย์แผนไทยแก่ บุคลากรทางการแพทย์

12 กวาวเครือขาว กระชายดำ ไพล บัวบก ลูกประคบ จัดทำแผนยุทธศาสตร์ ประชุมทีมวิชาการ /ผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพร เพื่อจัดทำแผนงานวิจัย สมุนไพรเป็น Champion Products เมื่อ 19 ก.พ. 56

13

14 กวาวเครือขาว กระชายดำ ไพล บัวบก ลูกประคบ

15 กษมทสธทสพณรง พม วทอก สรทกตปศษอช กวาวเครือขาว กระชายดำ ไพล บัวบก ลูกประคบ

16 Nuad Thai ®Brand Standard setting Standard implementation Standard accreditation Thai Med Model Thai inspiration Thai M-I-C-E M Med transfer I Information C Conference E Exhibition Thai med Creative & Design Center : TmCDC

17 Nuad Thai ®Brand Standard setting Standard implementation Standard accreditation Thai Med Model Thai inspiration Thai M-I-C-E M Med transfer I Information C Conference E Exhibition Thai med Creative & Design Center : TmCDC

18


ดาวน์โหลด ppt โดย นายแพทย์สมชัย นิจพานิช อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก วาระ ๓.๑ การประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ ๑ มีนาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google