งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย นายแพทย์สมชัย นิจพานิช อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก วาระ ๓.๑ การประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ ๑ มีนาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย นายแพทย์สมชัย นิจพานิช อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก วาระ ๓.๑ การประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ ๑ มีนาคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย นายแพทย์สมชัย นิจพานิช อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก วาระ ๓.๑ การประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ ๑ มีนาคม ๒๕๕๖

2 งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ผลเบิกจ่ายจริง คิดเป็นร้อย ละ งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น รวม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 2556 หมายเหตุ งบเงินอุดหนุนโอนให้ส่วนราชการอื่นเบิกแทน เป็นเงิน ล้านบาท งบเงินดำเนินการโอนให้ส่วนราชการอื่นเบิกแทน เป็นเงิน 0.5 ล้านบาท หน่วย : ล้านบาท ข้อมูลณ 22 ก.พ. 56

3 คงเหลือ ผูกพัน เบิกจ่าย เป้ากระทรวง 54% 44% ไตรมาส 2 % % % % 25% เป้างบลงทุน เป้าตามมติครม. กราฟแสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณ 2556 ข้อมูล ณ 22 ก.พ. 56 เบิกจ่าย % ผูกพัน % % คงเหลือ % % % เบิกจ่าย % % % ผูกพัน %

4 รายงานการใช้จ่ายงบลงทุนงบประมาณ๒๕๕๖ รายการวงเงินการดำเนินการ 1ครุภัณฑ์สำนักงาน 29 รายการ 4,300,000 รับซอง 27 ก.พ. / ผ่าน 9 ราย รอเสนอราคา 2ชุดผ้าม่านมู่ลี่พร้อมอุปกรณ์ 258 ชุด 1,120,000 เปิดซอง 12 มี.ค. / ทำสัญญา 18 มี.ค. 56 3ครุภัณฑ์งานครัว 2 รายการ 91,200 เบิกจ่ายแล้ว 4ระบบภาพและเครื่องเสียง 1 ระบบ8,600,000รับซอง 5 มี.ค. / E-Auction 19 มี.ค. 56 ทำสัญญา มี.ค. 56 5ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 6รายการ4,160,000เตรียมทำสัญญา 6-11 มี.ค.56 6ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 รายการ(รพ.ผสมผสาน)212,500เปิดซอง 5 มี.ค./ ทำสัญญา 15 มี.ค.56 7ระบบฐานข้อมูลการเงิน-คลังและพัสดุ2ระบบ1,200,000รับซอง 11 มี.ค. / E-Auction 21 มี.ค. 56 ทำสัญญา 26 มี.ค. 56 8ระบบฐานข้อมูลและระบบสืบค้นข้อมูลสมุนไพร300,000ทำสัญญา 13 มี.ค. 56 9ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการติดตามประเมินผลและ ระบบเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้2ระบบ 150,000ทำสัญญา มี.ค.56 10ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์1ระบบ1,200,000ทำสัญญา 1-8 มี.ค.56 11ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ 1 ระบบ1,500,000ทำสัญญา 13 มี.ค.56 12ระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์(E-Journal)1ระบบ1,000,000ทำสัญญา 13 มี.ค.56

5 โดย นายแพทย์สมชัย นิจพานิช อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก วาระ ๓.๓ การประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ ๑ มีนาคม ๒๕๕๖

6

7 TAM OPD 14%

8 อยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ผล

9 Total 12.74% %

10 Total 12.74% Coverage 24%

11 TAM OPD 14% สนับสนุนงบประมาณให้จังหวัดดำเนินการ/ประเมินมาตรฐาน ให้ความรู้เรื่องการใช้ยา แพทย์แผนไทยให้กับ ผู้บริหารในส่วนภูมิภาค จัดอบรมครู ก เรื่องหลักสูตรการ ใช้ยาแผนไทยในบัญชียาหลัก แห่งชาติให้กับเจ้าหน้าที่ รพ.สต. ผลักดันให้ยาแผนไทยเข้าสู่ บัญชียาหลักแห่งชาติเพิ่มขึ้น ติดตามกำกับ นิเทศงานร่วมกับ ผู้ตรวจราชการ กระทรวง พัฒนาระบบผลิตที่มีมาตรฐาน ทุกระดับ เพิ่มพูนทักษะ การแพทย์แผนไทยแก่ บุคลากรทางการแพทย์

12 กวาวเครือขาว กระชายดำ ไพล บัวบก ลูกประคบ จัดทำแผนยุทธศาสตร์ ประชุมทีมวิชาการ /ผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพร เพื่อจัดทำแผนงานวิจัย สมุนไพรเป็น Champion Products เมื่อ 19 ก.พ. 56

13

14 กวาวเครือขาว กระชายดำ ไพล บัวบก ลูกประคบ

15 กษมทสธทสพณรง พม วทอก สรทกตปศษอช กวาวเครือขาว กระชายดำ ไพล บัวบก ลูกประคบ

16 Nuad Thai ®Brand Standard setting Standard implementation Standard accreditation Thai Med Model Thai inspiration Thai M-I-C-E M Med transfer I Information C Conference E Exhibition Thai med Creative & Design Center : TmCDC

17 Nuad Thai ®Brand Standard setting Standard implementation Standard accreditation Thai Med Model Thai inspiration Thai M-I-C-E M Med transfer I Information C Conference E Exhibition Thai med Creative & Design Center : TmCDC

18


ดาวน์โหลด ppt โดย นายแพทย์สมชัย นิจพานิช อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก วาระ ๓.๑ การประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ ๑ มีนาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google