งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

UNFCCC & KP เป็นมาอย่างไร ตอนนี้ไปถึงไหน วุฒิ หวังวัชรกุล ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและ ทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ ม. เกษตรศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "UNFCCC & KP เป็นมาอย่างไร ตอนนี้ไปถึงไหน วุฒิ หวังวัชรกุล ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและ ทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ ม. เกษตรศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 UNFCCC & KP เป็นมาอย่างไร ตอนนี้ไปถึงไหน วุฒิ หวังวัชรกุล ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและ ทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ ม. เกษตรศาสตร์ vute.w@ku.ac.th

2 UNFCCC และ KP คือ อะไร UNFCCC เป็นข้อตกลงระหว่างประเทศที่มี เป้าหมายสำคัญคือแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน โดยรักษาระดับความเข้มข้นของก๊าซเรือน กระจกในบรรยากาศให้อยู่ในระดับที่การ ปล่อยของมนุษย์ไม่เกิดอันตรายต่อระบบ ภูมิอากาศ ลักษณะสำคัญของ UNFCCC คือมี พันธกรณีที่ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย ( ไม่ มีมาตรการบังคับ ) และมีมาตราที่กำหนดให้ มีการปรับปรุงพันธกรณีที่ผูกพัน ( ในการลด ก๊าซ ) เรียกว่า Protocol เช่น กรณีที่มีการ จัดทำพิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) KP จึงเป็นพิธีสารภายใต้ UNFCCC

3 UNFCCC เนื้อหา เป็นอย่างไร

4 พันธกรณีมีอะไร ( มาตรา 4) All Parties, taking into account their common but differentiated responsibilities and their specific national and regional development priorities, objectives and circumstances, shall………………… –4.1 All Parties ( จัดทำ National Communication และร่วมมือ ส่งเสริม ดำเนินการ ฯลฯ ) –4.2 ถึง 4.10 เป็นพันธกรณีของ Annex I รายละเอียด ต้อง ไปอ่านเอง ในอนุสัญญาฯ

5 UNFCCC เกือบ 20 ปี เป็นมา อย่างไร YearMain event 1979The first World Climate Conference (WCC) takes place. 1988The Intergovernmental Panel on Climate Change is set up 1990IPCC’s first assessment report released. United Nations General Assembly negotiations on a framework convention begin 1991First meeting of the Intergovernmental Negotiating Committee (INC) takes place 1992The INC adopts UNFCCC text. At the Earth Summit in Rio, the UNFCCC is opened for signature 1994UNFCCC enters into force

6 1995 (COP1) The first Conference of the Parties (COP 1) takes place in Berlin 1996 (COP2) The UNFCCC Secretariat is set up to support action under the Convention 1997 (COP3) Kyoto Protocol formally adopted in December at COP3 2001 (COP7) Marrakesh AccordsMarrakesh Accords adopted, detailing rules for implementation of Kyoto Protocol, setting up new funding and planning instruments for adaptation, and establishing a technology transfer framework 2005 (COP11) Entry into force of the Kyoto Protocol, (MOP 1) takes place, Ad Hoc Working Group on Further Commitments for Annex I Parties under the Kyoto Protocol (AWG-KP) is launched. the Nairobi Work Programme on Adaptation startedAd Hoc Working Group on Further Commitments for Annex I Parties under the Kyoto Protocol (AWG-KP)

7 2007 (COP13) IPCC’s Fourth Assessment Report released, Bali Road Map for post-2012 outcome in two work streams: the AWG-KP, and the Ad-Hoc Working Group on Long-Term Cooperative Action Under the Convention (AWG-LCA)Ad-Hoc Working Group on Long-Term Cooperative Action Under the Convention 2009 (COP15) Copenhagen Accord was taken note of. Countries later submitted non-binding emissions reductions pledges or mitigation action pledges 2010 (COP16) Cancun Agreements drafted and largely accepted by the COP 2011 (COP17) The Durban Platform for Enhanced Action accepted

8 โครงสร้าง องค์กร

9 โครงสร้างการ เจรจา

10 ประเด็นใหญ่ในการเจรจา Inventory Mitigation Vulnerability and Adaptation Financial supports Development and transfer of technology National Communication เรื่องใหญ่ใน อนาคต Transboundary emissions Delayed emissions

11 Conference of the Parties:COP SBSTA SBI IPCC Parties to the Convention Other Stakeholders: - Other MEAs -NGOs -Indigenous Groups -Private sector -Media -.. etc. Expert Groups Institutionalized Political ProcessSocial Political Process At Global level: Not about the problem but about who would sacrifice?, by how much?

12 Mitigation: from global to local COP Parties UNFCCCKP All parties by abilities Annex I parties Emission trading Joint Implementation Clean Development Mechanism Annex I Non-Annex I Public Private NGO/IGO Non-KP e.g. US project on Carbon off-set

13 ทำอะไรบ้าง ? ทำไปถึง ไหน ? การลดก๊าซ – ผ่านอนุสัญญา ฯ แบบเรื่อย ๆ เหนื่อยก็ พัก ทั้งสองกลุ่ม – ผ่านพิธีสารเกียวโต แบบแรลลี่เก็บ คะแนน ประเทศพัฒนาแล้ว ( มือโปร ) ET, JI กำลังพัฒนา ( สมัครเล่น ) CDM การสนับสนุน – การเงิน ผ่าน GEF ทวิภาคี พหุภาคี – เทคโนโลยี ไม่คืบหน้า – เสริมสร้างจิตสำนึก ได้ระดับหนึ่ง

14 5 ปีที่ผ่านมา มีอะไร น่าสนใจ เริ่มเจรจาพันธกรณีรอบใหม่ภายใต้พิธีสารเกียว โต AWG-KP เริ่มเจรจาพันธกรณีรอบใหม่ภายใต้อนุสัญญาฯ AWG-LCA เห็นชอบ Bali Road Map (Bali Action Plan - mitigation, adaptation, technology and financing) “take note” Copenhagen Accord ( กำหนด เป้าหมายไม่มีบทบังคับ สร้างแรงจูงใจ finance) ปีนี้ถือว่าการเจรจาล้มเหลวหรือถอย หลัง เห็นชอบ ( ส่วนใหญ่ ) Cancun agreements เห็นชอบ Durban Platform for Further Action ( แต่ดูอ่อนเปลี้ยเพลียแรงอย่างไรไม่รู้ ) ในกระบวนการ เจรจา

15 Negotiation block –Annex I, Annex II –Non-Annex I UN regional groups Africa, Asia, GRULAC, Eastern Europe, Western Europe and others Interest groups –G77+China, EU, Umbrella, AOSIS, LDCs,, EIG, CRN, COMIFAC, SICA, CD, ALBA, HVC, OPEC, BASIC G77+China เริ่มแยกตามผลประโยชน์ เฉพาะกลุ่มมากขึ้น ๆ (mitigation, V&A, finance) และบางครั้งก็ขัดแย้งกันเอง 5 ปีที่ผ่านมา ในกลุ่มเจรจา

16 สรุปความเป็นจริง อนุสัญญาฯ เป็นเพียงกรอบและมี ศักยภาพเพียงระดับหนึ่ง การลดก๊าซอย่างจริงจังเกิดขึ้นในพิธี สารเกียวโต – ใกล้สิ้นสุดการดำเนินการ ( เห็นดำเห็น แดง ) – เรียนรู้ต้นทุนทางเศรษฐกิจของการลด ก๊าซ บางประเทศได้ “ โดยสารฟรี ” และทุก ประเทศอยากเป็น “ ผู้โดยสารฟรี ” ประเทศเปลี่ยนใจตามกระแสการเมือง ( แคนาดา ) ประเทศปรับตัวตามสถานะการณ์การ เจรจา V&A ถูกละเลยเมินเฉยตลอดมา ( และ คงตลอดไป )

17 ปัญหาอยู่ที่ไหน ? ทุกประเทศทราบถึงปัญหาและเห็น พ้องต้องกันว่าต้องลดก๊าซเรือน กระจก แต่ทำไมจึงไม่เห็นอะไรเป็น เนื้อเป็นหนัง – เพราะมีผลต่อเศรษฐกิจของตนอย่าง สำคัญ ( ต้นทุนในการลดก๊าซ ทรัพย์สินทางปัญญา ความได้เปรียบ ทางการค้า ) – อยากเป็น “ ผู้โดยสารฟรี ” ( เพราะเป็น ผลประโยชน์ร่วมที่แบ่งแยกไม่ได้ ) – เป็นเรื่องผลประโยชน์และการเมือง ระหว่างประเทศและในประเทศ

18 การเมืองเรื่องโลกร้อน : จะทำ อะไรต่อ ? กำลังเจรจาแนวทางดำเนินการรอบใหม่ ( ที่สอง ) – การดำเนินการในระยะยาว แค่ไหน เป้าหมายเท่าไหร่ – ใครบ้างที่ต้องลดตามเป้าหมาย ? เอาอะไร เป็นเกณฑ์การลด ? จะทำให้ทุกประเทศมี ส่วนร่วม ( อย่างมีความหมาย ) ได้อย่างไร ? ฯลฯ – คงจบลงเป็น package ทิศทางที่ต้องระวัง – การถ่ายโอนก๊าซเรือนกระจกข้ามประเทศ – การเปลี่ยนแนวคิดจาก source of origin เป็น destination – เกี่ยวข้องกับการค้าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

19 ขอขอบคุณ vute.w@ku.a c.th


ดาวน์โหลด ppt UNFCCC & KP เป็นมาอย่างไร ตอนนี้ไปถึงไหน วุฒิ หวังวัชรกุล ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและ ทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ ม. เกษตรศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google